Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
2Αύγούστου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Ζέστη μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία εως 426.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζέστη και μέτριοιάνεμοι , Θερμοκρασία έως 41β.
Αριθμ . φύλ . 42023
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Θεοδρου νεομάρτυρος
Σελήνη 23ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.29-Δύσις ήλίου 8.33
ΟΥΤΕ ΤΟ 10% ΑΥΤΩΝ ΠΟΥΠΡΟΣΕΦΕΡΕΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ
Μιά ζωή προσφορά
στην πατρίδα
Έφυγε άπό την ζωή ό έφοπλιστής Ποταμιανος μέ πλοια του όποίου μετεφέρθη μυστικά
ό έλληνικός Στρατός στήν
Κύπρο το 1964
λενά έκτελέσει! Δέχθηκα άμέσως καίμαζί
Πειραιά κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, και μέ τόν φίλο μου, σήμερα στρατηγό Κόρκα
( σημ. συντ: είναι άκόμη έν ζωή , 102 έτν) ,
Τρίτη ήταν ή άποφράς ήμέρω, καθς Τρί- όργανσαμε και έκτελέσαμε στό έπακρον
την έπιχείρηση. Το κάθε πλοϊο περνούσε
πρτα άπό τήν Δραπετσνα, δήθεν γιά μικροεπισκευές καί έκεΐ φορτναμε τά πυ ρομαχικά Τήν έπομένη, στό λιμάνι τού
Πειραιά, γινόταν ή έπιβίβαση τν στρατιωτν . Όλοι τους ήταν ντυμένοι
στόν κινηματογράφο! Βρέθηκε σέ μυστική ρίστες . Μερικοί μάλιστα, φορούσαν η ναικεία ρούχα και περροϋκες! Αύτό γινόταν έπειδή δταν ζυγναμε στήν Κύπρο, τά
πλοϊα της Ηπειρωτικής τήν περίφημη άγγλικά άεροπλάνα, άπό την βρεταννική
βάση , πετούσαν χαμηλά, παρακολουθντας
τίς κινήσεις τν πλοίων μας Θά πρέπει νά
είχαν ύποψίες ή πληροφορίες! Τελικά, μέ
Συνέχεια στήν σελ. 4
έταιρείας! Τά πλοία πού άπέπλεαν άπό τόν
Του Δημήτρη Καπράνου
γυναίκα πού έκλεινε κάθε παρουσία της σέ
κοινωνική έκδήλωση μέ τον Εθνικό"Υμνο!
ποτέ Τρίτη! Γιά τόν Άνδρέα Ποταμιάνο , ή
ΕΙΝΑΙΜΕΡΙΚΟΙ άνθρωποι πού κτούς έχει
φιλήσει ό Θεό9, όπως έλεγαν οί παλαιότεροι. ΟΑνδρέας Ποταμιάνος ήταν ένας ρωμα -Ελληνική Φλοξενίωήταν τό τρί
άπό αύτούς . Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος
ταλέντα , ένας άνθρωπος πού ζούσε έντο- φία τής (Ηπειρωτική , τής μεγαλύτερης
να την κάθε μέρα σάν νά ήταν ή τελευταία ,
ένας ίκανότατος έπιχειρηματίας , γρήγορος στην Μεσόγειο, στά τέλη του '50 καί μέχρι
στίς άποφάσεις του . Υπεράνω όλων, όμως, τις άρχές του 1970, μέ τον Βυζαντινό Σταυείχε τήν Ελλάδα! Τήν Πατρίδα, τό Εθνος!
Έννοιες πού ένεφύσησε στούς άδελφούς
Γιργο και Ανδρέα Ποταμιάνο ή άκάματη
μητέρα τους Ελένη, ή άεικίνηρη Ερυθρο-τούς έπιβάτες στά ταξίδια της έπιστροφής
σταυρίτισσα , ή γυναίκα πού άντιμετπισε
μέ θάρρος και αυτοθυσία τούς Γερμανούς , ριστν πού ήρχοντο κάθε χρόνο για νά κά
ή αάδελφή Έλένην , τού έκρυψε οίκογέ
νειες Εβραίων στό σπίτι τής δδού Νίκης, ή μέ ένα άπό τά δδεκα κρουαζιερόπλοια τής
Ελληνική Σημαία -Ελληνικό Πλήτη έπεσε ή Κωνσταντινούπολις!
πτυχο στό όποίο έστηρίχθη όλη ή φιλοσοΣτά 31 του χρόνια , τό 1964 , δ Ανδρέας
Ποταμιάνος πρωταγωνίστησε σέ μιά περιπέτεια πού θά άξιζε (άν είχε γίνει εύρύτερα
γνωστή) νά γυρισθεί ταινία-ύπερπαραγωγή
και πρωτοπόρου έταιρείας κρουαζιέρας
.. .τουρόστήν τσιμινιέρα της
Η Ελλάς ήταν παρούσα σέ κάθε γωνιά των πλοίων, ή Ελλάς ταξίδευε μαζί μέ
άποστολήν , μέ έντολή του Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου, νά μεταφέρει μέ τά
Ελληνική Μεραρχίων στήν Κύπρο! Φυ
σικά , κάτι τέτοιο ήταν ίδιαίτερα έπικίνδυνο.
τους . Καί ήσαν πολλές οί χιλιάδες τν τουΜέ ένθουσίασε ή ίδέα! Ήταν μιά άποστολή πού κάθε"Ελληνας πατριτης θά ήθε
νουν τήν κρουαζιέρα στά έλληνικά νησιά
Η Ό είμνηστος Ανδρέας Ποταμιάνος
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τουρκική
προβοκάτσια
στόν Έβρο
Έκλογή μουφτή δων;
Ναί, άλλά χωρίς τουρχοδίαιτους!
Έξέθεσε τήν Πολιτεία
ό δακρυσμένος άρσιβαρίστας
τν 250 εύρ
ΝΕΑ προβοκάτσια έπιχειρούν να στήσουν στόν Έβρο οι Τουρκοι, οί όποιοι
έντείνουν τίς προσπάθειες για ένα θερμό
έπεισόδιο είτε στήν ξηρά είτε στήν θάλασσα . Τήν ρα που τά τουρκικά παράλια φλέγονται και οί άποδοκιμασίες κα
τά του Ερντογάν και τν ύπουργν για
τήν έλλειψη συντονισμού προσλαμβά
νουν μεγάλες διαστάσεις, ξαφνικά έπιχειρούν νά στρέψουν τήν προσοχή τής
τουρκικής κοινής γνμης στόν "Εβρο,
δπου ή παρουσία τν στρατιωτικν δυνάμεων των ΗΠΑ στόν νομό είναι ίσχυρή-κάτι πού ένοχλεί τήν ήγεσία τής
Συνέχεια στήν σελ . 3
Ρύθμιση χαστούκι στήν Άγευρα
ου όπως τά ίεροσπουδαστήρια άπό τά όποϊα άποHΤΑΝ ΛΟΓΙΚΟ καί άναμενόμενο. Όλη ή προσοχή τον
ήλεκτρονικν μέσων ένημέρωσης κατά τήν διαδι - φοιτούν μελλοντικοί μουσουλμάνοι θρησκευτικοί
κασία ψήφισης του κτηματολογίου έπικεντρθη-λειτουργοί καί τά βακούφια που διαχειρίζονται δω
κε στήν τροπολογία της Υπουργου Παιδείας Νίκης ρεές μουσουλμάνων.
Κεραμέως μέ βάση τήν όποία διαγράφονταν χρέη
πανεπιστημιακν παρελθόντων έτων άπό πρόστι μα έπιβληθέντα για τήν άσκηση έλευθέρου έπαν- στην πραγματικότητα όρθνουν τεράστια έμπόδια
γέλματος . Κανείς δέν πρόσεξε πς μέ την ίδια τροπολογία ρυθμίζονταν κάποια φαινομενικς άδιάφορα θέματα. Όπως οί προσλήψεις έκπαιδευτικν μετειχαν διορισμένοι μόνιμοι ίμάμηδες μουσουλμαστά μουσουλμανικά ίεροσπουδαστήρια Κομοτηνής
και Ξάνθης. Όπως και τό νομικό καθεστς τν βα- μελη (απο καθολικές έκλογές ) διαχειριστικν βακουφίων στήν Ρόδο και στήν Κω . Πρόκειται για θέματα πού μοιάζουν τεχνικά , άλλά στήν ούσία μπορούν νά κάνουν τόν Πρόεδρο Έρντογάν-που τά μηδες για τους ψευτομουφτήδες και άπό τά έλληθέτει διαρκς στόν Πρωθυπουργό-νά άρχίσει νά
βγάζει άφρούς.
Τό κοινοβούλιό μας Ψήφισε δύο ρυθμίσεις πού
στό τουρκικό σχέδιο γιά άπ' εύθείας έκλογή μουφτή
άπό ένα εύρύ έκλεκτορικό σμα στό όποιο θά συμ( σελ. 3)
νικν σχολείων έπιρροής Άγκυρας και έκλεγμένα
Ήφωνή
τν νέων
κούφικων έπιτροπν . Μέ την τροπολογία κόβονται
καί τάδύο ."Εως τρα ή Άγκυρα στρατολογούσε ίμάνικά μουσουλμανικά σχολεία μέ άνεση. Διότι οί θέσεις τους ήταν μόνιμες. Είχαν άρα τόν γάιδαρό τους
δεμένο!
Ή 17Ν ζητεί νά βγεί
άπό την φυλακή
της τριτοβάθμιας
Διότι και οί δύο ρυθμίσεις που συνέταξε ό Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιργος Καλατζής
και είσηγήθηκε στήν Βουλή ή , Υπουργός Νίκη Κερα - που άποτελεί πλέον νόμο του καταργούνται όλες
μέως ( εύγε τους ) κατατείνουν πρός τόν έξης σκοπό:
στήν προάσπιση της κυριαρχίας μας στήν Θράκη. διδακτικό προσωπικό θά προσλαμβάνεται μέ είδική
Στήν άκύρωση της τουρκικής άνάμειξης καί έπιρ- προκήρυξη. Οί δέ έκπαιδευτικοί που θά διορίζονται
ροής σέ έλληνικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίΤό Κράτος όμως ξύπνησε . Μέ τήν τροπολογία
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
οι όργανικές θέσεις στά ίεροσπουδαστήρια και τό
τής Μαρίας Κορνάρου*
Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ έκπαίδευση γίνεται
σήμερα άντιληπτή περισσότερο ς
ύπηρεσία παρεχόμενη σε μια ίδιάζουσα κατηγορία πελατν , τους φο τητές , παρά ς διαδικασία καλλιέργειας στήν όποία οί φοιτητές συμμετέχουν . Οί άποδέκτες της έκπαιδευτικής υπηρεσίας άποβλέπουν στήν
άποκόμιση ένος τίτλου βάσει του
όποίου μπορούν δικαιωματικά να άξισουν μία θέση στην άγορά έργασί
ας. Και ή ποιότητα της έκπαιδευτικής
ύπηρεσίας κρίνεται άπό το κυρος και
τις άπολαβές της θέσης έργασίας
που έξασφαλίζει. Ή είσοδος στή σχολή, λοιπόν , είναι προετοιμασία είσόδου στήν άγορά έργασίας , και αύτή
είναι όλη κι όλη ή άξία της. Σέ ένα τ τοιο σύστημα, είναι άναμενόμενο ότι
ή προσβασιμότητα θά άξιολογηθεί
ς άντερη άπό την άξιοκρατία-μέ
άλλα λόγια, ότι ή άξιοκρατία θά χρησιμοποιηθεϊ ς φίλτρο για την ρύθμι ση της προσβασιμότητας και τίποτε
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έμειθησαν τά ναρκωτικά
καί τό κάπνισμα
στό πρτο lockdowη
Τό Πεκίνο φυλακίζει
άντιφρονούντες
έπιχειρηματίες
. Άλαλούμ έπεκράτησε στόν Άγιο Νικόλαο τής
Κρήτης , μέ Γάλλο τουρίστα ό όποΪος βρέθηκε θeΤικός στόν κορωνοιό στό τίστ που ύπεβλήθη στό
Γενικό Νοσοκομείο Τής πόλεως και πού άπό τό με
σημέρι μέχρι τό βράδυ της Παρασκευής δέν ήξε
ρε που έπρεπε να πάε καί που νά διανυκτερεύσει.
Γιά νά μεταφερθεί στό ξενοδοχείο καραντίνας στόν
Άγιο Νικόλαο ό τουρίστας (που είναι άσυμπτωματικός) μαζί μέ τήν σύζυγό του , θά έπρεπε πρτα
νά ύπάρχει τό σχετικό έγγραφο άπό τήν Πολιτι κή Προστασία Ωστόσο, δέν κατέστη δυνατό νά
ύπάρξει έπικοινωνία μέ την ύπηρεσία και τόν ΕΟΔ) μέ άποτέλεσμα ό έν λόγω θετικός τουρίστας νά
παραμένει έπί ρες έξω άπό τό ΓΝΑ , χωρίς κανείς νά μπορεί να βγάλει άκρη . Τελικά, λίγο μετά
Τις 11 Τό βράδυ και μετά άπό συνεχείς προσπάθει.
s έδόθη λύση, μέ τόν Συντονιστή coνid , που μέ
χρι έκείνην τήν ρα περίμενε τούς άνωτέρους Του
γιά νά ύπογραφεί τό σχετικό χαρτί και τό ξενοδοχείο καραντίνας νά δέχεται έν τέλει τόν τουρίστα
καί τήν σύζιγό του
ΗΠΡΩΤ καραντίνα πού είχε έπιβληθεί πέρυσι τήν
άνοιξη άλλαξε άρδην τήν καθημερινότητα τν Άθηναίων, όπως φαίνεται άπό έρευνα του ΕΚΠΑ στά άπό βλητα του λεκανοπεδίου . Τά εύρήματα είναι έντυπω σιακά, άφού λόγω του κινδύνου του ίου άλλά και των
συμβουλν έπιστημόνων περιορίστηκε δραστικά τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΣΕΚΑΘΕΡΞΗ 18 έτν και πρόστιμο περίπου 480.000
δολλαρίων κατεδικάσθη ό δισεκατομμυριούχος Σούν
Νταγού, έπειδή σύμφωνα μέ την έπίσημη άνακοίνω
ση του δικαστηρίου ξεκινά καβγάδες και προκαλεί
προβλήματω, μία κατηγορία πού βαρύνει συχνά τούς
άκτιβιστές στήν χρα. Ό 67χρονος Σούν συνελήφθη
Συνέχεια στήν σελ . 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όπάντα έπίκαιρος
καί εύστοχος Σταϋρος Ξαρχάκος
ματι μεγάλου , καλλιτέχνες δουλειά , άλλά νομίζω ότι
και γιά τήν -τότε - Ελλάδα .
. Ηόμοσπονδία χάντμπωλλ τής Εύρπης έπέβα
λε πρόστιμο 1.500 εύρ στήν γυναικεία όμάδα τής
Νορβηγίας, γιατί σέ έναν άγνα στήν Βάρνα τής
Βουλγαρίας οί παίκτριες φορούσαν σόρτς και όχι
μπικίν όπως όρίζεται άπό τους κανόνες του άθλήματος Ή Νορβηγία έχει έφεσιβάλει τήν άπόφαση
καί ζητεί έπιπροσθέτως άναθερηση τν κανόνων
περί άθλητικής περιβολή, προβάλλοντας Τό γεγονός ότι οί άθλήτριες πρέπει νά αίσθάνονται άνετα
μέ αυτά πού φορούν
Βρήκα, πού λέτε , ένα
παλιό τείχos άπό τίς Είκό - Ένας νέος συνθέτης , μόλις 27
νες . Τεύχος του 1967,
πρίν καταλυθε ή δημοκρα
τία καί μέ την Έλένη Βλάχου κστά πολύ καλά τη.
χάκου στήν Λένα Δουκίδου .
ύπόσχεται σπουδαία ξΤρα
έχουμέ φωνή!
έτν, άοκαλείται Ο Τρί τοο , δηλαδή έκείνος που
συμπληρνει τήν τριανδρία
Μίκης-ΜάνοςΣταύροφ. Καί
ξεχρισα τήν άποψη τού
συνθέτη γιά μερικούς , πράγ- σικά , θέλει άκόμη πολλή
Γιά τόν Σταμάτη Κο- λιξη . Γιά τήν Βίκυ Mοκότα , που τραγουδάει στό
ΖΕνα μεσημέριν: Είναι μιά στήν έρμηνεία τν λαπολύ ίδιόρρυθμη φωνή , μέ
έντελς δικό της Τύπο. Φυσχολιού : Είναι λαμπρή
Ανανεωμένη 0κόμη aιo bυνaτη!
ικν τραγουδιν και π στεύω ότι έχει δυνατότητες
Μέ έντυπωσίασε μιά συνέντευξη τού Σταύρου Ξαρ
P pontoSCW3
Συνέχεια στήν σελ. 4
2-8-2021 .