Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
| Αυγούστου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7446
Τιμή : 1.006
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Φορολογικές
δηλσειs
11 μυσυκά nou ξεφου σκνουν το εκκαθαριστικό
Τράπεζεs:
Νέα λουκέτα, κόλπαν με
μετακινήσειs εργαόμενων &
εξαφάνιση- ΑTM
Εντεκα σημεία nou κρύ.
βονται σε κωδικούς του
εντύπου Ε1 των φορολο - εξαπολύ σει
γικν δηλσεων φυσικν
προσπων η
2022 , καθς και το
( ακόμα κλείσιμο 135 καταστημάτων σε όλη την επι κράτεια ( από 505 θα
μειωθούν σε 430) .
Ο πρόεδρος του
ΣΕΥΤΠΕ Μάνλης
Μπεμπένης καταγγέλ.
λει στην ΑΥΓΗ ότι έχει
Μόνο στην Πειραις Τράπεζα Πειραις από
πρόθεση ένα τοξικό
ταίο διάστημα 800 με - περιβάλλον με αντιεπαγγελματικές συμπε.
ριφορές , ανασφάλεια ,
Οι τράπεζες έχουν
ένα) κύμα πέσεων για
εφαρμογή του προγράμματος εθελούμε
ι να προ χιλιάδες φορολογούμενοι
ένου, να Υλιτ - σιας εξόδου .
προκε
σουν ένδεχόμενη ταλαι , στόχο τη συρρίκνωση
πωρία με ελέγχους από
τις ΔΟΥ , άδικες χρεσεις
με φόρους εσοδήματος
και Ειδική Εισφορά Αλλη
λεγγύης , αλλά και για να
κατοχυρσουν δυκαι
ματα είστραξης κοινωνι .
Σύμφωνα με τον Ελεύ
του δικτύου τους κι
τη μείωση προσωπ κού.
δημιουργηθεί
έχουν γίνει το τελευεπιδομάτων .
τακινήσε ις
εργαζόμενων σε κατασυνέχεια στην 11
φοι των καταστημάτων
σουν .
στήματα που πρόκειται ανέφικτους στόχους , με την ελάχιστη δυνατή βαθμολογία . Στη
συνέχεια , άρχισαν και
περίεργες μετακινήσεις (και ΑμεΑ ) σε κα ταστήματα τα οποία
όλοι υποπτεύονταν
πως θα κλείσουν το
διάστημα,
προκειμένου να πιε στούν να αποχωρή
Οι εργαζόμενοι των
καταστημάτων
κλείνουν έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην
εθελούσια
(αφού δεν θα έχουν
δουλειά την επόμενη
μέρα ) , σε κάποιες προσχηματικές θέσεις σε
απομακρυσμένες πε
συνέχεια στην 10
να κλείσουν.
με απτερο σκοπό οι
Η εν λόγω τράπε ζα εργαζόμενοι να καμεξήγγειλε τον Μάρτιο φθούν ψυχολογικά και
να φύγουν με εθελού που
του 2021 το σχέδο
εταιρικού μετασχηματισμού " Sunrise . Σε
αυτό συμπεριλαμβάνε.
ται η πρόβλεψη για
απομάκρυνση πάνω
στην εκμε
τάλλευση του
έξοδο
συστήματοs
προνοιακής
πολιτικής
Στην ετήσια αξιολό γηση υπήρξε σωρεία
πιέσεων μέσω περιφε .
ρειακν διευθυντν
από 2.200 εργαζόμε - προκειμένου να αξιονων έως το τέλος του λογηθούν οι συνάδελ.
επόμενο
ΠΡΟΝΟΙΑΚΝ
Περισσότεροι
Πόροι στην
έρευνα από
Στον επανασχεδιασμό
του συστήματος προνοιακής πολιτικής προ
χωρά η κυβέρνηση, στο
Bασοοm την αυτοκινητοσης των δαπανν της
Γενικής Κυβέρνησης .
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η επσκότηση
δαπανν είναι "τέκνοσυνέχεια στην 2
βιομηχανία
Σελίδα 9