Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 11.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7666
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Καθαρά προσαρμοσμένα έσοδα Ε46,6 εκατ. το 10 εξάμηνο
BFF Banking Group:
Βορείου Ελλάδος
Σε σχέση
με έναν χρόνο πριν, σημεινεται αύξηση 1,7%
ΣτΟ 1,4%
πί0 Πληθωρισμός τον Ιούλιο
Αύξηση 1,4% σημείωσε ο Γενικός Δεκτης Τιμν Καταναλωτή τον Ιούλιο του 2021 σε
σύγκριση με τΟΥ αΥΤστοιχο δείκτη του Περασμέιου έτους, έναντι μείωσης 18% Που
σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με τ 2019 , σύμφωνα με τα
στοιχεα Που δημοσιοποίησε η ΕΑΣΤΑΤ. Ο Γενικός ΑTΚ κατά τΟΥ μήνα Ιούλιο 2021, σε
σύγκριση με τΟΥ buνo 2021, Παρουσίασε μείωση 1,49% έναντ μείωσης 1,7% Που
σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του πρηγούμενου έτους
ΣΤΑΤΙΣΤΙ
0 μέσος ΔΤΚ του δωδακαμήνου
Αυγούστου 2020- Ιουλίου
2021 , σε σύγκριση με τον
ατίστοιχο Δείκτη του δωδεκα
μήνου Αυγούστου 2019-Ιουλλου 2020, παρουσίασε μείωση
1,1% έναντ μείωσης 0,4% Που
σημεθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του δωδεκαμήνου
Αυγούστου 2019-Ιουλίου 2020
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγω - ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής
γής του μηνός Ιουνίου 2021, σε σύγκριση Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου
με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με Τον
2020, Παρουσίασε αύξηση 8,8% έναντι αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαμείωσης 4,6% Που σημειθηκε κατά την ρίου -Ιουνίου 2020, Παρουσίασε αύξηση
αντίστοιχη ύγκριση του έτους 2020 με το
2019.
Προτοβουλα
αΠΟκατάστασης υρουος.
ης Βορυμπόμπης
Όμιλος δέσμευσης για Πρωτοβουλία είς , αλλά και
την ανάπλαση Varybopi-reset.
πρωτοβουλία
από τον κρατικό μέσα από την
επικοινωνία με
την ηλεκτρονική
διεύθυνση
είναι ρείες και φορείς [email protected] i- ΒΙΑΝΕΞ και ο
της ευρύτερης
και Διευθύνων περιοχής
μηχανισμό,
Όμιλος ΒIAN ΕΞ
καλεί όσες εται Πρόεδρος Δ.Σ.
Ακής Σκέρτσος
Εκίνησε
η καταγραφή ζημιν
Βαρυμπόμπης, Καθς το ενδιαφέρον
Γιαννακόπου-στροφικές Πυρ μεγάλο πανελ-επιθυμούν, μπολαδικά,
Δημήτρης
Π. μετά Τις καταreset.gr
τόσο ρούν
ιδιωτικές δηλσουν την
λος, Προχωράνε καγιές
με ταχείς ρυθ- Προηγούμενων από
ΟΠΟ Τ ΒΑΝ μούς για την η μερν, εταιρείες, όσο Πρόθεσή τους
πραγματο- ξεκινντας
της επίσημα
για να συμμεκαι
ποίηση
την επίση μο υς φορ- τέχουν
Created by Universal Document Converter