Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Μίκόλας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια-Ειδότ μια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
ΑΡ φύλλου 6880-12.411
0,50 ε
Το εμβόλιο σζει
την Ελλάδα,
Δηλσεις της συντοννίστριας του ΕΟΔΥ
στη Δράμα στον "Π.Τ.ν
Πάνω από 200 άτομα
στο Νομό Δράμας
εμβολιάστηκαν
με τη δράση
του εμβολιασμού κατ' οίκον
Το 20 Undercurrent
Multiverse Festival με
πολλές μουσικές,
θεατρικές , λογοτεχνικές
και αθλητικές εκδηλσεις
Το πρόγραμμα των εκδη λσεων Μιλάει στον "Π.Τ." ο κ . Αναστασιάδης
1ος αγνας δρόμου
Υγείας Σωματείου
Εργαζομένων Γενικού
Νοσοκομείου Δράμας
στους Βαλκανικούς
Πολέμους 1912-1913
Γράφει ο Ευάγγελος Β. Βασιλείου
Προς πμήν των νοσηλευτν Αμβροσιάδου-Καραγκιοζίδου- Πατσικάκης
Από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου στη Δράμα
Δηλσεις του αντιδημάρχου Προγραμματισμού Δ. Δράμας στον n.Τ.
Η Διεθνής Συνάντηση
Performance Art επιστρέφει
για τρίτη χρονιά στη Δράμα
Σε 3 μήνες η εφαρμογή ηλεκτρονικής
έκδοσης πιστοποιητικν
για τους δημότες της Δράμας
έργα από digtal porformanee και νidoο
ert που θα προκύ
ψουν από την ανοι
χτή πρόσκληση Αξ
ζεινα σημεκωθεί πως
την περασμένη χρ Μα, το IFΡΑ πραγματοποήθηκε μόνο ψη
φιακά , με το vowing
βρίου έως το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου room να φιλοξενεί 64 έργα δημουργν
από 29 χρες εν το brum πραγματοτην Ελλάδα και το εξωτερικό για να πλαι - ποήθηκε σε lve streaming με 27 ομιλίες
ΙΔιεθνής
Συνάντηση
IPorromanoe
Art επιστρέφει στη
Δράμαγια την τρίτη
δοργάνωση της .
Στο πάρκο της Αγί
ας Βαρβάρας θα
βρεθούν από την
Πέμπτη 9 Σεπτεμ Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Τάσσου: Μεγάλη οικονομία από την πορεία του συστήματος ΙPΙΔΑ μέχρι σήμεραν
Του Θανά ση Πολυμένη
-ΝΑ ΑΠΟ τα φητούμενα στον σύγχρονο ψηφιακό
κόσμο σήμερα , είναι η διασύνδεση του πολίτη με
τις δημόσιες υπηρεσίες , μέσω ψηφιακν συστημάτων , στε να μπορά να κάνει τις δουλειές του , χωρίς
να απομακρυνθεί από το σπίτι ή το γραφείο του .
Να μπορούν οι παλίτες, οι δημότες ενός Δήμου , να
εξυπηρετούνται για διάφορα έγγραφα που χρε ιάζοντα , μέσω μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας .
από την οποία θα μπορεί να εκδίδει πλέον ένα πιστο Η ποιητικό , ένα απαρατητα έγγραφο ,
χωρίς να πρέπει απαραίτητα να μετακι1 νηθεί στο κτίριο μας δημόσιας υπηρε
Ι σίας . Πράγμα που σημαίνε ότ, έτσι θα
εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο , αλλά
και οιυπάλληλοι θα μπορούν να απο2021
2021, καλλπέχνες και ακαδημαϊκοί από
σσουν το #IFPA .
ακαδημαϊκν και καλλιτεχνν.
Η ΔΕθνής Συνάντηση Ρerromanca An
το πολπικό μέσα από την performathvity ψntemational Fonum a Perfomance Art
του φύλου είναι η θεματική βάσει της έίναι μια τρήμερη διοργάνωση αφιε οποίας θα αναπτυχτούν οι ομιλίες του ρωμένη αποκλεστικά στην ερμηνευτική
forum αλλά και οι ροrommanoess πou θα τέχνη (peribrmanoe art) και πραγματοπαρουσιαστούν στο κοινό . Για μια ακόμη ποείται κάθε Σεπτέμβριο , από το 2019
" Το έμρυλο σμα στην perromance /
χρονιά , στο IFPA θα φιλοξενηθούν 15 στη Δράμα .
φοπητές τεχνν από το Αριστοτέλεο
απομακρυσμένη εξυπηρ έτηση των πολιτν ,
με την έκδοση του συνόλου σχε δόν , των πστοπαιητικν που ζητάει ένας δημότης από το
Δήμο Ο πολίτης θα ταυτοποιείται με τους κω δικούς ΤΑΧIS , θα aπείται το πιστοπουπυκό
| που χρειάζεται , το αίτημα θα πηγαίνει αυτοματοποιημένα στην υτηρε σία και στη συν
χεια θα του αποστέλλεται σε μια ηλεκτρονική
στεί μα προσέγγιση τόσο ζωντανή όσο ντηση καθόλη τη διάρκεια της δοργάνω - ητικν και άλλων εγγράφων , την οποία ετοιμάζει να θυρίδα που θα έχει ορίσει , σε ένα δικό του ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο , θα το λαμβάνει ηλεκτρονικά και με ψη
Η Δεθνής Συνάντηση Pertomano0 An σχοληθούν , κάνοντας μια άλλη εργασία .
Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης, το Πανεπ - αποτελεί τη μοναδική διοργάνωση διε στήμιο Πατρν και το Πανεπιστήμιο Δυ - θνούς εμβέλειας για την periommance an
στην Ελλάδα , Κατά την τριήμερη διάρ Σε συνέχεια της εμπειρίας και γνσης κεια της φιλοξενούνται καλλπέχνες, ακ
που αποκτήθηκε τα προηγούμενα 2 δημαϊκοί και φοπητές τεχνν , υπό τη
χρόνια και σε εναρμόνιση με την μορφή καλλπεχνικής φιλοξενίας-res κατάσταση της πανδημίας θα εφαρμο - dency , οι οποίοι παραμένουν στη συνά Σ αυτόν τον σύγχφονο ψηφιακό
κόσμο , διαίτερες προσπάθεες κάνει ο
Δήμος Δράμας , στε να δσει στους
δημότες του ηλεκτρονικές ψηφακές
Η υπηρεσίες . Και μια απ' αυτές τις υπηρε
σίες , εναι η έκδοση διαφόρων πστοπο τικής Μακεδοίας
1 εγκαταστήσει ο Δήμος Δράμας.
Στα μέσα ονίου , είχαμε δημοσεύσει σχετικό ρετορ - φιακή υπογραφή , έταμο να το χρησμοroήσει όπου επ και ψηφακή σε αυτή τη δοργάνωση . Η σης συμβάλλοντας σε μα γόνμη ανταολΔεθνής Συνάντηση Ρaiormance Art θα λαγή απόψεων και εμπειριν
κρατήσει την υπάρχουσα μορφή της με
Το πρόγραμμα του IFPA αποτελείται Ι τάζ σχετικά με αυτή την πλατφόρμα , η οποίa επιχορη - θυμείο.
1 γεται από το πρόγραμμα -Αντ. Τρίπσης- του
1 Υπουργείου Εσωτερικν . Ηδη , είχε επλεγεί ο σχετικός ταυτόχρονα και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για να
! ανάδοχος για τη δημουργία της πλατφόρμας αυτής, κλείνει ηλεκτρονικά ένα ραντεβού με την υπηρεσία γα
1 που είναι η εταιρεία της Singular Logic , η οποία μειοδό - να μπορέσει να προσέρχεται για υποθέσεις του,
τησε με την χαμηλότερη τιμή , Και ήδη , στις 16 Αυγού
στου 2021 , η εταιρεία και ο Δήμος υπέγραψαν την τελική ξέρουμε ακόμα πς θα κινηθεί η επόμενη χρονιά με την
σύμβαση . Μέσα στους επόμενους τρες μήνες όππως οp, πανδημία της Covid - 19 , αλλά και πέρα απ' αυτό, είναι
ζεται , η εταιρέία θα πρέπει να παραδ σει στο Δήμο και ένα βήμα μπροστά στην υπηρεσία, στε ο δημότης να
να εγκαταστήσε , σχετική ηλεκτρονκή εφαρμογή , στην μην πηγανει και να περμένει . Έτσι θα ξέρει την ρα
οποία θα περλαμβάνεται μια ηλεκτρονιή πλατφόρμα , που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί .
μέσω της οποίας οι δημότες θα μπορούν να κλείνουν
ραντεβού με την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει.
αλλά και να μπορούν να
αντλούν διάφορα έγγραφα noυ τους ενδαφ .
ρουν , στο ηλεκτρονκό
τους αρχείο.
Τάσσου: Υπογρόφηκε η
σύμβασην
Όπως επισημαίνει μ.
λντας χθες στον Πρωινό Τύπο ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
του Δήμου Δράμας κ. Μχάλη Τάσσου, "πρόκεπαι
για μια ηλεκτρονική ηλατφόρμα , η οποία θα λειτουργεί δια δικτυακά για
το τριήμερο taum, Τς ve periormanees από ακαδημαϊκές ομιλες επμορφωτικού
και το εκπαι δευτικό πρόγραμμα φιλο-περεχομένου , εργαστήρια, νideo και Iive
perbmancas εν η διάρθρωση του προ γράμματος στηρίζεται στην ομαλή εισα
ψηφακό μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε γωγή του κονού στην pertarmanos an .
την περασμένη χρονιά ως απόρροα της από τις ομλίες μέχρι και την παρακολού
Οκ Τάσσου , τονίζει ακάμα ότι , το έργο περιλαμβάνει
ξενίας φοπητν.
Παράλληλα όμως θα διατηρηθεί και το
Όπως ιδιαίτερα τονίζει αυτό γίνετα αφενός γιατί δεν
πανδημας , με την επιστροφή του viowing θηση των perrommancas .
room από την επίσημη ιστοσελίδα του
IFPA Στο Μeving room θα προβληθούν
σελ 4η |
| σελ.4η |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοιτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
npωτοκόλων.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ, Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 252 10 35194 Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:350-14:00 και 17:50-20:30 , εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Καθημερινές: 1000-1300 και 1 8:00-20:00 (εκτός Τετόρτης!
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΓΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @ gm ail. com
ΠΡΩΠΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα