Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 21- Κυριακή 22
Αύγούστου 2021
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 29β
Αριθμ. φύλ. 42040
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Θαδδαίου άποστόλου. Βάσσης μάρτυρος καί των τέκνων αυτής
Σελήνη 13 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.46-Δύσις ήλίου 8.10
ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙΔΡΥΣΗ<ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝΗΠΑ
Δίλημμα Μητσοτάκη
του Νίκου Χαρδαλιά στήν Κυβέρνηση
για την παραμονή
Μετά την περιτέτεια τής ύγείας του , άλλά τόν θεωρείάναντικατάστατο,
ένοψει του θυελλδους χειμνος
ΤΟΝΙΟΥΛΙΟ του 2018 είσήχθη αίφνι- κατάστασις στό Αίγαϊο ήταν τεταμένη
δίως στό νοσοκομείο μέ πρόβλημα νά περιμένει τήν άποκατάσταση τής
ύγείας δ τότε άρχηγός ΓΕΕΘΑ καί με - ύγείας του , νά λάβει τό έξιτήριο και να
τέπειτα ύπουργός Αμύνης Ναύαρχος άποφασίσει μετά; Τελικς και έν δλο
Εύάγγελος Άποστολάκης. Ότότε Πρω- τό Πεντάγωνο προεξοφλούσε τό πρτο
θυπουργός Άλέξης Τσίπρας τόν έπε- σενάριο τής άμεσης άντικαταστάσεσκέφθη άμέσως στό νοσοκομείο . Η μακρά παραμονή του κυρίου Αποστολάκη
στό νοσοκομείο έφερε τόν Τσίπρα τότε
μπροστά σέ ένα δύσκολο δίλημμα; πο
λιτικό άλλά και άνθρπινο: νά άντικα- άπουσίας Αποστολάκη ήσκούσε δ το ταστήσει τόν άρχηγό δεδομένου ότι ή τεύπαρχηγός, σημερινός άρχηγός ΓΕ
ΕΘΑ , Κωνσταντίνος Φλρος. Ο Πρω- λάκης προήχθη σέ Υπουργό 'Εθνικής
θυπουργός δικαιθηκε έντέλει γιά την Άμύνης, ένω βολιδοσκοπήθηκε έως και
ύπομονή του . Μήνες άργότερα ό ναύ - γιά τό άξίωμα τοϋ προέδρου τής Δημοαρχος έπέστρεψε ύγιής στά καθήκοντά κρατίας άπό τήν ΝΔ.
του και έχειρίσθη τόν Νοέμβριο μέ έπι
τυχία την μείζονα κρίση παραβιάσεως
τν χωρικν μας ύδάτων άπό τουρκική
φρεγάτα στό Αίγαίο . Τήν όποία έτρεψε
χωρίς στρατιωτική κλιμάκωση σέ φυγή
στέλνοντας καταπάνω
(Αδρίαςν. Άργότερα μετά την παραίτηση Καμμένου δ χαλκέντερος Αποστοως, ό Πρωθυπουργός πήρε το ρίσκο
και άπεφάσισε τό δεύτερο . Μέ άπόφαση του τότε ύπουργού Αμύνης καθήκοντα άρχηγού για τό διάστημα της
Ανάλογο δίλημμα μέ αύτό του κυρίου
Τσίπρα φαίνεται πς άντιμετωπίζει τ
ρα και ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το ίσχαιμικό έπεισόδιο
του Νίκου Χαρδαλιά . Ό Πρωθυπουργός
έκτιμα άφάνταστα τήν έργατικότητα και
την φρεγάτα
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παίρνουν
ξανά μπροστά
οι ίδιωτικοποιήσεις
Τα <άμερικανάκιαν του ΣΥΡΙΖΑ
Μέ άγήματα ή έπαρσις
της σημαίας ξανά
ΕΧΩΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ τρόπος του λέγειν όλο το καλοκαίρινά έξηγ σέ φίλους στίς καθιερωμένες βραδι - νσεις . Η σιωπή τους στίς εύθύνες των ΗΠΑ καί των
νές βεγγέρες, ότι ό ΣΥΡΙΖΑ δέν είναι άντισυστημι - λοιπν συμμάχων τους: τόσο για τό θράσος πού κι κό κόμμα. Είναι βαθιά συστημικό κόμμα και μάλιστα νοϋνται ό Ζάεφ καί οί Τουρκοι στίς πλάτες μας όσο
πολύ πρίν ύπογράψει τά προσυμφωνημέναν άπό
τίς έπισκέψεις του 2013 στς ΗΠΑ μνημόνια.Ήταν
βαθιά συστημικό άπό τό 2008 , άπό τό Βουκουρέ- κό της χρας του- πού άποφάσισε Μπάιντεν. Και
στι Όταν κορυφαία στελέχη του, όπως ό Εύκλεί - στίς δύο περιπτσεις τά άμερικανάκια τού ΣΥΡΙδης Τσακαλτος, έλεγαν άκριβς τά ίδια μέ τον
Τζρτζ Μπούς ύπέρ της άναγνρισης των Σκοπίων
μέτό όνομα Μακεδονία σκέτο . Καίόταν τό καταγό- αύτό και -εύτυχς-δέν πρόκειται νά άποκτήσουν
μενο άπό τά Γιαννιτσά μετέπειτα ύπουργός κορυ - ποτέ έπαφή μέ τό πατριωτικό ρευμα. Καί άς μεταφαίο στέλεχος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ τότε δια - χειρίζεται για πρτη φορά τόν όρο < κόμμα πατριωδήλωνε στό κέντρο τν Σκοπίων ύπέρ του αίτήμα- τικής εύθύνης ο Άλέξης. Και νά θέλουν , δέν μποτος του VMRO του Γκρούεφσκι γιά άναγνριση της ρουν. Δεσμεύονται
Μακεδονίας στήν σύνοδο κορυφής τού ΝΑΤΟ.
Από τότε ήταν σύστημα ό ΣΥΡΙΖΑ. Διεθνές σύστημα . Δέν έγινε ξαφνικά. Όσοι δέν προβληματίστη- ή άλήθεια είναι ή άκόλουθη: Μέ τήν άνακοίνωσή του
καν ούτε άπό τό γεγονός ότι δέν καταψήΦισε τήν για τήν συμφωνία Τουρκίας-Σκοπίων ό ΣΥΡΙΖΑπήρε
νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης γιά τήν
άπαλλαγή γερμανικής έταιρείας άπό τό τίμημα ίδιω - αφου ο Μητσοτάκης δέν κυρνει τίς δικές μας άμυτικοποίησης μέ το έπιχείρημα τής άνωτέρας βίας ντικές συμφωνίες μέ τά Σκόπια στό πλαίσιο της Συντής πανδημίας άλλά καί άπό την άνεξήγητη σιωπή θηκης των Πρεσπν καλά να πάθουμε ς Ελλάς
του στά νοση ρά φαινόμενα της νέας διαπλοκής των που οι γείτονες τά βρίσκουν μέ τήν Άγκυρα! Περίτραμπούκων , θεωρω πς ήρθε ή ρα νά πειστουν
άπό τά δύο τελευταία κρούσματα . Τις άνακοινσεις σει στόν Μητσοτάκη-κάτω άπό τίς γραμμές-άσυτου για τήν άπαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας-Σκο- νέπεια έναντι των συμμάχων. Ένω όπιστός ΣΥΡΙΖΑ...
πίων καί γιά τό προσφυγικό.
Μία λεπτή γραμμή τίς έννει αύτές τίς άνακοιΜΕ τήν ύποβολή τν δεσμευτικν προ σφορν γιά τό 49% του ΔΕΔΔΗΕ στίς 4
Σεπτεμβρίου, είσέρχονται στήν τελική
εύθεία οί ίδιωτικοποιήσεις. Επονται οί
άποκρατικοποιήσεις τής ύπόγειας άποθήκης φυσικού άερίου Ν. Καβάλας, και
ένδεχομένως του λιμένος τής Άλεξαν δρουπόλεως . Συμφνως πρός τό Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο άπό τό 2022 και μετά
τά έσοδα θά προέλθουν κυρίως άπό διαγωνισμούς πού εύρίσκονται σέ έξέλιξη ή
πρόκειται νά διεξαχθουν και περιλαμβάνονται στό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Συνέχεια στήν σελ. 2
και για τόν έγκληματικό τρόπο της άπεμπλοκής
άπό τό Αφγανιστάν-δέχεται κριτική στό έσωτεριΖΑ δίνουν τά ρέστα τους . Επιτίθενται στήν Ελλάδα.
Φαινομενικά έπιτίθενται στόν Πρωθυπουργό της. Γι'
( σελ. 3)