Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
4" ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος , Σάββατο 31 Ιουλίου 2021
Ap. φύλλου: 4287
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εμβολιασμός, Πράξη αλληλεγγύης
και κοινωνικής ευθύνης
Γιάννα Αγγελοπούλου από τη Σάμο:
εσείς
Eων εμβολoopων κατά του κορωνοίου covis19
είστε οι πρωταγωνιστές της επετείουν
ως μος τηv navoημο του tovia 19 , κανονικότητα Ενόφει της έναρξης τυ
Αγγελοnοnου- Δοοκολκn, στο nλaίσo των nεpιοδεν nou npoyuaτοnοεί σε στορικές περιοκές της χρος, επισκέφτηκε τη Σpο την Τρίτn, 27 1οuniou
οoi -19 κα με σp το ενδεχόμενο
κατο του covo 19. μερυνντος να
υnευθυνότητα καθεμίας και καθενός
των τonκν κονωνν του Αρonεn .
μέτρων npοστοσίο .
μας κονοtntοc οι ηpuτotες φοτηtές Tοupντος unεύθuν με Cn.
στερηθεί ξως τp . τw εμnεpio τηκ
δημιουργία ουνθnv οοφonioς nou tερα - καταλήγε n αvακoίνωσn
κη Σάμος αλλάΖEΙ>
Οι κατ' εξακολούθηση αναβληθείσες
επισκέψεις υφυπουργν Παιδείας
Στημιότυηo από τη συνόντηση με τα μέλη ε0cλοντικν κλιμακίν (Φωτό. samostodiay.gr
ξενσγίerκε και εξέφροσε το θαυμοσμό της w' ουτό το θoύμα της μηανικής , Eτο οκού Σολείου Eόμου ερμήνευον το τρογούδι Βάna στpστε , εν δύο uyopo
nυθαγόρεο m unodτηκαν ο δpορκος Ανατολιής Σάμου κ nρyoς Στάντζος on τον Κoπετάν ακανά και το utεo EΛioων τmν uπoδέχτnκov στην είooδο
| Μόλnς Μπτoός κα0ς κα ο nφόεδρος της κονόtπτος Πυoγοpeου κ Τοος στον τόno κοι tovoε όυ με τη ουrτργooίa όων, δημόρν κα φoρέων , ουτή m
κ. Αγεnonounou paή εν ακοούδως ο Eεβοομότατος Μaτponoης teμοu 0ούν tprο και unoδoμές και nponoeσς γιe τη βentoση της unς των nonitν
και κopoς κκ Euotpioς τν uno nxsστο γpoφeia ς Maτρonoς και την και το noμενα pon. ο 60μορος κ . Στοντζος 6ρο στην npoεδpo της εmpo
ξενάγησε στο Μουσεο
niς -ΕΛnoο 2021- καλ με οαμτικα npooτο εν ο unολμενάρσς κ noνmς
Θύμαν του κορωνοϊού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μές ou niπoo epoootεpρο στη ο λγαλος Ευρooρμοδος για οι αυγουστιάτικες εκδηλσεις
Καμπανάκι..
Σε οκυpoες εβληpστικν εκδηλσεων του Αυγούστου, pou συγκεντρνουν no κοσμο. και γιa
ψή του στο Kοpopoo oμου για νο δε v ano μετοδοης του κορωνοου Covi 19, Αόγω oυνωστισμού , npοκpnσε ο Δήμος Ανοτολικής
τοβο0μος εκnoεuoης 600 και στο δο onς τκ δημές nou έxoυν υnoστεί
ειδo, εν την δα στημή είvαι σνοτό το ενδετόμε ,
νο νο εnστροφή της μόσεος σε εξωτερκος χρους
Ανατολικής Σόμου κ . Γιργοu Στάντξου
ντος με τ ρυθμό nορεμβαίνουν. ω
εnioxεψn στη toμο m Υφu0u9γou
naδείος κος Σεττος Μακοn ίapμόδιος ε
να δοουν λύoεx εκεί nou eneneίta.
ενοό 19 μήες μετά τον κατοστροφκό
όΜων στη Μύκονο κοι στην 1ο , ureveuμζoντος όυ
τήpηon των μέτρων και των κανόνων Νεπουργίος
ειδή σερους υψηού ουpωtομου onuς κα
6Nν των μελετν nou anomoύντα
νουμε να αnoατοσταθούν και για όo
των ελεγκτκν μηκηνομν . noponnnn, οκ Χορδο .
Συνεoζοντος onμενει το εξής δυ . η σνακοίνωoη της nopάtaξης η Σάμος
στυκς βλύnοuμε 0υ ntpooov optές eΣν
εκόνα συγαpμένων νησν , npόκεται γιo το νnοά
Έρχεται το Samos Cinema Festival
19, 20 & 28/8 στο " Πλατανάκι"
Beach Bar στην Κέρβελη
Σος εν yω nepoκές nopaτηpείtaι έvτονη ούton
Μ 1ομος ένο οκρτικό νησί τou βοροονατολικού Aroiou εμννέετα ono το 0 ταnεo oνaoνωοε npνοντοι onες o
οκοτάδι γα να δnλσει ακύμα ζωντανή μέοα ano το φως στην οθόνη του Σ
στο τpont0, αvακοίνωσε o
το nonutυμοτεpο αΥο00 tοu σνορπου nou εvoi n
μέτρα nερορομού της μετοδοτικότητος . ΕξΟΛΛου το
Ακύρωση εxδoσεων 19ης κα 201ς Aυγούστου
eης Αυγούστου .
-Οιδnnoτε μος φέρνε ct tvoν εvaο | Στο δεAμο Τuneu nou ttωο , εξmmντος τους
ομοδό κpο , attμn και mεuματ .
15,61. Η Σάμος μος tει κρατήσει νερ , μp στγμής
20nς Αυγούστου , nou οpopούοoν τη θεστρική
μεκνει το εξής, Μέpμό μας νο μη δημουργούμε σνοnopooτoon των Ηρoίων στον βpoοo notoμ
στον Aοκοοoγκό xρο tου npοίοu . στο neioo
τη μουοική τον xερό κoι tο φογητό | mν υνεία τρν κατρίκν κα των εισtmev touτοu Φστβo Hραίa .nuoγόρειο . καθς και τη
Σάμο 14 ρούoματα , εν στον επιδημοδογιό rάρτη
βρίoκετoi στο εnineδo2 τpvo εν βρίoεοντον στο
εννει τκ κουλτούρες μος μέοο ono
rpoβonές mai στη 03n0000 με ντο - και των 4εδομένων tou νηoού μος η 1ομος βρi μουοκό και ορευτικό δρμενα Nο enμεο0εί euοι
να nopoμείνει στε να δοφυλeiouμε τmν toup
και της ούξnoης εnoxεπτν της τουριστκης nερόδου
νουστο στo Sumos Cinema Ferv.
. Η συνέεα στη σA.6
μεταξύ των nεpov npoς anopυγή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα