Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΔΙευθυντής (1898-1918) Η
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. φύλ. 42033
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
Παρασκευή
13 Αυγούστου 2021
Απόδοσις της έορτής της Μεταμορφσεως
Σελήνη 5 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.39'-Δύσις ήλίου 8.21,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία:
ΗΞΕΙΣ-ΑΦΗΞΕΙΣΠΑ ΤΙΣΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ-ΧΑΡΔΑΛΙΑΚΑΘΩΟ>ΤΟ ΕΠΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αναζητείται Ίφιγένεια για τίς πυρχκαϊές
Υπουργοί ύπό προθεσμία έως άρχές Σεττεμβρίου
έπιλέγει
Άνασχηματισμό καί όχι έκλογές
τελικς ό κύριος Μητσοτάκης
ΔΥΟ τινά μπορεί νά συμβαίνουν : φορτσει πολιτικς τήν άδυναμία
ή ό Πρωθυπουργός έχει λάβει τίς του κρατικού μηχανισμού νά προάποφάσεις του για τά πρόσωπα πού στατεύσει τίς περιουσίες τν τοθά άπομακρύνει άπό την Κυβέρνη-λιτν . Στήν πρτη άπάντηση πού
ση έξαίτίας της άποτυχίας του κρα τικού μηχανισμού νά άντιμετωπίσει βαζε όκύριος Μητσοτάκης, άνέφε
τις πυρκαϊές και άπλς τίς άπέκρυ πτε έπιμελς κατά την διάρκεια της προσωποποιηθούνν άλλά κόχι την
χθεσινής συνεντεύξεως Τύπου, είτε
πράγματι άμφιταλαντεύεται όπως
προέκυψε άπό σειρά άπαντή σεν ήκολούθησε μέ όνομαστική άναφοτου μέ βάση τίς όποίες άλλοτε στήριζε τόν Υπουργό Δημοσίας Τα - χοδη και Νϊκο Χαρδαλιάδ Πρωθ ξεως Μιχάλη Χρυσοχοτδη και τόν πουργός άπήντησε αίχμηρά κόλοι
ύφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και άλλοτε τούς άλλά άνεγνρισε πς οί πυρκαϊέςκάδειαζε . Στήν πραγματικότητα γίγας (giga-ires ) κδέν μπορούν να
ό κύριος Πρωθυπουργός έφάνη να άκυρσουν τήν προετοιμασία πού
άναζητει Ιφιγένεια στήν όποία θά έγινε.
Σένέα έρτηση μέ όνομαστι - καλύπτει όμως;Ή ήταν άρά γεύπαική άναφορά σέ δηλσεις Χρυσο- νιγμός για τήν μηντιακή έξαφάνιση
χοίδη περίατομήςν στήν πρόληψη
στίς 15 Ιουνίου και σέ καθησυχαστικές δηλσεις Χαρδαλιά πέντε στήν Βαρυμπόμπη; Τέλος, δΠρωθ
ρες πρίν άρχίσουν οί πυρκαϊές, ό πουργός δέν διέψευσε ότι σχεδιάΠρωθυπουργός έρωτηθείς άν είναι
ίκανοποιημένος δήλωσε σιβυλλικά γείο Δημοσίας Τάξεως μάλιστα
πς κάπάντηση στό έρτημά σας
έδωσε ή ίδια ή ζωήν . Απάντηση
που έμοιαζεμέ άδειασμα. Σέ έρτη- ύφυπουργου Λευτέρη Οίκονόμου
ση για τήν συμμετοχή Χρυσοχοΐδη
στήν κατάσβεση τής πυρκαϊας στήν
άρχαία Ολυμπία ό κύριος Μητσοτά- λη Χρυσοχοΐδη πάντως ο όποίο
κης έδωσε άπάντηση πού δημιουρ- μετέβη μυστικά χωρίς τυμπανογεΐ την έντύπωση ότι καλύπτει τόν
ύπουργό του . Προτιμ ναν ύπουργόστόπεδίο παρά ένανύπουργό πού ας Ολυμπίας καί της Πάρνη θος,
είναι έξαφανισμένος δήλωσε . Τον
του κυρίου Χρυσοχοΐδη μετά την
πρτη συνέντευξη για τήν πυρκαίά
έδωσε , την όποία σημειωτέον διάζει άνασχηματισμό . Γιά τό Υπουρ
ρε δτικαι οί πολιτικές εύθύνες θά
άκούονται τά όνόματα τού ύπουργου 'Υγείας Βασίλη Κικίλια, του
ρα τής μάχηφ. Σέ έρτηση πού
ρά στούς κυρίους Μιχάλη Χρυσοκαι του Βουλευτού Θεοδρου Ρουσόπουλου . Στό Γραφείο του Μιχά
έκτου άποτελέσματος κρινόμαστε
κρουσίες στίς πυρκαίές τής ΑρχαίΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συστήνεται είδική
όμάς προστασίας
Φταίμε και έμείς, φταίει και ή κλιματική άλλαγή ,
φταΐνε καί οι άλλοι!
Στόφςόάοχολογικός
πλούτος τή: Εύβοισ ,
Μητσοτάκης: Όχι στήν
δαμονοποίηση
των άνεμογεννητριν
ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙNΕΙ τακτικς νά δίδει συνέντευξη ένας Μητσοτάκη, άλλά δέν βγαίνω και στόν δρόμο- μου
πρωθυπουργός Αυγουστο μήνα . Τότε που κατά το είπε άναγνστρια της στήλης πού δέν έπιθυμεί δηπαλαιό και ήδη ξεπερασθέν δόγμα του Ούμπέρτο μόσια κριτική στόν Πρωθυπουργό όχι γιατί δέν ίσχύΕκο δέν υπάρχουν είδήσεις . Γι' αυτό και έχει άξία ειάλλά γιατί δέν της άρέσει-όπως μού είπε- νάχαίή άπόπειρα άνάλυσης τής χθεσινής δίωρης έμφάνι- ρεται ό ΣΥΡΙΖΑΙ Πλέον τν πιστν ύπερσυντηρησής του . Τυπικς ό κύριος Μητσοτάκης άπό άποψη τικν που άντί νά πάει τό χέρι τους άλλου, στήν
έπικοινωνιακή ήταν άψογος.Αν έξαιρέσει κανείς τό κάλτη προτιμουν νά πάνε σπίτι τους καί νά άπέχουν ,
παροιμιδες χαμόγελό του που πιστοποιείότι άπο- ύπάρχει όμως καί τό λίαν αύστηρό τμήμα της βάσης
τελεί γνήσιο τέκνο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη της ΝΔ πού είναι κυρίως έγκατεστημένο στήν περι- λάθος γιά τήν περίσταση όμως;- ένα δύο λαθάκια φέρεια . Καί βεβαίως ύπάρχει το υπόλοιπο έκλογι κό σμα. Έδ υπάρχει μεταβολή . Ο συσχετισμός
νητοποίηση άντί διεθνής και ένδειξη ίσχύς" άντί δέν άνετράπη, άλλά μέσα στό καλοκαίρι άλλοιθηκε. Καί στούς αύστηρούς νεοδημοκράτες της περιρότητα καί γνση τν θεμάτων . Ίκανοποίησε τόν φέρειας και στό λοιπό έκλογικό σμα . Μέ άλλη πο
σκληρό πυρήνα της βάσης της ΝΔπού δικαιολογεί λιτική άτμόσφαιρα κέφυγεν ό έλληνικός λαός για
τίς όποιες άστοχίες στήν κατάσβεση τν πυρκαϊν διακοπές , μέ άλλη θά γυρίσει Είμαστε ήδη σέ μα
νέα φάση. Είναι κάτι που δέν ύπολόγισε έπαρκς
πρωθυπουργός διαχειρίζονται συνεχς κρίσεις άπό νομίζω ό Πρωθυπουργός κατά τίς διαδοχικές πατήν άρχή τής θητείας τους (Εβρος , Αγατο , πανδη- ρεμβάσεις του (διαγγέλματα , συνεντεύξεις) μέ τίς
μία, φωτιές , Ίανός ) . Καί μάλιστα τίς διαχειρίζονται όποίες πρτα είπε πς δέν είναι έφικτή ή διάσωση όλων τν περιουσιν , μετά ζήτησε συγγνμη
καί άνήγγελε καρατομήσεις ύπουργν και, στό τέ στά κατά τά λοιπά άψογα έλληνικά του ( διεθνή κιίσχύος ) , ό Πρωθυπουργός έξέπεμψεγενικς σοβα
Τί λένε
τρα όσοι
μέ στοχοποιούσαν;
ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ όμάς δασοπυροσβέσεως
πού θά μπαίνει μέσα στά δάση και θά κατασβήνει τίς πυρκαΐές μόλις αυτές ξε
σπάσουν πρόκειται νά συστήσει ή Κυ
βέρνησις . Λαμβάνοντας ός ύπόδειγμα
τήν δράση τν ξένων πυροσβεστικν
δυνάμεων πού δρουν σέ όλα τά κύρια
Συνέχεια στήν σελ. 3
μέ τό έπιχείρημα ότι αύτή ή κυβέρνηση και αυτός ό
Γράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
καλύτερα άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρ ότι πράγματι στόν πολύ σκληρό του
πυρήνα-στό 30 άπό τό 40 τοις έκατό των ψήφων λος , πανηγύρισε σχεδόν έπειδή αδέν κάηκαν πολ
που έλαβε τό 2019 ή ΝΔ- ό κύριος Μητσοτάκης δέν
έχει πρόβλημα. Οί πυρκαϊές δέν άνέτρεψαν τόν βα - πανδημία-οί άνεμβολίαστοι είναι λίγο, οί νέοι δέν
σικό συσχετισμό . "Καίέγ είμαι έξαγριωμένη μέ τον
ΣΤΑπαλιά καλά νομικά μαθαίναμε μία
κπαράξενην έννοια . Τήν άπό διαθέσεως άξίαν. Δέν ήταν μία κάποια έμπορική τιμή του πράγματος. Ηταν μία συναισθηματική άξία Ψυχικής άποτίμησης , που δηλούσε/δηλοι τόν δεσμό
του άνθρπου μέ τό πράγμα.
λάσπίτια. Καί άν κρίνουμε καί άπό όσα είπε γιά την
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έννοείται ότι ή έννοια της κάπό διαθέσεως άξίας καθορίζει τίς διατάξεις περί άποζημίωσης λόγω ήθικής
βλάβης. Στούς καιρούς της νεωτερι κότητας , άπό τότε δηλαδή που φά νηκε και κυριάρχησε ό μονοδιάστατος άνθρωπος του χρήματος καίτης
ύλης , ή άπό διαθέσεως ( ψυχικής ) άξία
έφθινε σταδιακά μέχρι πλήρους έξαφανίσεως .
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Διπλό τέστ
Φοροεπιδρομή
σέ όσους <ξέχασαν.
δήλωση καί ΕΝΦΙΑ
καί για άνεμβολίαστους
έργαζομένους
. Σαράνταχρόνια μετά τόν γάμο τής Νταίάνας και
του Καρόλου, ένα κομμάτι Τής γαμήλιας Τούρτας ,
άν και πλέον όχι καί τόσο φρέσκο, πωλήθηκε σέ δημοπρασία έναντι 2.220 λιρν (2620 ευρ) . Αύτό
τό μεγάλο κομμάτι γλυκού , βάρους περίπου 800
γραμμαρίων, Τό είχε κρατήσει και διατηρήσει Τυλιγμένο σέ πλαστική μεμβράνη μία έργαζόμενη της
βασιλομήτορο, ή Μόιρα Σμίθ. Συνολικά είχαν πα
ρασκευασθε 23 τούρτες για τόν βασιλικό γάμο , ό
όποίος έτελέσθη στίς 29 Τουλίου τού 1981. Μέλευκό
γλάσο καί άμυγδαλόπαστα Τό κομμάτι που πουλήθηκε ήταν διακοσμημένο μέ μία ζαχαρένια άπει κόνιση τν βασιλικν οίκοσήμων. κΔεδομένου τού
ύψοuς του, είναι πιθανότερο νά προέρχεται άπό τό
πλάι ή τήν κορυφή μιας τούρτας ένοός όρόφουν διευκρίνισε ό οίκoς δημοπρασιν, ό όποίος είχε πουλήσει γιά πρτη φορά τό ίδιο κομμάτι στήν τιμή τν
1.000 λιρν (1.180 εύρ) Τόν Αύγουστο του 2018.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ραβασάκια μέ κατ έκτίμησιν φόρο σέ φυσικά πρόσωπα και έλεύθερους έπαγγελματίες πού κατά τά φορολογικά έτη άπό τό 2015 καί μετά δέν ύπέ.
βαλαν δηλσεις φορολογίας είσοδήματος παρά τό
γεγονός ότι είχαν σχετική ύποχρέωση, άποστέλλει
ή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η έκδοσις
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΟΛΟ καί πιό άσφυκτικός γίνεται δ κλοιός γύρω άπό
τούς έργαζομένους τόσο στόν δημόσιο όσο καί στόν
δημόσιο τομέα πού άρνουνται νά έμβολιασθούν. Μέ
τόν Πρωθυπουργό νά καθιστά σαφές ότι δένπρόκειταινά κλείσευ έκνέου ή χρα λόγω κορωνοϊου, πλέ
ον όλοι οί έργαζόμενοι γιά νά προσέλθουν στόν χρο
Συνέχεια στήν σελ.4
Από τό λεξιλόγιο των αμοντέρνων.
όργουελικν άνθρπων και τόν τρόπο ζωής τους , χάθηκε χαζά , όσο και
δόλια, ή έννοια της ήθικής ς περιττή τροχοπέδη στό κυνήγι του πλούτου . Αντιστέκονται μόνον οι έλεύθεροι καί άλέγροι άνθρωποι, σάν τούς
Όλυμπιονίκες μας , σάν τόν Μίλτο Τεντόγλου . οι άλλοι, ξιπάζονται για τό
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου!
Όβραχνάς της έπανεκλογής
καί ή πραγματική ούσία
. Άφωνοι έμειναν οί πελάτες καί τά μέλη τού
προσωπικού ένός σούπερ μάρκετ στήν Καλιφόρνια όταν είδαν μιά νεαρή μαύρη άρκούδα νά κόβει
βόλτες στούς διαδρόμους . Ή άστυνομία του Λός
Άντζελες έδέχθη μιά κλήση για τρίς άρκούδες στό
σούπερ-μάρκετ Ralphs στό Πόρτερ Ράντς τής Κα
λιφόρνια, άλλά όταν έφθασαν έκει οί άστυνομικοί
βρήκαν μόνο μία Πελάτες που έκαναν έκείνη τήν
ρα τά Ψνια τους τράβηξαν βίντεο μέ τήν βά
ρους περίπου 60 κιλν άρκούδα νά βολτάρει άτάραχη- προφανς άναζητντας Τροφή-Τήν ρα
που κάποια μέλη του προσωπικού προσπαθούσαν
νά τήν άπομακούνουν
ήσει κάρονάρον , άλλά μέ τίς όποϊες άντιμετπισε μέν
άποκτούσε κομμάτι-κομμά- σύνεση, ύπομονή και έπι- άποτελεσματικά άλλά μέ πτι τά κτήματα, μέ προσοχή μονή . Στόν δρόμο του βρέ κρία , καθς έβλεπε ότι άντί
Θυμήθηκα αύτές τις μέ νέτειρά του . Θυμάμαι πού
ρες τόν καλό μου φίλο , άε μνηστο καπετάν Βασίλη
Κωνσταντακόπουλο , το τε, που άγωνιζόταν κατάμονο, νά δημιουργήσει τήν άνθρωπος έκείνος έίχε δρα - συμφέροντα , δήθεν οίκολοπερίφημη μονάδα φιλοξενί- μα , εχε στόχο . Καί δέν έπε - γικές εύαισθησίες , άλλά και
ας στήν Μεσσηνία , Τήν γΤρα
εχουμε φωνή!
άλλά και μέ άπόλυτο σεβα - θηκαν άμέτρητα και ποικινά έχει τό κράτος άρωγό ,τό
σμό πρός τό περιβάλλον . Ό λόμορφα έμπόδια . Μικρο - έχε, πολλς φορέ , άπέναντί
του Πετραδάκ- πετραδάΚΙ, όμως , κατόρθωσε νά δε
DpontoS
δίωξε νά τόν πραγματοποιπολιτικές πεπονόφλουδεφ
Συνέχεια στήν σελ.4
13-8-202 1 .