Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗ ΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
4 Αύγούστου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 43β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνεμοι Θερμοκρασία έως 39β.
Άριθμ. φύλ . 42025
Ετος 145ον ! Τιμή 1,5 ε
(μέ τήν προσφορά 4 )
Των έπτά παίδων τν έν Εφέσω
Σελήνη 25 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.31-Δύσις ήλίου 8.311
Άκραίες ήμέρες γιά τήν Έλλάδα:
81 φωτιές σέ όλη την Επικράτεια
Από διαδοχικές έχρήξεις μετασχηματιστού τής ΔΕΗ
ή τυρχαίά πού κατέστρεψε δεκάδες περιουσίες σέ ΑΆδάμες-Βαρυμπόμτη
ΣΕ ΠΥΡΙΝΟ κλοιό εύρίσκεται ή χρα μέ 81 φωτιές να
έκδηλθηκαν χθές σέ όλη
την Επικράτεια. Ο ίσχυρό
τερος καύσων τν τελευταί ων 40 έτν συνέτεινε είς το
νά καεί ένα μεγάλο μέρος της
Πάρνηθος προκαλντας τε
ράστια οίκολογική καταστροφή, νά γίνουν στάκτη περιου
σίες στήν Βαρυμπόμπη και
τις Αδάμες, άλλά και νά κινδυνεύσουν άνθρπινες ζω
ές.Ενα άπό τά πιό ραία δά ση τής Ελλάδος-δυστυχς
άποτελεί παρελθόν . Σύμφω
να μέ τηγές του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτου, ή
φωτιά προεκλήθη άπό ίσχυ
ρές και διαδοχικές έκρήξεις
μετασχήματιστού τής ΔΕΗ
Αλλά και έκτός Αττικής, ή
είκόνα ήτο δραματική , μέ δε κάδες φωτιές νά έχουν ξεσπάσει μεταξύ άλλων σέ Εύβοια ,
Μεσσηνία, Κ και Κιλκίς.
Ό υπουργός Προστασίας
του Πολίτου και δ ύφυπουργός
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άπ' εύθείας πρόσβασις
σέ προσωπικά
iατρικά δεδομένα
είς βάθος δεκαετίας

Βραδιές βιβλίου στό
Εύνάρδειο Καποδιστριακό |
της Αίγίνης όλο τόν Αυγουστο
ΑΝ κάποιος έχει τήν ύπομονή νά
διαβάσει μέ έπιμέλεια τά άρθρα 3744 της Συνθήκης της Λωζάννης καί
νά τά άντιπαραβάλλει μέ την νέα
γενιά άνθρωπίνων μειονοτικν δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν νε
τερες συνθήκες, θά διαπιστσει
έκπληκτος το έξης: ή παλαιότερη
συνθήκη είναι κατά πολύ προοδευτικότερη τν νεωτέρων. Απαριθμεί
ένα-ένα τά δικαιματα τν μειονοτήτων σέ Θράκη και Κωνσταντι νούπολη μέχρι έξαντλητικης λεπτομέρειας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε καλή δουλειά! Η Λωζάννη είναι μιά Από προχθές, ή έξωτερική πολιτική της Ελλάδος
δυσάρεστη κατάσταση για τους Τούρκους. Όσο ξαναβρήκε τήν φωνή της. Τό ΥΠΕΞ έθεσε πάλι μέ
είναι σέ ίσχύ θυμίζει μέ το νί και μέ τό σίγμα ποιά άνακοίνωσή του ζήτημα άμοιβαιότητας μέ άφορδικαιματα τής έλληνικής μειονότητος της Πόλης μή τήν προκλητική άνακοίνωση του τουρκικού
καταπάτησαν άλλά καί ποιά δικαιματα άπολαύει Υπουργείου Εξωτερικν για έκπαιδευτικά θέμαμέχρι σήμερα ή εύρωπαϊκή μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης . Η μειονότητα που έχει στήν νούν τό δάκτυλο! φέρεται είπν σέ συνεργάτες
τσέπη της εύρ και εύρωπαϊκό διαβατήριο, όχι λίρα και βίζα . Μέ τά χρόνια οί Τουρκοι, οί πρωτοι πα - Όταν στήν Θράκη ζουν 120.000 μουσουλμάνοι και
ραβάτες τής Λωζάννης και της διεθνούς νομιμότη- λειτουργούν έκατό μειονοτικά δημοτικά-νηπιαγωτας-650 άποφάσεις του διεθνους δικαστηρίου είς γεία ένω στήν Κωνσταντινούπολη ζουν 3.000 καί
βάρος τους μένουν άνεκτέλεστες- πήραν άέρα. λειτουργούν τρία δημοτικά-νηπιαγωγεία, τολμούν
Καί άντί νά κοιτούν τήν καμπούρα τους έχουν το
ΗΨΗΦΙΑΚΗ έπανάστασις στόν χρο
της ύγείας έπιταχύνθηκε την περίοδο
τής πανδημίας, δίδοντας λύσεις σέ χρόνα γραφειοκρατικά προβλήματα άλλά
και διευκολύνοντας τήν καθημερινότητα έκατομμυρίων πολιτν. Από χθές
είναι διαθέσιμο τό πλέον όλοκληρωμέ
νο σύστημα έφαρμογής τν κέξυπνων
τεχνολογιν, τό MyHealth app. Πρόκει
ται για μία έφαρμογή πού μπορεί ό καθένας νά έχει στό κινητό του τηλέφωνο, μέ σωτής όποίας οί χρήστες άποκτούν γρήγορη, εύκολη και άσφαλή πρόσβαση στά
Συνέχεια στήν σελ.3
θράσος νά ζητούν καί τά ρέστα
άπό τήν Έλλάδα γιά τήν παραβίαση τής Λωζάννης. Στίς δεκαετίες πού προηγήθηκαν μόνο
μία φορά ύπουργός Εξωτερικν
τους έτριξε τά δόντια: το 1990 δ
Αντνης Σαμαράς. Όταν ζήτησε
άπό τόν ΟΗΕ να συντάξει πόρισμα που νά έξετάζει πόσο έφαρμόστηκε ή άμοιβαιότητα άπό τίς
δύο πλευρές . Ίδέα που ύπονομεύτηκε δυστυχς άπό άλλα μέ λη της τότε κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και έγκαταλείφθηκε.
(σελ. 7)
<Πράσιναν άλογα
του Κστα Κόλμερ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ εύρίσκεται ή ήλεκτροδότηση της χρας." ( έφημεριδότιτλος)
Ρεκόρ ύψηλής θερμοκρασίας στήν
Μακρακμη Φθιτιδος. Διακοπές
ρεύματος στην Λάρισα και Αγρίνιο.
"Εκκληση Κυρ. Μητσοτάκη για περιορισμό της καταναλσεως ήλεκτρικού
ρεύματος . Ζσες συσκέψεις κάρμοδίων διά τήν άποφυγή συσκοτίσεως
( Μπλάκ-άουτ, τηλελληνιστί) στίς λαλίστατες τηλ-ειδήσεις .
τα της μειονότητας . Δέν μποροϋν να μας κουΡεπουμπλικάνου
Η covid-19 διέρρευσε
άπό την Ούχάν
του ο Νίκος Δένδιας όταν τήν διάβασε . Πράγματι!
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πάντα ταυτα συνθέτουν τό πιό
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
πρόσφατο δράμα του "Ελληνος πολίτου που βομβαρδίζεται μέ σαδιστική μανία άπό τίς τηλεπερσόνες, κα θημερινς-λές και δέν ξέρει τί του
συμβαίνει- ένω το ζήτημα είναι πολύ άπλό : έναντι μέσης καταναλσεως ήλεκτρισμού 8,1 Γιγαβάτ (ΓΒ ) τό
πρτο 6μηνο, έφέτος , τόν Αυγουστον
ήζήτησις έφθασε τά 9,6 ΓΒ .
Το έλλειμμα των 1.500 Μεγαβάτ
έκαλύφθη 15% άπό είσαγωγές έκτων
βορείων Βαλκανίων κι άπό τή Τουρ κία (!) άντί δανειακου συναλλάγμαατος
και κατά 16% άπό ούς περιφρονημένους έγχωρίους λιγνιτικούς σταθμούς . Κι έμείς νομίζαμε , πεποιθότες
άπό την ακαλή+ μας κυβέρνηση , ότι
τάλιγνιτωρυχεία έχουν κλείσει και οί
Η άντίδρασις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στήν άποκάλυψη
της <Εστία
Παράτασις εως
τίς 10 Σεπτεμβρίου
για τίς φορολογικές δηλσεις
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μέ πειθαρχικά μέτρα άπειλείται ένας πράκτωρ
του FBΙάφού ή έρευνα μιας έσωτερικής ύπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης άπεκάλυψε ότι φέ
ρεται νά ζήτησε άπό γυναίκα συνάδελφό του να
του δσει προκλητικές φωτογραφίς της, Τις όποίες
χρησιμοποίησε ς δόλωμα σε μιά μυστική έπιχεί
ρηση έναντίον διακινητν άνθρπων Σέένα ύπό.
μνημά του,ό Γνικός Επιθεωρητής Μάκλ Χόροβιτ
άνέφερε ότι τό γραφείο του άνεκάλυψε ότι ή συμπε
ριφορά του πράκτορος δέν ήταν ένα μεμονωμένο
περιστάτικό: υπήρχαν καί άλλες περιπτσεις κατά
Τις όποίες, σέ μυστικές έπιχειρήσεις πράκτορες ζήτησαν άπό γυναϊκες συναδέλφους τους νά υποδυθούν άνήλικα παιδιά ή έργαζόμενες στήν βιομηχανία του σέξ Μολονότι τά πρόσωπά τους ήταν θολωμένα και ένεφανίζοντοντυμένε, ό Χόροβιτς προσέθεσε ότι oί γυναϊκes , φωτογραφίες τν όποίων
έχρησιμοποιήθησαν, δέν είργάζοντο έπισήμως σέ
μυστικές έπιχειρήσεις
ΟΘΑΝΑΤΟΣ του Αντνη Βεζυρόπουλου, του Καλυμνίου πού έπί χρόνια άψηφούσε τις άπειλές τν Τούρ
κων και πήγαινε στά Ιμια για νά φροντίσει τις κατσίκες του , και ή άποκάλυψις της Εστίας ότι τό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί νά έπιστραφούν τά χρήματα που
έδίδοντο γιά τά καύσιμα μεταφοράς πρός τίς βραχονησίδες, συνεχίζει νά προκαλεί άντιδράσεις
ΟΛΤΟΗΜΕΡΗ παράταση έως τίς 10Σεττεμβρίου γιά
τίς φορολογικές δηλσεις άνεκοίνωσε τό Υπουργεο
Οίκονομικν, έν ή καταβολή τν δύο πρτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αύγούστου) του όφειλόμενου φόρου παρατείνεται μέχρι τίς 17 Σεπτεμβρίου. Η
νέα προθεσμία έκρίθη έπιβεβλημένη , καθς άπό τήν
πρτη ήμέρα πού άνοιξε τό Taxisnet παρατηρήθηκαν
Συνέχεια στήν σελ . 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήπαράδοσις τν Ελλήνων άθλητν στό έπίκοντφ
Ήτέταρτη θέση που κέp - Τής Μελβούρνης, τό 1956 , κητής στό Μεξικό , δ Άνατο - δη , ό όποίος έχει άνεβάσει
δισε δ Εμμανουήλ Καραλής
στόν άγνα του άλματος ου , τέταρτος στούς Όλυμπέπί κοντ στους Ολυμπια - ακούς του Μεξικού .
κούς Άγνες του Τόκο, είνα
ή τρίτη μεγαλύτερη διάκρι - κολάου είναι ίδιάζουσα , καση που έπιτυγχάνει Ελλη- θς στά άρχεία Τής Στά
νας Επικοντιστής , Προηγή - ζ, στήν Άνατολική Γερμαθηκε δ Γιργος Ρουμπάνης,
τρίτος στούς Όλυμπιακούς κατέδειξαν ότι δ δεύτερος ν και δ Χρήστος Παπανικολά- λικογερμανός Βόλφγκανγκ τόν πήχυ πολύ ψηλά, στά
5.91μ. έχει ήδη θέσει ύποψη
. Δν πίστειυε αύτό που έrνε, μιά γυναίκα που έπε
σκέφθη ζωολογικό κήπο στήν νδονησία Όταν Τής
έπεσαν τά γναλιά ήλίου στόν χρο όπου ζούν oί
ούραγκοτάγκοι, σίγουρα δέν θά περίμενε πς ένας
άπό αυτούς θά τά έπαιρνε και θά τά φορούσε στό
δικό του κεφάλι. Καί μπορεί άρχικά νά στενοχωρήθηκε γιά τήν άπλεια του πολύτιμου αύτού άξεσουάρ-είδικά τους θερινούς μήνες- όμως άποζημι θηκε μέ τό ύλικό που κατάφερε να καταγράψει σέ
βίντεο καί πού συνεκέντρωσε έκατομμύρια θεατέ
Νόρτβικ, έίχε κάνει ( στό Mε
ξικό) χρήση άναβολικν . φιότητα γιά άκόμη Ψηλότε
Μέχρι τρα , όμως , δέν του
έχει άφαιρεθεί τό μετάλλιο .
Ο Καραλής , λοιπόν ,
δ όποίος παραλαμβάνει τήν σκυτάλη άπό τόν
Κωνσταντίνο ΦιλιππίΤρα
έχουμε φωνή!
ρα Και είναι εύτύχημα που
τό άλμα έπί κοντ , τό άγ νισμα στό όποιο δ Χρήστο
Παπανικολάου και ή έπόμενη άπό έκίνον γενιά , έδωσε
Η περίπτωση Παπανινία, βρέθηκαν στοιχεία πού
Συνέχεια στήν σελ . 4
4-8-2021ο