Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Θ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τετάρτη
11 Αύγούστου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 38β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , όμβροι και άνεμοι . Θερμοκρασία εως 36β.
Αριθμ. φύλ. 42081
"Ετος 145ον ! Τιμή 1,5ε
(μέ τήν προσφορά 4ε)
Ευπλου διακόνου . Νήφωνος ΚΠόλεως
Σελήνη 3 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.37-Δύσις ήλίου 8.23
ΚΑΜΜΙΑΠΑΡΑΠΗΣΙΣΥΠΟΥΡΓΟΥΜΕΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
ΟΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Σ ΜΠΕΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΤΚΡΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ!
Συναίνεσις Μητσοτάκη - Τσίπρα
πάνω άπό τις στάχτες μέ
σφραγίδα ΠΑΣΟΚ!
στήν στελέχωση έθνικής άρχής
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητείνά έχει λόγο
πολιτικής προστασίας-Η εύθύνη του σήμερα άνήκει στήν έκλεγμένη κυβέρνηση,
τό αυριο άφορά όλους άτήντησε ό Ποωθυπουργός κάνοντας δεκτή τήν πρόταση!
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ συναί- γός της άξιωματικής Αντιπονεση έζήτησε πρτος προ- λιτεύσεως τόν ήκουσε προσε.
χθές στό θαρραλέο άπολογητικό διάγγελμά του πρός τον
έλληνικό λαό ό Πρωθυπουρ- κύριος Τσίπρας του προσέ
γός Κυριάκος Μητσοτάκης , φερε οίονεί συγκυβέρνηση!
ό ότοιος ζήτησε συγγνμη Χωρίς άπαίτηση καταλογι
για τίς κυβερνητικές άστοχί - σμού εύθυνν σέ ύπουργούς.
ες στήν διαχείριση τν πυρ
καϊν . Φαίνεται πς ό άρχη- κριτική εύχέρεια τού Πρωθυ
πουργού . Ενδεδυμένος χθές (Εθνική Επιτροπή Πολιτικής
ύποκριτικς τόν μανδύα του Προστασίας ) πού θά ύπερβεί
μεσαίου χρου ό κύριος Τσί- τήν θητεία αυτής τής κυβερ
πρας ένεφανίσθη σέ συνέ- νήσεως Όπως άκριβος έπρα
ντευξη Τύπου για να διεκδι- ξε και κατά τήν διάρκεια της
κήσει πονηρά μέρος τής έξου- πανδημίας δταν ζήτησε νά
σίας του κυρίου Μητσοτάκη, όρισθεί ή καθηγήτρια κυρία
προτείνοντας κοινό σχεδιασμό, κοινές έπιτροπές , είδική ύπηρεσία τεχνοκρατν
κτικά! Και πήρε άμέσως την
σκυτάλη . Άντί συναινέσεως δ
ΜΜητσοτάης
Λινού ς πρόσωπο κοινής
"Τσίτρας Δέν ζητεί
παραιτήσεις ύπουαγν
Αύτή την άφησε στήν διαΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Το κτριχέφαλον του Πενταγνου
ή προκαταβολή πρός
τούς πυρόπληκτους,
Εχθετος ό Σκέρτσος
άπό τις άνακοινσεις
Χαρδαλιά
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ δέσμη μέτρων γιά τους
πληγέντες άπό τις καταστροφικές τυρκατές άνεκοίνωσαν οί ύπουργοί Οίκονομικν καί Περιβάλλοντος έξειδικεύοντας τίς δηλσεις του Πρωθυπουργού
για στεγαστική συνδρομή έως 150.000
εύρ και άποςζημίωση στίς έπιχειρήσεις
έως 70% τν ζημιν πού έχουν ύποστεί .
Μέχρι νά όλοκληρωθούν οί έλεγχοι για
την στεγαστική συνδρομή (80% δωρεάν
κρατική άρωγή και 20% άτοκο δάνειο, μέ
έγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), πα
ρέχεται- άμεσα-πρτη άρωγή γιά κατοι
κίες πού έχουν καταστραφεί όλοσχερς
20,000 εύρ, γιά κατοικίες πού δέν έχουν
καταστραφεί όλοσχερς άλλά έχουν.
Συνέχεια στήν σελ
ΣΤΟΥΣ παροικούντες είναι γνωστό τούλάχιστον ένα οΕνοπλες Δυνάμεις είναι ένας άπό τους έλάχρόνο τρα: στό Υπουργείο Αμυνας ύπάρχουν τρία χιστους θεσμούς που κατέκτησαν τίς καρδιές τν
κέντρα έξουσίας μέ άπ' εύθείας άναφορές στό Μέ - Ελλήνων μέσα στήν κρίση. Και μέ τήν στάση τους
γαρο Μαξίμου. Όχι κατ ' άνάγκην ίδιες. Αλλο άναφέρεται άπ' εύθείας στόν Πρωθυπουργό , άλλο Αίγαίο καί μέ τήν συνεισφορά τους στήν πανδηστόν πρτο άντιπρόεδρο της κυβέρνησης καί ένα μία. Ώστόσο άπό προχθές ό άνταγωνισμός αύτν
άλλο στόν δεύτερο άντιπρόεδρο. Καί τά τρία κέ - των κέντρων έξουσίας έξελίσσεται έπικίνδυνα . Η
ντρα έχουν έπίσημη θεσμική υπόσταση . Δέν είναι έμπλοκή τν Ένόπλων Δυνάμεων στίς έσωτερικές
<παράκεντραν . Απλς ή ίσχύς τους έντός και έκτός ύποθέσεις όπως ό έμβολιασμός ή ή κατάσβεση των
Πενταγνου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη άπό τίς φωτιν καλύπτει κενά τοϋ κράτους άναμφιβόλως ,
έπίσημες άρμοδιότητές τους. Διότι αυτά τά κέντρα άλλά ταυτοχρόνως τίς έμπλέκει και στήν μίζερη καέχουν δικές τους πιστές έπιρροές μέσα στήν ιεραρ- θημερινότητα τν άχρείαστων πολιτικν τριβν.
χία του Υπουργείου καί στήν εύρύτερη κυβέρνηση . Κατάσταση που πολλαπλασιάζεται άπό τό γεγονός
Μέ δικούς τους άνθρπους. Μέ συνέπεια νά μπορουν νά έπηρεάζουν καταστάσεις , και όταν μπο- Μαξίμου άλλά καί ότι το Μαξίμου κατά τήν ίδιότυρούν να βάζουν και τρικλοποδιές . Ό άνταγωνισμός πη άντίληψη πού έχει περί έπιτελικού κράτους παπου άναπτύσσετο μέχρι προχθές στά δύο πρτα ραβιάζει τήν τυπική ίεραρχία καί συνδιαλέγεται μέ
χρόνια έξουσίας της ΝΔ ήταν-είμαστε σέ θέση να τό κέντρο έξουσίας του Πενταγνου πού άξιολογνωρίζουμε-ό καλς νοούμενος . Ποιός δρέπει τίς γει κατά τήν πεποίθησή του περί άξιοκρατίας . Τό
δάφνες άπό τόν χειρισμό μιας κρίσης, ποιός τό χει- τίσυνέβη μέ τόν διευθυντή της Αεροπορίας Στρα
ροκρότημα άπό μία ραία πρωτοβουλία , ποιός τό του είναι γνωστό στούς παροικούντες . Τά κέντρα
μπράβο άπό μια άπόφαση για την προστασία της άξιοποίησαν τήν έμπλοκή του Στρατου στίς φωτιές
έθνικής μνήμης. Γι' αυτό και έμεΐς άπό τήν θέση γιά νά έκθέσουν το ένα τό άλλο. Συγκεκριμένα: δύο
αυτή προβάλλαμε ίσοτίμως τά κέντρα αυτά είτε έντός Πενταγνου συνασπίστηκαν έναντίον ένός!
είναι άμιγως πολιτικάν , είτε άμιγς "στρατιωτικάν,
είτε μικτάν πολιτικά και στρατιωτικά: γιατί ό άνταγωνισμός προσφοράς ύπέρ πατρίδος είναι ραϊο ναν στό ένα βαλλόμενο κέντρο και άπό αυτό στό
πράγμα . Καί πρέπει νάάναγνωρίζεται.
στόν Εβρο και μέ την άποφασιστικότητά τους στό
(σελ. 4)
ότι τά κέντρα έχουν διαφορετικές άναφορές στό
Η έπικαιρότητα του
Βίχτωρος Ούγκ:
<οί μεγάλες
προσδοκίες. . .
καί οί Αθλιον
<Μυτιληναo5
Δωρεά 4 μισθωμένων
έλικοπτέρων για τίς άνάγκες
τής Πυροσβεστικής
οι άναφορές για τήν έτοιμότητα συμμετοχής των
8 Σινούκ στήν κατάσβεση των πυρκαϊν έφθα τής Άλεξάνδρας Γεωργοπούλου*
ΒΙΩΝΟΥΜΕ καταστάσεις πρωτόγνω
ρες μέ τήν πανδημία . Καταστάσεις
δύσκολες και δυσεπίλυτες . Καταστά
σεις πού μάς κάνουν νά άναπολουμε
τή ζωή πού είχαμε, τήν έλευθερία , τήν
αίσθηση εύφορίας, εύδαιμονίας και
εύτυχίας . Κανείς, δμως, δέν άναρωτήθηκε,
για όλους. . Ήταν;, Η άπλς μιά αϊσθηση μόνο φαινομενική , παραπλανητική, Ψευδαίσθηση, έπίφαση, είκόνα
πλασματική .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Νέο μεχαλο μέτωπο,
στην Αρχαδία
Παγκόσμια
πρεμιέρα
γιά τον
ΠΕΝΝΙΕΣ
ή πρότερη ζωή μας ήταν ίδια
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πέρασαν χρόνια πολλά άπό την
άθλιότητα, τήν έξαθλίωση καί τήν
άπανθρωπιά, άπό τήν άδικία , τήν παρανομία καί τήν κοινωνική καταπίεση,
άπό τόν ρατσισμό καί τήν βαρβαρότητα . Παρήλθαν οι έποχές της κονωνικής
άνισότητας , του έλιτισμού καί της κκάστας" πού περιγράφει ο Ούγκ . "Oi
Αθλιοι της έποχής τού άριστοκρατι σμου , της εύνοιοκρατίας, του νεποτισμού , του σοβαροφανους καθωσπρεπισμού καί του κατ' εύφημισμόν
. Τό διαζύγιο του Μπίλλ Γκαίητς είχε ς άποτέ
λεσμα νά χάσει τήν τέταρτη θέση τής λίστας του
Forbes μέ τους πλουσιότερους άνθρπους του
πλανήτου και νά εύρίσκεται πλέον πίσω άπό τόν
Μάρκ Ζούκερμπεργκ Άπό τήν στιγμή που άνακοινθηκε τό διαζύγιό τους Τόν περασμένο Μάιο,
ό Γκαίητς έχει μεταφέρει συνολικά περίπου έξι δισ.
δολλάρια στήν σύζιγό του Μελίντα μέ Τήν προσωπική του περιουσίαν μεινετα κατά τό άντι
Όστερμάγιερ
Έπίδαυρο
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
στοιχο ποσόν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Διαδηλσεις γίνοντα άνά τόν κόσμο γιά διαφόρους λόγους . Μόνον στήν Βρεταννία όμως θά μπορούσαν διαδηλωτές νά φθάσουν μέχρι τήν Ντά
ουνιγκ Στρήτ γιά να ζητήσουν άπό τόν Μπόρις
Τζόνσον νά προστατεύσει ένα άλπακά, πού έχει
διαγνωστεί θετικό στήν φυματίωση τν βοοειδν
όπότε άποφασίστηκε ή θανάτωσίς του . ΠερισσόΤεροι άπό 80.000 άνθρωποι ύπέγραψαν ένα ατημα μέ τό όποίο ζητούν τήν διάσωση του Τζερόνυμο, ένός άλπακά έξι έτν, τό όποίο έχει λάβει έπίσης τήν στήριξη του Στάνλευ Τζόνσον , του παΤέρα του προέδρου Της βρεταννικής κυβερνήσεως
.Δικαιοσύνη γιά τόν Τζερόνιμον καί Ενα νέο τέστ,
όχι ό θάνατορ έγραφαν μεταξύ άλλων τά πλακάτ
που κρατούσαν δεκάδες άνθρωποι, οί όποίοι συμ
μετείχαν στήν πορεία
Συνέχεια στήν σελ. 3
Παντούκαπνός , άπό την Αθήνα μέχρι τόν Βόλο
τία δέν καίγετα . Oι καπνοί,
που σκεπάζουν τόν ούρανό
Μέ τό πού πλησιάζεις ρ. Η φωτιά έχει κατακάψι
στόν Σταθμό τν Ύπερα-τις κόχθε της Εθνικής όδού .
στικν , ή άτμόσφαιρα μυρl- Τραγικό τό μελανό χρμα , και κατεβαίνουν δλο και πιό
ζε κομμένο ξύλο. Ο καπνός
Φεύγεις , λοιπόν, ξημ ρματα Κυριακής άπό την
Αθήνα , καθς έχεις άπό καιρό κανονίσει κάποες μέρες δι
ακοπν σε ένα όρεινό χωριό σκεπάζει τόν ούρανό . Καθς ζουν. Το αύτοκίνητο διασχ τής Φθιτιδας . Έχουν σβή- δέν έχει άκόμη ξημερσει γιά ζι τόν δρόμο καί συνεχς δ
σει οί φωτιές στήν Αττική,
έχει τελεισει ή άγωνία στό
μέτωπο τού Κρνονερίου , νή πάχνη . Άλλά δέν είναι .
άλλά ή Εύβοια καίγεται.
χαμηλά , έρχονται άπό άπέναντι, άπό τήν Εύβοια , πού
καίγεται μέρες τρα . .
κάποια σημεία άκόμη καπνίΤρα
εχουμε φωνή!
Κοιτάζω κάποια στιγμή
τά καλά , νομίζεις δτι πρόκε- καπνός πυκννει . Όσο πληται γιά τήν συνήθη πρω
σιάζεις πρός τήν Βοιωτία , ή δεξιά, θυμάμαι δτι στό σηάτμόσφαιρα γίνεται άκόμη
μείο αύτό πρέπει νά δ την
Πλησιάζεις στό Κρυονέ - πιό βαριά . Φυσικά, ή ΒοιωΣυνέχεια στήν σελ. 4
11-8-2021 .