Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
4" ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές: Μικαήn A. Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 7 Αυγούστου 2021
Αρ. φύληου: 4288
Νότης Μηταράκης:
<Δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ στα νησιά
μας αυτό που ζήσαμε από το 2015>
Priti Patel- Στη Σάμο η
υπουργός
Εσωτερικν της Μεγάλης Βρετανίας
ppoκετο να ξονοδήσουμε ροτέ στο νησά μος ουτό noου δoαμε ano το 2015- | ο unoupγoς τονόστευοης και Ασύου, κ Νότης Ματαρόκης κο η unoυργός Εouτεpικν του Mνένου Βοσείoυ, κ Pt Pt, npoγpaτoinoov δήμερη sne
Η noitκή της κυβέρνηoης είνα ο
φnς και οs oυrεοστεί Δεν Aουμ nooa potei nρτο ano oa τmν npo να εμοστε nonn εoοδου ια το u στοοο της σνθpnnmς unς νο εo .
κλματο των Λo0pοδιανητν δεν
eοuσει δέκο o0ρnouς και δυστικς
της είονα με την κονή ΔήΛμση του τουοκκν ρiν υδαtων, Μέχpι nou
τουρκικν πρκν υδάτων . Μέρo nou
2016. aε μία βoρκα με 13 ονθpnους peο στη Βοuhm 6εν εuo ενμερaθε
Στην Αθήνα ο Μητροπολίτης
Σάμου κ . Ευσέβιος
Χειρουργήθηκε μετά από κάταγμα
Enioκεpn στο Δημορεio Ανοτοnικός Σάμου και συνάντηση με τον δήμαρo rπάνo, της unoupγod foutερικν του mwuμένου Βoσλεiου κ . PaHe
Eτον ΑΘrνo μεταφέρnκ, μετά ano σύντομη νοσnείa στο Νοοκομείου Εάμου, | Τmν Τρίτn n κ PΗ και ο κ . Μπτοράκης συνοντίerov στο δpoptio Aνaτοnιής nhtον anno την κατάστοση με η μείωση των pον κατά 96%, A και εδ
ο ΜπτpοnoMnς toου, κapioς & Κοροοεν κκ. Ευσεβος no4 κατύγματος ρou | tοuου μετον Δημαρκο Ανατοικής Σόμου κ . Γργο Στaντζο Ετην στtντα των
στη Σάμο εμφονς με τη δομή στο Βoύ να κλνι στις 30 Σεπτεμβρίου και τη νto
αoτnoεωw , ntov ο ξsnξες στο μετανοστευτκό κο ο mntuocς tου στην το -δομή να Aεπouprei στς 18 1εmτεμβρίου . δίοτος μια νέο εκoνa eντιμετηonς
Ano τmν nευρά της η unoupγoς Εοuτερκν του Ηνωμένου Βοoλείου, κ Patel
της ουdήτmonς ntavνα κονές npoκnnoeς nou aντμετunouv ο ο xρες onhs
του aκομισυΚΕ υτv υ, Εναι ιοτερη χορόη εnaεη τs nρετανδας unouργού Εουτερικν , κ Patel και το nuς μnορεί να unopξει cυνεpγooία antvon oε οutές ΚEaν npηματιο
στους eρετανούς τουρίστες να έρ0ουν στη χρα μος .
του , πapα την άναγκαστική του
Enion με τη Bρaτανίδο unoupγo Eoutεpκν ου τmoμε το εέμα της μετονο . Τnv Τετόpτη 4 Aυγούστου η Βρετανίδα unoupγός Εoutεpν και ο υnoupγός Με .
wς έκδηλσεις γ τον tootaσμο | Ηxoaμος, εφορμoζoντος μα οοφοn ohno δοη μετανοστευυκή nonή έε vn δεμή στη eton 2εpβού.
την Επανάσταση του 1821 , την | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
τν η Δύνουστον στο Καφ Μάνος Λογοθέτης:
Εύχοριστωντοςς ολ μως mo | Προγωράμε με σχέδιο για το αυριο
Στο δελτίο Τύπου πou tiδσε η
Ενός κακού μύρια έπονται
Εννοtμε τis προσευχίς μaς ΥKινητικη συμπαenσταση όλων,
Crto ot o onoa δυμ αλσυματν| της Σάμου και των παιδιν μας
στη χρa μος , οnnd αι δεθνς, νoppος στη Σάμο
οφού Potθnκε στο νnί tς npotες ρες του μεγόλου
Θεία Λειτοιγγία έπί τη Συνει
των Σαμίσν Αγίων στον Μητρο Δυνομικής Τεκτονκής και Εφορμοσμένης
& Φυοον κατοστροφν του Ενκού κα Κanoδιστρ .
αcoύ noνεnιστημίoυ Α0νν, tξ οpoρμής των μεyο.
Dων nupογoν nouυ nλittouvν τη p ra neoνό
τον και την ς oίov τι τήχoν | Enς npuruouoος κο της ένoξης λετοργίος της νtος εγκατόστοοnς στην nepoκή Σερβou.
Χρυσά τα κρασιά
του Συνεταιρισμού Σάμου
Βραβεία Decanter 2021
ο npotδρος του ΟAΣη Ευθύμος oς , εν δτmo.
στολουθήcοuν την κατοστορφή των 6οσκν εκτόρε.
κόδες πνονότο αε hο τον εmκό χρo γενονό .
Ετον κορυφαίο διεθνή διαγωνιομό ρε6ΝTER Worid Wine Awards 2021 , τo
στο 60 m τον αpύμό των xρυouν βραβείων το onoia aουν συγκεντρσει το
στκά ο κ Λέxxος μλντος στον :
τη Λήξη των nupaoρν θα npοτύψι τερόσιο θέμα ο
ma νο μν noμε στη 6εύτερη npon οutτής της κατο | DECANTER WORLD WINE
AWAHDS
Το Samos Vin Do με βαθμο0oγa
95/100 κο το Ssmos Nettar . με βο0 .
χοuoό τους βραβεία ανάμεο σε κοo 0Τ0 0έpα των μεταναστευτικν και ηpooφνγκν μουργεί με ουτοnenolanon rpoonές ανάπτυξης
06 eno 56 δοφορετκές κpeς και εn poν έχε anoκολήσει μηρακτο όλους μας στο
1) Το θέμα των μετανοστευτικν και npooovικν μουργεί με συτonenoinon rpoorκiς ονάπτυεης
κούοιμη ύλn εν το εnitδo uγpοoίος είνοι οε δόν σε
βεβονοντος na nonoή φορό τη vmot τα τελευταία χpόνα nς διαμορφνεται η
δναμμrή του οαμακού αμπελνo με κατάστοσn , ειδικά σε στέon p
νnο, τα τλευταία χρόνια . Πς διαμορφνεται η 2 ο Kλείσιμο του ΚΥΤ συνδέεται με τη δημιουpγία
nonu cuvτομα οoxnηρνοντα, α εργooίες στη
Η μετανnon των διαμενόντων στη νtα κnεστή
κν, . Τοuλκό εναι ρμο να καεί υpίς το nopoμιρό
και ες δεθνείς oγopές οίνου , κοθς ο
ένος aπo τους μεγαλύτερους
και ρστικό Ετο σε ουνδυοεpό και με τς γενικότε
hoντές οργoνσες να σνοάβουν δρόση επτήρησης
tων κρί0υων nepΟκν γa νο pόvouμε , τη φωτό
Eδκoί του κροσού anό όno τον κόσμο| στην oρκn o ότον νηοντνετα , γιστί η ηόπωon Go
no tnv anόδοon του χpοu στον Δήμο Ανατολκής
Σάμου και στους δημότες Είμαι nού κανοnoημ .
οουμε όοα nepooμε ano το 2015 ως το 2020. Η νος nou κάνουμε to βήμα αυτό: η νέο δομή έει
ουνεχόμενες ημtρες τον ιουνο , 170
βάρος τα nρonoύμενα poνο της μετανοστευτκής θο npooφέpεi ανθpnνες συνθnκες και οoφoλε
φογόμενο μενόΜν nupογν οΜ και nυμυρων .
. Η συνέra στη σA.6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα