Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1 898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
17Αύγούστου 2021
Μύρωνος μάρτ . Παύλου και Τουλιανής
Σελήνη 9 ήμερν! Ανατολή ήλίου 6.42-Δύσις ήλίου 8.16'
ΑΤΚΗ Καλοκαιρία και άσθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία έως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία καινότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 36β.
Αριθμ. φύλ. 42036
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΚΡΩΣΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΧΙΑΤΟΥ ΑΜΕΡΚΑΝΟΥ ΡΟΜΠΕΡΙΚΑΠΛΑΝ
ΜΕΤΑΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ
Οί λαοί τούς ζητούσαν ψωμί
καί οί ΗΠΑ τους προσέφεραν <δημοκρατίων!
Αμερκή άπέτιχες παντου! -Από τό Άφγανιστάν καί τίς χρες τής άραβικής άνοίξεως
έως τά Βαλκάνια-Τό ίδεολόγημα τής
ό Μτούς καί διαφημίζει μέχρι σήμερα συγκαλν διεθνείς διασκέψεις ό Πρόεδρος Μπάιντεν!
λμπράιτ γιά τά προτεκτοράτα πού έφήρμοσε
Του Εύθ . Π. Πέτρου
ένας μετά τόν άλλον , μέ τεράστιο κόστος
σέ άνθρπινες ζωές, πάσης φύσεως πόρους
και έν τέλει και σέ έθνικό κύρος άφού τα στό Άφγανιστάν άναδεικνύει μία σειρά πεινωμένοι ύποχρενονται νά άποχωρή σουν. ΟίΑμερικανοί πλήρωσαν μέ αίμα τίς
κφηχός τρόπος σκέψεως τν Αμερικανν παρεμβάσεις τους στά Βαλκάνια και τήν
άραβική άνοιξη. Απέτυχαν προσπαθντας
να έφαρμόσουν τά ίδεολογήματα της ΜαντλήνΩλμπριτ περί προτεκτοράτων. Ακό
Αυτό πού συνέβη στό Βιετνάμ, συμβαί
νεικαί στό Αφγανιστάν Όπου ούδείς Άμε - Ρόμπερτ Κάπλαν και τήν (Επερχομένη
ρικανός είναι άκόμη είς θέσιν νά άπαντή - άναρχίων τήν όποία άνέλυε στό όμνυμο
σει στό έρτημα γιατί έμειναν έκεί έπί μία βιβλίο του .
είκοσαετία . Τί περίμεναν νά έπιτύχουν Ν.
έπιβάλλουν στήν χρα δυτικού τύπου δημοκρατία; Κάποιοι ίσως τό έπίστευαν. Φαί
νεται όμως δτι είχαν πλήρη άγνοια τοϋ τί
σημαίνει Αφγανιστάν καί, γενικς, ποιές
είναι οί ίδιαιτερότητες ής πρόσω Ασίας
Κατάφεραν έντέλει νά δικαισουν τόν
Η ΠΛΗΡΗΣ έπικράτησις τν Ταλιμπάν
άπό ζητήματα. Το σημαντικτερο είναι ό
όσον άφορά τά γεωπολιτικά ζητήματα και
ή ίδεοληπτική προσήλωσις σέ έπιπόλαια
συμπεράσματα . Το χειρότερο ότι σέ αυτά
έν συνεχεία παγιδεύονται Πρόεδροι, δ
Για νά άρχίσουμε άπό τά βασικά , τό
Άφγανιστάν δέν είναι χρα μέ την δυτι
κή έννοια ούτε κατοικείται άπό ένα εθνος.
Τό Αφγανιστάν διαμορφθηκε άπό φυλές
μη δμως δέν έμαθαν .
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πρωτογενές έλλειμμα
9 δισ. τό έπτάμηνο
Ήνέα Φιλική Έταιρεία
( στήν πιο παλιά δημοκρατία του κόσμου ίσχυρότερο
είναι τό Κοινοβούλιο, όχι τό Twitter!).
οί Πακιστανοί κατέλαβαν
την πλατεία Κοτζιά
ΛΙΤΟ πάνω άπό τά 9 δισ. εύρ έφτασε
τό πρωτογενές έλλειμμα στό 7μηνο α
νουάριος" Ιούλιος 2021, συμφνως πρός
τά στοιχεία του Υπουργείου Οίκονομικν . Το πρωτογενές άποτέλεσμα δι
εμορφθη σέ έλλειμμα ύψους 9.07
έκατ. εύρ , έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9.602 έκατ. εύρ και πρωΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δέν είναι ένα κόμμα που θά νόμιμος άρχηγός έκλεγμένος Βουλευτής έλληνιέψήφιζα. Όχι μόνο γιατί σε όρισμένα θέματα έχει κου πολιτικου κόμματος . Υπό αύτή τήν έννοια είναι
άκραϊες άπόψεις ούτε γιατί ό έπί κεφαλής της συνεχίζει τίς τηλεπωλήσεις (μή σοβαρό ) , άλλά καί για- βη μέ τόν λογαριασμό τού κυρίου Βελόπουλου στό
τί όπως όλα τά κόμματα της συγκυρίας πού έχουν Twitter ό όποιος κατέβηκε μέ το έτσι θέλω. Είτε
ήμερομηνία λήξεως δέν διαθέτει οϋτε συγκρότη- έπειδή αυτά που έλεγε δέν άρεσαν , είτε έπειδή θε ση, ούτε άναλυτική σκέψη ούτε στρατηγική , Γιά νά ωρήθηκαν άνακριβή , είτε έπειδή κάποιοι έστειλαν
πάει μακριά . Υίοθετει τήν πεπατημένη της έπικαι- στήν πλατφόρμα άναφορές έναντίον του.
ρότητας τήν όποία άπλς άσθμαίνουσα άκολουθεϊ
καί σχολιάζει . "Όπως κάθε μικρό κόμμα έπεται, δέν άπλως άπαράδεκτο. Είναι φασιστικό . Η Ελλάδα
ήγειται . Καμμιά φορά άναπαράγει καί διακινε μάλι - είναι Δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι ή χρα που γένστα τάπιό άπίθανα σενάρια συνωμοσίας όπως τό τε
λευταίο (Σχοινάς μεταβατικός πρωθυπουργος κυ- μένη στό Σύνταγμά της τήν έλευθερία της έκφραβέρνησης συνεργασίας και έπειτα Δένδιας οίκουμενικός πρωθυπουργός μετά άπό έκλογές.) Σενάρια Ελληνικής Λύσης έχει τήν άπόλυτη έλευθερία νά
τά όποτα-όξύμωρο-διευκολύνουν τους υποτιθέ-υποστηρίξει όσα έγραψε στό Twitter άπό τό βήμα του
μενους τρέχοντες άντιπάλους της (Μητσοτάκης) . έλληνικού κοινοβουλίου χωρίς νά φοβάται ότι θά
ίνά έμπιστευτες!
ξένο πρός κάθε δημοκράτη πολίτη αυτό που συν για τήν ίδια περίοδο τό 2020. Το υνος
τν καθαρν έσόδων του κρατικού προυπολογισμού άνήλθε σε 26.955 έκατ .
εύρ , παρουσιάζοντας μείωση κατά 650
έκατ. εύρ ή 2.4% έναντι της έκτιμήσε
ως για τό άντίστοιχο διάστημα πού έχει
περιληφθεί στήν έπεξηγηματική έκθε
ση του ΜΠΑΣ 2022-2025. Παρά την
"Ό,τι και άν ίσχύει , αύτό πού συνέβη δέν είναι
(σελ. 3)
νησε τήν δημοκρατία. Ή Ελλάδα έχει κατοχυρωΣυνωμοσίες
περί άνέμων
σης . Καί τήν έλευθερία του λόγου . Ο Πρόεδρος της
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Θεόδωρου Πανάγου *
του άφαιρεθεϊ ό λόγος . Και βεβαίως ύπάρχει ή θε
Η Ελληνική Λύση όμως είτε άρέσει σέ κάποιους σμική δυνατότητα νά άντικρουσθεί άπό άλλες πτέάπό έμας είτε δέν άρέσει είναι κοινοβουλευτικό ρυγες άν τυχόν λέει ψέμματα ή άνακρίβειες . Αύτή
κόμμα . Οί"Ελληνες άποφάσισαν κατά χιλιάδες τήν είναι ή πεμπτουσία της δημοκρατίας άλλως τε . Λο είσοδό της στήν Βουλή και μάλιστα σέ μια έκλογική γος-άντίλογος . Επιχείρημα-άντίκρουση. Διάλοάναμέτρηση που ή φιλελεύθερη συντήρηση προή- γος-Συμφωνία-Διαφωνία . Έπωνύμως! Τό μέγα ζήλαυνε . Δέν ήταν σέ ύποχρηση. Σαράντα τοίς έκατό τημα πού προκύπτει ς θέση άρχης μέ άφορμή τήν
έλαβε ή ΝΔ τό 2019! Ό δέ άρχηγός της Λύσης είναι
ΕΝΑΣ τέως Πρωθυπουργός , ένας
άρχηγός κόμματος, ένας τέως άναπληρωτής Υπουργός , ένας έν ένεργεία Δήμαρχος και ένας καταιγισμός
στά μέσα κοινωνικής δικτύωσης πού
σημειωτέον δρουν άνεξέλεγκτα καί ό
καθένας μπορεί νά ύβρίζει τόν άλλο
χωρίς καμμία έπίπτωση ή να διακινούνται συνωμοσιολογικές θεωρίες πού δηλητηριάζουν το μυαλό των
άνθρπων , άπεφάνθησαν ότι οί πρόσφατες άγριες πυρκαγιές μπορεί νά
έξυπηρετούν και τήν έγκατάσταση
των αίολικν πάρκων . Επειδή φαί νεται ότι ή όλη κατάσταση έκτρέπεται άπό τήν πραγματική της διάσταση,
θεωρούμε ότι οί άναγνωστες τούλάχιστον τής -Εστίας δικαιουνται νά
έχουν μια ύπεύθυνη πληροφόρηση
για τά αίολικά πάρκα καί τήν χρησιμότητά τους , και άκολούθως νά κρίνον
μόνοι τους
Κατ' άρχάς, ή έγκατάσταση
σταθμν παραγωγής ήλεκτρικής
ένέργειας άπό άνανεσιμες πηγές
ένέργειας (ΑΠΕ) συνιστά πολιτική της
ΕΕ , στό πλαίσιο της άπεξάρτησης της
ήλεκτροπαραγωγής άπό τά όρυκτά
καύσιμα καί της παύσης της χρήσης
του ρυπογόνου καί άκριβού πλέον λιγνίτη στήν Χρα μας . Καί οί πολιτικές
της ΕΕ διαμορφνονται μετά άπό μακρά διαβούλευση καί σκέψη καί υπακουν στίς άνάγκες των πολιτων και
της έποχής. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία πού δέν είναι νέα, άλλά άρχ
ζει άπό τά μέσα της δεκαετίας του '90
και έχει ένταθεί τά τελευταία 15 χρόνια στό πλαίσιο των μέτρων και πολιτικν για την άντιμετπιση της Κλιματικής Κρίσης που άναμφιβόλως
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Οί παλιοί σαράφηδες αδοκίμαζανw τήν γνησιότη
τα τν χρυσν λιρν δαγκνοντάς τι Ίσως κάτι
άνάλογο έπεχείρησε ό δήμαρχος Τής ίαπωνικής πό
λεως Ναγκόγια ό όποιος ίδάγκωσε τό χρυσό μετάλλιο άθλητρίας μέ άποτέλεσμα όμως νά τό καταστρe
ψε. Οί διοργανωτές Τν Ολυμπιακν Άγνων του
Τόκυο άνεκοίνωσαν κατόπιν τούτου ότι θά άντικαΣέ έλληνικά χέρια
ή έταιρεία κινητής Wind
Μουσικές στούς δρόμους
του Μεγάλου Άλεξάνδρου
πασταθεί άπό ένα καινούργιο τό ρυσό μετάλλιο
άθλήτριας Τής Ολυμπιακής όμάδος σόφτμπωλλ τής
Ταπωνίας, τό όποίο δάγκωσε ό δήμαρχος Τής γενέ
τειράς της. Αύτό συνέβη σέ έκδήλωση γιά νά έορτασθεί τό έπίτευγμα τής Μίου Γκότο στους Όλυμπιακούς Άγνε, Ο δήμαρχος έδέχθη δριμεία κριΤική στά μέσα κοινωνικής δικτυσεως γιά αυτή Τήν
ένέργειά Του, έν κατηγορήθηκε ότι έδειξε έλλειψη
σεβασμού πρός τό έπίτευγμα Τής Γκότο. Μάλιστα
ύπήρξε μία σπάνια έπίπληξις πρός τόν Καουαμού
ρα άπό τήν Τoyota Motor Corp, ή όποία είναι ίδ οκτήτης τής όμάδος σόφτμπωλλ Ρέντ Τριεps, στούς
όποίους άγωνίζεται ή Γκότο.
ΣΕ ΟΡΙΣΙΚΗ συμφωνία μέ τόν βρεταννικό έπενδυτικό όμιλο United Group πού εύρίσκεται ύπό την
έλεγχο της BC Partners του Νίκου Σταθόπουλου
για την έξαγορά του 100% τν μετοχν της WIND
Ελλάς ήλθε ή Ciystal Almond Holdings Limited, μη
τρική έταιρεία της έλληνικής τηλεπικοινωνιακής
έταιρείας . Μετά τήν έξαγορά τής Γερμανός άπό τήν
Cosmote , είναι ή δεύτερη μεγαλύτερη πού γίνεται
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΟ ΟΡΑΜΑ του πρτου
διεθνούς Φεστιβάλ Αίγν
μέ έδρα τήν Βεργίνα , γίνε
ται πραγματικότητα καί θά
πραγματοποιηθεί στίς 20,21
και 22 Αύγούστου, στούς Βα σιλικούς Τάφους τν Αίγν
και στό Άρχαίο Θέατρο της
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου!
. Τό λουκάνικο Currywurst, πού παράγει ή
Volkswagen σέ δικές της φάρμες και είναι γιά δεκά
επίες τό δημοφιλέστερο πιάτο στά έστιατόρια τν
φγοστασίων της, θυσιάζεται-μέ πλήθος άντιδράσεων- γιά χάρη της μεταβάσεως σέ πλήρως χορτοφαγικό μενού . Στό τεράστιο έργοστάσιο τού
Wolsburg, άρχικά άπό Τις 20 Αύγούστου , θά
άποσύρει τήν διάθεσή του . Το έν λόγω έστιατόριο
είναι αύτό όπου γευματίζουν οί διοκητικοί ύπάλ ληλοι, όπότε ή άπόφασις δέν θά έπηρεάσει τους
έργαζόμενους Τής γραμμής παραγωγής, πρός τό
παρόν . Πάντως άπό τό τελευταϊο δεκαήμερο του
φετινού Αύγούστου καί μετά οί διοικητικοί θά έπλέγουν μεταξύ vegeterian γευμάτων, που θά πε
ριλαμβάνουν hamburgers μέ μελιτζάνα ή μπιφτέκ
άπόjackiuit (άρτόκαρπο) .
Τάίδια γράφαμε καί πρίν άπό δεκατέσσερα χρόνια
βολία. Εχουμε τήν πρτη
2012 . Δέν θά μπορούσαμε βασανίζε τή χρα . Μέύpoς Ναυτιλία στόν κόσμο , καιί
πού θυμίζει δμιλούντα άμε - καταργήσαμε τέσσερεις φο Όσα θά διαβάσετε γρά - γιν , τής μεγάλης χαίνου- στροφική; Ναί, χωρίς άμφι - λη άνοιγοκλείνει σάν όνκορντεόν . Κάθε καλοκαίρι καιγό
μαστε και άκόμα δέν έχουμε
φροντίσει νά θωρακίσουμε
ρικανικό άετό, δ ύπουργός ρsμέχρι τρα το υπουργειο τόν τομέα Τής Τυρόσβεσης
φηκαν στίς 18 Ίουλίου του
σας καί χρόνιας πληγής που
νά τά έχαμε γράμει σήμερα
Μέ έκπληξη άκούσαμε
τόν άρμόδιο γιά τήν Πυρό - άπαρίθμησε τις έλλείψεις σέ της Έξαρτμεθα άπό τόν
σβεση ύπουργό νά δηλνει δεροσκάφη, λικόπτερα, όχή- τουρισμό και καταργήσαμε
δύο φορές τό ύπουργίο Του
κό. Είμαστε λοπόν μιά χρα ρισμού. Ο Πολιτισμός είναι ή
άντιμετπισης τν πυρκα - άνοργάνωτη καί αύτοκατα- καρδιά μας, άλλά ή Άκρόπο
Τ στήν εύχή μάς έχει συμβά
ματα καί φυσικά έμψυχούλιπόσο άνέτοιμοι και άοπλοι
είμαστε έφέτος στό θέμα της
Τί μάς βρήκε ξαφνικά καί oί
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ 8
17-8-2021