Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
18Αύγούστου 2021
ΑΤΠΙΚΗ Καλοκαιρία καί άσθενείς άνεμοι . Θερμοκρασία έως 38β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, όμβροικαί νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 36β.
Αριθμ. φύλ . 42037
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Φλρου καί Λαύρου μαρτ. Λέοντος και Ερμού
Σελήνη 10 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.43- Δύσις ήλίου 8.14
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΟΝΟΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΩΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ή Ελλάς δέν δέχεται
το Αφγανιστάν!
πρόσφυγες άπό
Ήύπαινικτική διατύπωσις Δένδια για μεταναστευτικές ροές-Στάχέρια τν Ταλμπάν οίλίστες
διαβατηρίων μέ τις διευθύνσεις, τά όνοματα καί τήν οίκογενειακή κατάσταση χιλιάδων Άφγανν
Η ΕΛΛΑΣ δέν θά δεχθεί πρόσφυγες άπό
τό Αφγανιστάν. Αύτό προκύπτει άπό την αύξήσεως τν μεταναστευτικν ρον , ένο
δήλωση του ύπουργού Εξωτερικν Νίκου
Δένδια κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη μέ πρός τρίτες χρες, δπως ή Τουρκία, πς δέν
τούς όμολόγους του της ΕΕ σχετικς πρός
τίς έξελίξεις. Οκ. Δένδιας χαιρέτισε τήν
πρόθεση όρισμένων κρατν-μελν νάσυμπεριλάβουν στίς άποστολές έκκενσεως μόνον τν εύρωπαϊκν χωρν μεταξύ τους
και τούς περίπου δέκα Άφγανούς πολίτες,
oί όποιοι είχαν έργασθεί στό παρελθόν
ς διερμηνείς για τίς έλληνικές άποστο-την Καμπούλ μεταφέροντας χιλιάδες πο
λές στό Αφγανιστάν . ΟΥπουργός Εξωτε - λιτν κάθε ήμέρα .
ρικν έδωσείδιαίτερο βάρος στόν κίνδυνο
Τό γεγονός ότι ό 'Ύπουργός Εξωτε- Αλλά και ή προεξόφλησις πς ή Τουρκία
ρικν σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη άπέφυγε έπιμελς νά
χρησιμοποιήσει τους δρους κπρόσφυγες , έργαλειοποιήσει μεταναστευτικές ροές ,
κπροσφυγικές ροές και μίλησε μόνο γιά
μεταναστευτικές ροές δείχνει τήν άποφα
σιστικότητα της Κυβερνήσεως νά μήν πα ράσχει πολιτικό άσυλο σέ άλλοδαπούς άπό ύπό τόν Πρωθυπουργό .
τό Άφγανιστάν. Καί να μήν έμπλακεί στά
έσωτερικά του καθς είς βάθος χρόνου τό σο οί ΗΠΑ δσο και ή διεθνής κοινότης θά τήν Ελλάδα ύπάρχει άριθμός Αφγανν οί
άναγνωρίσουν τό καθεστς τν Ταλιμπάν.
πού σήμερα όρθνει τείχη στά σύνορά της
-θεία δίκη για όσα έκανε στόν Εβρο- θά
έπέμεινε δτι θά πρέπει νά γίνει ξεκάθαρο
θά έπιτραπεί ή έργαλειοποίησις του ζητήματος αυτού. Φυσικά ό κ . Δένδιας έπεσήμανε τήν άνάγκη στενού συντονισμού όχι
είναι δεύτερη γραμμή άμύνης τής Κυβερ
νήσεως γιά νά μή δεχθεί μετανάστες . Μέ
τό θέμα θά άσχοληθεί τό ΚΥΣΕΑ πού συνεδριάζει σήμερα έκτάκτως στό Μαξίμου
άλλά και μέ τις ΗΠΑ , μεταφορικά άεροπλάνα τν όποίων κινούνται συνεχς άπό
Πρέπει νά σημειωθεί δτι όσον άφορα
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αντιεμβολιαστής
ό Στέφανος Τσιτσιπάς
Φιλελευθερισμός είναι ή βαθύτερη κατανόηση
του άλλου , όχι ή έπιβολή καί ό κυνισμός
120 έχδηλσεις
για τήν
Λύγουστιάτική
Πανσέληνο
ΠΡΙΝ άπό
ένα έτος συνεβούλευε
τούς "Ελληνες
να αάγκαλιάσουν τά μέ τρα προστασί
ας γιά νά άγκαλιάσουμε τούς
άνθρπους πού άγαπαμε. Έναν χρόνο
μετά ό ίδιος δηλνει δτι δέν πρόκειται
νά κάνει τό έμβόλιο , έκτός και έάν τόν
ύποχρεσουν. Ο Στέφανος Τστσιπάς , δ
Νο. 3 στήνπαγκόσμια κατάταξη του τέννις , έξέπληξε μέ τήν δήλωση πού έκα νε στό τουρνουά του Cincinnati Masters
2021 στόν Καναδά, όταν εύθέως έλαβε θέση κατά τού έμβολιασμού, γεγονός που
ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΞΕΙΣ στό Αφγανιστάν καίοί κα- φου, νά πιάσουν το νήμα άπό έκει πού τό είχε άφήταστροφικές πυρκαϊές στήν Ελλάδα έφεραν στήν σει ή άνιστόρητη Ωλμπράιτ. Νά αδιαδσουνν καίνά
έπιφάνεια ένα ξεχασμένο είδος πολιτικού και ένα έπιβάλλουν τήν άμερικανική δημοκρατία σέ λαούς
ξεχασμένο είδος άναλυτή: τούς άνανήψαντες! πού όρίζονται αίωνίως άπό άλλες άρχές και κοσμοΑύτούς πού συμπεριφέρονται όπως άκριβς οί κομ - θεωρίες, μεταξύ άλλων και τήν δύναμη της θρησκεί
μουνιστές μπολσεβίκοι τήν έπαύριο της πτσης του ας τους. Εως προχθές ό Πρόεδρος Μπάιντεν προύπαρκτου σοσιαλισμού ! οι όποιοι κατήγγειλαν μέ γραμμάτιζε διεθνή διάσκεψη τν αδημοκρατικν
φανατισμό τόν κομμουνισμό σάν νά μήν ήταν πο - χωρν τού κόσμου . Καί στό τέλος βεβαίως όλοι
τέ οί διαπρύσιοι κήρυκές του . Οι όποτοι τόν άποκή- μαζί πανηγύρισαν μετά την ήττα Τράμπ τό όριστιρυξαν μέ πάθος όπως οίχριστιανοί άποτάσσουν τόν κότέλος τν άντισυστημικν πολιτικν δυνάμεων
σατανά μήπως και βρούν θέση στό νέο τοπίο . Και στήν Αμερική και στήν Εύρπη . Τά σχετικά άρθρα
βρήκαν!"Εγιναν οί όλιγάρχες πού τελικς συνέτρι - τν άγατητν φίλων τά έχουμε στό άρχετο μας σέ
ψε Ο Πούτιν . Ετσι άκριβς και στήν Δύση σήμερα . πρτη ζήτηση . Άλλά τί συνέβη τελικς ; Πρτον , ο
οι νεοφιλελεύθεροι τής γεωπολιτικής καταγγέλ-κόσμος δέν έξελίχθηκε όπως είχαν προβλέψει μέ
λουν κατά βάση τόν έαυτό τους και όλα όσα έφήρ- τίς ίδεοληψίες τους καί τους δογματισμούς τους.
μοσαν όταν ήταν σέ ύψηλές θέσεις εύθύνης ή όλα Τό άντίθετο! Το σύστημα δέν νικά πάντα .
όσα έγραφαν για νά έχουν λόγο ύπαρξης στό νέο
τοπίο! Ποντάροντας στήν άμνησία των λαν.
Ίσχυρό ένιαϊο
άμυντικό σύμφωνο
Συνέχεια στήν σελ. 3
Δεύτερον, τρα καταϊδρωμένοι, προσπαθούν νά
έξηγήσουν έναν κόσμο πού δέν έξελίσσεται όπως
του Προδρόμου Έμφιέτζόγλου *
Γιά καιρό πολύ οί έκπρόσωποι αύτοί διαφήμι - προέβλεψαν μήπως καί διασσουν κάτι άπό τήν χα ζαν τόν κοσμοπολιτισμό του Προέδρου Μπάιντεν μένη τους άξιοπιστία . Τρα άποκαθηλνουν τό γης πανάκεια και πολεμούσαν μέ λύσσα σε κάθε ραιό νδαλμά τους μέ τήν φράση Τζόχάσαμε καί
του βήμα τόν Πρόεδρο Τράμπ . Μέ τήν κατηγορία έτοιμάζονται νά ποντάρουν τά χαρτιά τους στήν
του άπομονωτισμού. Ποινικοποίησαν μέχρι παρα - άντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ή όποία στό παρελθόν
πομπής καί καθαιρέσεως άπό τό προεδρικό άξίω- είχε άριστες σχέσεις μέ τούς άδερφούς μουσουλματά άνοίγματά του στήν Ρωσσία. Επέμειναν όταν μάνους . Τρα διαμαρτύρονται για τήν έξευτελιστική
έπανήλθαν στήν έξουσία διά της έπιστολικής ΨήΤΟ ΔΙΚΑΙΟ δέν άπονέμεται ούτε άποδίδεται. Τό δίκαιο έπιβάλλεται. Και
ή έπιβολή του γίνεται μόνο μέ τήν
ίσχύ . Αύτά μας δίδασκε ό Θουκυδίδης πρίν άπό 2.500 καί πλέον χρόνια .
Δυστυχς όμως έμεις τά κατανοουμε
μέν, δέν τά έφαρμόζουμε δέ . Καί τά
λάθη πολλές φορές είναι τραγικά και
μή άναστρέψιμα .
Η Κύπρος μας είναι ένα άπό τά
πρόσφατα τραγικά μας έγκλήματα , τά
όποια δυστυχς συνεχίζουμε. Όταν
ό άείμνηστος Γεργιος Παπανδρέ ου έστειλε στήν Κύπρο μία μεραρχίαν , τόνησί ήταν άτρωτο. Ήρθε όμως
κή χούνταν καί έπί Παπαδόπουλου . .
άπέσυραν την μεραρχία ύποκύπτοντας στούς Τουρκικούς έκβιασμούς .
Η Κυπριακή κερκόπορτα είχε άνοίξει
Καίτό έγκλημα καί ή έσχάτη προδοσία
όλοκληρθηκε έπι 'Ίωαννίδη.
Όλοκληρθηκαν
οί άνασκαφικές
καί άναστηλωτικές έργασίες
στό Δεσποτικό
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
Παραπέμπεται
για κακουργήματα
ή οίκογένεια Κοτσολιούτσου
Θεία δίκη
γιά τούς Τούρκους
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΕ ΔΙΚΗ παραπέμπονται 13 άπό τούς συνολικά 31
κατηγορουμένους για τήν ύπόθεση τής Folli Follie,
μεταξύ τν όποίων ό Δημήτρης Κουτσολιούτσος , δ
γυιός του Τζρτζης καί ή σύζυγός του Καίτη , γιά
έγκληματική όργάνωση και σειρά άλλων κακουργηματικν πράξεων.
TΕΙΧΟΣ μήκους 295 χλμ κατά μήκος της μεθορίου της
μέ το Ιράν κτίζει ή Τουρκία προκειμένου νά φρενάρει τίς προσφυγικές ροές άπό τό Αφγανιστάν μετά την
πτση της Καμπούλ. Ο ύπουργός Άμύνης της Τουρκί
ας , Χουλουσί Ακάρ, άνεκοίνωσε μάλιστα ότι τό τείχος
είναι σχεδόν έτοιμο κι ότι ή άσφάλεια στίς παραμεθόριες περιοχές έχει ένισχυθεί και μέ τήν χρήση τεχνολογικν μέσων . Χτίζουμε ένα σπονδυλωτό τείχος
. Τρόπο ζωής πολύ πρίν σαρσει ή φονική πανδημία τόν πλανήτη είχε κάνει τήν κοινωνική άποστασιοποίηση ένας Σέρβος έρημίτης, που κατέφυγε
πρίν άπό σχεδόν είκοσι χρόνια σέ μιά στηλιά γιά
νάζήσει μακριά άπό τόν κόσμο . Γιά τήν πανδημία
ούτε πού εχε άκούσει κουβέντα ό Παντί Πέτροβιτς.
Ό70χρονος Σρβος έρημίτης έμαθε γιά τόν θανατη φόρο Ιό σέμία άπό τις έπισκέψεις του πέρυσι σέ κοντινή πόλη. Μ όταν έφθασαν τά έμβόλια γιά Τήν
Covid-19 στήν πατρίδα του έσπευσε νά έμβολιαστεί παροτρύνοντας όλους τους συμπατριτες του
νά άκολουθήσουν Τό παράδειγμά του.
Πολλές φορές διερωτήθηκα μά
δέν ύπήρχε κανένας άπό τους Αρχηγούς των Ένόπλων μας ΔυνάμεωνΜπονάνος- Γαλατσάνος-Αραπάκης
-Παπανικολάου-νά τιμήσει τόν όρκο
του; Δύο τορπίλες έάν "έστελναν" τά
καινούργια ύποβρύχιά μας, ο πανικός
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ . 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η Μελάνια Τράμπ άφησε τήν προσωπική
σφραγίδα της στούς κήπους του Λευκού Οίκου και ,
ίδιαίτερα, τόν Rose Garden όπου άνανέωσε τό σύστημα άρδεύσεως και άντικατέστησε τά περισσότερα δένδρα καί άλλα φυτά Κάποιοι, γιά λόγους
προφανς ίδεοληπτικούς , έξακολουθούν νά ένοχλούνται μέχρι σήμερα Άνάμεσά τους όσυγγραφες
Μάικλ Μέσκλος, ό όποίος έκανε άνάρτηση γιά νά
έκφράσει τήν κάηδία Του γιά τήν κάνάμνηση τν
Τράμπστόν Λευκό Οίκο. Η Μέλάνια δν άργησενά
του δσει την καταλυτική άπάντησή της: κRose
Garden είνα γεμάτος μέύγιες καί πολύχρωμες τριανταφυλλιές Οί παραπλανητικές φωτογραφίες του
δέν τόν τιμούν καθόλου και δέν θά έπρεπε νά τον
έμπιστεύεται ό κόσμος ς έπαγγελματία ίστορικόν
Υπάρχει καί ή Ελλάδα πού άντιστέχεται καί έπιμένει. .
Εύτυχς , πού έρχεται
τό καλοκαίρι και μπορούμε μόλις ) ήμέρες καί βρήκαμε κα( όσοι μπορούμε) νά άντιλη- ταφύγιο σέ ένα κεφαλοχρι ξακολούθησαν νά προβάλ
φθούμε ότι ή άλλη , ή πραγματική , ή κανονική Ελλάδα
βρίσκεται μακρυά άπό τίς ρα μέ τήν Εύρυτανία
μεγάλες πόλεις , μακρυά άπό
την πνιγηρή Άθήνα καί τά
περίχωρα , τά κατακα(η)μέ
να πλέον περίχωρα . .
Λείψομε γιά μερικές (δέκα
'21 ! Τούς είχαμε μπροστά
οπτικν διαύλων, οί δποίοι
- για μία άκόμη έβδομάδα- μας κάθε στιγμή.
τής Φθιτιδας, στίς παρυφές
του Τυμφρηστού, στά σύνολουν άποκλειστικά καί μό νον είκόνες άπό τις πυρκαί
6 στήν Αττική .
Άλλη αίσθηση! Νά όδη- κρασάκι την νύχτα. Στούς
Στις πλατείε , όπου μαζεύοντα τά χωριά γιά έναν
καφέ τό άπόγευμα , ένα το πουράκι τό βραδάκι κι ένα
έχουμε φωνή!
Περάσαμε ένα δεκαήμε ρο , τό όποϊο δέν μπόρεσε γες καί νά βλέπεις κάθε τόσο
νά ταράξει ούτε ό καθημερινός βομβαρδισμός τν τηλε- τραϊτα τν άγωνιστν του
κεντρικούς δρόμους τν κωμοπόλεων , στά δημαρχεία
άνηρτημένα τεράστια πορ
Συνόχεια στήν σελ. 4
18-8-2021