Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ . ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
9Αυγούστου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέζέστη και μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός καί μέτριοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 35β.
Αριθμ. φύλ . 42029
Ετος 145ον
Τιμή 1,56
Ματθίου του άποστόλου
Σελήνη 1 ήμέρας Ι Άνατολή ήλίου 6.35 -Δύσις ήλίου 8.26
PΑΓΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣΤΗΝ ΚΟΝΩΝΙΑ
ΗΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΤΕΙΑΣΝΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
<Γκρέμισαν> τά κανάλια
δέν έμπιστεύονται
τους πολιτικούς
Στάχτην ή έμπιστοσύνη τν πολιτν στούς θεσμούς
Κλμα άμφισβητήσεως για δλα τά κόμματα - Σκεπτικισμός για συμφέροντα καί συμμάχους
δοσία . Το νέο αύτής της κρίσεως είναι πς
σέ σύγκριση μέ τό άντιπολιτικό κλίμα του
που κείναι άπλά άνέφικτο νά σσουμε τίς 2015 αύτήν τήν φορά ή όργή δέν στρέφε
ται μόνο στό παλαιό πολιτικό σύστημαν
άλλά και στό νέο πού κάποτε διεκδίκησε
νονταν , έρριξαν και άλλο λάδι στήν φωτιά νά έκπροσωπήσει ό ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καίή
Η έρευνα τής MRB του Ιουνίου έδειξε καί προεκάλεσαν τήν έκρηξη."Εκρηξη πού Άριστεράθεωρείται καθεστς), μέρος του
θος είναι μόνοι. Περίσσεψε δ κυνισμός και νομιμοποίησις έχει άρχίσει άπό τίς άρχές μία του κράτους νά άνταποκριθεί στόν ρό ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ πυρκαϊές δέν κατέκαψαν μόνον τόν δασικό πλούτο της χ ή ύποκρισία αυτές τις στιγμές . Γι' αυτό και
ρας και τις περιουσίες τν Ελλήνων.Εκαναν κάτι χειρότερο: Άποτέφρωσαν την
έμπιστοσύνη τν Ελλήνων στούς θεσμούς! τας τής πολιτικής νά τούς έπιλύει προβλή- σίαγιά νά κσκάσεν.
Τήν έκαναν στάχτη. Από τό πρόσωπο της
άρχηγου τού κράτους πού κατέφθασε μακι - ρολογεί μόνον . Πλανάται πλάνην οίκτράν
γιαρισμένη μέ Σινούκ άπό την Νάξο στήν
του καλοκαιριού. Η Εστίαν έπεσήμαινε
λο του, οί ροκλητικές διαπιστσεις του τυπυρόπληκτοι έκτός έαυτου σέ όλη τήν χ- μέχρι και προσφάτως ότι ατό μπαλλόνυ θά
ραξεσπούν και πάλι κατά της άνικανότη-σκάσει . Και έσκασε. Υπήρχε προετοιμαπεριουσίες σας και αμήν ζητατε άπό την
πυροσβεστική πράγματα πού άπλά δέν γίματα καί νά τούς στέκεται. Αντί νά τούς φοδτι ή λέξις κόργήν έκφράζει την πλειονόόπως παραδέχονται και βουλευτές τής άξι
Αθήνα και την Κυβέρνηση έως τά κόμμα - τής κυβερνήσεως έπειδή τινές έξαγριωμέ τητα των Ελλήνων. Οι μεγάλες συγκεντρ ωματικής Άντιπολιτεύσεως ίδιωτικς πα
άν νομίσει κανείς δτι τό πρόβλημα είναι
νοιύβρίζουν τόν Πρωθυπουργό σε ζωντανή σεις άνω τν 5.000 τν άντιεμβολιαστν ρασύρει και τά κόμματά τους , πού άπό ένομετάδοση . Το πρόβλημα είναι και τής Κυοί συνθήκες έχουν άλλάξει, να είσπράξει
άπό τήν φθορά της Κυβερνήσεως Η κρίσις
τα και τούς θεσμούς όπως τά ΜΜΕ και
την τραγικά άπουσα άπό την πρτη γραμ μή τής μάχης Εκκλησία , οί"Ελληνες έκα- βερνήσεως άλλά και των λοιπν κομμάτων Δέν άνάβουν έτσι ξαφνικά οί φωτιές στίς τρα, άφήνοντας τηνκοιτική για άονότε- μας εδωσε έπίσης και κάτι νέο . Η έκρηξις
ναν την όδυνηρά διαπίστωση, δτι κατά βάέδειξε ότι ύπήρχε κοινωνικό προσάναμμα .
χη σιωπή για τά δικά τους έργα σιπησαν
και παραγόντων του δημοσίου βίου .Η άποκοινωνίες . Κυοφορούνται καιρό. H άδυναρα. Κάτι πού οί πολίτες είσέπραξαν ς προ
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Of ίδεολόγοι δέν διαγράφοντα
Ασημένιο μετάλλιο
για τήν έθνική όμάδα πόλο
Ο ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ θάνατος του Προέδρου του λύνει τίς έξελίξεις. Κάτι πού ό φιλελεύθερος συνδι ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου ήταν ένα σόκγιά την καλιστής τού έπιχειρετν άρνήθηκε. Θά πρόδιδε την
κεντροδεξιά παράταξη . Ήρθε σε μιά στιγμή που ή έντολή πού έλαβε . Έκλεγόταν μέ μεγάλα ποσοστά
δημοτικότητά της είναι σέ πτση έξαίτίας τν κα- χωρίς άντίπαλο! Η άνακοίνωση της διαγραφής του
ταστρεπτικν πυρκαϊν. Συνέβη σέ μιά στιγμή που πρότριετίας έπί Γραμματέως Αύγενάκη άνέφερε τά
το πασοκιστάν- του Μαξίμου είχε κρυφτεί κάτω έξής: Μέβάση τίς διατάξεις του καταστατικού της
άπό τά τραπέζια του Μεγάρου καί ζωγράφιζε άψυ - Νέας Δημοκρατίας πού προβλέπουν ς αυτονόηχες διαφάνειες μέ έπιχειρήματα πού άν τολμουσε τη τήν τήρηση καί τόν σεβασμό στίς άρχές , τίς άξίνά έκφέρει δημόσια στούς πυρόπληκτους, θά είσέ - ες και τίς βασικές θέσεις της παράταξης, ό κ Κωνπραττε λεμονόκουπες . Ο Κωνσταντίνος έπεσε.
ς καπετάνιος πάνω στήν γέφυρα τής έπιχείρησής Ίουνίου 2018, έκτός κόμματος. Τήν άπόφαση έλαβε
του μέ στόχο τήν διάσωσή της, τήν ρα πού διά - ή Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δηφοροι άρουραίοι έχουν κρυφτεϊ στά άμπάρια του μοκρατίας πού συνεδρίασε τό άπόγευμα. Στή Νέα
πλοίου της παράταξης. Καί έπεσε τήν στιγμή μάλι- Δημοκρατία δένχωρουν "Δούρειοι πποι" .
στα που ή ίδια ή παράταξη διαπραγματευόταν μαζί του τό λάθος της νά τόν διαγράψει άπό τό κόμμα έκανε άναφορά στόν κοινωνικό φιλελευθερισμό,
καίνά τόν έπαναφέρει στίς τάξεις της , προκειμένου άπάντησε τότε μεταξύ άλλων και τά έξης: Η αίτιονάπολιτευτεί στόν δύσκολο νομό Αχαίας στίς προ- λογία πού μού δόθηκε τηλεφωνικά γιά τή διαγραφή
σεχείς έκλογές . Διότι μπορεί ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να μίλησε για τό κάποτύπωμα όπως: 1. Εκρινα θετικά μέ δηλσεις μου ς πρόετου Κωνσταντίνου Μίχαλου στόν δημόσιο βίο-το δρος του ΕΒEΑ καί τής ΚΕΕ τήν όλοκλήρωση της
έκλαμβάνουμε ς γενναίο mea culpa-άλλά ή ίστο- τρίτης άξιολόγησης καί τήν έξοδο άπό τάμνημόνια!
ρία δέν ξεγράφει ! 'Η ΝΔ τόν διέγραψε άπό τις τάξεις
της στίς 27 Ίουνίου 2018 μέ τήν βαριά κατηγορία
του"Δούρειου "Ιππου"! Καί για νά τόν έπανεγγράψειστά μητρα της του ζητούσε-όπως είμαι σε θέ - θερότητα και ως έκτούτου ή άποφυγή μακροχρόση νά γνωρίζω-άνταλλάγματα. Νάπαραιτηθεί προ- νιων προεκλογικν περιόδων και πρόωρων έκλογων
ρως άπό την Προεδρία του ΕΒΕΑ και νά διευκοΒιβλική καταστροφή
σταντίνος Μίχαλος τίθεται άπό σήμερα, Τετάρτη 27
στήν Εύβοια
( σελ.4)
(σελ. 6)
Ο Μίχαλος , άξιοπρεπής και Ψύχραιμος άφο
Δημογραφική
Πολιτική
καί Ίσότητα
τν Φύλων
μου είναι πς έχω διαπράξει μεγάλα "άτοτήματα"
της Μαρίας Συρεγγέλα*
2 Δήλωσα σέ συνεντεύξεις μου, ότι πάγια θέση
του έπιχειρηματικού κόσμου είναι ή πολιτική σταEΧΟΥΜΕ μπροστά μας ένα άπό τά με
γαλύτερα έθνικά ζητούμενα , τή γή-.
ρανση του πληθυσμου της χρας μας .
Από τό 2011 οί γεννήσεις μεινονται
μέ σταθερό ρυθμό , οί θάνατοι ξεπερνούν τίς γεννήσεις , τό έργατικό δυ ναμικό συρρικννεται και γηράσκει,
ένω τό μεγαλύτερο μέρος του έργα σιακά ένεργου δυναμικού έχει μειωμένες ψηφιακές δυνατότητες, γεγονός που δυσκολεύει τήν προσαρμογή του στίς νέες συνθήκες πού διαμορφνονται στήν έπικοινωνία μέ τή
δημόσια διοίκηση, στήν ύγεία , στήν
έκπαίδευση και κατάρτιση.
Τσάκος καί Παληός
χοηματοδοτούν την
άναδάσωση τής Όλυμπίας
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
Έγγραφο ύγειονομικής
ύπηρεσίας προετοιμάζει
για έπιστράτευση!
Ή Εστία 'Επενδυτικήν στό
πλευρό τν δημοσιογράφων
πού προπηλακίσθηκαν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Εστία Επενδυτική ΜΜΕ τάσσεται
στό πλευρό τν δημοσιογράφων του τηλεοπτικού
σταθμού ΟPEΝ τού έδέχθησαν έπίθεση άπό άγα
νακτισμένουςν έν προσπαθούσαν νά καλύψουν τίς
έξελίξεις στό μέτωπο τής φωτιάς στήν βόρειο Άττι.
κή. Στήν σχετική άνακοίνωση ή ( Εστία Επενδυτικήν
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Η κβέρνησις του Μεξικού ύπέβαλε άγωγή στά
άμερικανικά δικαστήρια έναντίον πολλν κατασκευαστν όπλων , κατηγορντας τις έταιρείες
αύτές ότι μέ τις άμελείς έπιχειρηματικές πρακτικές
τους προεκάλεσαν ζημία στήν χρα . Στήν άγωγή
ύποστηρίζεται ότι μονάδες τν έταιρειν Smith &
Wesson, Barrett Firearms, Colts Manufacturing
Company καί άλλες , γνριζαν ότι οί έπιχειρηματικές πρακτικές τους προκαλούσαν παράνομη διακίνηση όπλων στό Μεξικό. Οί μεξικανικές άρχές ζητουν νά τούς καταβληθεί άτποζημίωσις γιά τίς ζημίες που ύπέστη τό κράτος , οί όποίς ύπολογίζονται σέ 10 δισ. δολλάρια
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ δημιουργεί ύπηρεσιακό έγγραφο πού
άναφέρεται στήν καταγραφή ύγειονομικού προσωπι
κουμέ άμεση άναφορά στίς περιπτσεις έπιστρατεύσεως και κρίσεως ή πολέμου , Συγκεκριμένως , ή 5η
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας ΣτερεάςΕλλά
δος και Εύβοίας, μέ έγγραφο μέ τόν χαρακτηρισμό
Συνέχεια στήν σελ . 3
"Εχει άποδειχτεί ότι ή άντιμετπιση
του δημογραφικού είναι άποτελεσματικότερη όταν προσανατολίζεται στή
θεσμική κατοχύρωση καί πραγματική
ύλοποίηση πολιτικν πού έδραινουν
την Ίσότητα των Φύλων. Η έφαρμογή άντίστοιχων πολιτικν σέ άλλες
χρες (Σουη δία ) άναδεικνύει ς και ριο παράγοντα για τήν άντιμετπιση του δημογραφικού προβλήματος
Συνέχεια στήν σελ 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου|
Ππερισσότερο θά συνέβαινε σέ περίττωση πολέμου ;
ται γιά νά άντιμετωπίζει τους καλλιέργεια μίσουs, τιs ύβρεις ,
κινδύνους . Και πάντα, σχεδόν
πάντα , νικούσε! Τί στήν εύχή την χυδαιολογία , πού έχουν
συμβαίνει σήμερα καί έχουμε γίνει καθημερινότητα
διχαστεί
TΙ περισσότερο , άλήθεια,
θά συνέβανε σε περίπτωση ριοχές Ofkισμοί όλόκληροι παπολέμου ; Έχουμε κατεστραμμένα σπίτια. Έχουμε καμμένα χωριά . Έχουμε άνθρπους
που παρατούν τά σπίτια τους
και μεταφέρονται μέ πλοία σέ
λιμένες άσφαλείας . Μοναδική
διέξοδος διαφυγής, ή θάλασσα .
Τά πλοϊα άπομακρύνονται,
καθς oί φλόγες κατατργουν
όνειρεμένες παραθαλάσσιs πe
. oi ίατροί γνωρίζουν άπό καιρό ότπ ή COVID-19
μπορεί νά έχει σημαντικές νευρολογικές έπιδράσεις
άλλά μία νέα έρευνα πού παρουσιάσθηκε στό Δ εθνές Συνέδριο τής Ενσεως Αλτοχάιμερ προσθέ
τει καί μία άλλη γνση , υποδηλνοντας ότι ό Ι6ς
μπορεί να σχετίζεται μέ έπιτάχυνση συμπτωμά.
των που μοιάζουν μέ αύτά τής νόσου Αλτσχάιμερ.
Ημελέτη, ή όποία έπικεντρθηκε σε 200 ένήλικες
άνω τν 60 έτν που παρουσίασαν Covid-19 διεπίστωσε ότι περισσότεροι άπό τούς μισούς έξακολουθούσαν νά άγωνίζονται μέ τήν λήθη τρες Εως
εξι μήνες μετά Τήν άρχική μόλυνσή του
τίς άρές , Τήν άμετροέπεια και
ραδίδονται στίς φλόγε . Καίγεται ή χρα , τά μέτωπα είναι
πολλαπλά , και άνανενονται
συνεχς . Και δέν είναι σενάριο έπιστημονικής φαντασίας.
Είναι πόλεμος!
Αρκεί μιά βόλτα στό διαδίκτυο, στόν χρο μέσω του
όποίου πλέον έπικοινωνούν
έκατομμύρια άνθρωποι, κυρί - μπορεί να έχουν άπρόβλεπτη
ως oι νεότεροι, γιά νά διαπι στσει κανείς τόν διχασμό , Τήν
Που θά φθάσει αύτή ή κα τάσταση; Πολιτικά πρόσωπα, έκφράζονται μέ τρόπο πού
Τυροδοτεί έκρήξεις, oι δόποίες
έχουμε φωνή!
Αύτή ή πατρίδα , όποτε βρέθηκε στήν δίνη πολέμου, είδε τόν λαό της νά έννε DPontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
9-8-2021 .
PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΣ
PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠES1T