Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 30.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7659
29 χρόνια
Νέο Πακέτο ελαφρύνσεων
<<στήνει> η κυβέρνηση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Καταργείται ένταξη με σει ρά προτεραι ότη τας, που ίσχυε στο προηγού μενο πρόγραμ μα
Ερχεται νέο νΕξοικονομόν
Εξοικονομν
με επιδότηση έως 75%
Τέη Σεπτεμβρου με μέσα Οκταβρου Βα αρχισει η υποβολή ατήσεων Unογογής στο νέο
Πρόγραμμα Εξφικονομν, Που αποσκοπεί στην ειεργειακή αναβέθμιση 50000 κατοικιν
με έμφαση στα φτοχά νοικοκυριά , καθάς και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμειέ
στερες καιριές συνθήκες Ο ατήσες Βα αξολογούντα με μοροδότηση ειερεακν,
οικονομικν και κοινωνικν κφιτηρίων, Το Ποσοστό ενίσυσης θα φθάνει έως 75% και ο
Πό τα οΠοια τα 632 εκατ.
Προέρχονται από το Ταμείο Ανά
καμψης.
Αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο υπο
υργός Περιβάλλοντος και Ενέρ
γαας Κστας Σκρέκας, ο οποίος
μαζ με τη γεική γραμματέα του
υπουργίου Αλεξάνδρα Σδούκου
και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιργο Στασινό
Μετά την υποβολή των συμπληρωμα- ασκευή 30 Ιουλίου 2021.
Τικν μη ανταγωνιστικν Προσφορν
στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμ
ματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού
Δημοσίου της 28ης Ιουλίου 2021, έγιναν
δεκτές προσφορές ύψους 187,5 εκατ.
ευρ, με τιμή στο 100,200.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρ>>
Κύπρου σε έρευνα
του Πληροφορ-Λ IΜΕΝΟΣ γή Ππρος διαπρ-μετοχν ,
Διοικητικό
Συμβούλιο της ιακού
ΕπΙτροπής Κεφ- σχετικά με την
αλαιαγοράς υποχρεωτική
δελτίυ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αγμάτευση στη προή λθαν από
ΑΝΩΝΥΜΗ Ρυθμιζόμενη την αύξη ση του
Αγορά
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
μετοχικού της
την δημόσια πρότα- Την έγκριση του Χρηματιστηρίου κεφαλαίου με
ση της εταιρίας Περιεχομένου Αθηνν
ΒELTEΕRRA
Ποια ακίνητα
θα περάσουν
στους δήμους
924η/27.7.2021.
συνεδρίασή του
αποφάσισε:
εισφορά
23.176.792 είδος.
του ενημερωτΙκού δελτίου της νέων, άυλων,
LTD Προς Τους ε ταιρίας κοινν , ονομαΟΜΙΛΟΣ IDEAL στικν,
εταιρίας Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ δικα ίωμα
για την εισαγω - Ψή φο υ
INVESTΜENTS
μετόχους της
Την έγκριση του
περιεχομένου
ΟΡΓΑΙΣΜΟΣ
Created by Universal Document Converter