Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α . ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
16Αύγούστου 2021
Διομήδους μάρτ . Γερασίμου του έν Κεφαλληνία
Σελήνη 8 ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.41-Δύσις ήλίου 8.17
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία εως 34β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άσθενείς άνεμοι Θερμοκρασία έως 34β.
Άριθμ. φύλ . 42035
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Η ΚΑΜΠΟΥΛΚΠΕΦΤΕΙ> -ΗκMΑΡΙΟΝΕΤΑ ΑΜΑΛΠΕΡΙΟΔΕΥΕI-HΟΡΟΟΔΟΞΙΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ
Ήίσλαμοποίησις δέν είναι τό μέλλον μας!
Ή Κυβέρνησις έπιτρέπει τίς συγκεντρσεις ύπέρ μιας κούκλας πρόσφυγος πού μετά τήν Χίο
θά έπισκεφθεί Τρίκαλα, Λάρισα, Ελευσίνα, Πειραιά, Αθήνα γιά νά προετουμάσει την μαζική
μετακίνηση πληθυσμν άλλά άπηγόρευσε τήν περιφορά της είνόνος τής Παναγίας
Η ΕΚΦΩΝΗΤΡΙΑ του Δευτέρου προγράμματος τής ΕΡΑ, πα ραμονές τής Παναγίας, ήταν κεκαλυμμένως προκλητική, Η
κυρία "Ελενα Γκέκου άφου προεξόφλησε ότι κστήν Τηνο δέν
ύπάρχει πλέον ή ίδια θρησκευτική κατάνυξη δπως πρίν έβδομήντα χρόνια γιατί παρελαύνουν χρυσοποίκλτα άμφιων ένημέρωσε πλήρως τούς άκροατές για τήν μεγάλη εύρωπαϊκή πε
ριοδεία της τρίμετρης κούκλας πού στηριζόμενη σέ ξυλοπόδαραύποδύεται μιά νεαρή πρόσφυγα άπό την Συρία, τήν Αμάλ
Περιοδεία πού είχε ς σημείο έκκινήσεως τό Γκαζιαντέπ τής
Τουρκίας στά σύνορα μέ τήν Συρία και άρχισε άπό την Χίο
δπου ύποψιασμένοι άλλά και άνύποπτοι κάτοικοι της έκαναν
όποδοχή . Περιοδεία πού θά συνεχισθεί στά Τρίκαλα τν
ότοίων δήμαρχος είναι δ φιλελεύθερος Πρόεδρος τής ΚΕΔ
στήν Λάρισα, στήν Ελευσίνα, στόν Πειραιά και στήν Αθήνα.
Πόλεις πού ίσως και νά μήν έπελέγησαν τυχαία .
Τήν ίδια ρα πού ή Αμάλ κάνει συνωστιζόμενη τίς περιοδείες της στήν Ελλάδα (πρίν άναχωρήσει για την Ιταλία τέλη
Αυγούστου), στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες και στήν Καμπούλ
συνέβαιναν τά έξης:
1. Στην Αθήνα ή ίδια κυβέρνησις του έπιτρέπει τίς πε
ριοδείες συνωστισμού και προπαγάνδας της Άμάλ ύπέρ της
έπανενσεως οίκογενειν μουσουλμάνων προσφύγων στήν
Εύρπη , ή ίδιακυβέρνησις άπηγόρευσε τίς λιτανείες της είκόνος της Παναγίας μέ άφορμή τόν κορωνο ό . Οι πορείες της
κούκλας στήν δποία συνωστίζεται πλήθος Ελλήνων δικαιο ματιστν δέν έπιβαρύνουν κατά τήν Κυβέρνηση τήν έπιδημιολογική κατάσταση, άλλά οί λιτανείες τής έκκλησίας την
έπιβαρύνουν. Τά δύο μέτρα και δύο σταθμά είς βάρος τν χριστιανν όρθοδόξων προκαλούν όργή- βουβή για τήν ρα" Ήύποδοχή της Αμάλστήν Χίο
. ΟίΤιμπάν στήν Καμπούλ
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κυβέρνησις
μέ άντιπρόεδρο
καί τρείς ύπου ργούς
Επικρατείας
Ό γαλαξίας του καινούργιου
ΜΕ τά δεδομένα του παρελθόντος άποστολή ένός ψή προσωπική έπιθεση της Προέδρου έναντίον
πολιτικού συντάκτου σήμερα κανονικς θά ήταν έμού καί του έκδότη Ίωάννη Φιλιππάκη διά -Ρηή "άνάλυση του μίνι άνασχηματισμού του Μαξί- γάδων άντιπροσπων της στήν ίδια οίκολογιμου καί οί άπαντήσεις σέ έρωτήματα του τύπου κήν έφημερίδα, μας είναι άδιάφορη. ) Ωστόσο,
αυποβαθμίστηκε ή δέν ύποβαθμίστηκε ό Γεραπε - στήν νέα έποχή που άνατέλλει αυτά τά θέματα χωτρίτης άπό τήν προαγωγή του μέχρι πρό τινος βο - ρίς νά χάνουν τήν σημασία τους ( θά έπανέλθουηθού του Άκη Σκέρτσου σέ 'Υπουργό Επικρατεί - με και στόν συγκεντρωτισμό του Μαξίμου είς βάας" . "Η "έξισορροπεϊ ή ύπουργοποίηση του ON- ρος τον ύπουργν , στήν πασοκοποίηση της ΝΔ
ΝΕδίτη Γιάννη Οίκονόμου, ό όποιος άναλαμβάνει και στήν Πρόεδρο) , δέν είναι τά βασικά. Ο κόσμος
κυβερνητικός έκπρόσωπος στίς έσωκομματικές είναι άλλου. "Εχει γυρίσει σελίδα . Τρείς σκασίλες
άντιδράσεις άπό τήν μετεγγραφή του πράσινου έχουν οί Ελληνες άν ο Κυριάκος ύποβάθμισε τόν
Σταύρου Μπένου ή μήπως είναι στάχτη στά μά- καθηγητή Γεραπετρίτη λόγω άνεμογεννητριν
τια όπως ήταν καί του Ταραντίλη; Δεδομένου ότι ή άν όπως μαθαίνω ή ύπουργοποίηση Σκέρτσου
οί δεξιοί σέ αύτήν τήν Κυβέρνηση προσλαμβάνο-ήταν είσήγηση Γεραπετρίτη στόν Κυριάκο, διόνται μόνον για να ύπερασπίζονται τις άποφάσεις τι μέτήν ύφυπουργοποίηση και μετακόμιση Τριπούλαμβάνουν οί πασόκοι; Στούς όποίους ό Πρω - αντόπουλου στό Μέγαρο, το Μαξίμου θά διέθεθυπουργός έχει έκχωρήσει τήν έξουσία"
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ στό κυβερνητικό σχήμα
πού έγιναν τήν έπομένη τής συνεντεύξε
ως Τύπου τού Πρωθυπουργού για τις πυρκατές είχαν ένα χαρακτηριστικό. Τήν
αύξηση του άριθμου τν ύπουργν Επι
κρατείας καί των ύφυπουργν παρά το
Πρωθυπουργο. Συνολικς στήν Κυβέρ
νηση έχουμετρείς ύπουργούς Επικρατείας , τόν Γιργο Γεραπετρίτη, τόν Κυριά
κο Πιερρακάκη και άπό την Παρασκευή
τόν Ακη Σκέρτσο . Καί φισικά δέν πρέπι
νάξεχνάμε δτι ύπάρχει ό άντιπρό εδρος
τής Κυβερνήσεως Παναγιτης Πικραμ
μένος, Εντύπωση στόσο προκαλεί ότι
Συνέχεια στήν σελ .3
του Κλημιντος,
τε πολυτελές σχήμα τριν ύφυπουργν πού θά
συγκρούοντο όπως τά αύτοκινητάκια στό λούνα
Ήφωνή
των νέων
Έπικίνδυνες οί συνθήκες
έκθέσεως τν Γλυπτν
του Παρθεννος
στό Βρεταννικό Μουσείο
Μέ τους δρους του παρελθόντος ένας πολι- πάρκ (Σκέρτσος, Λιβάνιος, Τριαντόπουλος ) . Όλα
τικός συντάκτης σήμερα θά ήσχολείτο έπίσης μέ τάπαραπάνω είναι άρρητα ρήματα για τόν κόσμο.
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας , ή όποία γιά νά δι - Επαναλαμβάνω. "Όπως και οί άγωνίες τής Προέκαιολογήσει τήν πρωτοφανή έρμηνεία λάστιχο δρου για τό καίολικόν παρελθόν πού τήν κυνηγα.
που έκανε ς δικαστής ύπέρ έταιρείας αιολικων "Αλλα είναι τά μεγάλα θέματα. Οί μεγάλες προπάρκων στό άνελαστικό άρθρο 117 του Συντάγματος , έφθασε νά κάνει διαρροές στήν άγαπημένη κλήσεις . Το καλοκαίρι φεύγει και στόν όρίζοντα
της "Εφημερίδα των Συντακτν κατά του Πρω - διακρίνουμε τήν νέα προσφυγική-μεταναστευθυπουργου και κατά των ίδιωτν άναδόχων άνα - τική πρόκληση γιά τήν χρα πού έρχεται άπό τό
δασσεων! "Ότι δροϋν άντισυνταγματικά (ή κομΠελατειακό
και έπιτελικό
κράτος
της Μαρίας Κορνάρου*
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ συνέντευξη Τύπου του
Πρωθυπουργού χαρακτηρίστηκε άπό
ένα πλατύ χαμόγελο. Ένας χαμογελαστός Πρωθυπουργός είναι ένας
Πρωθυπουργός που δέν έχει τίποτε
να κρύψει: είναι ό κυβερνήτης ένός
καραβιου που διέσχισε σο τή φουρχάρη στους δικούς του κατάλληλους έλιγμούς . Αφήνοντας στήν
άκρη το σουρρεαλιστικό της εύθυμίας του ήγέτη μπροστά στα άποκαίδια της ήγεμονίας του , οι έπικοινωνιολόγοι της Κυβερνήσεως φαίνεται
να προέκριναν τήν συγκεκριμένη στάση πρός άππόκρουση τν όποιων άμφισβητήσεων της κρατικής άνταπόκρισης στίς πυρκαγιές. Οί άμφισβητήσεις
αυτές προέρχονται κυρίως άπό την
πλευρά της πανηγυρίζουσας Αντιπολιτεύσεως ή όποία φιλοδοξουσα να
χρησιμοποιήσει ύπέρ της το νέο Μά
τν σπεύδει νά δημιουργήσει θόρυβο
Άνοιξε ή Σουμελά,
άλλά άπελάθη
ό πρόεδρος τν Ποντίων
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τό Twitter άνέστειλε
λογαριασμό Προέδρου
έλληνικού πολιτικού κόμματος
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ είναι άπό χθές ο λογαριασμός του Προέδρου τής Ελληνικής Λύσεως Κυριά
κου Βελόπουλου στό Twitter, προκαλντας τήν σφοδρή άντίδραση του κόμματος . Πρόκειται για μία κινηση πού συνηθίζει τό γνωστό κοινωνικό δίκτυο , κυρίως άπό τήν άλλη μεριά του Ατλαντικού, και έχει νά
κάνει μέ άναρτήσεις πού είτε δέν τεκμηρινονται μέ
ΗΤΕΛΕΣΙΣ τής πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας
στό μοναστήρι τής Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, μετά έξι χρόνια σιγής , έπεσκιάσθη άπό τήν
άκρως προκλητική κίνηση τν Τούρκων να άπελάσουν τόν πρόεδρο τής Παμποντιακής Όμοσπονδιας, Γιργο Βαρυθυμιάδη Όλα συνέβησαν τήν περασμένη Παρασκευή, δταν δκ Βαρυθυμιάδης μαζί μέ
. Τά πιό έντυπωσιακά κοστούμια του Μπρόντγουαιη , τής μικρής και τής μεγάλης όθόνης ,
παρουσιάζονται στήν έκθεση