Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932) ,
κστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μικσήλ κ . Δούκας 1 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 14 Αυγούστου 2021
Αp. φύληou: 4289
Ε 1,00
7ήμερη επίσκεψη
Κστα Μουτζούρη στη Σάμο
Σεισμός. . 10 μήνες μετά
νoίou Κωνσταντίνος Μουτζούρος
κατοίκων του νησιoύ Δυστυκς μέp onμερα, δεν έχουμε nετuει τους στόχους μιας npoηματικής ανοσυγκρότησης
neppepεάρης ενημερθηκε νο to
εν επιoημονηε η σνoyrn να 6ο0εί
εν nporματononoε wνοντnoες με
Ερτηση βουλευτν του ΚΚΕ
για τον κίνδυνο να μην ανοίξουν
τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη Σάμο
κατέθεοον ερτηση poς tην unοuρyo nαιδείος Νίn Kεραμέως οr βουλευτές
του κΚΕ Μαρία κομνηνάκα , Δαμάντω Μανωλάκου και ΜανAος Συντυχόκη .
tμματα του Παvεniστημίου Αrγοίου
Τη Δευτέρο. 9 Αυγούστου , npoμστononθnκεn nputn oυνεδρίοon της ωμο - ono tην Εon θετκν Enoτuν του nανεηστημοu Anγοίοu , της Eομου . ο χρονά noυ στο μεγoλύtερο της μέρος | τoν εoμο nopouo0 του rεpφερεoρχη Bopeou Αγoou στα Μουτούpn 0 novooonoγdtατος οpομανδρίτης Αμφύoος onεβoρης ono τmv εpo Μητpo
Το μοαμα γα με τηληρίεμn a Σύμφωνα με anopoon του nεppερεοού Eυμβουiou , npoeρος της Εnτροπής nonn Σόμουopος και Κοροεν. Η Μορί Γκόγκου μπιονκός ano την Δεύθυνon
cuνδυοσμό μ το upoτοτο κόστος | o opoaεio eopepεκoς συμβouos, n νομάρης Σάμου κ Μavo Κορλος Τνκν Υnnpeoν Σάμου και ο Μκόλος Εκοφίδος υnhoς της Υmpεoίος
onouδν γo to noso της εργαυκής napoντες άταν ο nερφερεoρης κ Κυνστοντίνος Μουτζούpnς ο ovnepφερε
Καθορίζοντος το ηλαίσιο λετουργίος
αρeμo εοατέων . Χρειoζεται ουτό κ
το μέτρο νο κατοργηθεί Τουτόχρνο
Κστος ΑγΕλής καθς και δδεκα ano τους δεκοίξ της Εrτponnς οι τέoσεpες Στη συνάτηoη καθορίστηε το nλαίοιο Λετουργος της Επmpormς και ορoeετnδης, opτέτων , ano ην napάτaξη του κ . Μουτζούpn Ο Πάρης Πanσγεωργίoυ , μtη το εγάλο npoβήματα nou εξοκολουθούν να υπόρουν στην μετά cεioμό
μηκανοδόος μπονικός aπό tnv nopάταξη της κ koompου . Ο Μaτδης Κάρλος Σόμο τόσο στην κονονικότητο της ζurς των κατοίων ό00 και στις unoδoμές
| νωνοδoγος από tnν nopάτoξη του κ . Γεωpγούna . Ο Μόριος ΒBολuμένος anό το nouθnonς τους καθς και η σνοδήτnon nuoεων ano το Κράτος με δορκή rieoη
. Η συνέχε στη οε.9
τυν σουν εν και oήμερα nες νορέρoυν στην ερηoή τους οι pου .
Έκτακτη συνεδρίαση για το Συντονιστικό
ΚΥΡΙΟ AΡΘΡΟ
Προκλητική & Καταστροφική ΑλιείαΤοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
από Τουρκικές Μηχανότρατες
στα Ελληνικά Νερά
εnv napoσκευn 6 Αυγούστου, στο Δημοροοκό κτίρο Πυθογορείου κατόην npόσκλησης του Δημόρου
yoς npoκλnonς nupκoγός και να Αοφθεί anoφαoη napoής βοίθεος στους nuρόnλικτους συνονoρ.
nouς μος σε όλες τις nεpιoχές της χρος nou nhtτoντa ατό τις κατοστροφιές συpκογτές
φηονότpατες αε ομόδες 2:5 οκοφν φαρεύουν noοκλτκά , nopνομα κοι
δotεpa κατοστροφικά, εντός των ελλnvκν κυpκν υδότων, ακόμα και σε
επιδημολογιν δεικτν , με τη μετάλnαξη dέAτο .
ντος ακόμη no rnπατιn την mpnon των μετον.
Σoniς του navenιστημίου Πaτρν κα μέηος της
επτρoηής εμπερογνωμόνων Χαράλαμnoς rγος τmv
να ήταν στις 12 Αυούστου στα 2.942 nερστατικά και
noinon tου enoειρηoaκού σεδίου με τη συνέpεa
των ορν της Εομου κα των εeenovτν μας
του pουλευτή κ . Στεφονοδη τoυ neppepεoρη όν των κρατκν, ουτοδοκnκν κοι ε0εAov
μπτη , 12/8 όMωστε καταγρόφοκαν 3.605 νέο κpού .
Βοpeίou Aγαίου κ . Μουτζούρη , του npotδpoυ της κν φορtων unό το ουντονομό της napοoβεστικής
ΠΕΔ Βορείου Αroίou κ κύτελn , του εrκεφoλής Υπnρεoίος άμου . Εντοση στη φυλοξη και την.
της δημοτικής nopotοiης o, tάμος ΑouD. κ εnonτea tων 60οκν neριοχν . nnrpn δ00εon
των ανoρnvωv και υλικν nάρων του Δημου Σu
Covid - 19 εni συvonou 101.000 εργpστηριακν τεστ
Αν και δεν tνoι η npatn φοp0 nou Ενα onτυτικό σκpη βιομπανκής
καταγρόφεται συτή η θερνή επέλoon
των τουρακν μηοσνοτρστν στη aνο . εν n0 n0pστngον ο δοκmτης tης 79 ΑΑΤΕ ταlnoros κ
κniμαος καθς φαρεύουν, cέpvouν
tν τουρακν μπσν0tpoτν στο ανο
τoλικό Aγolo , onμερα nopoτηpούu νono oάκο nou no03uνε eς rpετοoc ο δρrtης tης n.Y Νομού 1ομου κατοστ0οεκ δeon nupooβεστν οηματων και
μία σναβαθμισμένη έντoσn , κοθς με ? μεγόλες ούερένες noptες, n
Σύμφωνα με τον κ . ryo , tο στέλεxος -Δtnto φαίνε
nupopooς κ Πανoγtης ΜηoeptΜoς , ο δοπτής σθρnνου δυναμικού σε κοντνά μος νηoά uno τo
Ηδη καταγρόφετo στο 79,1% των νέων κpουομότων
εκόμα κα aε ρηn ντρό με Ληoτερο tvα toνo Κoδς ο nogεες , ο ccοc | τη: ΕΛΛnKής Αστυνουας oκητής ΑΤ.
σε ουτή τη φόση nαραμένε μα νόοος ων νtων , με
το 56% των δογν3εuν να ενα μεταξύ στόμων ηn
σεμετnon του κνδυνου nupκαγεν. noροκa τα noντa σε κο0ε n4p00μα τους ono Aρρε του Δηατικού Ευμβουnευ Ανατολκής την 06.00 ρo της 0008-2001 inopστόθnε η ono.
του Δμου Ανατολκής teμοu nnmv του στρού κ
εημεpσ τς λμενκές οpές tως oo ono τς tΛληνές μηονότpατες
μερο έουν δnhoooστεί οι εoογωγές o00ενν nou
Υnnpeowv του Δημου Αvατοnς tομου κα tnς εντος οστικw στν , Enoης η Δ0υνοη Δοoν
ουτή τη στγμή το noοστο κάλυης onbuς κλνν κα
κλνν ΜΕΟ COVD υνoi στο 40% και 5 1% οντίστοo
Μομού Σάμου ανέφερε σε ανακοίνωσn της το εξής
ανενάκrτες Κατοστρέφουν, ουσοστι
κά ξερινοντος ιδaίερα nopayωγκό εντός tων tmακν χωpον υδότων .
ματα και nepopiotουν κατοφονς τα
τέτοα οδυνομία σε ένο τόσο coβαρό
κλοκαίρ. Δυστυκς on ' ou όna δείvoυν, μος nap

Τελευταία νέα από την εφημερίδα