Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 31 Τουλίου
Κυριακή 1 Αύγούστου 2021
Αριθμ . φύλ . 42022
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Εύδοκίμου δικαίου, προεόρτια της προόδου του τιμίου Σταυρού
ΑΤΤΚΗ Κλοκαιρία και άνεμοι Θερμοκρασία 8ως 49β.
Σελήνης Τελ. Τέταρτο Ι Ανατολή ήλίου 6.27-Δύσις ήλίου 8.35
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνεμοι . Θερμοκρασία έως
ΕΡΜΑΙΟ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΠΓΓΟΣ
Ή Τουρκία έλέγχει τό 70%
της ροής φυσικού άερίου πρός την Έλλάδα
Ήπλειονότης τν είσαγωγν διέρχεται μέσω πλέγματος άγωγν πού εύρίσκονται σέ τουρκικά έδάφη!
Του Κ.Ν.Σταμπολή *
ένεργειακής άσφάλειας άποκτά
ίδιαίτερη σημασία.
τίς είσαγωγές ήλεκτρισμου κα
λύπτουν σχεδόν τό 72% τής πρωτογενούς ένεργειακής προμήθειας τής χρας . (Στοιχεία 2019: 68%
πετρέλαιο καί φυσικό άέριο, 15% κείμενους είς βορρά . Γιά αύτό
λιγνίτες , 13% ΑΠΕ καί 4% είσαγωγές ήλεκτρισμού.)
τηση τόσο ποιό εύάλωτοι γινόμαστε στά γεωπολιτικά παιχνίδια
και έκβιασμούς τν έχθρν μας
είτε τούς έν τή Ανατολή ή τούς
ΜΕ τό φυσικό άέριο νά καταλαμβάνει δλοένα και μεγαλύτερο πο
σοστό στο ένεργειακό ίσοζύγιο σός αίνας άπό την άνακάλυψη
της χρας , ίδίως μετά τήν σταδιακή άπόσυρση τν λιγνιτικν μονάδων της ΔΕΗ, έλέφ Κλιματικής
Άλλαγής (βλέπε άπόφαση Κυρ. γα άποθέματα σέ διάφορα σημεία
Μητσοτάκη για πρόωρη έγκα- της χρας, ή Ελλάδα δέν μπόρετάλειψη του λιγνίτη τόν Σεπτέμ
βριο 2019 ) και την Τουρκία νά συνεχίζει τίς προκλήσεις της στήν πλήν μιας έλάχιστης παραγωγής
περιοχή μας , μέ τελευταίο παρά δειγμα τήν καταπάτηση τν Βαρωσίων στήν Κύπρο, τό θέμα της γονανθράκων, οί όποίοι μαζί μέ
Δυστυχς άν και πέρασε μι έμπορικά έκμεταλλεύσιμων κοι
τασμάτων πετρελαίου και φυσικού άερίου (Θάσος 1971 ) καί
έκτοτε έπιβεβαιθηκαν άξιόλοπροέχει ή ένδυνάμωση τής ένερ
γειακής μας άσφάλειας-δηλαδή
Παρέλκει νά έξηγήσουμε τής άδιάλειπτου παροχής ένέρτούς λόγους της κακοδαιμονίας γειας πρός τόν καταναλωτή.
μας πού μάς άπέτρεψαν όλα αύτά
τά χρόνια άπό τό νά έκμεταλλευτουμε τόν πολύ άξιόλογο φυσικό θεί δραματικά φθάνοντας σχεδόν
ένεργειακό όρυκτό πλούτο πού
διαθέτουμε. Σημασία έχει νά κατανοήσουμε έπί τέλους δτι όσο
αύξάνεται ή ένεργειακή μας έξάρ
σε νά προχωρήσει στήν άξιοποίησή τους μέ άποτέλεσμα σήμερα .
5) TurkStrean ) Phcos
Σήμερα ή ένεργειακή έξάρ
τηση τής Ελλάδας έχει αύξηστόν Πρίνο , να έξαρταται άποκλειστικά άπό είσαγωγές ύδροτό 73%-άρκετά ύψηλότερα του
Εύρωπαϊκού μέσου όρου πού είναι
Συνέχεια στήν σελ . 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αργία κατ έπιλογήν
λόγω ίστορικούν
καύσωνος
Θά <σκάσειν τό μπαλόνι
παρουσίασς
Χαρίκλειας
Δημακοπούλου
ΠΕΡΙΕΡΓΟ καλοκαίρι. Προσπαθείό κόσμος νά πάσων, οί περίεργες θάλασσες , κατά τόπους οί φωΝά ξαποστάσει άπό τίς δοκιμασίες τιές , καί βεβαίως ή διαρκής άναστάτωση για την
Δικαιολογημένες οι άπουσίες
στόν δημόσιο τομέα
ρει μιά
του χειμνα . Νά χαρει λίγο τήν ζωή, Μά δέν μπο- πανδημία . Πού δέ λέει νά κοπάσει, άλλά μεταλλάσρετ! Όλο και κάτι τόν άποσπά . Ή ζωή στίς δεκαετί ες μας , θαρρείς, γίνεται πιό δύσκολη . Πιο σύνθε- βρουάριο του 2022 έχουμε γενέθλια-σνονται
τη . Πιό περίπλοκη. Πιόάπρόβλεπτη. Η κλιματική πιά οι ύπομονές.
άλλαγή συναγωνίζεται ήδη την πανδημία σέ δυσάρεστες έκπλήξεις: Διακοπές μέ τροπικό καύσωνα 44 βαθμν λέγονται διακοπές, Διακοπές (στήν στιο . Συνήθως ό κόσμος γυρίζει στίς έστίες του
βόρειο Έλλάδα) μέ τίς θάλασσες περιέργως θο- με λιγωτερα νεύρα μετά τίς διακοπές. Το φθινόλές και άσύλληπτα ζεστές, βραστές είναι ή σωστή πωρο του 21 είναι σχέδόν βέβαιο πς θά γυρίσει
λέξη , όνομάζονται διακοπές; Διακοπές μέ ένα ρά πιντ τέστ στό χέρι πληρωμένο άπό τήν τσέπη-νιά ανοίξουν ) μέ περισσότερα νευρα . Πολλά περισσότους φοβικούς μέ το έμβόλιο- είναι διακοπές; Πέ - τερα νευα. Θά του φταϊνε όλα και μέ την παραμιρασε ο κόσμος όλόκληρο χειμνα στά σπίτια μέ - κρη αφορμή θά έκρήγνυται . Θά ξεσπά! Η συλλοσα στά νεύρα: μή τό ένα , μή τό άλλο . "Επρεπε πά- γική διάθεση άλλάζει ήδη πρός τό χειρότερο ."Ήδη
λί νά βγείϊ άπό το σπίτι για νά πάει στήν δουλειά ζουμε πρόδρομα φαινόμενα! "Ετσι εύκολα, νομί πάλι μέσα στά νευρα. Όλόκληρη έπιχείρηση: Μή ςετε, συγκεντρνεται 5.000 κόσμος στό Σύνταγτό ένα , μή το άλλο , στείλε sms - βεβαίωση κυκλοφορίας έργαζομένου έχεις ; Γιατί δέν έχεις; Είχε να προσέξει πολύ. Θά βαδίσει σέ ναρκοπέδιο. Το
το κράτος συνεταίρο στήν τσέπη του μέ τήν έφο - μπαλόνι μπορεί νά σκάσει άνά πάσα στιγμή και μέ
ρία, το έβαλε έκν άκων μέ τήν πανδημία συνεταίρο και στήν ζωή του . Κηδεμόνα! Προσπάθη- προκαλούμε όπως τόν παλιό καλό καιρό σά νά μήν
σε νά έορτάσει Χριστούγεννα , Αποκριές, Πάσχα , συμβαίνει τίποτεν, τό "κάνουμε πς καταλαβαί άδύνατον. Υπομονή , του έλεγαν , έρχεται τό κα λοκαίρι, θά έλευθερωθείς . Καί ήρθε τό καλο καίρι , κρινόμαστε", δέν έχουν πιά θέση ς σχολή σκέκαι κέλευθερθηκε , άλλά δέν ήταν όπως του τά ψης στήν ζωή μας . Ό κόσμος είναι άρπαγμένος.
έλεγαν , πάλι νέα δαιμόνια τόν κυνηγουν . Ο καύ
σεται. Δύο χρόνια πάει αυτή ή κατάσταση: τόν ΦεΕΚΤΑΚΤΑ μέτρα λαμβάνει ή Πολιτεία .
έν όψει της κορυφσεως του καύσωνος
άπό την έπομένη έβδομάδα . Το meteo.gr
του Εθνικου Αστεροσκοπείου Αθηνν
άναφέρει ότι είναι ένας ίστορικός καύσων μέ πολυήμερη διάρκεια και θερμοκρασίες άκόμη 45 βαθμν Κελσίου σε
πολλές περιοχές της χρας . Τά μέτρα
άφορουν τήν έργασία σέ ίδιωτικό και δημόσιο τομέα άλλά και τήν περιφρούρηση
τν δασν . Μέ έγκύκλιο το Υπουργείο
Έργασίας καλεί τούς έργοδότες νά προβούν τόσο στήν λήψη τν άπαραιτήτων
Μία έχθεσις
καί ένα
σημαντικό
βιβλίο
(σελ. 9)
Τό φετινό καλοκαίρι συμβαίνει κάτι συγκλονι στά σπίτια του, στίς έργασίες του , στά σχολεία (άν
" Ηπερικεφαλαία καί τό
γιλέχο τού Κολοκοτρνη
οι εύχάριστες καί
δυσάρεστες έχπλήξεις
τν Άγνων του Τόκυο
γιά την Άνθρωπότητα
Συνέχεια στήν σελ.5
μα καλοκαιριάτικα; Ή πολιτική μας τάξη πρέπει
κρότο. Το παμε σάν άλλοτεν, τό ασυνεχίζουμε νά
Οι Καθολικοί μοναχοί
((Καπουτσίνοι) έν Αθήναις
του Τίτου Τω. Αθανασιάδη
νουμε πς ζούν οί πολλοί, άλλά στήν ούσία ύποΗ ΤΕΛΕΤΗ έναρξης τν Όλυμπιακν
Άγνων στό Τόκυο, τήν 23 Ιουλίου ,
έπεφύλασσε τέσσερεις εύχάριστες
καίδύο δυσάρεστες έκπλήξεις.
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 5
οι εύχάριστες άνταποκρίνονται
στο όλυμπιακό ίδεδες και άποτελούν θετικούς οίωνούς για τό μέλλον
της Ανθρωπότητας . Πρόκειται:
ΠΕΝΝΙΕΣ
Χρυσός
Όλυμπιονίκης)
ό Στέφανος
Ντούσκος.
Πρτον, γιά την άφή της όλυμπι
ακής φλόγας , που θά φωτίζει, σέ όλη
τή διάρκεια των Άγνων , το όλυμπιακόστάδιο της ίαπωνικής πρωτεύουσας
καί τους έκείάγωνιζομένους άθλητές ,
μέ καύσιμη υλη τό ύδρογόνο .
Δεύτερον , τή συμμετοχή και πα ρέλαση στούς Άγνες , άθλητν και
άθλητριν πολλν μικρν, άκόμη και
μικροσκοπικν κρατν.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Λεπτομέρειες
στήν σελ.5
Στά πρόθυρα διαζυγίου
ό Άλβέρτος καί ή Σαρλήν;
Τρίτον, τήν άθλητική παρουσία
των προσφύγων , μέ δική τους όμάδα.
Καίτέταρτον , τήν καθιέρωση τν
καθηκόντων του σημαιοφόρου κάθε
χρας σέ έναν άθλητή και μία άθλήτρια, για τόν συμβολισμό της ίσότητας
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
ο Δέν σας ξεχνάμε καί σας τιμάμεν-μέ αυτή τήν
φράση κατά νού ό αύτοκινητιστής καί πρόεδρος
της κοινότη τος Δρεπάνου στό Ναύπλιο, Σωχρά
της Δωρής, έπέλεξε να τιμήσει τους ήρως του 1821,
άποτυπνοντάς τους στό φορτηγό του . Όπως
γράφει Τό περιοδικό Τροχοί καί ΤIR στό Ναύπλιο, κάτω άπό τό ίστορικό Παλαμήδι , έν ό κό σμος άπολαμβάνει τις πρτες ήμέρες κλεύθερων
μετακινήσεων μετά τήν καραντίνα καιί τήν ρα πού
δύει ό ήλιο, ένα μπλέ Mercedes-Benz 1117 στρί.
βει πρός τόλιμάνι καί γιά μία στιγμή νομίζεις ότι
τά πάντα διακόπτονται . Ο κόσμος κοντοστέκεται,
οί φωτογραφικές στάκινητά τηλέφωνα άναλαμβά
νουν δράση καί οί όδηγοί φρενάρουν γιά νά θαυμάσουν. Όλα τά βλέμματα συγκεντρνονται στίς
φιγούρες της Επαναστάσεως που άπεικονίζονται
στό φορτηγό.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 7
Ό Φτης, εύγενής παιδί,ή πεθερά καί ή γάτα. .
Ο Φτη , εύγενής παιδω που θά λεγε και ό Τσιφό ρos , είναι ό πρτοςΕλληνας
που έκανε φυλακή γιά τόν
φόνο μιάς γάτας!
στήν κατοχή τους (άδήλω- άρχαία τά όποία είχα άγο τα ) άρχαία και , μέ τούς κατά καιρούς συνεργούς του,
τά άρπαζε και τά διοχέτευε
στήν άγορά .
oί κάτοχοι τούs , φυσικά
δέν τολμούσαν νά πάνε νά
τό δηλσουν στίς άρχές . ΤΙ
νά έλεγαν , "Ερετε , είχα πα
άπό τήν Πάτραν!
ράσει άπό άρχαιοκάπηλους
και μού τάκλέμανε;"
Ο Φτης κατέχει τά
πρωτεία! Και δέν ύπάρχει
άμφιβολία περί τούτου .
Ο Φτης , Μανιάτης δυνατός, δηλνει άρχαιοκάτηΈτοι, δ Φτης καί οί πριστασιακοί (ποτέ μόνιμοι)
συνεργάτες του δρούσαν
άνενόχλητοι . Σταμπάριζανν τό σπίτι όπου <φυλάσσονταν> τά καλά κομμάτιω
έχουμέ φωνή!
Καί μήν άκούτε αύτό
που γράφηκε, ότι , δηλαδή , λοs. Στήν ούσία ήταν ένας
δ πρτος πού πέρασε τήν
πόρτα Της φυλακής γιά γα
τοκτονία είναι ό 23χρονος
καλός μπουκαδόρος , πού
μπουκάριζε στά καλά σπίτια, όπου οί ένοικοι είχαν ρανόμως στήν κατοχή μού
PpontoseNS
Συνέχεια στήν σελ .5
Συνέχεια στήν σελ. 7
31-07-2021 .