Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) .
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
12Αύγούστου 2021
ΑΓΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοίάνεμοι. Θερμοκρασία 8ως 36β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, όμβροι και άνεμοι , Θερμοκρασία έως 34β.
Αριθμ. φύλ. 42032
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Φωτίου καί Ανικήτου των μαρτύρων
Σελήνη 4 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.38-Δύσις ήλίου 8.22
Η Δύσις άποϋσα άπό τίς πυρκαϊές
Ή Άνατολή δυναμικς παρούσα
Κατόπιν έορτής άπέστειλε πυροσβέστες ή Γερμανία-Αδιάφορες οί ΗΠΑ- Φωτεινές έξαιρέσεις ή Γαλλία καί τό Τσραήλ
ΣΕ ΟΠΟΙIOΝ νά τό έλεγε κανείς όταν έπεφτε τό
άνατολικό μπλόκ τό 1989 δτι θά ήρχετο ή ή μέρα
πού οί καθημαγμένες άπό την φτχεια και την
διαφθορά χρες του τέως ύπαρκτου σοσιαλισμού θά βοηθούσαν την δυτική Ελλάδα νά σβή
σει τίς καταστροφικές πυρκαϊές , έν οί παραδοσιακοί σύμμαχοί της στήν Δύση, πλήν Γαλλί
ας και Ίσραήλ, θά άδιαφορούσαν παντελς, δέν
θά τό πίστευε! Θά τόν θεωρούσε ατρελλόν . Καί
δμως αυτή ή ήμέρα ήλθε! Η Ρωσσία πού τόσο
έχει κατασυκοφαντηθεί στήν πατρίδα μας άπό
ποικίλα κέντρα γιά τήν κακόβουλη έπιρροήν
της , έστειλε σημαντική βοήθεια μέ άπόφαση
του Προέδρου Πούτιν . Το Μπέριέφν της καί
τά ΚΙλιούσινν της σαρνουν άπό κοινού χθές τά
δάση μας, ένω δύο χρόνια μετά τήν άνοδο τής ΝΔ
στήν έξουσία έκκρεμεί άκόμη ή συνάντησις του
Ελληνος Πρωθυπουργού μέ τόν Ρσσο Πρόεδρο . Η φτωχή Σλοβακία τού μας πλήρωνε μέ ρος άπό τίς δόσεις στά μνημόνια και διεμαρτύρετο , έπίσης, είναι έκκωφαντικς παρούσα . Mολονότι άσθενής μετά τό βελούδινο διαζύγιό της
μέ την Τσεχία. Η Ρουμανία του κάποτε Τσαου σέσκου όχι άπλως είναι παρούσα, άλλά ς σύγ
χρονο κράτος μέ θεσμούς, όπως ή άνεξάρτητη
είσαγγελία διαφθοράς , τρα διαθέτει και έμπειρους πυροσβέστες πού θαυμάζουμε. Ενδεικτικά δέ , σημεινουμε ότι είναι ή πρτη άποστολή έκτός συνόρων της ύπερσύγχρονης τυροσβεστικής μονάδος της Ρουμανίας. Η πολύπαθη τέ ως Γιουγκοσλαβία έπίσης παρούσα . Οί άδελφοί
Σέρβοι μαζί μέ τούς άδερφούς Κυπρίους τά δίδουν όλα γιά τόν έλληνικό λαό. ΉH παλαιά Ανατολή , νέα Εύρπη σήμερα παρούσα λοιπόν! Μαζί της και ό άραβικός κόσμος (Αίγυπτος, Κατάρ,
Κουβέιτ) μέ τόν όποίο ή έλληνική Κυβέρνησις
έχει σχηματίσει ίσχυρές συμμαχίες , μετά τές
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Moody's:
Ήκλιματική άλλαγή
κάπειλεϊ τον
έλληνικό τουρισμό
ΝΔ: Κοιτά πρός τό μέλλον μέ έπιλογές άπό το χθές
τής Νεμέας Στέφανος Μίλλερ
ΓΙΑ HΥΞΗΜΕΝΟΥΣ κινδύνους της
Ελλάδος άπό την κλιματική άλλαγή προειδοποιεί δοίκος Μοody's , μέ άφορμή
τίς καταστροφικές πυρκαϊές σε Αττική ,
Εύβοιακαι τήν ύπόλοιτη χρα. Ο άμερικανικός οίκος άξιολογήσεως άναφέρεται
στά έπί πλέον κόστη, τά όποία άπορρέουν άπό τήν στήριξη τν πληγέντων και
τήν άποκατάσταση τν πυρόπληκτων πε.
ριοχν , ένκάνει είδική μνεία στόν πρόσθετοπροϋπολογισμό τν 500 έκατ. εύρ
(0,3% του ΑΕΠ) .
ΓΝΩΡΙΣΑ τόν Σταύρο Μπένο κατά τήν πρτη του μόσιας Διοίκησης τότε Παναγιτη Καρκατσούλη
θητεία στό Υπουργειο Εσωτερικν και Δημόσιας καί Γιόλα Βαλατσου (νυν ύπηρεσιακός γραμματ Διοίκησης τό μακρυνό 1997, στό πρωτο πέρασμά ας του Υπουργείου) και πολλούς άλλους πού λητου άπό τήν όδό Βασιλίσσης Σοφίας 14. Στό κτίριο σμονω , ό Μπένος συνέλαβε μέ ένθουσιασμό τόν θεπου είχε χάσει στά ζάρια κορυφαίος "Ελλην έπιχει - σμό των ΚΕΠ και προσπάθησε νά τόν ύλοποιήσει
ρηματίας ύφασματέμπορος και τό όποιο ό νικητής Τόν πρόλαβε όμως ό άνασχηματισμός του Ότσαπλησε στό έλληνικό δημόσιο . Τόν γνρισα στό
γραφείο του στόν έκτο όροφο-στόν πέμπτο ήταν Παπαδόπουλο και άνασχηματίστηκε σε 'Υπουργό.
έγκατεστημένος ό Υπουργός Άλέκος Παπαδόπου-Υπουργό Αίγαίου. Δέν τό έβαλε κάτω . Προσπάθησε
λος- καί άμέσως άποκτήσαμε χημεία . Μολονότι ή νά άρχίσει τήν έφαρμογή της πιλοτικής έφαρμογής
Απογευματινή- στήν όποία έργαζόμουν τότε έκανε άκληρη άντιπολίτευση στό ΠΑΣΟΚ, δέν πίστευα Καί μάς κάλεσε νά τόν βοηθήσουμε νά προχωρήστήν άντιπολίτευση γιά την άντιπολίτευση. Τό σχέ - σει τά ΚΕΠ μέσα άπό τό πρόγραμμα Αστερίας. M διό του γιά τά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτν μέ σθωσε ένα πλοΐο τν Μινωικν καί μας έβαλε νά κάκέντρισε άμέσως . Πιστεύω στούς πολιτικούς πού
άφήνουν άποτύπωμα στόν δημόσιο βίο , άπεχθά- υπάλληλοι, δημοσιογράφοι , πολιτικοί- τόν διάπλου
νομαι τούς άχρωμους, χωρίς όραμα , διαχειριστές του Αίγαίου. Άρχίσαμε άπό την Σέριφο και καταλήπολιτικούς . Πού δέν τούς θυμάται κανείς . Γι αυτό ξαμε στήν Τηλο . Φε0!
και στήριξα μέ όλες μου τίς δυνάμεις τό έγχείρημα Μπένου .
λάν που τόν συμπαρέσυρε στήν έξοδο μαζί μέ τον
των ΚΕΠ άπό έκει . Από τά νησιά του Αρχιπελάγους .
(σελ. 7)
νουμε μαζί του χειμνα καιρό-άντεροι δημόσιοι
Σημείο καμπής
Στό πλαίσιο αυτό προειδοποιεί γιά
αύξηση του δημοσιονομικού κόστους ,
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Α. Π.Δημόπουλου * .
Ο Σημίτης άφησε τόν Μπένο έκτός κυβερνήσεως άμέσως μετά τις έκλογές του 2000 και τά σχέδια
Περιστοιχισμένος άπό τόν πρύτανι της δημόσιας για τά ΚΕΠ Τήγαν έκ πρτης όψεως περίπατο. Η
Βάσω Παπανδρέου πού άνέλαβε όμως το Υπουρ
σίλη Ανδρονόπουλο (μετέπειτα άντερο στέλεχος γείοΔημόσιας Διοίκησης βρήκε τά σχέδια Μπένου καί έπί των ήμερν της-αύτή είναι ή ίστορική
θύντρια Άλίκη Κουτσουμάρη-σύζυγο του Χριστό- άλήθεια-λειτούργησε τό πρτο ΚΕΠ στήν πλατεία
φορου Αργυρόπουλου- τούς έλπιδοφόρους είδι Συντάγματος τόν Ίούνιο του 2001. Λειτούργησε
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ έξουσία ύπόκειται σέ
φθορά , υπάρχει δέ πάντοτε ένα νοη
τό σημείο , μέσα στή διάρκειά της, άπό
τήν έπέλευση του όποίου αύτή παύει
νά είναι άναστρέψιμη. Καί δέν μιλάμε
για κάτι μετρήσιμο, έδ δέν πρόκειται
για ένα άθροισμα έπιμέρους δυσαρε
σκειν . Όχι, αυτό τό σημετο καμπής
όριοθετεϊται άπό κάτι ποιοτικό. Είναι
ή στιγμή , πού μια κρίσιμη μάζα του
έκλογικο0 σματος γυρίζει σελίδα.
Καί μπορεί αυτό τό σημείο καμπής
νά ποικίλει και ς άπομονωμένο γεγονός , νά μήν είναι κάν ένδεικτικό
αυτου πού πραγματικά προοιωνίζει
έν τούτοις τά συμφραζόμενα είναι
πάντα τά αύτά. "Ετσι, δειγματοληπτι κά , τέτοιο σημείο καμπής ήταν γιά
την κυβέρνηση Καραμανλή, ή έμφά
νιση στήν ΔΕΘ του 2009 , για τήν κυβέρνηση Παπανδρέου, ή ύπαναχρηση άπό το έξαγγελθέν δημοψήφισμα
για τήν κυβέρνηση Σαμαρά, τό ταξί .
δι στό Βερολίνο τόν Σεπτέμβριο τού
2014 καί γιά τήν κυβέρνηση Τσίπρα , ή
Ψήφιση τουνόμου Κατρούγκαλου . Διαφορετικά και μή συγκρίσιμα γεγονό
τα σίγουρα άλλά μέ όμοια λειτουργία
-μετά τήν έπέλευσή τους, ή έκάστοτε
έξουσία άκολούθησε πορεία έξόδου .
Κάποιες φορές μάλιστα τά γε
Ό πρτος μαύρος
είσαγγελεύς του Μανχάτταν
διοίκησης , γενικό διευθυντή του Υπουργείου Βα
της Προεδρίας τής Δημοκρατίας ) , την Γενική ΔιευΛεπτομέρειες στήν σελ . 5
κούς συμβούλους και άποφοίτους της Σχολής ΔηΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Απεβίωσε
τό ίστορικό
στέλεχος
της ΝΔ
Άγγελος
Μπρατάκος
. Εν στήν Αθήνα τά έργα ύποδομν για τούς
Όλυμπιακούς Άγνες του 2004 άφέθησαν νά ρημάξουν , τό Τόκυο έτοιμάζεται για τήν άμεση άξιοποίηση τού δικού του Όλυμπιακού Χωριού. Κατασκευασμένο για νά φιλοξενήσει προσωρινά τους
11.656 άθλητές πού συμμετείχαν στους άγνε, τό
Όλυμπιακό Χωριό είναι έξοπλισμένο μέ όλα όσα θά
χρειαστούν οί μελλοντικοί κάτοικοί του : άπό τα.
χυδρομείο και πολυ-ιατρείο έως αίθουσα συνεστιάσεων καί παιδική χαρά σέ σχήμα πειρατικού πλοίου μέχρι κέντρο Ψυχαγωγίας μέ καρέκλες μασάζ
καί Ψηφιακά παιγνίδια. Αποτελεται άπό 4.145 διαμερίσματα πρός πλησιν σέ τρία οίκιστικά συγκροτήματα, όλα προγραμματισμένα νά όλοκληρωθούν μέχρι τό φθινόπωρο του 2023 (μέ έξαίρε
ση έναν πύργο που σχεδιάζεται ή πλησίς του
νά γίνει τόν Σεπτέμβριο του 2025 ) Τιμή έκκινήσεως γιά τά μικρότερα διαμερίσματα θά είναι τά
445.000 δολλάρια
Μάρίνέλλα και Φραγκούλης
τραγουδουν πρωτηφορα μαζ
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
στήν περιφέρεια ς δημιουργική πρόταση
θυμάμαι αύτό που έχει στόν Βόλο . Θά πρέπει νά
δμολογήσω ότι έντυπωσιάστηκα θετικά. Eίδα μία πό καράβι μέ τό όποίο ταςίδευε λη μέ καθαρή τήν προκυμαία , μέ περιποιημένα και
καπνού πού έρχόταν άπό Τις
άπέναντι άκτές της Εύβοιας ,
καθς καίγονταν τά ύπέροχα δάση άπό τις Ροβιές μέ
πάρουν άπό τό λιμάνι μικρά χρι τό Άγριοβοτάνι καί τά
Αργοναυτν . Από τή θά- τακτοποιημένα τά περίφη- σκάφη άναψυχής γιά <ήμε, Έλληνικά, δέν μπόρεσα νά
φορούν στίς είδικές λωρίδες
μέ ένα μεγάλο πάμφθηνο δημοτικό πάρκινγκ στήν καρδιά του λιμανιού . Νά σαλγράψει γιά τόν Βόλο ό Με
νέλαος Λουντέμης, καθς τό
. Τά ήλεκτρικά αύτοκίνητα δέν άποτελούν πανάκεια Περίπτωσις αύτοκινήτου Τesla πού έπιασε
φωτιά και κάηκε όλοσχερς κατεγράφη στις Ήνωμένες Πολιτείς . Αύτή ήν φορά μάλιστα, τό Tesla
Model S πού έπιασε φωτιά έν φόρτιζε τό βράδυ στό γκαράζ του σπιτιού τν ίδιοκτητν του
στό San Ramon τής Κλιφόρνια, έκαψε τό δεύτε
ρο Μodel S της oίκογενείας που εύρίσκετο στό ίδιο
γκαράζ , καί στήν συνέχεια, ή φωτιά κατέστρεψε
όλοσχερς καί τό σπίτι.
έχουμε φωνή!
πλησίαζε τήν πόλη τν
ματσιπουράδικα , μέπροπόλη που τήν έχουν άπλο - σεγμένους και καλοβαλμέ
νους πεζοδρόμου , μέ έκατοΕίχα νά πάω άρκετά χρόνια ντάδες ποδήλατα νά κκλορήσιες κρουαζιέρες, κάτι
πού θά πρέπει νά γίνει καθεστς καί σε άλλα λιμάνια.
Δυστιχς , τό πυκνό νέφος
δ έκείνο τον ύπέροχο γαλάζιο δρίζοντα τής Ίωλκού
που δταν σμίγει μέ τό βαθύ
λασσα δ Βόλος μοιάζει σάν
σει στόν ήλιο νά στεγνσει
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
12-8-2021
PHOTO EUROKINISI BΑΣΙΛΗΣ ΡEΜΠΑΠΗΣ