Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
19Αυγούστου 2021
Αριθμ. φύλ. 42037
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Φλρου και Λαύρου μαρτ. Λέοντος και Ερμου
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 35β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 33β.
Σελήνη 10ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.43-Δύσις ήλίου 8.14
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕΤΟΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝΤΣΠΡΑΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ ΓΙΑΤΙΣΠΡΕΣΠΕΣ
Τούς παραδσαμεντό όνομα Μακεδονία
και αύτοί ύπογράφουν συμφωνίες μέ
τους Τούρκους
Πενταετές μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας μέ τήν Άγευρα
υπέγραψαν οί Σκοπιανοί
Μύθος ότιδιά του έθνικού συμβιβασμού
άνακόπτεται ή έτιρροή τής γείτονος στάβόρεια σύνορά μας
ριασμό του ΝΑΤΟ ήταν αύτό . Δι
κά μας μαχητικά , πού άφαιρούνται
άπό τίς μοϊρες ρέντινες του Αίγαιου, έξασφαλίζουν τήν άεροπλοtα
στά Σκόπια. Εξασφαλίζουν ότι
τά τουρκικά μεταγωγικά θά μεταΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ότι ήταν έπωφελής ή συμφωνία τν Πρεσπν . γελά τους και έσπευσαν στό χωΜας έλεγαν ότι δέν άπεμπολούμε ριό Ψαράδες , νά έναγκαλισθουν
τίποτε, ότι όγεωγραφικός προσδιορισμός θά μας έλυνε τά προβλήματα μέ τούς Σκοπιανούς . Το
σημαντικτερο, μάς έλεγαν, ήταν ρία μας, τήν τιμή της πατρίδος.
πς άνακόπτεται ή διείσδυσις τής Εχουν άξία αύτές οι έννοιες για
Τουρκίας στά Σκόπια . Πς δέν άριστερούς: Και πόση ύποκρισία
έχουμε λόγους νά άνησυχούμε μπορεί νά ύποκρύπτεται πίσω άπό
πλέον γιά τά βόρεια σύνορά μας
Αυτά μας έλεγανόκ. Τσίπρας και αύτή διασφαλίζεται ή έθνική μας
δκ. Κοτζιάς, οί δποίοι φόρεσαν τά άσφάλεια; ΌΟτι άναχαιτίζεται ή συμφωνία συνεργασίας Σκοπίων-Τουρκίας
προσπάθεια τν Τούρκων νά διαμορφσει ένα έλεγχόμενο άπό
αυτήν τόξο στά Βαλκάνια; Αύτά
μας έλεγαν και τεχνη έντως άπ
φευγαν νά πουν μιά λέξη για την
<μακεδονική έθνότηταν πού πα
ρεχρησαν και γιά την μακεδο-φέρουν μέ άσφάλεια τήν τουρκι
νική γλσσαν πού άνεγνρισαν .
Τήν άνεγνρισαν αύτοί . Εμείς
δέν θά τήν άναγνωρίσουμε ποτέ .
Μετά μας έλεγαν δτι μας άνετέθη
δέλεγχος του σκοπιανού έναερί ουχρου . Μιά άγγαρεία γιά λογα καλά τους και τά καλύτερα χαμό15lnei Ulus,
150 Internatiou
17-20 Α
ευμnma Sanayii Fuar
fe indusiry Fair
ps 2021
9, 2021
m.tr.
τόν Ζόραν Ζάεφ και νά του παραδσουν τό όνομα της Μακεδονίας, τόν πολιτισμό μας, την ίστοκή στρατιωτική βοήθεια πρός τ
Σκόπια . .
Τάξέραμε όλα αυτά . Τάλέγαμε
και μάς χαρακτήριζαν κάκραίουg
Συνέχεια στήν σελ . 3
την δήλωση, ότι μέ την συμφωνία
ΕΡαντμίλά Σεχερίνσκα καί Χουλουσί Άκάρ ύπογράφουν την πενταετή
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό Κράτος άπέτυχε
καί στά Βίλλια
Ριζοσπαστικό Ισλάμ: Νίκησε στόν 20ετή πόλεμο
Άντικαθιστά παγκοσμίως τόν κομμουνισμό
Θέατρο στά έλληνικά
στήν Πομπηία
ΜEXΡΙ ΤΩΡΑ λέμε τήν μισή άλήθεια γιά τις δραμα- αματικά τίς άτομικές έλευθερίες και τά άνθρπιτικές έξελίξεις στό Αφγανιστάν. Δέν τήν λέμε όλη.
Προσεγγίζουμε τις έξελίξεις στήν Καμπούλ ς τό τία έπρεπε νά είναι περισσότερη έλευθερία . Δυ
τέλος μιας κλασσικής στρατιωτικής άναμέτρησης στυχς, έλέω καί Ίσλάμ, ή Δύση έγινε άλλη. Κέρή όποία έληξε μέ ήττα της έγκλωβισμένης Δύσης.
Δίδουμε σέ αύτή τήν ήττα άναλογίες άντίστοιχες θά θεωρείται τρομοκρατική άπειλή στήν Δύση σέ
μέ την ήτα των ΗΠΑ στό Βιετνάμ. Από μιά άποψη , λίγο. Θά είναι άναγνωρισμένο καθεστς και βεβα λογικό . Δέν συμβαίνει κάθε μέρα νά άποχωρεί τρέ- ως άναγνωρισμένη ίδεολογία!
χοντας ταπεινωμένος άπό ένα θέατρο πολέμου ό
στρατός της ίσχυρότερης μέχρι στιγμής δύναμης
του πλανήτη . Ωστόσο ή ταπείνωση των ΗΠΑ στό και μέ όπλο τό δυνατό κείμενο του Κορανίου πού
Αφγανιστάν δέν είναι άπλως μια στιγμή στήν ίστο- άφιονίζει άκόμη και δυτικούς άπογοητευμένους
ρία. Είναι μία καμπή στήν ίστορία. Πολύ μεγαλύ- χωρίς προσανατολισμό, πολίτες, άντικαθιστά τόν
τερη άπό όση φαίνεται άρχικς . Ο ίστορικός του κομμουνισμό σε παγκόσμιο έπίπεδο και άναδει
μέλλοντος θά τήν παρομοιάσει μέ τήν Γιάλτα. Από κνύεται σέ άντίπαλο δέον του παρηκμασμένου
την άνάποδη! Μέ τό ξήλωμά της!
να δικαιματα . Ένω ή άπάντηση στήν τρομοκραδισε τέλος στρατηγικά. Τό ριζοσπαστικό Ίσλάμ δέν
ΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο ή καταστρο φή πού συντελείται τό έφετινό καλοκαίρι στά δάση τής Αττικής άλλά και στίς
περιουσίες χιλιάδων πολιτν . Η πυρκαιά πού κατακαίει δάση και καλλιέρ
γειες στόν Ελικνα και το όρος Πατέ ρα καί άπειλεί νά κάψει τό χωριό Βίλλια
Από τίς HΠΑ. Το Ριζοσπαστικό Ίσλάμ νίκησε
(σελ. 7)
Τό άλλο Βιετνάμ
Συνέχεια στήν σελ. 3
καί σέ πολλές περιπτσεις άνήθικου, άναιδους καιί
του Α. Π Δημόπουλου *
Η άλλη μισή άλήθεια πού δέν λέμε γιατί φοβό- aπληστου καπιταλισμού . Το πρόβλημα δέν είναι
μαστε και νά τό άκουμε, είναι ότι τό ριζοσπαστικό Ισλάμ κέρδισε τόν είκοσαετή πόλεμο πού κή- πόλεμο πού κήρυξαν στίς ΗΠΑ μετά την έπίθεση
ρυξε στίς ΗΠΑ ό Μπλ Λάντεν τήν 11η Σεπτεμβρί - στην Νέα Υόρκη. Στό πετράδι του στέμματος. Το
ου 2001 μέ τήν επίθεση στούς δίδυμους πύργους , προβλημα είναι ότι μόλις τρα άρχισε νά κερδίζει.
Κέρδισε τριπλά. Στρατιωτικά, διότιπράγματι ταπεί - Θα άκολουθήσουν δυστυχς και άλλες ήττες για
νωσε τίς άμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παρα- την σημερινή διεφθαρμένη-μεταλλαγμένη Δύση
σύροντάς τες στό έδαφός του . Κέρδισε ίδεολογι - άν δέν άναγεννηθεί Το πιθαντερο στήν γεμάτη
κά. Γιατί παρέσυρε τήν Δύση στό δικό του άξιακό άπό κοιμμενους πυρήνες τζιχαντιστν Εύρπη.
πλαίσιο. Γιά νά τό άντιμετωπίσει συρρίκνωσε θεότι τό ριζοσπαστικό Ίσλάμ κέρδισε τόν είκοσαετή
ΗΤΑΝ πολλοί στόν διεθνή Τύπο, που
είδαν στήν άποχρηση των Αμερι
κανν άπό τήν Καμπούλ μία δεύτερη πτση της Σαίγκόν και τήν πολύχρονη περιπέτεια στό Αφγανιστάν ς
ένα νέο Βιετνάμ. Μόνο φυσικά πού
ή άναλογία χωλαίνει και τελικά λειτουργεί ς άπαλλακτικό άφήγημα
του παρόντος Δημοκρατικού κατεστημένου των Η.Π.Α. Άλλωστε είναι
σίγουρα εύγλωττο γιά τίς πραγματι
κές προθέσεις του παραλληλισμού,
ότι ήταν ό ίδιος ο Πρόεδρος Βiden, ό
όποιος, άπευθυνόμενος στό άμερικανικό έθνος και προσπαθντας νά έξη
γήσει τό φιάσκο, μίλησε μέ σημειολογία , ή όποία παρέπεμπε όντως και συνειδητά τούς άκροατές του στό Βιετνάμ. Όταν δηλαδή δικαιολόγησε την
άποχρηση μέ το έπιχείρημα , ότι ή
έμπλοκή διάρκεσε ήδη ύπερβολικά
και ότι τελικά οί Η.Π.Α. δέν πήγαν έκει
μέ τόν μείζονα (καί υποτίθεται άπιαστο) στόχο, νά χτίσουν μιά χρα στά
μέτρα τους . Καίναί μένό διεθνής Τύπος κατάλαβε σύσσωμος ότι έχουμε να κάνουμε, έδ , μέ έναν άνεπαρκέστατο πολιτικό, πού δέν κατόρθωσε νά όργανσει ούτε κάν μια συντεταγμένη άποχρηση τν Αμερικανν
καί των τοπικν τους συμμάχων άπό
Έπιβεβαίωσις <Εστίας
Παραίτησις στήν Προεδρία
τής Δημοχρατίας
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ασφυκτικές πιέσεις
άπό τίς διασωληνσεις
Σύλληψις έπικινδύνου
Πακιστανού δολοφόνου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Επισκέπτης ζωολογικού κήπου όρμησε μέσα
σέ ένα γυάλινο κλουβί στό όποίο ζε άλιγάτορας,
προκειμένου νά σσει μιά έργαζόμενη, τής όποίας
τόμεγάλο έρπετό είχε άρπάξα τόχέρι. Το όλο σκηνικό διαδραματίστηκε μπροστά στά μάτια έντρομων παιδιν. Ή ύπάλληλος του Scales and Tais
στήν Γιούτα τν ΗΠΑ εναι ύπεύθυνη γιά τήν φροντίδα του άλιγάτορα καί τήν παρουσίαση τν μοναδικν χαρακτηριστικν του στό κοινό. Ωστόσο,
άπροσδόκητα, καθς βαλε τό χέρι Της μέσα στό
κλουβί του, Τά πράγματα δέν πήγαν καλά Τότε
άποφάσισε νά άναλάβει δράση ένας έπισκέπτης τού
ζωολογικού κήπου, ό όποίος έπέδειξε παροιμιδη
ήρωισμό, καθς άνέβηκε στήν πλάτη του έρπετού
καί μαζί μέ κάποιους άλλους ύπαλλήλους κατάφερε
νά άπελευθερσει Τήν άτιχη γυναίκα
. Ήάμερικανική άρχή άσφάλειας αύτοκινητοδρό
μων (ΝΗTSA) διευρευνά Τις συνθήκς ένδεκα άτυ
χημάτων άπό τό 2018, κατά τά όποία αυτοκίνη τα Tesla μέλογισμικό ήμιαυτόνομης όδηγήσεως
Autopilot προέκρουσαν σέσημεία νωρίτερων άτυ
χημάτων . Ή USNational Highway Trafic Safety
Administration θά έξετάσει όλα τά Tesla (Model
ΧYSB) που έχουν κατασκευασθεί άπό τό 2014 ,
δηλαδή 745.000 αύτοκίνητα, μέ βάση τήν έκθεση
11 συμβάντων όπου τάσυγκεκριμένα αύτοκίνητα
προσέκρουσαν σέ άσθενοφόρα , σέ σημεία που είχε
προηγηθεί κάποιο άτχημα . Από τά ένδεκα αυτά
άτιχήματα, έπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν καί
ένας έχασε τήν ζωή του.
ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ άπό τούς 300 διασωληνωμένους ευρί σκεται ή χρα , μέ το ύγειονομικό σύστημα να προ
ετοιμάζεται νά δεχθεί άσφυκτικές πιέσεις άπό τον
Σεπτέμβριο. Δυστυχς μετά τίς χθεσινές άνακοινοσεις του ΕΟΔΥ έπιβεβαινονται δσοι μιλούσαν γι
γεμάτες ΜΕΘ τίς έπόμενες έβδομάδες σέ περιοχές
τής χρας , δπως ή Κρήτη, ή ότοία εύρίσκεται σχεδόν
δλη ύπό αύστηρή έπιτήρηση Προχθές ό άριθμός των
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΕΝΑΣ άκρως έπικίνδυνος δολοφόνος άπό τό Πακιστά
συνελήφθη χθές άπό άστυνομικούς τής όμάδος ΔΙΑΣ
στά Πατήσια
Ό συλληφθείς δικεται μέ διεθνές ένταλμα συλ λήψεως γιά άνθρωποκτονία . Είς βάρος του 38χρονου
έκκρεμούσε έρυθρά άγγελία διεθνν άναζητήσεων τής
NTERPOL της χρας καταγωγής του , μέ την δποία
έζητεΐτο ή σύλληψις-κράτησίς του μέ σκοπό τήν έκδο
σή του σέ αύτήν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γίνεται τέφρα ή Άττική τν Θεν καί τν Ήμιθέων . .
Δύσκολα μπορεί κανείς λίας! Η περιοχή τν Aίyoνά δεχθεί δτι τά μέσα που
διαθέτει ή χρα ( μαζί μέ Έρυθρν, ή πανέμορφη έξο - κλέφτικα! Απλς , παρακοbeίνα που έχουν προστρέξει χή τής Oίνonς μέ τούς Yυ - λουθούμε! Καί, αύθορμήτωs , ρεό νούς του άνθρπου νά
άπό τό έξωτερικό ) άδυνατουν νά έλέγξουν τήν πυρ
καιά που κατατργει έναν
άκόμη πνεύμονα πρασίνου
τής Αττικής γής . Πάει καί τό ήμες Τί κάνουμε τν οίκιν
πανέμορφο δάσος της Είδυλ- ήμν έμπιπραμένων ;
ση, που έκδικείται , κατευούτε συρίζομεν στόν άέρα θύνοντας τους άνέμους κατά τρόπο που να μήν μποΆσφαλς , ούτε άδομεν
σθαίνων , ή περιοχή τν
ρω οίκισμούς . Oί πευκνες έρχεται στό μυαλό ή άποτου Κιθαιρνα και τν γύ - ρία: Μά, είναι δυνατόν νά έμπρηστές , που στοχεύρω λοφίσκων , καταστρέφονται έν ριπή όφθαλμού . Καί
κέχουμε φωνή!
άντιληφθεί . Μπορεί νά είναι
ουν σωστά και νικουν τούς
κάντιπάλουp Tuροσβέστες,
άνάβοντας τήν φωτιά έκεϊ
μήν μπορούμε νά κάνουμε
Φαίνεται, δυστιχς , ότι
εναι! Μπορεί νά είναι ή φυDpontos
Συνόχεια στήν σελ. 4
PHOTO: EURΟΚΙNIS