Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουλίου
(Κοδημερινή οκονομική ειδική εgιμρίδα Διακτηρύξεων- Δημοτριστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7428
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Αναδρομικά:
Γιατί δεν
Κτηματολόγιο: ΣτοUs ΟTA
τα αγνστου ιδιοκτήτην
ακίνητα
πληρθηκαν
29.000
δικαιούχΟι
και Πότε θα
πληρωθούν
Βουλή των Ελλήνων
κετά σημαντική εκκρε - από τον υπουργό Επ κρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κυ ριάκο Πιερρακάκη , ε ειδική
των Οργανισμν Τοπ- ρύθμιση για την αποκής Αυτοδιοίκησης κατάσταση των πλημ
Τη λύση σε μία αρμότητα
Κτηματολογίου που
αφορά τα κοινόχρηστα
και κοινωφελή ακίνητα
σάγεται
Πότε θα πληρωθούν
τα αναδρομικά σε
φέρνει
υπουργεία
με λ ει
Ψηφιακής Διακυβέρ- κτηματολογικν εγ
γραφν που αφορούν
σε ΟΤΑ ' και Β ' βαθ.
μού σε όλη την επικρά.
29.000 δικαιούχους νησης μετά από συμε τα
υπουργεία Οικονομικν και Εσωτερικν .
Ειδικότερα, με τροπο λογία πoυ προετοιμά μετά από
συνεργασία του υφυΨηφιακής
Διακυβέρνησης αρμό.
που δεν είδαν τα χρή- νεργασία
ματα στους λογαρια-.
Ποιες
περιπτσεις πρέπει
επανυπολογι
σμούς.
τει .
Κτηματολόγιο: Απλο
ποιείται η διαδικασίαΗ τροπολογία θα τεθεί
προς ψήφιση στην
Ολομέλεια σήμερα
ματολογικές εγγραφές
και κοινωφελή στο
ως -άγνωστου ιδιο.
κτήτην , Σύμφωνα με
την προς ψήφιση διά Η εν λόγω ρύθμιση ταξη , προβλέπεται ότι
αυτά τα ακίνητα , μετά
οριστικοrοίηση
των κτηματολογικν
εγγραφν, περιέρχον
ται αυτοδικαίως κατά
κυριότητα στον οικείο
ΟΤΑ, εφόσον τα εν
λόγω ακίνη τα εμφανί.
ζονται ως κοινόχρηστα
στούν.
στηκε
Συγκεκριμένα, η δια
δικασία προβλέπεται
να ολοκληρνεται με
την έκδοση σχετικής
διαπστωτικής Τράξης
από τον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης , με τη σύμφωνη γνμη της κατά
τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του
συνέχεια στην 10
συνέχεια στην 11
πουργού
Εστίαση:
Δεύτερη
ευκαιρία σε
διου για ζητήματα Κτη- αφορά αποκλειστικά
στα κοινόχρηστα και
Στύλιου με τη γενική κοινωφελή ακίνητα ,
όπως αυτά ορίζονται
στα εγκεκριμένα Γε
νικά Πολεοδομικά Σχέματολογίου Γιργου
γραμματεία Δημόσιας
Περιουσίας και Φοροεπιχειρήσειs λογικής Πολιτικής του
υπουργείου Οικονομιδια
που απορρί
φθηκαν
κν και υποβλήθηκε
Ψήφιση στη
καταχωρίστηκαν
εσφαλμένα στις κτηπρος
Και οι χάρτινες
αποδείξειs
με OR Code στο .
κυνήγι του
αφορολόγητου
Οι επιχειρήσεις των
οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρί.
έχουν τη
δυνατότητα μετά την
έκδοση της σχετικής
απορριπτικής απόφα
σης να υποβάλουν
συνέχεια στην 2
φθηκε
Σελίδα 9