Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

32oC, 15:00

40oC, 21:00

30oC - Υγρασία 15%-60% - Άνεμοι: Δ-ΝΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:41 - Δύση ηλίου: 20:50

€0.80

ËïãéêÞ åßíáé ç ôñÝëá ôùí äõíáôþí*

Όσο η ιστορία εξακολουθεί να διχάζει κι όχι να διδάσκει,
τόσο απειλείται να επανεμφανιστεί ως περίπου ίδια με του
παρελθόντος, άλγεβρα γεγονότων. Να «επιβεβαιώσει» έτσι τους θιασώτες της άποψης ότι επαναλαμβάνεται, κάνοντας κύκλους.
Βεβαίως και τους νοσταλγούς. Εκείνους που ζουν εγκλωβισμένοι στα ιστορικά γεγονότα, προσδοκώντας σε «μια ακόμα ευκαιρία»
ώστε να ξανασυμβεί το... παρελθόν. Έτσι κάποιος μπορεί και να προσδοκά σε μια παραλλαγμένη, σημερινή εκδοχή των πελοποννησιακών πολέμων, της μικρασιατικής εκστρατείας, της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Αντιθέτως, περγράφονται ιστορικά
ρεύματα και συμπεριφορές ως αντανάκλαση αλλά και συμπληρωματική θέσμιση των οικονομικών δεδομένων. Αποτυπώνονται έτσι ως άλγεβρα γεγονότων, συνηθειών και προσδοκιών, που συνιστούν τον πολιτισμό εν γένει της κάθε εποχής. 3»

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5406

70 - 100 ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ÊáôÜó÷åóç ôùí ëïãáñéáóìþí

Äéáìáñôýñïíôáé
ïé åðé÷åéñçìáôßåò ãéá
ôçí åðéëïãÞ ôçò óôéãìÞò
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Óôçí Home Center Management
One ÉÊÅ ôï ëéìÜíé óôçí Áëýðá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε δεσμεύσεις
τραπεζικών λογαριασμών ανεξαρτήτου ποσού οφειλής προς
τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων έχει
προχωρήσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Οι δεσμεύσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και αφορούν
έως σήμερα σε 70-100 περιπτώσεις, ενώ τα χρέη προς το
Δήμο εκτιμάται ότι αγγίζουν
μερικά εκατομμύρια ευρώ!
ΣΕΛΙΔΑ

ÐëÞèïò
ðáñáâÜóåùí
óôïí XYTA
Ôåìðëïíßïõ
äéáðßóôùóå
(êáé) ç Ä/íóç
ÐåñéâÜëëïíôïò

9»

Ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο θαλάσσιος τουρισμός στην Κέρκυρα με τα τουριστικά καταφύγια στην Αλύπα και στις Μπενίτσες. 5»

56 êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá ôçí Ôñßôç 3/8 6»

4»

ÔÝôáñôç èÝóç ãéá ôïí
ÊáñáëÞ óôï åðß êïíôþ

Êßíäõíïò ðõñêáãéÜò,
ðïõ áðáãïñåýåôáé
óÞìåñá ç êõêëïöïñßá 3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα