Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 18.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7671
29 χρόνια
σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΒΑΕ από ΑΤΤική Οδό
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η Terniale
εταιρία συμφερόντων τηs Virtus του Λ Παπακωνσταντίνου
ΤGeal Ynοχρευτική Δημόσια
ΤΠΟΥΡΓΕΙΟ
tea: Υr
ΠΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
χρεωτικη
Πρόταση από την Terniale
Στο υπ. ΠεριβαλλοΤος
αδυικές υπηρενίες
τον Αποκεντρομένων
Δοκήσεων με ΠΝΠ
ΗTERNIALE LIΗΤED (στο εξής ο <Προτείνωνο) ανακοιννει Την υποβολή υποχρεωτικής
δημόσιας Πρότασης (στο εξής η Δημόσια Πρόταση>), σύμφωνα με D M 34612006, όπως
ισχύε σήμερα (στο εξής ο <Νόμος), Προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι <Ηέτοχο )
Κοινν οτομαστικν, άυλων, μετά ψήρου, μετοχν (στο εξής οι <ετοχές)Της ελληνικής
ανόνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΗΛΟΣ IDEAL AB.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ, (στο εξής η υnό
εξηγορά Εταιρεία ή η Ετιρεία), γα την απόκτηση του συνόλου τον Μετοχν τους.
GROUP
Κατόπν () Της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας με εσφο
ρά σε ειδος των μετοχν των εταιρειν ESM EFFERVES CE NT $ODAS
ΜΑΝAGEMEΝT LIMITED
S.I.C.C. HOLDING LIMTED έναντι
Κάλυψε τις απλειες των Προηγούμενων Barclays CoCo, Είχε υποχωρήσει σχεδόν
εβδομάδων, χάρις σπα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα του stress test Τιμολόγησή του στις 9 Ιουνίου.
το ομόλογο AT1 της Πειραις.
Ο ΤΤλος κέρδισε 2,75 σεντς στο ευρ , Παρά την άνο δο ο τίτλος AT1 της ελληνιεπίδοση που το κατατάσσει ως τοομόλο-κής τράπεζας προσφέρει την υψηλότερη
γο με τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ όσων
Παρακολουθεί ο δείκτης Bloomberg πέριξ στο 9%
Τέσσερα σεντς στο ευρ μετά την
διάθεσης στους μετόχους των δύο
αυτν εταιρεν , κατά την αναλογία συμμετοχής τους σε αυτές
23.176.792 νέων κοινν ονομα στικν
ΒONDS
Πόσο Πληρόνουν
οι taders για
να ηγοράσουν
ομόλογα
απόδοση απ' όλα τα αντίστοιχα ομόλογα,
Εεκινούν στις 25 καταβληθούν οι
Αυγούστου και κύριες και επικοολοκληρνον-υρικές συντάται στα τελη Του
μήνα οι πληρωμές για
συντάξεις Αυγούστου
Σεπτεμβρίου -2021,
2021. Αναλυτι - Τετάρτη
κα οι ημερομ-καταβληθούν οι
ηνίες για ΙΚΑ , κύριες και επικο(δηλαδή
συνταξιούχων κύριες και επικοπου Προέρχον-υρικές συντάξεις Αυγούστου
ται απο ΤΟ Τ.
ΙΚA-ΕΤΑM, τις (δηλαδή
Τράπεζες
τον ΟΤΕ) Που
το ΑΜΚΑ τους
θα λήγει σε 1, 3, 5, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , Τις
7, 9.Στις 26 Τράπεζες
Αυγούστου
6, 8.
καταβληθούν οι
ξεις:
των μισθωτν 2021,
ημέρα
Δευτέρα
συνταξιούχων κατα βληθούν.
Που Προέρχον- κύριες και εΠιΚουρικές συντάξεις
του Δημοσίου,
Τις Στις
Ξεπέρασε
τα 2 τρισ, δολάρια η
ηορί κρυπτονομομέίων
ημέρα
ται από ΤΟ Τ
Τ.NΑΤ,
Τ.ΕΤ ΑΤ,
Τον ΟΤΕ) ΠΟυ
ΤΟ ΑΜΚΑ Τους
θα λήγει σε 0, 2, 4,
ημέρα
NΑT, υρικές συντάξεις 2021,
των μισθωτν Πέμπτη
Τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΟΓΑ.Πότε
και ΔΕΗ.
Created by Universal Document Converter