Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
20Αύγούστου 2021
Σαμουήλ προφήτου . Λουκίου μάρτυρος του βουλευτού
Σελήνη 12 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.45-Δύσις ήλίου 8.12.
ΑΓΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έος 33β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές καινότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 31β.
Άριθμ. φύλ. 42039
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΠΑΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΛ-ΣΤΟΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΝ
Θά πληρσει ή Ελλάς τά σπασμένα
ΗΠΑ-Γερμανίας στό Αφγανιστάν;
Ο ΣΥΡΙΖΑ δέν λέει λέξη για τις
καίζητεί άπό τήν Κυβέρνηση νάμήν
εύθύνες του Μπάιντεν και τής Μέρκελ
φυλάσσει τά σύνορ !
ΟΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ύπεκφεύγει, χωρίς νά δίδει άπάντηση σέ δσες έρωτήσεις του τίθενται γιά τόν έξευτελισμό
πού ύφίστανται οί ΗΠΑστό Άφγανι-μένη έκτίμηση τής καταστάσεως και
στάν . Η Άγγελα Μέρκελ όμολογεί τήν άποτυχία του ύπουργείου νά δεί τό
την άποτυχία της πολιτικής τής χρας αυτονόητο, δτι δηλαδή οί Ταλιμπάν
της ένω δέχεται πυρά άκόμη και άπό
κυβερνητικούς βουλευτές , Η άντιπο-ύπεύθυνος γιά την έλλειψη συντονι
λίτευσις ζητεί τήν παραίτηση της κυβερνήσεως (πού ούτως ή άλλως θά
άλλάξει σέ ένα περίπου μήνα πού θά
γίνουν έκλογές ).Ομως ς άποδιοπομπαίος τράγος προβάλλεται δ ύπουργός Εξωτερικν Χάικο Μάας στόν
όποίο καταλογίζεται ή πολιτική εύθύ νη για έσφαλμένες άποφάσεις. Ο Χά
ικο Μάας έγκαλείται γιά την έσφαλ σει πολιτική θύελλα γιά τίς εύθύνες τος άνθρωπίνων δικαιωμάτων της δέν
του ναυαγίου τής Δύσεως στό Άφγα-λέει λέξη για τούς Μπάιντεν-Μέρ
νιστάν στήν Ελλάδα, δ άνεύθυνος ΣΥ
PIΖΑ έπιχειρεί μέ άφορμή την συνε
δρίαση του ΚΥΣΕΑ και τίς άποφά - σύνορα . Σέ μιά πρωτοφανή έπίδειξη
σεις πού έλήφθησαν έκει να έπιρρί- άνευθυνότητος, ό ΣΥΡΙΖΑ μέ άνακοί
ψει προκαταβολικς τίς εύθύνες γιά νωσή του δείχνει ότι άδιαφορεί για τά
τήν έπικείμενη προσφυγική κρίση
στήν Ελλάδα! Η δποίακατά την λογι - σότερο μέ τούς πιθανούς παρανόμους
κή τής άριστεράς πρέπει νά προσέλθει μετανάστες παρά μέ τούς"Ελληνες
προθύμως σέ διεθνή κέντρα άποφάσε
ων και νά πληρσει τά σπασμένα για
τίς πολιτικές των Αμερικανν και τν
Γερμανν. Ή άνακοίνωσις του τμήμακελ και έπιτίθεται στήν Κυβέρνηση
για τήν άπόφασή της νά φυλάξει τά
έπικρατούσαν. Αφ έτέρου θεωρείται
έθνικά σύνορα και άσχολείται περισWelcom
σμού τν έπιχειρήσεων άπεγκλωβ σμού Γερμανν και Αφγανν άπό τό
άεροδρόμιο της Καμπούλ.
ΣΥΡΖΑ
Καίτουτο, την στιγμή πού ή 'Ελλάς
είναι πολύ πιό κοντά στό Αφγανιστάν
Και ένω όλα αυτά συμβαίνουν σέ
ΗΠΑ και Γερμανία όπου έχει ξεσπάΣυνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή Κυβέρνησις
άφήνει άκάλυπτο
τόν Χρυσοχοϊδη
Τό δίκαιον τής ύπερβολής
Αρχηγός τν άνεμβολίαστων
ό Τσιτσιπάς
ΔΕΝ θά τό ξεχάσω ποτέ: στίς 15Ιανουαρίου 2021 δ νικός μας κδικας διατρέχεται πλέον άπό μία νέα
Αρχιεπίσκοπος Ιερνυμος δήλωσε ότι τό ριζοσπα-είδική κατηγορία ίδινυμων άδικημάτων των όποίστικό Ίσλάμ δέν είναι θρησκεία άλλάπολιτικό κόμμα . Η δήλωσή του ξεσήκωσε θύελλα άντιδράσε- βάση , ή έφαρμογή ένέχει τό μέγα ρίσκο της ύπερων καίχαρακτηρίστηκε άπό πλειάδα άριστερν καί βολής .
ύπερφιλελεύθερων μέσων ένημέρωσης ως-μισαλ Τά άδική ματα του άντιρατσιστικού νόμου είναι
λόδοξην . Καί άν ό Αρχιεπίσκοπος δέν έφερε αύτό
τό άξίωμα σίγουρα θά του είχε άσκηθεί ποινική δί - παρενόχλησης, άπότοκα του αυτοαποκαλούμενου
ωξη γιά παραβίαση τού άντιρατσιστικού νόμου. Τε - κινήματος me too , είναι μία δεύτερη κατηγορία . Τά
λικς ό Αρχιεπίσκοπος ύποχρεθηκε σέ άναδίπλωση και μέ μία δήλωση κύκλων πού-κλασσικά είκο- αoικηματα που ορίζουν έκνέου τά άδικήματα της
νογραφημένα- μλησαν γιά παρερμηνεία , όπισθοχρησε . Σήμερα πού τά γεγονότα στό Αφνανιστάν γορια. τα αδικήματα γιά τήν κακοποίηση των ζων
τόν δικαινουν , δέν μπορεί νά έπικαλεστεί τήν δή-κατηγορία άδικημάτων . Η μή χρήση μάσκας, πράξη
λωσή του , άλλά αύτό είναι τό λιγτερο. Το θέμα μας κολάσιμη, είναι ένα νέο ίδινυμο άδίκημα που τιμωστήν προκειμένη περίπτωση δέν είναι αυτό. Τό θ μα είναι ή ποινικοποίηση της έλευθερίας του λόγου των άδικημάτων της πανδημίας. Οί περιγραφόμενες
κατ' άρχάς . Το δίκαιό μας στήν προσπάθειά του να ς αγυναικοκτονίες- συζυγοκτονίες είναι ένα νέο
προστατεύσει όμάδες πληθυσμού άπό τήν υπέρβα - προωθούμενο πρός ψήφιση άδίκημα .
ση της έλευθερίας του όγου δημιούργησε έντέλει
μία νέα γενιά άδικημάτων του κοινου ποινικού δικαίου που περιορίζει τήν έλευθερία του λόγου. Μέ πολυ μεγάλη άνεση κατηγορείται σήμερα κανείς για στά στην βάση τους , άν έφαρμοστούν κατά τρόπο
θρησκευτικό μισαλλόδοξο μισος , γιά έμφυλο μίσος μή όρθό , μπορείνά όδηγήσουν στό δίκαιο της ύπερίδιαιτέρως όμοφοβικό , γιά καταπίεση κ.λπ. Θυμη- βολής. Στίς ποινές για ψύλλου πήδημα . Καί έντέλει
θείτε το σπότ γιά τήν ύπογονιμότητα και τό δημο- στό δίκαιο των δύο ταχυτήτων. Στό δίκαιο πού τιμω γραφικό: άποκαθηλθηκε ς μισαλλόδοξο καί ρα - ρειγενικς τούς άνίσχυρους γιά πράξεις άμφίβολες
τσιστικό . Τό θέμα μας γενικτερα είναι ότι ό ποιΗΤΡΙΠΗ κατά σειράν δημοσία τοποθέτησις του Στέφανου Τσιτσιπά για τό έμβόλιο
κατά του κορωνοϊου και τόν συσχετισμό του
( έμβολίου ) μέ τίς νεαρές ήλικίες τόν άναδεικνύουν πλέον ς τόν έπί κεφαλής του άντι εμβολιαστικού κινήματος στήν χρα μας . Ό
διάσημος άθλητής πρίν άπό ένα έτος ήταν
τό κεντρικό πρόσωπο τής έκστρατείας να
<μείνουμε στό σπίτυ. Ηταν άπόφασις της
Επιβεβαινονται τά σενάρια
γιά δομικό άνασχηματισμό
ων ένω ή θέσπιση έχει άπολύτως δικαιολογημένηΗ ΣΙΒΥΛΛΙΚΗ δήλωσις του νέου κυβερνητικού έκπροσπου , στήν πρτη
του συνέντευξη Τύπου , γιά τό κατά πό σον δ ύπουργός Προστασίας του Πολίτου συνεχίζει νά άπολαμβάνει της έμπι
στοσύνης τοϋ Πρωθυπουργού , φανερνει ότι ύπάρχει ζήτημα μέ τόν Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. Μέ την φωτιά στά Βίλλια
νά μαίνεται γιά τέταρτη ήμέρα (χθές ) και
τούς άνέμους νά είναι σχεδόν μέτριοι, δ
ύπουργός Προστασίας του Πολίτου εύρίσκεται είς τό στόχαστρον της κριτικής
άκόμη και άπό στελέχη τής ΝΔΟμως τό
ή πρτη κατηγορία άδικημάτων . Τά άδικήματα της
προσβολής γενετήσιας έλευθερίας μία τρίτη κατηΣυνέχεια στήν σελ.3
κακουργηματικού χαρακτήρα άποτελούν μία άκόμη
Οι έκδίδοντες
εύχετήρια
διαγγέλματα!
ρειται έως καί μέ φυλάκιση. Έντάσσεται στήν γενιά
Συνέχεια στήν σελ.3
Γέμισε ο ποινικός κδιξ άπό μία νέα γενιά ίδι
νυμων ποινικν άδικημάτων τά όποια ένω είναι σωΓράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ ύπάρχει και μία κάποια
αμάζαν πολιτν . Πού πιστεύουν
στόν Χριστό και στήν Παναγιά . Λέγο
νται Χριστιανοί! Κάνουν φανερά τόν
κσταυρό, τους . Προσκυνούν τά είκονίσματα. Καί τά άσπάζονται . Μεταλαβαίνουν τήν Θεία Κοινωνία . Νηστεύουν , όχι κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή, άλλά τό Μεγαλοβδόμαδο ,
έστω, ή πρίν άπό τά Χριστούγεννα καί
πρίν άπό της Παναγίας , τόν Δεκαπενταύγουστο . Βαφτίζουν τά παιδιά
τους στήν κολυμβήθρα της έκκλησιας, παντρεύονται στήν έκκλησία
και θάβονται μέ τίς τελευταίες δεήσεις τον παπάδων στά νεκροταφεία
του χωριου ή της πόλης τους , υστερα άπό τήν έξόδιο άκολουθία στήν
έκκλησιά . Τόπνευμα καί τό ήθος τής
έκκλησιάς (μας ) τό άποδίδει θαυμάσια ό παρεξηγημένος καί λοιδορημένος στά Ιουλιανά του '65 ποιητής και
εύπατρίδης πολιτικός έκ Ναυπακτίας
( καί γαμπρός της οίκογένειας Bulgan ,
μέ το ποίημά του Aη Δημήτρης
(1950 ) . Τούς λένε οί μοντέρνοι , άρι στερόφρονες καί νεοπλουτίζοντες,
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό ΒΒC σκοπεύει νά έπανορθσει τή ζημία
που προεκάλεσε στήν βασιλική οίκογένεια , άλλά
καί στήν δική του φήμη, ή περίφημη συνέντευξις μέ
τήν πριγκήπισσα Νταιάνα, καταβάλλοντας 1,76
έκατ. εύρσέ φιλανθρωπικούς σκοπούς Σύμφωνα
μέ την κDaily Mail, πού δημοσιεύει τό θέμα, τό
ποσόν αύτό άντιστοιχεί στά χρήματα που άπεκόμισε ή δημοσία τηλεόρασς της Βρεταννίας άπό τήν
πληση τν δικαιωμάτων τής συνεντεύξεως σέ τηλεοπτικούς σταθμούς Του έξωτερικού τό 1995. Πα
ρότι οί άκριβείς όροι τής δωρεάς αύτής του ΒΒC
δέν έχουν γίνει άκόμη γνωστοί, ούτε ή ήμερομηνία
καταβολής τούχρηματικού ποσού, φαίεται πς
γuοί της πριγκηπίσσης 6ά έχουν λόγοστόν τρόπο
πού θά δαπανηθούν τά χρήματα αυτά
Άνεπαρκείς οί δυνάμεις
στό άεροδρόμιο της Καμπούλ
Ανάγλυφο άπό τους
Περσικούς Πολέμους
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣΑμύνης τν ΗΠΑ ΛλόυντΩστιν πα ραδέχεται ότι δέν ύπάρχουν στό άεροδρόμιο της άφγανικής πρωτευούσης έπαρκείς δυνάμεις για νά έγγυη-.
θούν τήν άσφαλή άποχρηση όλων έκείνων πούσπεύ δουν νά έγκαταλείψουν τήν χρα. Ανάμεσά τους έννέα
Αφγανοί πού έργάσθηκαν μέ τις έλληνικές άποστολές
καθς και τρείς άξιωματικοί άπόφοιτοι έλληνικν
στρατιωτικν σχολν.
ο Ποιός θά μπορούσε νά προβλέψει τήν πιθανότητα νά συγκρουσθεί τό αυτοκίνητό του μέ κοπάδι
άγριοχοίρων και να τό άσφαλίσει άναλόγως; Καί
όμως αύτό συνέβη στήν Σκοτίνα Πιερίας όπου με
σα στήν νύχτα οι άγριόχοιροι ποδοπάτησαν κυριολεκτικά καί κατέστρεψαν διερχόμενο αύτοκνηΤο Εύτυχς ό όδηγός βγήκ άλβητος Νά σημεωθεί ότι πρόκειται γιά τό έκτο Τέτοιο περιστατ
κό πού συμβαίνει στήν πριοχή , ή όποία άποτελε
κπέρασμαν γιά τους άγριόχοιρους πού κατεβαίνουν άπότάβουνά.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ 5
Ο Στέφανος ό μπαλάκια καί ό κυρ-Αντνης
Τόν θυμάμαι, άπό τότε
που πήγανα στό Γυμνάστο.
Ο Στέφανος ό μπαλάκια όροφή κάποιου λεωφορε - δίζει καί νά τό χτυπάει μέτον
γύριζε όλημερίς στούς δρό
μους του Παιραιά χτυπντας Χή ένός ταξί . Κανείς , δμως ,
μέ δύνομη στήν άσφαλτο ή
στίς πλάκες τν πεζοδρομι Στέρανος, κάτι σάν 4αοκτ
ων ένα μπαλάκι του τένις. Τό
χτυπούσε καί τό άρπαζε άμέ
σως , πρίν πετάξει ψηλά .
τα άναψυκτικν , άλλά καιί
κάποια άγορασμένα άπό
τό Μοναστηράκι , δ όποios
ου, πότε στό πάρμπρίζ ένός ίδιο ρυ μό Γκάπ-γκούτm άγόρευε και ύποσχόταν ένα
<Κόμμα ύπεράνω κομμάτων .
Ίσως σήμερα νά έίχε μπεί στή
Βουλή! Μπήκαν κάποιοι,
χωρίς παράσημα"Ηταν και
K Κατάσκοπο , που φορούσε
Κομμιά φορά του ξφευ - έτρεχενά μαζέpα τό μπαλλά γε και κατέληγε πότε στην
κ, γιά νά άρχίσει πάλι νά βα . Ανοικτή μόνον για έμβολιασμένους θά είναι ή κορυφαία έκθεσις ήλεκτρονικν προϊόντων πού θά γί
νει στό Λάς Βέγκας τν ΗΠΑ. Όπως άνεκοίνωσαν
οί διοργανωτές της, άπαραίτητη προύπόθεσις γιά
τήν είσοδο στήν έκθεση θά είναι ή έπίδειξις πιστοποιητικού μβολιασμού κατά της Covid-19 Όλοι
λαμβάνουμε μέρο στόν τερματισμό τής πανδημίa, ένθαρρύνοντας τους έμβολιασμούς και έφαρμόζοντας τά πρωτόκολλα άσφαλείαςν άνέpερε ό Πρό
εδρoς καί Διευθύνων Σύμβουλος Τής Ενσεως Τ
χνολογίας Καταναλωτν (CTA) Gary Shapiro
, εχουμε οωνη!
Ήταν ό τελευταίος τν
κτύπων> του Πειραιά Είχαν
χαθί πιά δριστικά ό κστρα
τηγό Διπλαράκης , πού κυΟ Στέρανος περίμενε νά λοφορούσε φορτωμένος πα
περάσουν τά όχήματα καί ράσημα, κυρίωs άπό πμαδέν θύμωνε μαζί του ."Ηταν δ
τής πόλεως .
Συνέχεια στήν σελ. 4
20-8-2021 .