Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗ 17ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 278 50
Πέντε καυτά ερωτήματα για τη
χορήγηση αναμνηστικής
δόσης εμβολίου
Πρωτογενές έλλειμμα
9,07 δισ. ευρ, έναντι
στόχου 9,602
1ρωτογενές έλλειμμα ύψους 9,077
δισ. ευρ , έναντι στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 9,602 δισ. ευρ , παρουσίασε ο
χρατικός προϋπολογισμός για την περίο
δο του Ιανου αρίου- Ιουλίου 202 1. Σύμ
φωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλε.
σης του σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου. Ιου.
λίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο .
σοζύγιο του χρατικού προυπολογισμού ύ.
Ψους 12.528 εκατ. ευρ , έναντι στόχου
για έλλειμμα 12.946 εκατ. ευρ που έχει
περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα
του 2021 στην επεξηγη ματική έκθεση
του ΜΠΑΣ 2022-2025 και ελλείμματος
10.915 εκατ. ευρ το αντί . ΕΝΑ )
μνηστικής δόσης σε ασθενείς
που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, σε ασθενείς που
έχουν διαγνωσθεί με κακοή θειες ή λοίμωξη HIV. Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα
για το επιπλέον όφελος μιας
επιπλέον αναμνηστικής δοσης είναι μάλλον ανε παρκή
προς το παρόν και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αναμένουν περαιτέρω δεδομένα
να συλλεχθούν πριν λάβουν
στοιχο διάστημα του 2020.
αποφάσεις.
Νέες οδηγίες για
Πλήρως
εμβολιασμένους
Που θα έρθουν σε
επαφή με
κρούσμα
γράμματα εμβολιασμού με επιπλέον αναμνηστικές δόσεις . Χρες όπως το Ισρα.
ήλ, η Γερμανία , η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κίνα και η Ρωσία
χουν ήδη ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν τη
χορήγηση τρίτης αναμνηστικής δόσης,
χυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες με εξα
σθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Παρομοίως , ο Οργανισμός Τροφίμων
και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) τάχθηε
πρόσφατα υπέρ της χορήγησης τρίτης αναΟι Ιατροί της Θεραπευτι κής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνν , Θεοδρα Ψαλτοπούλου , Γιάννης Ντάνασης
Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος ( Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν
σχετική πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο
επιστημονικό περιοδικό Nature 596, 178180 (2021 ) . Υπό αυτό το πλαίσιο, τίθενται
5 σημαντικά ερωτήματα για τη χορήγηση
αναμνηστικν δόσεων του εμβολίου έναΗ χορήγη ση αναμνηστικν δόσεων
των εμβολίων έναντι του SARS -CoV-2 a.
ποτελεί ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα συζήτη.
σης για τις ανεπτυγμένες χρες που έ.
χουν εμβολιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό
του πληθυσμού τους . Η ανάδυση και η ε πιχράτηση του στελέχους Δέλταν του
SARS- CoV-2 , ακόμα και σε χρες με υψηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης, έχει
ωθήσει πολλές χρες να εκινήσουν προ.
Νέες οδηγίες για τους πλήρως εμβοντι του SARS- CoV-2:
Ποιο είναι το όφελος από τη χορήγηση
επιπλέον αν αμνη στικής δόσης εμβολίου
λιασμένους που θα έρθουν σε επαφή με ε.
πιβεβαιωμένο χρούσμα COVID- 19 ή θεω ρούν ότι νοσούν , εξέδωσε το CDC. Οι Ια .
τροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνν , Θεο
δρα Ψαλτο πούλου, Πάνος Μαλαν δρά κης , Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δη.
μόπουλος (Πρύτανης ΕKΠΑ) συνοψίζουν
τι αλλάζει στις οδηγίες του
έναντι του SARS- CoV.2;
Η χορήγηση μιας τρίτης
αΠράσινο φως για τον ανα πτυξιακό νόμο έλαβαν τρες
ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Μύκονο, Λευκάδα και Γύθειο
1ο απράσινο φως για ένταξη στον α.
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι ατήσεις για
ρύθμιση κορονοχρενν
ναπτυξιακό νόμο
χειακές επενδύσεις 5 και 4 αστέρων σε
Μύκονο , Λευκάδα και Γύθειο . Σύμφωνα
με τις αποφάσεις που δημοσιεύτηχαν από το υπου ργείο Ανάπτυξης και Επενδύ.
σεων στη Διαύγεια , το πράσινο φως
για την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό
νόμο, έλαβαν τα επενδυτικά σχέδια των
επιχειρήσεων "CAVO TAGO0 Α.Ε ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα