Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 14-Κυριακή 15
Αύγούστου 2021
Προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μιχαίου του προφ.
Σελήνη 6 ήμερν 1Ανατολή ήλίου 6.39-Δύσις ήλίου 8.19
ΑΠΙΚΗ Καλοκαιρία καί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 33β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 31β.
Αριθμ . φύλ. 42034
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΑΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΤΟ1823
Τό δακτυλίδι του
τάμα στήν Παναγία
Κολοκοτρνη
για την έλευθερία
Συνδέει τήν Όρθοδοξία μέ τό 1821-Φλοξενείται σέμή προβεβλημένη θέση
χωρίς σήμανση σέ Εκθεση.
Κευμηλίων του Ιδούματος
"Ενα χρόνο μετά , σύμφωνα μέ
τά έπίσημα άρχετα , έπισκέφθηκε την Τήνο σέ μια στιγμή κρίσιμη γιά τήν πορεία της έπανάστασης
δ άρχιστράτηγος Θεόδωρος Κοση είναι ό δρος πού έπικράτησεστίς 30 Ιανουαρίου 1823. Σέ άνασκαφές τν κατοίκων στό σημείο
που ύπεδείχθη . Σύμπτωσις ίστο
ρική, στήν ίδια ήμερομηνία άφίχθη και δ Ιωάννης Καποδίστριας λοκοτρνης. Και ς τάμα για τήν
στήν Αίγινα και όρκίστηκε κυβερ- έλευθερία άφησε δρο στην Πανανήτης τό 1828. Τό νέο της εύρεσης γία τό δακτυλίδι πού φορούσε! Λέ.
της είκόνας τής Παναγίας όπλισε
μέπίστη τούς άγωνιστές του '21.Οί
Υδραίοι, Σπετσιτες καί Ψαριανοί
ναύαρχοι έπισκέφθηκαν την Τήνο
πρίν άπό μάχες για νά τήν προσκυνήσουν και νά πάρουν δύναμη .
Του Μανλη Κοττάκη
φές (μήν δέχεσαι, μήν άπορρί
πτειρ έπείσθη και ένημέρωσε τις
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ του 1822 ή μοναχή τοπικές άρχές καί τόν οίκείο μηΠελαγία είδε σύμφωνα μέ όλες τις τροπολίτη Γαβριήλ για τό θαύμα
διαθέσιμες μαρτυρίες στό όνειρό
της τρείς φορές τήν Παναγία Θε οτόκο νά τής ζητά νά γίνουν άναπού συνέβαινε. Οναός και ή θαυματουργός είκόνα της Παναγίας ,
ή όποία σήμερα κάθε άπόγευμα
σκαφές σέ κτήμα προκρίτου τής στίς 8 τοποθετείται- άσφαλίζεται
άπό τόν πρωτοπρεσβύτερο άρχιεήταν θαμμένος ναός αίνων στήν ρατικό έπίτροπο της Μητροπόλεως πατέρα Γεργιο Φανερό μαζί
ρακηνν πειρατν. Δύσπιστος μέ τούς ίερείς πατέρα Ιωάννη και
άρχικς ή Τήνια μοναχή , τού είχε Ιάκωβο στό ίερό θησαυροφυλάκιο έντός τού ναού , εύρέθη-εύρε Τήνου στό ύπέδαφος του όποίου
γεται πς μετά άπό αύτή την έπισκεψή του στήν Τήνο το 1824 , δ
Κολοκοτρνης είπε τήν περίφημη φράση του κό Θεός ύπέγραψε
χάρη της άπό την περίοδο των ΣαΣυνέχεια στήν σελ . 3
γαλουχηθεί μέ τις πατερικές γρατου Κστα Κόλμερ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Γιά ξέπλυμα όσοι
δέν ύποβάλουν
δήλωση ΕΝΦΙΑ!
Έπέστη ό χρόνος
Aegina
φεστιβάλ
ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρ. Μητσοτάκης έζήτησε συγ- ύπήρχαν είναι άμφίβολο άν οί Ρωσσοι θά έμπι
γνμη άπ' τόν Ελληνικό λαό γιά τις άστοχίεςτης στεύον
κυβερνήσες του , όσον άφορά στήν άντιμετπι- Μητσοτάκη.
ση τν πυρκαϊν πού κατέκαυσαν τήν Άττική καί
Εύβοια έπίμία έβδομάδα και συνεχίζονται ακομη παίο φορολογούμενο πού μάς παρέχει τά χρειδη,
Pistik1Φιστικιού
Αίγινα
μέ τό
βλέμμα
στό 1821
άξιοπιστία της κυβερνήσεως Κυρ.
ΑΝΤΙMEΤΩΠΟΙ μέ κατηγορίες γιά ξέ
πλυμα μαύρου χρήματος θά εύρίσκονται
δσοι δέν πληρνουν ΕΝΦΙΑ και μια σει
ρά άλλων φόρων . Μέ έγκύκλιο του διοικητού της ΑΑΔΕ, Γιργου Πιτσιλή ,
κωδικοποιούνται οι άλλαγές, που καθι ερθηκαν μέ τον νέο νόμο 4816/2021 ,
σχετικς πρός τό μαυρο χρήμα καί διευρύνθησαν οί φορολογικές ταραβάσεις, oί
όποίες και θά προκαλουν διοξεις και γιά
Νά είμαστε δίκαιοι και εύγνμονες στόν Εύρω
Πάλι καλά πού άκούστηκε ή σπανία λέξις συγ- έστω κι άναυτό υπακούει στό γνωμικό <κοντά στόν
γνμην, έστω και σέ άκαυστο περιτύλιγμα . Είχαμε βασιλικό ποτίζεται κι ή γλάστραν . Πρό ένδεκαετίας
χρόνια να την άκούσωμε άπό τό πολιτικό προσω- ήταν τελείως διαφορετική ή συμπεριφορά της Κομ πικό .Ηδη όμως άρχισε νά παράγει πολιτικές συνέ- μισσιόν και του παρατύπου Γιούρογκρουπν, πού
πειες . Εξυπνος ο Ρσσος πρόεδρος Βλαδίμηρος κατέστρεψε τήν Ελληνική οίκονομία μέ τήν έκδι Πούτιν έσπευσε νά καλύψει τό πολιτικό κενό πού κητική λιτότητα. Ο λαός μας άντεξε τήν δοκιμασία
άφησε ή Γερμανίς καγκελλάριος Αγκελα Μέρκελ -άνήταν άλλος θά είχε πάρει τά όπλα και δρόμο
άφήνοντας άναπάντητο τό αίτημα τής Ελλάδος άπ την Εύρωπαϊκή διαίρεση-. Οί πλανητάρχες τό
για βοήθεια πυροσβεστικν μέσων άπό τήν κρα- έκτιμούν πολύ σήμερα καί μας προσεταιρίζονταιταιά Γερμανία.
( σελ. 3 )
Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει
δποιος μέ πρόθεση:
Αμερικανοί, Κινέζοι , Ρσσοι , Ίσραηλινοί κ.λπ., έν
Περιμένοντας
τίς πυρκαγιές του
έπομένου θέρους
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η Ρωσσία στέλνει δύο γιγαντιαϊα άεροσκάφη άντιθέσει μέ τόν προαινιο έχθρό μας .
"Ίλιούσιν 1-76 μεταφοράς τν 44 τόννων νερού
έκάστου γιά κατάσβεση δασν καί δύο έλικόπτερα άποκατάσταση των κεκαυμένων περιοχν. Μέ άναΜ-8 μαζί μέ είδικευμένο προσωπικό, άποκαθιστ- δομη μένη τήν κυβέρνηση-όχι των άπιθάνων 55
ντας στό ίστορικό θυμικό του λαου μας παραμελη- αύπουργν- άλλά μέ όλίγα , δοκιμασμένα στελέμένες σχέσεις μέ το ξανθό γένος πού ένίσχυσε χη θά δοθή ή μάχη της άνασυγκροτήσεως τν πε ούσιαστικά την παλιγγενεσία της Ελλάδος πρό 200
έτν. Είναι ή καλύτερη υπενθύμιση .
Το κθαυμαν του 2020 θά έπαναληφθη μέ την
Εξεδόθη ή μονογραφία τού
Άγγελου Θ. Άγγελόπουλου
του Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα "
ριαστικν δασν καί της βορείας Εύβοίας . Άρκεί
τάπαθήματα νά γίνουν μαθήματα . Η παρούσα κυΛεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΕΧΕΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ πιά στήν Ελλάδα τό φαινόμενο των πυρκαγιν κατά τήν περίοδο του θέρους . Όπως δέν
μπορούμε νά έορτάσουμε τόν Δεκαπενταύγουστο χωρίς τό Πάσχα του
καλοκαιριου" , που μάς προσφέρει ή
μεγάλη Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου , έτσι καί δέν
μπορούμε νά αίσθανθουμε καλοκαίριχωρίς τήν λαχτάρα τν πυρκαγιν ,
πού έκδηλνονται συνήθως κατά τήν
περίοδο του Δεκαπενταύγουστου σέ
όλη τήν Ελλάδα . Οι άπλειες δασικν
έκτάσεων άπό τίς σχετικές πυρκαγιές είναι δεδομένες. Εκεινο πού με .
ταβάλλεται κάθε χρόνο-δυστυχς
πρός τό χειρότερο- είναι ή έκταση
της καμμένης δασικής γής που θρηνουμε , μόλις οι φωτιές όλοκληρσουν τήν Φρενήρη πύρινη πορεία
τους (όσες άπό αυτές είναι άνεξέλεγκτες ) ή σβηστουν μετά άπό έπίπονες ,
συνήθως πολυή μερες , προσπάθει ες τν είδικν δυνάμεων . Στά μεταβλητά στοιχεία τν πυρκαγιν καταγράφονται οί παράπλευρες άπλειες
αυτν σέ άνθρπινες ζωές και σέ περιουσίες πολιτν πού μέτατρέπονται
Η Παναγία, οί "Ελληνες
καί οι άγνες
για την έλευθερία
Έν τούτοις, σήμερα , τήν Ελλάδα συντηρεί βερνητική όμάδα δέν αστόχευσε άπλς , άλλά άπέόχι ή Ρωσσία άλλ' ή Εύρωπαϊκή Ένωση και έμμέ - τυχε παταγωδς στόν προγραμματισμό της πυρασως ή Γερμανική οίκονομία , ή όποία της παρέχει σφάλειας της χρας , και έπέστη ό χρόνος νά πάτίς σχετικές πιστσεις και έγγυήσεις, που άν δέν
ει σπίτι της.
Του Τίτου Το. Αθανασιάδη
Λεπτομέρειες στήν σελ . 4
Ξεπαγνουν
άπό 1η Ιανουαρίου
όλα τά χρέη τής πανδημίας
οί ρηξικέλευθες προτάσεις
Χατζηγάκη για την
δασοπυρόσβεση
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ σχεδόν 40 δισ. εύρ , πού έδημιουργήθησαν άπό τόν Μάρτιο τού 2020 μέχρι και σήμερα , θά
ξεπαγσουν άπό τό 2022 δημιουργντας νέα άσφυ
ξία στούς φορολογουμένους Συνολικς, θά πρέπει να
έπιστραφούν 5,3 δισ. εύρ άπό τούς έπτά κύκλους της
έπιστρεπτέας προκαταβολής, νά αποπληρωθούν χρέη
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ για τούς όποίους ότανήταν ύπουρ
γός έπίκυβερνήσεως ΝΔ άντετίθετο στήν άγορά τυροσβεστικν άεροσκαφν τύπου κ Καναντέρν καί
γενικτερα στήν προσήλωση τής άεροπυροσβέσε
ως , έξηγεϊ όπρην ύπουργός Σωτήρης Χατζηγάκης
σέ ύπό έκδοσιν βιβλίο του . Τόν Ιανουάριο του 1992
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Τό ίπτάμενο αύτοκίνη το
είναι ένα όνειρο έτν . Πολλά
μοντέλλα έχουν έμφανισθεί
σέ ταινίες έπιστημονικής
φαντασίας καί άλλα σχεδιάζονται άπό έταιρείς . Τά περισσότερα μέχρι σήμε
ρα βασίζοντο
σέ σχέδια μή
έπανδρωμέ
νων άεροχημάτων . Τρα
όμως μια startup
έταιρεία προσπαθεί νά
άναπτυξει ένα ίπτάμε
νο ήλεκτρικό αυτοκίνητο. Τά σχέδια γίνονται άπό
τόν Carlos Salaff, ένα σχεδιαστή αύτοκινήτων καιί
τόν Pete Bitar, ένα μηχανικό πού είδικεύεται σέ
συστήματα κατακορύφου άπογεισεως Αποσκοπον σέ ένα τΤριθέστο όχημα μέ ήλετρική τουρμπίνα που θά μοιάζει μέ αύτοκίνητο πολυτελείας.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ήχραυγή καί ή άμείλικτη καθημερινή πραγματικότης
νάχαιρετίσουμε μέ ίκανοποί
ηση τήν έπλογή του Σταύγιά τήν μέχρι στιγμής κατά- φυσικά ούδείς λόγος ύπήρχε ρου Μπένου, δνός άνθρπου
νά συζητήσουμε περί πολι- μετριοπαθούς και συγχρό
νως ίδιατέρως άποτελεσμαπροκάλεσε ή φρικαλεδης
άλυσίδα τν πυρκαγιν ,
ή όποία σχεδόν άποψίλωσε μεγάλο μέρος τής χρας.
As μάς έπιτραπεί νά χρισήμερα. Ακούγομε κατηέκφράσουμε ίκανοποίηση γορίεs, μέχρι και ύβρεις καί
σταση πού έχει έπικρατήσει μεταξύ κυβερνήσεως καί
άξιωματικής άντιπολιτεύσε
ωs, σχετικς μέ τό θέμα τν
καταστροφικν πυρκαγιν .
Άλλις μάς έχαν συνηθίσει
σέ άνάλογες περιπτσεις μ
έχουμε φωνή!
Τικού πολιτισμού . Είναι β
Έπειδή έχουμε προσωβαιο ότι ή φονική τραγωδία τικού, τόν όποίον έπέλεξε ή πικά συνεργαστεί μέ τον
που έπληξε τή χρα στό κυβέρνηση προκειμένου νά Σταύρο Μπένο σέ θέματα
που άφορούν στόν εύαίσθητο χρο του πολιτισμού ,
Συνόχεια στήν σελ . 3
Ανανεωμενη Χφ,9κομο Βιo δυνατην
Μάτι , έχει έπιδράσει θετικά
στόν συγκεκριμένο τομέα.
άναλάβει τόν συντονισμό
του έργου γιά τήν άποκαAς μάς έπιπραπεί έπίσης τάσταση τν ζημιν που
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ. 5
14-8-2021 .