Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
5Αύγούστου 2021
Προεόρτια τής Μεταμορφσεως. Εύγενίου όσίου του Αίτωλού
Σελήνη 26 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.32-Δύσις ήλίου 8.30
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία 8ως 43β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 40β.
Άριθμ. φύλ. 42026
Έτος 145ον ! Τιμή 1,5 Ε
(μέ τήν προσφορά 4 )
ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ-ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΓΕΩΡΠΟ Α,ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Τiς έπίσημες στολές τν Βασιλέων
διέσωσε τό Ύπουργεϊο Πολιτισμού
Έπίτόπου στάβασιλικά κτήματα στό Τατό μετέβη άπό τήν άρχή τής τυρκαίας ό πρίγκηψ Νκόλαος
άποφάσεις κρίσιμες για τήν διάσωση δσο τό δυνατόν περισσοτέρων
άντικειμένων πού εύρίσκονται άποθηκευμένα σέ είδικά κονταίηνερ.
"Όπως οί στολές των βασιλέων Γεωργίου , Παύλου και Κωνσταντίνου. Στολές μέ μεγάλη ίστορική άξία, καθς φορντας μερικές άπό
αυτές οί βασιλείς ήγήθησαν του έλληνικού στρατού σέ πολέμους ,
όπως οί Βαλκανικοί.
ΤΟΝΤΡΟΠΟ μέ τόν όποίο άπεμακρύνθησαν προληπτικς άντικεί
μενα μεγάλης ίστορικής σημασίας άπό τά πρην βασιλικά άνάκτο
ραστό Τατόι , καθς άπειλούντο άπό τήν πύρινη λαίλαπα πού έκαψε τούς πρόποδες τής Πάρνηθος, άποκαλύπτει σήμερα ή Εστίω .
Ήρα ήταν περίπου 1:30 προχθές τό μεσημέρι ήδη οί πρτοι καπνοί άπό τήν περιοχή της Βαρυμπόμπης είχαν άρχίσει νά σκεπάζουν τόν άτικό ούρανό. Ο Πρίγκηψ Νικόλαος γύριζε στήν Αθήνα
άπό τό Πόρτο Χέλικαι ταρατήρησε ότι οί καπνοί προήρχοντο άπό
την περιοχή, χωρίς στόσονά γνωρίζει τήν άκριβή τοποθεσία και
φυσικά τήν κατεύθυνση του πύρινου μετπου. Αμέσως έπικοιννησε μέ τόν άδελφό του , Πρίγκηπα Παύλο, και τόν ένημέρωσε δτι θά
μετέβαινε στό Τατόι γιάνά έχει μία πρτη είκόνα γιά τό που κατευθύνετο ή καταστροφική πυρκαϊά "Όταν δμως ή κατάστασις άρχισε
νάξεφεύγει άπό τόν έλεγχο και νά κινείται πρός τά Βασιλικά Κτήματα, ό Νικόλαος, πού σημειωτέον είχε φθάσει στάπρην άνάκτοραύπό άκραμυστικότητα, κατάλαβε δτι έπρεπε νάληφθούν άμέσως " Βασιλεύς Παύλος Α.
Όπως είναι γνωστόν, ή ήγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού έσπευ
σε έκτάκτως στό Τατόι και έλαβε τήν άπόφαση νά άρχίσει νά άπομακρύνει άντικείμενα μεγάλης άξίας άν και δέν κινδύνευε-έκείνη τήν
ρα- δπυρήν του κτήματος, παρά μόνον οί παρυφές του . Η ύπουργός
Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδνη διέκοψε τήν περιοδεία της στις Κυκλάδες, προκειμένου νά σπεύσει στόν χρο πού άπό τύχη γλίτωσε τήν καταστροφή . Αμέσως έγινε άντιληπτό ότι λόγω τής ίδιαιτερότητος τν
κειμηλίων δέν μπορούσαν νά περιμένουν έως τήν τελευταία στιγμή
Ε Πρίγκηψ Νικόλαος
Βασιλεύς Γεργιος Α'
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Είκόνες του 2007
σε 'Ήλεία καί Εύβοια
Τό βρίσκεις στό άλάτι!
Η νέα ταινία του
Νταίηβιντ Κρόνενμπεργα
yυρίζεται στήν Αθήνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ό κύριος
Μητσοτάκης φαίνεται πς
είχε πάρει τό μάθημά του άπό
τήν διαχείριση της φωτιάς
στό Μάτι άπό τόν προκάτοχό του Άλέξη Τσίπρα . Μόλις
ξέσπασε ή φωτιά στήν Βαρυμπόμπη μετέβη άμέσως στό
Κέντρο Επιχειρήσεων της
Πυροσβεστικής στό Χαλάνδρι Έν ό προκάτοχός του
"χασομερουσε στήν Σλοβενία όπου είχε πάει γιά κάποιο βραβετο καί χρειά- Τρίτον, τοκράτος πρέπει νά έπενδύει στίς ύποδοστηκε νά τόν καλέσει ό τότε Πρόεδρος της Δημο- μές. Εάν δέν είχε ταξιδέψει ό Χαρδαλιάς μυστικά
κρατίας στό τηλέφωνο για νά του πεί αυτό πού δέν στην Μόσχα τόν χειμνα γιά νά άρπάξει άπό τάχέτολμούσαν νά του πουν οι δικοί του . "Μάζεψέ τα
καί γύρνα πίσω , ή κατάσταση είναι έκτος έλεΥχου, θά εναν έξελιχθεί τά πράγματα σέ δύσκολες περι
Έπικοινωνιακά έπίσης ό κύριος Μητσοτάκης δέν
έκανε τό λάθος νά έπιτρέψει στίς κάμερες νά κπά ρουνν φυσικό ήχο άπό την σύσκεψη . Όπως λανθα σμένα τό είχε έπιτρέψει ό Τσίπρας , και άκόμη τρέχει τι Ωστόσο άπό τό καταβεβλημένο ύφος του κυρίγι' αύτό . Ο κύριος Πρωθυπουργός καί οί υπουργοί ου Μητσοτάκη τήν πρτη μέρα της πυρκαγιάς όπως
του Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Νίκος Χαρδαλιάς και Κυριάκος Πιερρακάκης άπέφυγαν έπίσης τρία κομβικά Υεται ένα άκόμη συμπέρασμα: παρά τήν καλή προε λάθη των συριζαίων προκατόχων τους , υπουργν τοιμασία του ό Πρωθυπουργός δείχνει νά άντιλααμκαι αύτοδιοικητικν: πρτον, πήραν πάνω τους τήν βάνεται πόσο μεγάλη παγίδα είναι για έναν πολιτιεύθύνη κατάσβεσης. Τό κράτος σβήνει τίς πυρκα- κό νά έπενδύει πολιτικά στίς φυσικές καταστροφές ,
γιές. Οχι οί περιφέρειες όπως συνέβη τό 2018 στό
Μάτι κατά τήν διάρκεια του
όποίου όλο τό άνάθεμα έπεσε στήν Δούρου και όχι στήν
διαλυμένη τότε ΕΛ.ΑΣ καίπυροσβεστική .
Δεύτερον , το κράτος άναλαμβάνει τήν έκκένωση των
οίκισμων . Τό 2018 δένύπηρχε
τό σωτήριον 112 του Πιερρα κάκη. Άν ύπήρχε θά είχαν
σωθεί όλες οί ζωές στό Μάτι.
(σελ. 7 )
Η άρνηση
των έμβολίων
ρια τν Τούρκων τό ρωσσικό θηρίο που σβήνει άπό
άέρος πυρκαγιές , ρίπτοντας τόνους νερού, άλλις
( σελ. 3 )
στάσεις. Ό Πρωθυπουργός τήν γλύτωσεν πολιτικά άπό ένα νέο Μάτι, γιατί άκριβς μελέτησε τό Μά
του Α. Π Δημόπουλου *
Η ΑΓΕΛΑΔΑ όνομαζόταν Ανθήν καί
ή υπηρέτρια , ή όποία τήν άρμεγε και
έφερε στάχέρια της φλύκταινες , γιατί
είχε κολλήσει δαμαλίτιδα (τήν άσθέ
νεια δηλαδή, ή όποία προκαλεί τίς δι ες φλύκταινες σέ άγελάδες και άλογα ) , Sarah Nelmes . Καί ύπηρχαν κάμποσοι γιατροί στήν Άγγλία του 18ου
αίνα, οί όποιοι είχαν παρατηρήσει
ότι οί ύπηρέτριες, οί όποίες είχαν
κολλήσει δαμαλίτιδα, έμεναν άτπρόσβλητες άπό τήν συγγενή άλλά φοβερά νοσηρή άσθένεια της εύλογιάς,
ή όποία έπί αίνες άποδεκάτιζε πληθυσμούς σέ όλο τόν κόσμο . " Ετσι στίς
14 Μαΐου του 1796 ό Άγγλος γιατρός
Edward Jenner πήρε πύον άπό τίς φλύ κταινες τής Sarah Nelmes και το ένοφθάλμισε στά μπράτσα ένός όκτά .
χρονου άγοριου , του James Philips,
ο όποιος ήταν ο γυιός του κηπουρου του . Τό άγόρι νόησε (και άνάρρωσε) , άλλά άποδείχθηκε και αύτό
άπρόσβλητο στήν εύλογιά, πείραμα
τό όποιο ό Jenner έπανέλαβε μέ 23
άκόμα άτομα μεταξύ των όποίων και
όγυιός του. Τελικά, τό 1798, ύπέβαλ
λε τάπορίσματα της δουλειας του σέ
Όταιν ή Βαρυμπόμπη ήτο
ίδιοκτησία του Φλικού καί
Αγωνιστού Γεωργίου Λεβέντη! (A)
αύτό άποτυπθηκε στόν φωτογραφικό φακό, συνάΛεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Φφη στηρίζει
ό Παπανδρέου
μέσω Αχαΐας
Ποωτοφανής
μεταναστευτική κρίσις
στήν Λιθουανία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μέστόχο Τον έμβολιασμό νέων κυρίως πο
λιτν, ή κυβέρνησις Τζόνσον προσφέρει δωρεάν
κούρσες μέ την Uber καί την Βolt, είσιτήρια για
κινηματογράφους καί δωρεάν διανομή τροφίμων
άπό τήν Deliveroo , έν άφησε νά έννοηθεί ότι
σέ λίγες Εβδομάδες θά άπαγορεύσει τήν είσοδο
σέ νάιτ κλάμπ σέ όσους δέν κάνου τό έμβόλιο.
Στήν Γερμανία καί συγκεκριμένα στό κρατίδιο
τής Θουριγγίας ή προσφορά δωρεάν λουκάνικων πύκνωσε Τίς ούρές γιά τό έμβόλιο . Τό Β
ρολίνο προσλαμβάνει έπίσης έναν DJ νά έπιμελείται μουσικής σέ ένα άπό τά έμβολιαστικά κέ
ντρα του προκειμένου νά ένθαρρύνει νέους νά κάνουν βραδιάτικα τό έμβόλιο.
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ της Άχαίας πού κατέκαυσε πρό
ήμερν ή μεγάλη πυρκαίά στην Ζήρια έπεσκέφθη
χθές ή Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φφη Γεννηματά . Δί πλα της άκριβς έστέκετο συνεχς δ πρην Πρωθυπουργός Γιργος Παπανδρέου, μιά κίνησις πού έρμηνεύεται ς ψήφος έμπιστοσύνης στήν κ. Γεννηματά έν
όψει τν έσωκομματικν έκλογν γιά τήν άνάδειξη
Η ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ τής Λιθουανίας άρχισε να
άπωθεί τούς παρανόμους μετανάστες πού έπιχειρούν νά
περάσουν στήν χρα μέσω της γειτονικής Λευκορωσσίας , καθς τό Βίλνιους προσπαθεί νά άντιμετωπίσει
μία πρωτοφανή γιά τήν χρα μεταναστευτική κρίση. Ο
λιθουανικές άρχές είναι πεπεισμένες ότι τό καθεστς
Λουκασένκο έχει ένορχηστρσει τίς μεταναστευτικές
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ.5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ.3
Τότελευταίο ταξίδι ένός μεγάλου Έλληνος
. Στήν ίδια λογική τό Ίσραήλ προσφέρει χού
μους στούς άραβικής καταγωγής πολίτες πού
έμβολιάζονται, μία ντόπια λιχουδιά στούς ύπε ρορθόδοξους Έβραίου , πίτσα στό Τέλ Αβίβ καί
παγωτά σέ παιδιά. Κάτι άνάλογο κάνουν καί
οί Αρχές καιί στή Ρουμανία: στήν άγορά Όμπόρ
στό Βουκουρέστι προσφέρονται μίνι κεμπάπ σέ
όσους κάνουν τό έμβόλιο , έν ένα βιβλιοπωλείο στήν Οράντεα τής βορειοδυτικής Ρουμανίας προσφέρει στους έμβολιασμένους δωρεάν βιβλία καί καφέ.
Υπό τους ήχους του δργάνωσαν και έξετέλεσαν τήν ότποία παρέσχε στό περ(Υμνου είs τήν Ελευθερίαν,
του έθνικού μας ύμνου , δδευ σε χθές στήν τελευταία του
κατοικία δ έπιφανής Έλλην
Άνδρέας Ποταμιάνος , Τόν
άποχαιρέτισε μέ ένα φλογερό Αλξανδρος Παπαδόγγονας , τοαφάδοs καί ό δήμαρχος Πα
λόγο ό στρατηγός, Επιστήθoς φίλος του , Κωνσταντίνος γεν του Ποτομιάνου στό Κυ νύματα έστειλε ή ήγεσία τής
Κόρκας , μέ τόν όποιο μαζί πριακό άλλά και τής άρωγής Όρθοδοξίας , Τήν όποία σεβά στηκε και στήριξε σέ όλη του
φημο Κίνημα του Ναυτικού ζωή. Τόν κατευόδωσαν δεκάδες
τό 1973. Τόν άποχαιρέτησαν άνθρωποι πού έργάσθηκαν, οί
oί ύπουργοί Νίκη Κεραμέως , περισσότεροι μιά ζωή δλάκληρην στήν <Ηπειρωτική Τον
συνόδευσαν στήν τελευταία
κατοικία οί τρές κόρες τον , πού
ραις Γιάννης Μραλης . Μη συγκνησαν μέ τις γεμάτες άγάτη και άνθρωπιά όμλίες τους
τό σχέδιο τής μεταφοράς τής
Μεραρχίας μας στήν Κύπρο,
τό 1964.
Τόν κατευόδωσέό Ναύαρ- Χάρης θεοχάρης , Μιλτιάδης
χος έά και πρην ύπουργός Βαρβιτσιτης , Κστας ΚαΤρα
έχουμε φωνή!
Ανανευ α ομη πιο δανατην
κοινωνός και έecivoς τν ένερ
Ρontos
Σύνόχεια στήν σελ.4