Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
10Αύγούστου 2021
Λαυρεντίου άρχιδιακόνου καί μάρτυρος. Ξύστου έπισκ Ρμης
Σελήνη 2 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.36-Δύσις ήλίου 8.24
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 38β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 38β .
Αριθμ. φύλ. 42030
"Ετος 145ον ! Τιμή 1,5ε
( μέ τήν προσφορά 4e)
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΗΝΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΣΙΣΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣ
Έγκληματική όργάνωση πίσω άπό τις φωτιές
<βλέπεν ό είσαγγελεύς του
Αρείου Πάγου
Έν ό Πρωθυπουργός τις άποδίδει στήν κλιματική άλλαγή χωρίς άναφορά στήν έρευνα,
στό διάγγελμά του -Στό μικροσκόπο οίκαταγγελίες αίρετν
για άνεμογεννήτριες, μετανάστες μηχανισμούς
ρον, σέ στρατόπεδα καί μονά δες ήλεκτροπαραγωγικής περιΑΥΤΟ πού ψιθυρίζουν όλοι
οi 'Ελληνες , αυτό πού άνέδει ξε και ή Βστίω σέ πρωτοσέλιδό της , ότι δηλαδή ύπάρχει τική δραστηριότητον και δέν
ένα καλά όργανωμένο σχέδιο πρόκειται γιά μία άπλή άμελή
έμπρησμν , προεκάλεσε την
παρέμβαση τής Είσαγγελίας ή Εστίαν προέβαλε τόν προ
του Άρείου Πάγου . Ο άντα - βληματισμό της για την προτος δικαστικός λειτουργός της έλευση τν ταυτόχρονων μεχρας , Βασίλειος Πλιτας, ζή- γάλων πυρκαϊν σε περιοχές
τησε έρευνα για τόν ύπερβολι- μέ μεγάλη τουριστική άνάπτυ
κά μεγάλο άριθμό πυρκαϊν ξη , μέ άρχαιολογικό ένδιαφέ
νά άρθεί τό τηλεφωνικό άπόρρητο , να λάβουν χρα είδικές
οχής.Εφερε ς παραδείγματα άνακρίσεις και έρευνες , δηπαλαιότερες άποκαλύψεις για λαδή νά ένεργοποιηθεί όλο τό
τήν δράση Τούρκων πρακτό-εύρος του ποινικού δικονομικου όπλοστασίου . Συγκεκριμέ
κρατείας καί τήν σχέση τους μέ να, ήταραγγελία του κ. Πλιτα
πρός τόν Είσαγγελέα Εφετν
Αθηνν πού έποπτεύει θέματα όργανομένου έγκλήματος,
Συνέχεια στήν σελ . 3
και εύθέως κάνει άναφορά γιά
κεύλογες ύπόνοιες δτι ύπάρχει
σκόπιμη όργανωμένη έγκλημαΞ ΕΣΤΓΙΑ Ο
Υτοψες γιά oργανωμένο σχέδιο
έμπρησμν κατά της χρας
συμπεριφορά . Πρό ήμέρων ,
ρων έντός τής έλληνικής έπι
ΕAΑΣ xαί Πvrτpw άνιγέροντα στήν κιματική άληp λά δίν άποκλεουr iνοτε
την έκδήλωση φονικν καί κα ταστροφικν πυρκαίν .
Έν προκειμένφ, ό Πρόε
"Τόπρωτοσέλιδο τήςΕστία στίς 6082021 δρος τού Αρείου Πάγου ζητεί
B Βασίλειος Πλιτας
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
τό κόστος των
μέτρων στηρίξεως
στούς πληγέντες
Βαρύ πλήγμα γιά την Προεδρευομένη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
Συγγνμη
και παιι
από τον
κ. Μητσοτάκη
ΣΤΑ 1,5 δισ. εύρ έκτιμάται αυτήν τήν
στιγμή ότι μπορεί νά φτάσουν οί συνέπειες σέ δημοσιονομικό και μακροο κονομικό έπίπεδο άπό τις καταστροφι
κές πυρκαϊές που έπληξαν τήν χρα καί
άφησαν άστεγες έκατοντάδες οίκογέ
νειες, ένο χθές ένεκρίθη συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 500 έκατομμυρίων εύρ . Ο τελικός άπολογισμός θά πραγματοποιηθεϊ άφού σβήσει
και ή τελευταία φλόγα ένω ήδη πραγμα
τοποιείται έπανυπολογισμός τν κονδυλίων πού θά άπαιτηθουν για την χρηματοδότηση τν άποζημισεων πού θά
Συνέχεια στήν σελ. 2
οι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ πυρκαϊές θά έχουν μία άκόμη πης Παυλόπουλος άκόμη καί ό δύσκολος Χρήστος
όδυνηρά συνέπεια γιά τόν δημόσιο βίο στήν πα- Σαρτζετάκης , τίμησαν τό άξίωμα. Σέ περιόδους δύ τρίδα μας. Το ίσχυρό πλήγμα πού δέχεται ή πολι- σκολες γιά τόν τόπο. Διέθεταν άψεγάδιαστο βιογρατική στό σύνολό της , τά Μέσα Ενημέρωσης και οι φικό καί έξωθεν καλή μαρτυρία κατά τήν άσκηση τν
Θεσμοί έπεκτείνεται δυστυχς και στό άξίωμα του καθηκόντων τους . Αυτό που συμβαίνει ένα καί πλέ Προέδρου της Δημοκρατίας . Της Προεδρευομέ - ονχρόνο μέ τήν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αίκατενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Του πολιτει- ρίνη Σακελλαροπούλου ξεπερνά κατά πολύ τό ίδιο
ακού θεσμου που αμάτωσε γιά νά ίδρύσει και νά τό πρόσωπο . Μέ τις πράξεις της άλλά και μέ όσα
περιβάλλει μέ τό κύρος του ο Κωνσταντίνος Καρα - άποκαλύπτονται κάθε μέρα γιά τήν στάση της όταν
μανλής καταβάλλοντας βαρύ προσωπικό πολιτικό δίκαζε στό συμβούλιο έπικρατείας μείζονες ύποθ κόστος . Ο Εθνάρχης πλήρωσε άκριβά τό πολιτει- σεις δημοσίου συμφέροντος φθείρουν καί τήν ίδι
ακό δημοψήφισμα . Οί βασιλικοί τής ΝΔ τόν ατιμ - άλλά και τόν θεσμό . Για τίς πράξεις της γνωρίζουρησαν , Στίς έκλογές του 1977 ή Έθνική Παράτα - με: άφαίρεσε αρχικς τήν σημαία άπό τό προεδρικό
ξη άπέσπασε το 7 τοις έκατό των προτιμήσεων τν γραφείο , έπειτα άφαίρεσε τά αύθεντικά καριοφύλια
Έλλήνων, δυσκολεύοντας τήν μελλοντική του προεδρική πλειοψηφί .
Η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρα- δόξου λαού ; Διερεύνησε τήν πιθανότητα νά όρκιστε
τία έπεβλήθη έν τέλει άντικαθιστντας τήν Βα σιλευομένη. Όλοι οί Πρόεδροι πού άκολούθησαν υμνητή της τρομοκρατίας. Πρόκειται για άπόψεις ξ άσκησαν μέ έπάρκεια τά καθήκοντά τους καί ήσαν νες πρός την συντριπτική πλειονότητα του έλληνι
γενικς άποδεκτοί άπό τόν λαό κατά τό μάλλον ή κου λαου. Μέ τόν όποιο ή Πρόεδρος είναι σέ φανεήττον, άκόμη και ίδιαίτερα δημοφιλείς . Δικαίωσαν ρή διάσταση άπό τόν πρτο χρόνο της θητείας της.
πλήρως τόν συνταγματικό τους ρόλο ς ρυθμιστές
του πολιτεύματος. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ό
Στασινόπουλος πρίν άπό τόν Καραμανλή, ό Κωστής της στά όποια περιλαμβάνονται ή έκστρατεία γιά
Στεφανόπουλος, ό Κάρολος Παπούλιας , ό Προκό(σελ3)
Ηρόστρατοι
του 1821, έπειτα άπαίτησε νά μήν γίνεται άνάκρουση του έθνικού ύμνου, δέν άσπάστηκε τό εύαγγέλιο,
άρνήθηκε νά κάνει τόν σταυρό της ήγούμενη όρθο του Κστα Κόλμερ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ή Εστίαν-δι καίως-ότι δέν είναι δυνατόν νά καί γεται ή πολύπαθος Απική άπ' άκρου
είς άκρον καί νά όφείλεται τουτο μόνοστά άκραϊα καιρικά φαινόμεναν κι
όχι είς σχέδιον άποσταθεροποιήσεως
της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τά χει πάει τόσο καλάσ όλα. (ΣΣ: στίς πανδημίες , διερευνητικές μέ τήν Τουρκία, προσφυ γικές ροές , ένεργειακές πηγές , Τρά πεζες κ.λπ.)
μέπολιτικό όρκο, παρ ' όλίγον νά παρασημοφορήσει
Αναστηλνεται τό ίστορικό
γεφύρι τής Καρύταινας
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Έκτός όμως άπό τά μέχρι στιγμής πεπραγμένα
Συνέχεια στήν σελ.3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΌΙ Συγγελίδης ύποψή φιος
για την προεδρία του ΕΒΕΑ
Υπόθεσιν έργασίας κάνει ή φι
λόπατρις έφημερίς ότι οί πυρκαγιές
μπορεί νά όφείλονται στήν Τουρκι κή μυστική υπηρεσία MIT-δέν είναι
δάκαι ή πρτη φορά-στήν κέργαλειοποίησην πτωχοδιαβόλων-πέρυσι
κόντεψαν νά πλημμυρήσουν τόννομόΕβρου κι άν δέν ήτανό Ελληνικός
Στρατός μέ άξια ήγεσία , θά τό είχαν
έπιτύχει Ενίοτε σέ έμπρησμούς έξ
άμελείας ή άπό οίκοπεδοφαγίαν . Τέλος , φωτιές βάζουν Ψυχο βλαβείς καί
είναι άρκετοί . Θά μπορούσαμε νά
προσθέσουμε κι άλλους ούπόπτους :
Της άνατρεπτικής άριστεράς ή της
άνεμβολιάστου δεξιάς" που έμεινε
έκτός νυμφνος στις φωτογραφικές
πολεοδομικές ρυθμίσεις πυριμάχων
<Ιπτάμενα τάνκερν στέλνει
ή Μόσχα στήν Έλλάδα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Πόσοι θυμούνται σήμερα τόν Σεργκέι Κοβαλιp, έναν άτπό τούς ήγέτες του κινήματος για έκδημοκρατισμό Τής άλήστου μνήμης Σοβιετικής Ενσεως Ο έπιφανής άντιφρονν ό όποίος είχε τιμηθεί
Τ 2019 μέ τό βραβείο Ζχάρωφ του Εύρωπαϊκου
Κοινοβουλίου, άπεβίωσε χθές σέ ήλικία 91 έτν. Ό
Κοβαλιφ εχε γνωρίσει τά γκούλαγκ τής σοβιε
τικής περιόδου , στά όποία είχε περάσει έπτά χρό
νια άπό τήν ζωή του, καταδικασθείς γιά κάντισοβετικές ένέργειε . Αλλά καί μετά τήν κατάλυση τού
κομμουνιστικού καθεσττος, υπήρξε μιά έπικριτική
φωνή του πρτου πολέμου Της Μάσχας στήν Τσε
τσενία καί του αύξανόμενου άπολυταρχισμού του
συστήματος που δημιούργησε ό πρόεδρος Πούτιν
Βιολόγος, Τρτος άντιπρόσωπος τού Προέδρου
Μπόρις Γλτσιν γιά τά άνθρπινα δικαιματα και
ένας άπό τούς συγγραφείς του ρωσσικού Συντάγματος, διετέλεσε έπίσης βουλευτής.
. Μιά γυναίκα άπό τό Κολοράντο, που αύτοαποκαλείται άντιεμβολιάστρια , άνήρτησε βί
ντεο στό όποίο φαίνεται νά γλείφει άντικείμενα σέ
σούπερ μάρκετ, σέμία προσπάθεια νά άποδείξει ότ
ή Cονid-19 κδέν είναι μεγάλη ύπόθεση. Ή Jodie
Meschuk, ή όποία ίσχυρίζεται ότι θεράπευσε τόν
αύτισμό , μέτό ένα βίντεο- που διαγράφηκε άπό τό
nstagram- προσπαθούσε νά διδάξει τους άκολούθους της σχετικά μέ τήν έξάπλωση τν άσθενειν.
Τά μικρόβια ένισχύουν τό άνοσοποιητικό σας σύστημα Ή έκθεσις σέμικρόβια ένισχύει Τήν άμυνα κατά του άσθματος καί τν άλλεργινν .
Ο ΠΡΩΤΟΣ άντιπρόεδρος του ΕΒEΑ κ Ίωάννης
Συγγελίδης άνέλαβε καθήκοντα προεδρεύοντος στό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνν ,
μετά την άπλεια του Κωνσταντίνου Μίχαλου. Όκ.
Συγγελίδης άναμένεται νά είναι και ύποψήφιος για
την θέση όταν διεξαχθούν οί έκλογές . Είναι άντι πρόεδρος καί Δ/νων Σύμβουλος τής AIGLONA.Ε. ή
δποία είναι δ έπίσημος είσαγωγεύς τν Peugeot και
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΘΕΠΙΚΑ άνταπεκρίθη ή Ρωσσία στό αίτημα τής έλληνικής
Κυβερνήσεως να άποστείλει έπί πλέον πυροσβεστικά
μέσα , έκτός άπό τό κΜπερνιέφ). Μέάπόφαση τού Ρσρα μας δύο κίπτάμενα τάνκερν llyushin 1-76 και δύο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου !
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήχαμένη τιμή τής έλληνικής δημοσιογραφίας
Μέσα σέ όλη αύτή την ύπήρξε ακάποιο κερδισμέ- ή τραγωδία που μάς τυλί
μαυρίλα, σέ όλο αύτό το
τοξικό , άπό πάσης άτπόψε - Οδικός μας κλάδος , δ κατα- χρος μας άπό τήν κομματιωςνέφo , πίσω άπό τό έφ- συκοφαντημένος ( δχι χωρίς κή λίγδα πού τόν έχει τν
αλτικό μελανόχρωμο τοπίο , μέσα στήν καρβουνια- δικός μας χρος , πού βρήε
σμένη και ταλαίπωρη μικρή τή δική του διέξοδο σω γωνιά τής γής που λίγεται τηρίας πρός τήν θάλασσα .
Έλλάς , αύτές τί μέρες-σο
και άν άκούγετα όξύμωρο- και μήν τό θωρήσετε ύβρ - τηγή τν τραγικν γεγονότων και είπαμε μέσα μας
<έπί τέλους , ρεπορτάζ! Έπί
τέλους , δημοσιογραφία!,
έπί τέλους, είδαμε έκεΐνο
που στερηθήκαμε τόον τε
λευταίο καιρό.
νος! Είναι ή δημοσιογραφία!
γει εύκαιρία , νά ξεπλυθεν
εχουμΕ φωνή!
εύθύνη και ήμν τν ίδίων) λίξι τά τελευταία χρόνια.
Βλέπαμε καί άκούγαμε
τούς- νεαρούς κυρίως ρe
πόρτερ νά μεταδίδουν τς
σκηνές άπ' εύθείας άπό τήν
Όχι, δέν θά καταλογίσουμε εύθύνες ούτε θά μιλήσουμε γιά κδιαπλοκήν καιί
Καί μακάρι νά άποτελέσει
Συνόχεια στήν σελ. 4
10-8-2021