Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΞΕ ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Παρασκευή
6 Αύγούστου 2021
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Σελήνη 27 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.33-Δύσις ήλίου 8.29
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 39β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, όμβροι καί μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 36β.
Αριθμ. φύλ. 42027
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΣΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΚΑΙΜΟΝΑΔΕΣΤΗΣ ΔΕΗ ΟΙΠΥΡΚΑΕΣ
Υποψίες γιά όργανωμένο σχέδιο
έμπρησμν κατά τής χρας
ΕΛ.ΑΣ καί Πεντάγωνο άναφέρονται στήν κλιματική άλλαγή, άλλά δέν άποκλείουν τίτοτε
Κακούργημαό έμπρησμός- 700 στελέχη του Στρατού στήν μάχη
δες δρούσαν στήν Ελλάδα προβαίνοντας σέ άντίποινα για τήν κρατικού μηχανισμού , ή όποία
φιλοξενία πού παρέχει ή Ελλάς άπεκαλύφθη κατά τήν σύλλησέ Κούρδους μαχητές . Η Μιλ
λιέτν μάλιστα έγραψε : Δύο όμα- Ντογού Περίντσεκ.
δες χωρίς νά γνωρίζει ή μία τήν
άλλη ξεκίνησαν τή δράση τους
Τότε, οί είδικές δυνάμεις άνέ- ρία , δέν είναι καθόλου παράλολαβαν τίς πυρκαίές , ό τομεύς μυστικν ύπηρεσιν τίς βόμβεο .
δράσεως του τουρκικού παραΦΤΑΙΕΙ ή κλιματική άλλαγή για
τήν έξαρση τν δασικν πυρκατν τν τελευταίων ήμερν , Εν έχει άποκαλυφθεί μυστική έκθε
μέρει, ίσως. Το έλληνικό Κρυ
τος , άν καί διά στόματος κορυφαίων κυβερνητικν και ύπηρε
σιάκν παραγόντων δέχεται και
τόν παράγοντα αύτόν , άφήνει έπιβεβαινονται τόσο οί τυρκαάνοικτά πρός διερεύνησιν και
όλα τά άλλα ένδεχόμενα. Μηδέ ποθέτησις βομβν στήν Ρόδο
έξαιρουμένου και του όργανωμέ - δσο και μία έπίθεσις σέ στρανου σχεδίου έμπρησμν. Άλλως
τε δέν είναι ή πρτη φορά πού έργο Τούρκων πρακτόρων . Δ διατυπνονται τέτοιες ύποψί-ευκρινίζει μάλιστα ότι δύο όμάες Από τό 2011 , σύμφωνα μέ την
τουρκική έφημερίδα Μιλλιέτο ,
σις τήν όποία είχε συντάξει δ δι Ψη του μέλους της Εργκένεκον,
ην Πρωθυπουργού τής Τουρκίας
Μεσούτ Γιλμάζ, και στήν όποία.
Μέ αύτήν τήν προϊστογο οί έλληνικές Αρχές νά έρευνούν πρός κάθε κατεύθυνση. Τόν
ύπάρχοντα σκεπτικισμό ένισχύει και ή διαπίστωσις, δτι πολλαΤές σέ έλληνικά δάση και ή τοΌμως και δημοσίευμα της
έφημερίδος Βατάν κάνει άναφορά σέ έκθεση, στήν όποία γί- πλές έστίες πυρκαϊν ξεσπούσαν
νεται άναλυτική περιγραφή της
τόπεδο του PKK στήν Λαμία ς
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αποσταθεροποίηση καί έκλογές
Παρέμβασις είσαγγελέως
για τίς άποκαλύψεις
τής <Εστία
Ε ΕΣΤΤΙΑ Φ
Η ΧΩΡΑ δίνει μάχη αύτή την στιγμή . Ολο τόν θυπουργό νά άδράξει τήν εύκαιρία και νά όδηγήΑύγουστο θά συνεχίσει νά δίνει την μ άχη. Oί
Ελληνες δέν θά τά καταφέρουμε νά ήσυχάσουμε. Μετά τό ένα κακό μάς βρίσκει τό άλλο . Χαλαρότης μηδέν. Καί αύτή ή μάχη κάποια στιγμή όμως φτειτε εναν χρόνο μετά! Θά είναι άπολύτως τοξι θά τελεισει. Όποια και άν είναι τά άποτελέσιατά ΚΟι Οι Ψθυροι αυτοί μου φθάνουν άπό πολλές
της . Καί θά έρθει ή ρα των άποτιμήσεων και των πλευρές Από κορυφαίους τής παράταξης μέχρι
άποφάσεων. Η Κυβέρνηση συνειδητοποίησε δύο
πράγματα μέσα σέ αύτό τό καλοκαίρι! Τό πρτο: λεξε τόν Κυριάκο πρωθυπουργό ύφίσταται άκόΆλλα τά πολιτικά δεδομένα όταν ό πολιτικός χρό- μη με έντεινόμενες άπλειες όμως. Το άνοιχτό
νος είναι παγωμένος λόγω του λοκντάουν και άλλα
όταν ο πολιτικός χρόνος τρέχειν, μετά τό λοκντά-τευμένο. Άν δέν κάνει έκλογές τρα , πότε> δι ουν. Πρίν κυριαρχία , τρα πίεση καί άμφισβήτηση! ερωτωνται πολλοί προσθέτοντας τήν έκκρεμόΤό δεύτερο: ό πολιτικός χρόνος μοιάζει μέ τήν κλι- τητα των έθνικν θεμάτων. Το ένδιαφέρον είναι
ματική άλλαγή . Τρέχει γρηγορότερα άπό τά μο-Πως τήν ίδια προσέγγιση άπό διαφορετική άφετηντέλα προβλέψεων . Ξαφνικά υπάρχει μεγάλη πυ - ρία βεβαίως κάνουν και οί έμπειροι κομμουνιστές.
κνωση έξελίξεων . Οι ύπόγειες τάσεις που καιρό Παρατηρούν την βιασύνη της Κυβέρνησης νά ητρα σάς περιγράφουμε ότι υπάρχουν , έρχονται φίσει το ατζογαδόρικο άσφαλιστικό , διαβάζουν
μέ όρμή στήν έπιφάνεια . Απέναντι στήν δράση το ποθετεϊται ή άντίδραση. Τούτων δοθέντων έχουν βλέπουν νά άναπτύσσεται το σημιτικής έμπνεύάρχίσει καί πάλι οί ψίθυροι στήν άπό έδω πλευρά: Μήπως οί πυρκαϊές είναι "βαλτές" Δείτε! Ξε - έμπιστεύεστε νά διαχειριστεί τά 77 δια. εύρ του
σπουν κοντά σέ μεγάλες δημόσιες ύποδομές όπως ΕΣΠΑ καί του Ταμείου Ανάκαμψης, τή ΝΔ ή τόν ΣΥ
έργοστάσια της ΔΕΗ ή σε άρχαιολογικούς χρους PΙΖΑ" και συμπεραίνουν πς κάτι τρέχει . Είς ό,τι
όπως τό 2007. Μήπως ύπάρχει σχέδιο άποσταθε - μάς άφορα τό θέμα μας δέν είναι νά προβλέψουμε
ροποίησης; Μήπως τρα είναι ή ρα για τόν Πρωσει τόν τόπο σέ έκλογές;
Άναύτό τό κλίμα διαμορφνεται σήμερα, σκεΆχραϊες ήμέρες για τήν Έλλάδα:
81 φωτιές σέ όλη τήν Επικράτεια
Εφιαλτικές ρες
"Εξι περιφέρειες
σέκατάσταση
κόκκινου συναγερμοϋ
άπλό κόσμο. Ο κορμός της πλειοψηφίας που έξέπολιτικό παιχνίδι διαφέρει ριζικά άπό τό προστα(σελ. 3)
( σελ. 3)
Οί Όλυμπιακοί
Άγνες
(Μία μή συμβατική
άξιολόγηση)
άπολογισμούς ύπουργν στά κοινωνικά δίκτυα,
σεως-άπό τίς έκλογές του 2000-δίλημμα ποιόν
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
Αρχαϊο Πνευμα άθάνατον,
άγνέ πατέρα
του ραίου, του μεγάλου
καίτ' άληθινού,
κατέβα, φανερσου κι άστραψε
έδω πέρα
στή δόξα της δικής σου γής
καιτ' ούρανου.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μητσοτάκης:
.Θά ύπάρξει
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Πρίν άπό ένα χρόνο ένα ζεύγος Αμερικανν είχ
κατασυκοφαντηθεί διότι έστάθησαν μέ τά όπλα
στό χέρι γιά νά σταματήσουν διαδηλωτές που διαμαρτυρόμενοι κατά Της άστυνομικής βίας μπήκαν
στόν περίβολο Τής ίδιοκτησίας τους Ο Μάρκ καί
ή Πατρίσια Μακκλόσκυ βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ
Τις δικαστικς άρχές γιά τήν πράξη τους αύτή. Κατεδικάσθησαν σέ πρόστιμα μερικν έκατοντάδων
δολλαρίων άλλά και άπό αύτά τούς άπήλλαξε ό
Κυβερνήτης Τής Πολιτεία του Μιζούρι, ό όποΐoς
άπό Τήν άρχή είχε δηλσει τήν ύποστήριξή του
πρό αύτούς .
προσκυνητής σου,
Αρχαίο Πνευμ ' άθάνατο, κάθε λαός,
κάθε λαός.
αυτυχοιτική,
Κωστής Παλαμος
"Ολυμπιακός"Υμνος
Μελοποιημένος άπό τόν
Κερκυραίο Σπύρο Σαμάρα.
άλά όχι τοα
του Καποδίστοια.
άπό τήν Λυρική Σκηνή
"Όπως ό Εθνικός"Υμνος μας μελοποιήθηκε άπό τόν άλλο Κερκυραϊο
μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ο ΠΑΛΑΜΑΣ έπικαλείται τόν κάθε
λαόν ς συστατικό στοιχείο της λειτουργίας τν Όλυμπιακν Αγνων.
Χωρίς τους έθνολαούς δέν υπάρχει
.Ο ήθοποιός Τζαίησον Μομόα , ό Κάλ Ντρόγκο
τής γνωστής σειράς Game of Thrones , καλείται νά
άπολογηθείοχι γιά μία πράςη που έανε, άλλά γιά
τήν συμπεριφορά του χαρακτήρα Τόν όποίο ύποδύθηκε. Άκρως είλικρινής ήταν όμως ή άπάντησς
του : Επαιζα κάποιον που μοιάζει τόν Τζένγκις
Χάν . Άλήθεια ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πράγμα . Άλλά ή δουλειά μου είνα νά παίζω κάτι Τίτοιο, άκόμα κι άν δέν είναι κάτπι ραίο, αυτός
ήταν ό χαρακτήρας.
Ή Ελλάς είναι ένα άπέραντο φρενοκομείο
Συνέχεια στήν σελ. 5
ζει δ νεαρός pεπόρτερ καί ή
ότι άν πετύχουν καμμιά κάνκορ-γούμαν τού στα μού του δίνει δδηγίs: <Πή
καίγεται (άν δέν ύπάρχουν γαινε πιό δεξιά γιά νά έχουμε καλύτερη είκόνα : Δαφνί,
Πς τό είχε πεί δ μέ τηλεόραση γιά νά άντιληγas Καραμανλής , Η Ελλάς φθεί ότι κδέν πάμε καλά .
είναι ένα άπέραντο φρενοκομείο!> Άμφιβάλλει κανείς δτι είμαστε <γιά δέσιμο όταν καιγόμαστε σάν
τά ποντίκια και παρακαλουμε νά βρέξει γιά νά σβή - όρισμένων ρεπόρτερ όταν
σουν οί φωτιές, άλλά .νά
μήν βρέξει πολύ γιατί μπορεί να πνιγούμε, Αμφιβάλ
λει κανείς ; Άρκεί νά άκούσει
κάποιος τά ρεπορτάζ στήν τα ;
Κάποιος τούς έχει πεί
Τί λέτε γιά τήν θριαι-παράγκα, κανένα έρείπιο νά
βική μετάδοση τν κατακαιόμενες κανονικές κατοικ
στροφν άπό τήν τηλεόρα- ε) έχει περισσότερο ένδια- όλοταχ! Ό άλλος, νεαρός
ση, και τήν στενοχρια
φέρον άπό του νά μάς δε ξουν-άς πούμε-την Επικδέν μπορούμε νά σας δεί - χείρηση- σωτηρία τν ύπ
ροχων άλόγων ίππασίας
άπό τόν 1ππικό Ομιλο Βα σπίτι αύτή τήν ρα καίγe - ρυμπόμπης! <Νά το-νά το
καίγετα τό σπίτι> φωνάκαι αύτό , ρεπόρτερ, λέει τό
άπίθανο: Εχει ένα τέταρτο που άναψε ή φωτιά και
άκόμη δέν έχει έρθει ούτπ ένα
Ιπτάμενο μέσο ! ΤΙ νά σού
έχουμέ φωνή!
Ο Ερντογάν συγκαλεϊ
διεθνή διάσκεψη
γιά τά Βαρσια
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ξουμε τί γίνεται άκριβς,
άλλά νομίζουμε ότι αύτό τό
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ.4
PHOTO: EUROKINISS! ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΚΙNISSI BAΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΑΠΗΣ