Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 20.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7673
29 χρόνια
ΠΑΝΛΛΗΝΙΑΕεκίνησαν οι Προπαραγγελίες για τα Samsung Galazy Z
Public:
Βορείου Ελλάδος
Χρήσιμο οδηγό
με τις αλλαγές που επέρχονται το 2022
2 Ποοι κερδζουν
Και ΠΟΙΟ1 χανουν
wαηό το 2022 με το νέο ασφαλιστικό
από το
μεΤο νεο
Κλίμα αναστάτοσης, με έκρηξη των συνταξοδοτήσεων έως 70% , επικρατεί στους ασφαλσμένους ενόψε τον αλλαγν στο Ασφαλιστικό από το 2022. 01 κύρες συντάξεις επανυπολογίζονται και αυξάνονται με τα εισχυμένα Ποσοστ αναπλήρωσης Που εισήγηγε 0 τόμος
4670/2020 (νόμος Βρούτση) από τα 30 έτη ασφάλισης και άνο, συμμορφούμενος προς Τς
αποφάσεις του Σιμβουλίου Της Επκρατείας Που έχρνε όπι τα αντίστο χα Ποσοστά του
νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) μείωναν υπέρμετρα Τις συντέξεις σε σχέση με τς
καταβαλλόμενες εσφορέ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μητέρα ανηλίκου με 5.500
ένσημα (το 2012) στον
ιδιωτικό τομέα, η οποία
ήταν 52 ετν το 2017
Ασφαλισμένη
με 5.500 ένσημα,
Που ήταν 52 ετν
το 2018
Ασφαλισμέν0s του
Δημοσίου Πou έχει
συμπληρσει 25ετία το
2010 και 35ετία φέτ0s
Εχει δικαlωμα να
συνταειοδοτηθεί σε
ηλικία 60 ετν και
2 μηνν
Το όριό tns
συμηληρνεται
το 2026.
Το 2020 σε ηλικία 58
Εχει το δικαίωμα να
συνταειοδοτηθεί στα 58 και
5 μήνεs . Το όριο ηλικίas
τns συμπληρνεται το
2023, δηλαδή μεια tηv 1η
Ιανουαρίου 202 .
>>( 2η
συνταξιοδοτηθεί με ηλήρη
υύνιαξη σε ηλικία 61
ειν , ιο 2023.
Επομένωs διατηρεί το
δικαίωμά τns να βγει στη
σύνταξη Πριν αnό τα 62.
Διατηρεί το δικαίωμά του
να βγει σε Πλήρη σύνταξη
Πριν anό τα 62
και μετά το 2022.
α αυξήσεις ξεπερνούν τα 192
ευρ και φθάνουν έως και 220
ευρ τον μήνα για συνταξούχος
ΙK, Ταμείων ΔΕΚΟ , Τραπεζν,
απόστρατους και Πολιτικούς
συνταξιούχους, ενεν για τους
συνταξιούχους εδικν μσθολογίων του Δημοσίου (όπως δικαστές) τα νέα Ποσά είνα αυξημένα
έως και 451 ευρ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 202 1, το
ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 13.078
εκατ. ευρ, έναντι ελλείμματος 12.767
εκατ. ευρ την αντίστοιχη περίο δο του
2020, γνωστοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού διαμορφθηκαν σε 24.111 εκατ. ευρ, από 22.283
εκατ. ευρ πέρυσι.
Όσον αφορά Τις δαπάνες του τακτικού
Προϋπολογισμού, αυτές διαμορφθηκαν
σε 35.999 εκατ . ευρ , από 32.423 εκατ .
ευρ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου
2020.
ουζουν ταλεί σε
Trending Γενί δρος του Αφγα-ρφθηκε
Σαφάκ
Τικό άσυλο και
δο αυτή,
8,67 δισ. ευρ έσοδα του τακτακτικού Προυπολογισμού,
Πολι- νιστάν
Ελπίδα Νίνου
Η αλλαγή Που
έκανε στα social
επτάμηνο Τικού προϋπο-αυτές διαμορτου 2021, έναν - λογισμού διαμο-φθηκαν
Κύπρο
αναζητά
πρην Πόεδρ-med ia
ος του Αφγανι- σύζυγος
στάνΓενί Σαφάκ Πέτρου Φιλιπσε
ΤΙ 8,097 δισ. ρφθη καν
24,111
αντίστοιχο διά- ευρ,
22,283
2020, σύμφωνα ευρ πέρυσι .
35,999
δισ. ευρ,
από 32 ,423
δισ. ευρ την περίοδο ΙανουαρίουΙουλίου 2020.
Attica Βank:
στημα
Πολιτικό πίδη
άσυλο και στην
Κύπρο αναζητά Ταμειακό
ο Πρην Πρόε- έλλειμμα διαμο-Κατά την περίο- δαπάνες
Το Πρωτογενές με την Τράπεζα
της Ελλάδος.
Όσον αφορά τις
Created by Universal Document Converter