Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
3 Αύγούστου 2021
Αριθμ. φύλ. 42024
ΥΕτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Δαλμάτου, Φαύστου και Ίσαακίου όσίων
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 44β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 42β.
Σελήνη 24 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.30-Δύσις ήλίου 8.32
ΠΑΝΑΦΕΡΕΙΚΥΝΕΡΝΗΤΙΚΗΕΚΘΕΣΙΣΠΟΥ ΕΧΕΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙΤΟΥ ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατά 3,4 χιλιοστά έτησίως άνεβαίνει
ή στάθμη στήν Ελλάδα
της θαλάσσης καί
Oίκίνδυνοι άπό την κλματική άλλαγή:
καύσωνες, κυκλνες, ξηρασία, άσφάλεια
τροφίμων , μετανάστευσις
Ο ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ καύσων
πού άντιμετωπίζουμε στήν Ελλά
δα έδ και σχεδόν μία έβδομάδα καταδεικνύει τίς συνέπειες της κλιμα - διασμού και Ερεύνης γιά τό Μέλλον
τικής άλλαγής σύμφωνα μέτούς είδι
κούς . Οι θερμοκρασίες άνω των 45
βαθμν Κελσίου, μέ τήν παρατεταμένη ξηρασία του έφετινού καλοκαιριου, έχουν ήδη έπιπτσεις στό περι
βάλλον και τήν οίκονομία (mυρκαΐές
καλλιέργειες , κατανάλωσις ρεύμα
τος ) . Η άνοδος τής στάθμης της θα λάσσης κατά 34 χιλιοστά άνά έτος θά
Επιφέρει δραματικές και σέ δρισμέ
νους τομείς καταστροφικές άλλαγς
στήν ζωή τν Ελλήνων . Ή έκθεσις
τής Ομάδος Μακροπρόθεσμου Σχεπεριορισθεί σημαντικά . Οί καλλι έργειες στίς παράκτιες περιοχές θά
είναι δύσκολο νά ποτισθούν άφού τό
νερό τής θαλάσσης σταδιακς θά δι εισδύει στόν ύδάτινο δρίζοντα . Παραλλήλως ή ύπεράντλησις τν ύπογείων νερν λόγω και της αύξήσεως ματική άλλαγή, άναφέρει τά έξης
της θερμοκρασίας θά έχει ς συνέπεια οί άλμύρες νά άναμειγνύονται
μέ τό άντλούμενο πόσιμο νερό . Το
γεγονός δτι έξι στούς δέκα κατοίκους στόν κόσμο μένουν σέ περιοχές κηπίου πού προέρχονται άπό άνθρέως 60 χλμ. άπό τις άκτές σημαίνει
ότι έκατομμύρια άνθρωποι θά άνα γκασθούν νά μεταναστεύσουν λόγω
της άνόδου τής στάθμης της θαλάσσης . Η έκθεσις, τήν όποία ό Κυριά
κος Μητσοτάκης έχει στά χέρια του
και σίγουρα θά παίξει ρόλο στήν σύνταξη του νομοσχεδίου γιά τήν κλι
( Strategic Foresight) πού συνεκρότησε δ Πρωθυπουργός ύπό τόν συντονισμό του ΓΓ τής Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη και ΓΓΕπικοινω νίας Γιάννη Μαστρογεωργίου, κάνει
δυσοίωνες προβλέψεις γιά την χρα
μας σέ ό,τισχετίζεται μέ τις έπιπτσεις τής κλιματικής άλλαγής.
Είδικτερα , ή έκμετάλλευσις
τν ύδάτινων πόρων της χρας θά
ΚΗ Κλιματική Άλλαγή άπαιτε
οίκολογική άναμόρφωση. Άκόμα
και άν όλες οί έκπομπές του θερμο πινες δραστηριότητες σταματήσουν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άναταραχή
στήν Αγκυρα
άπό τις άποκαλύψεις
τής <Εστίας
Τό εύγενές σμα μέ τά λευκά
Τό του Μιλτιάδου
τρόπαιον
ΣΟΒΑΡΕΣ άναταράξεις προεκάλεσε
στήν Τουρκία ή άποκάλωψις άπό τόν δ ευθυντή της Εστίας Μανλη Κοτά
κη τής τροπολογίας πού ψήφισε τό Κοι νοβούλιο και θέτει τέλος στήν παρεμβατική τακτική της Αγκύρας ς πρός την
έκλογή διαχειριστν βακούφικων έπι τροπν σέ Ρόδο και Κ άλλά καί τόν δι ορισμό έκπαιδευτικν στά μουσουλμανικάσχολεία . Πλέον οί έκπαιδευτικοί στά
ίεροσπουδαστήρια θά διορίζονται μάξιμουμ έως 12 έτη-δέν θά είναι πλέον μόνμοι- καί θά περνουν άπό άξιολόγηση.
Συνέχεια στήν σελ.3
ΜΙΛΑΜΕ πολύ για τίς ασυνθήκες" αυτές τίς ήμέ - γυναϊκες του λιμενικού ύπό τίς όδηγίες Αποστολορες . Γιά τίς θερμοκρασίες , τίς φωτιές , τίς διακο-πούλου έκαναν άριστα μέ τό χαμόγελο τήν δουλειά
πές ρεύματος, για ό,τι μπορει να προκαλέσει δια- τους . Χωρίς νευρα . Παρά τήν άφόρητη ζέστη.
τάραξη στήν-ό Θεός νά τήν κάνει- κανονικότητά
μας. Δέν μιλάμε όμως πολύ για τούς άνθρωπους. Βολο άν θά είχε συμβετ σέ άλλο εύρωπαϊκό λιμάνι.
Γιά έκείνους που έκτίθενται στίς συνθήκες καί δέν
έχουν τήν έπιλογή να τίς άποφύγουν. Τήν έπιλογή
της άργίας . Θέλω νά σταθ σήμερα σέ δύο κατηγορίες έργαζομένων που τά δίνουνολα για την τό καράβι τους έλυνε κάβους , μία άπό τις δύο άφηΈλλάδα αύτόν τόν καιρό μαζί μέ τούς πιλότους και
τίς άεροσυνοδούς: τούς λιμενικούς καί τούς ναυτικούς μας . Είναι τό πρόσωπο της χρας. Ή πρ - εφθασε στόν καταπέλτη καί παρακάλεσε τόν υπαρτη έντύπωση του ταξιδιτη . "Δέν μπορείς νάλένε - χονα καθυστερήσει τήν άναχρηση δύο λεπτά μέ σαι λιμενικός, κύριε, άν δέν μπορείς νά τάβγάλεις χρι να φέρει τήν φίλη της μέ τίς βαλίτσες άπό τήν
πέρατόν Αύγουστο! Καλύτερα άλλαξε έπάγγελμα+ αλλη άκρη. Ο υπαρχος του Super Ferryλλην ναυμου είπε ύπερηφάνως ένα δίμετρο κοντοκουρεμέ - τικος μέ άνθρωπιά-λέξη άγνωστη στά εύρωπαϊκά
νο παλληκάρι στό λιμάνι της Τήνου τό περασμένο λεξυλόγια-παρακάλεσε μέσω άσυρμάτου τόν καπε Σάββατο . Δίνουμε τόν καλύτερό μας έαυτό, σχολίασε ό λιμενάρχης του νησιού Βασίλης Αποστολόπουλος , ένας πεπειραμένος άξιωματικός μέ άρι - μανός ο καπετάνιος θά τίς περίμενε άραγε ή θά τίς
στη γνση της άγγλικής και της γαλλικής . Τήν ρα τιμωρούσε γιά το λάθος τους ; Αύτονόητος ή άπάπού συζητούσαμε μαζί σέ διάστημα σκάρτης ρας ντηση. Ανάλογες σκηνές μέ πρωταγωνιστές λιμεείχαν δέσει, είχαν άποβιβάσει κόσμο καί είχαν άπο- νικούς και ναυτικούς έζησα στά λιμάνια του Πειπλεύσει άπό τό λιμάνι τής Μεγαλόχαρης πέντε αθη- ραιά και της Αίγινας πρό έβδομάδος . Δίμετρα άγόρία: δύο Super Feny, δύο Fast Femyκαι ένα High Speed ρια και κορίτσια ήλεγχαν μέ εύγένεια τους έπιβάτες
τν Minoan Lines μέ τελικό προορισμό τό 'Ήράκλειο.
Μιλάμε γιά χιλιάδες κόσμο , αύτοκίνητα, φορτηγά του λιμενικου ταξίδευαν μαζί μέ τόν κόσμο καιί
άνεφοδιασμού και τροφίμων. Καί όμως! Ανδρες καί
Στό ίδιο λιμάνι συνέβη κάτι που είναι λίαν άμφί Δύο Γερμανίδες τουρίστριες μπέρδεψαν τά ferny μέσα στόν χαμό και πήγαν στήν άλλη άκρη του λιμανιου. Όταν κατάλαβαν τό λάθος τους τήν στιγμή πού
σε τίς βαλίτσες, έκανε τό κατοστάρι της ζωής της ,
(σελ.4)
Διπλωματικός
σύμβουλος
πρωθυπουργού
τάνιο νά περιμένει Και οί ξεθεωμένες άπό τό τρέξι
μο τουρίστριες πρόλαβαν τό καράβι! Άν ήταν ΓερΣτά ύψη ή έντασις μετά την
έπίθεση σέ ίσραηλινό πλοΐο
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
του Αναστασίου Π. Πέτροβα*
ΕΤΥΠΩΣΗ προκάλεσε στήν κοίνή
γνμη καί ίδιαίτερα σέ όσους ένδιαφέρονται σέ βάθος για τά θέματα
έξωτερικής πολιτικής ή άνακοίνωσις
του ΥΠΕΞ γιά τήν τοποθέτηση της κ .
που έπιβιβάζονταν στά πλοϊα . Γυναϊκες και άνδρες
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
μης. Γιά όσους ένθυμούνται και παρακολουθοϋν, αύτό σημαίνει ότι γιά
τάδύο μέχρι τουδε έτη άσκήσεως της
πρωθυπουργικής έξουσίας άπό τον
Πρωθυπουργό κ . Μητσοτάκη διηλθαν
άπό την θέση Διευθύντριας του Διπλωματικου του Γραφείου δύο πρό
σωπα , οί Πρέσβεις Παπαδοπούλου
Άλεξάνδρα καί Σουρανή Ελένη . Κατά
μέσο όρο , μία έπί κεφαλής άνα έτος.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πούτιν: Απαράδεκταν
τά σχέδια Έρντογάν
γιά τά Βαρσια
Διαρροές
για φοροελαφούνσεις
μέκάρωμα έχλογν
Τίγρεις Τής Σουμάτρας προσεβλήθησαν
άπό τήν Covid-19 σέ έναν ζωολογικό κήπο τής
Τζακάρτας στήν Ίνδονησία έγινε γνωστό άπό τις
άρχές , πού προσπαθούν νά μάθουν πς αύτά τά
άπειλούμενα μέ έξαφάνιση ζα ήσθνησαν. Ο Τ
νο, ήλικίας 9 έτν, και ό Χάρρυ, 12 έτν, διεγνσθησαν θετικοί στά μέσα Ίουλίου, άφού έξεδήλωσαν συμπτματα όμοια μέ έκείνα τής γρίπτης,
άναπνευστικά προβλήματα καί άπλεια όρέξεως
Oί δύο τίγρεις, στούς όποίους έδόθη θεραπεία , ήδη
άναρρνουν. Η ύγεία τν δύο ζων είναι τρα
καλήν δήλωσε ή ύπεύθυνη Σούζυ Μαρσιταγουάτι.
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ χαρακτηρίζει ό Ρσσος Πρόεδρος Βλαντημίρ Πούτιν τίς προκλητικές δηλσεις
Ερντογάν γιά τά σχέδιά του στήν περίκλειστη πόλη τής Αμμοχστου . Όπως σημεινει σέ έπιστολή
του πρός τόν Πρόεδρο Νίκο Άναστασιάδη, κοί ένέργειες αύτές παραβιάζουν Ψηφίσματα του Συμβουλί
ου Ασφαλείας τν Ηνωμένων Εθνν, ένω έκφράζει
ΜΕ τό βλέμμα στραμμένο στά ταμεία του κράτους
εύρίσκεται τό Υπουργείο Οίκονομικν, καθς ένα π
θανό νέο lοckdown λόγω τής μεταλλάξεως Δέλτα μπορείνά έκτροχιάσει τόν προϋπολογισμό και να έπιβε
βαισει τά πλέον έφιαλτικά σενάρια γιά την έλληνική
οίκονομία . Μάλιστα, οί βόρειες χρες πιέζουν άσφυ
κτικά τό Eurogroup νά δεχθεί ότι άν ένα κράτος μέλος
Καί οί δύο Πρέσβεις βεβαίως άξιες
μέίδιαίτερες ίκανότητες και οπουδαία
πορεία στήν διπλωματική ύπηρεσία.
Εύλόγως άπορει ό σκεπτόμενος
"Ελληνπολίτης περί των έξης σημείων
- Ποτες οί αίτίες της τόσον βραχύχρονης παραμονής των δύο Πρέ σβεων στήν θέση αυτή; Είναι ίσως τά
θύματα της άντιπαλότητος μεταξύ
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 2
. Άν καί ξεχωρίζουν γιά τήν κομψή έμφάνισή του,
oί Γαλλίδες είναι οί γυναϊκες που φαίνεται νά περνούν τήν λιγτερη ρα μπροστά στόν καθρέφτη
γιά τό μακιγιάζ τους . Αύτό άπποκαλύπτ έρευνα τού
Statista Gobal Consumer σέ έξι χρε ΟΙ Γαλλ
δες δηλνουν σέ ποσοστό 67%-πού είναι καί τό
ύψηλότερο- ότι όλοκληρνουν τό καθημερινό μακιγιάζ τους σέ όλιγτερο άπό 15 λεπτά της ρας
Άκολουθουν οί Γερμανίδες μέ ένα ποσοστό 58% νά
δηλνει πς χρειάζεται περίπου τόν ίδιο χρόνο. Οi
γνακeς στόσο σέ Βραζλία, Ρωσσία και περισσό
τερο άπό όλες στήν Κίνα, άπήντησαν σέ ποσοστό
σχεδόν άνω του 50% π ξοδεύουν σχεδόν διπλά
σιο χρόνο μπροστά στόν καθρέφτη, δηλαδή έως καί
30 λεπτά Στήν Κίνα έπίσης καταγράφεται και τό
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικν πού άπαντούν ότι
χρειάζοντα πρίπου 30 έωs 45 λεπτά γιά τό καθημερινό μακιγιάζ καί αύτό σέ ποσοστό 14%.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τυχερή ή γενιά πού βλέει άθλητικές διακρίσεις!
Στενοχωρήθηκα , παπ
που , ήθελα νά πάρει όδ ΛευΤέρης τό χρυσό, Η έγγονή
μας, πού μέχρι νά διαλύσει
Ένο, δμως , τής μιλούσα , μπορούσε νά κρδίσει μετάλ
λιο στούς ολυμπιακούς του
Μεξικού . Καί τής είπα δτι τότε, έν Χρήστος Παπανικολάου πέρασε τά 5.35 μ
τρα, σημεινοντας άτομική
έπίδοση, ένας Άνατολικοτό χρυσόν . Κι έγ έπρεπε
νά τής δσω νά καταλάβι
τό μυαλό μου γύριζε στά διδτι ή τρίτη θέση ένός άθλητή κά μας παιδικά χρόνια . Τόσέ Ολυμπιακούς Αγνες έχι
ό κορωνοϊός τά γυμναστή- Τεράστια άξία καί σημασία .
Τής μιλησα , τό κουβεντιάσα
με, νομίζω ότι κατάλαβε τήν
άξία τής μάχης που έδωσε ό
χρόνια πού σταμάτησαν οί γνιός του άξέχαστου συμμαπροπονήσεις του ) , κήθελε θητή μας άπό τήν Ίωνίδειο!
τε, που ένα χρυσό μετάλλιο
στόν στίβο ή σέ όποιοδήποπάλλο dλημα , έμοιαζε όνερο άπιαστο!
έχουμε φωνή!
ρια ήταν ένα άπό τά ταλεντάκιαν τού Πανιωνίου στήν
ένόργανη (κοντεύουν δύο
Τής μίλησα γιά τό 1963, γερμανός (πού πολλά χρότότε που ύπήρχε ένας καιί
μοναδικός άθλητής μας πο
νια άργότερα άπεκαλύφθη
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ.4
3-8-2021.