Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 06.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7663
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ σε αποζημισεις-πληρωμές το 10 εξάμηνο
Βορείου Ελλάδος
δημόσου δναμκού
ΕΛΛΑΚΤΏΡ
Ε σε θέματα ισότητας των φύλων
Πρωτόχολλο Συνεργασίας υπέγραψΟΥ η Γενική Γραμματάα Δημογραφικής και Οικογειεακής Πολτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΑΟΠΙΦ) και το Εθrικό Κέτρο Δημόσιας
Δοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑ) Στόχος της πρωτοβουλίας εναι να συγκροτηθεί ένα
ολοκληρωμένο και συνεκτικό Πλαίσο συμβουλευτπικής υποστήρξης το οποίο αξιοποιντας
την Τεχνογνωσία Που διαθέτε το ΕΚΔΔΑ
θα συμβάλλει τόσο στον εμπλου
Τισμό των γνόσεων και στη
βελτίωση των κοινωνικν δεξιοτήτων του αθρπινου δυναμκού της ΓΓΔΟΠΙΦ, οσο και στην
αναβάθμιση των Παρεχόμενων
υπηρεσν Που Προσφέροται
στους Πολίτες αναφέρει ανακοι
νωση του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικν ΥΠοθέσεων.
Η Accor ανακοιννει την επανέναρξη λειτουργίας του ibis Styles Athens Routes , κής δημιουργικότητας , σημεινεται στη
ενός 4% design ξενοδοχείου στο κέντρο σχετική ανακοίνωση.
της Αθήνας
Τα 89 δωμάτιά του , το signature business
corner, τα μοντέρνας αισθητικής meeting
rooms και Το fitness center αποτυπνουν
σε κάθε τους γωνιά , ξεχωριστές εκφάν
σεις της μοντέρνας Τέχνης και της ελληνιΑκυρωσετο ΣτΕ
Τον διοριομό
ο Αριστοτέλης ΜΑNAGE M ENT)
Διοικητικό Σύμβουλος,
Συμβούλιο της
Ένω ση ς
Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Καρυτινός (Διε- Ταμίας ο Γερ- Μέλος η Μαρίαγιος Χρυσικός Μαρίνα ΒασιλιΘεοφάνης Σύμβουλος, (Εκτελεστικός κού (Γενική Διε
PRO D ΕΑ Διευθυντής, υθύντρια
ALPHA TRUST)
' ντιπρόεδρος υ θύνω ν
Θεσμικν Επεν
Μυλωνάς (Διε
υθύνων
αναΞΕΕ:
συγκροτήθηκε
INVESTIMENTS)
σμα ως Σύμβουλος Γραμματέας ο
EUROBANK Κωνσταντίνος
Θεοδωρόπουστόδουλος Α GEMEΝΤ λος (Διευθύνων
Σύμβουλος,
ALLIΑΝZΕ.Θ.Ε.)
εξής:
Πρόεδρος ο ΧριASSET
MANΕΝΟ ΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Αίσωπος (Διε- Α.Ε.Δ.Α. Κ.)
υθύν ων Β' Αντιπρόεδρος ΑTHOS
ASSET
Created by Universal Document Converter