Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-197 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
30 Ιουλίου 2021
Άριθμ. φύλ . 42021
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σιλουανου του και Σίλα καλουμένου
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 41β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Καλοκαιρία καιί μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 39β.
Σελήνη 20ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.27-Δύσις ήλίου 8.36
ΤΟ ΖΗΤΟΥΣΑΝΑΠΟΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝΔΗΜΟΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κατακραυγή γιά τήν άπαίτηση
του έπιδόματος του βοσκού τν Ιμίων
έπιστροφής
Στήν Βουλή έφερε τήν
Πάτήντησε δάναπληρωτής ύπουργός Εσωτερικν Στέλιος Πέτσας
άποκάλυψη της Εστίας όΆντιπρόεδρος Νικήτας Κανλαμάνης
ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ τν Ελλήνων συζητήθηκε τό χθεσι
νό πρωτοσέλιδο τής Εστίας, πού όχο μόνο έξήρε τό
έθνικό έργο του Αντνη Βεζυρόπουλου και τν άλλων
φρουρν τού Αίγαίου άλλά και άπεκάλυπτε την μικρότητα κάποιων κρατικν ύπηρεσιν πού ζητούσαν τήν έπ
στροφή του μικρού έπιδόματος, τό δποιο του έπέτρεπε
νά συνεχίζει τήν cοίκονομική δραστηριότητων στά Ίμια
( έκτροφή 40 κατσικιν) διασφαλίζοντας τήν έλληνική
κυριαρχία στήν νησίδα
πει νά τό πούμε στή Βουλή δτι άπεβίωσε στά ένενήντα
τέσσερα χρόνια του δβοσκός τν Τμίων ΉΒουλή τούλέ
ει τό τελευταΐο του άντίο . Ακούστε, όμως, τίάλλο διάβασα, ότι του έδίδετο ένα έπίδομα άπό τόν Δήμο τηής Καλύμνου για τή βενζίνη πού εβαζε στήβάρκα του γιά νά πάει
άπέναντι . Καί έρχεται τό Ελεγκτικό Συνέδριο καί βγάζει
άπόφαση, ότι αυτά είναι άχρεωστήτως καταβληθέντα και
ζητάει άπό τούς κληρονόμους του καί άπό τόν Δήμο Καλύμνου νά έπιστρέψουν τάλεφτά Θέλω νά πιστεύω ότι ό
κ. Πέτσας θάμας άκούσει καί άμέσως θά τακτοποιήσει τό
θέμα . Γιά τό Ελεγκτικό Συνέδριο, παρότι σέβομαι τούς
ΕΣΤΙΑ Φ
οι άκοίμητοι φρουροί του Αίγαίου
προστάτες τής έθνικής κυριαρχίας
piκnpης σνβooνν λτοον ΕSηνύπολ 2igηα ά, άοτν
Τόζήτημα ήγέρθη άπό τόν Άντιπρόεδρο τής Βουλής
Νικήτα Κακλαμάνη, δ όποίος άπευθυνόμενος πρός τό
σμα είπε: -Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, διάβασα ση
μερα στό πρωτοσέλιδο της "Εστίας" καί κρίνω ότι πρέ" Τόπρωτοσέλιδο τής <Εστίαςν στίς θεσμούς, δέν θέλω νά π τή λέξη πού ταιριάζει και νομίζω
Συνέχεια στήν σελ.3
ΕΝκήτας Κακλαμάνης
Μ Στέλιος Πέτσας
29072021
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή Αριστερά
του πλούτου
Έμβόλιο: πιό έπικίνδυνο καί άπό τά μνημόνια!
"Εργα άναβαθμίσεως
στά μνημεία τής Τήνου
Ππροκύπτει άπό τίς δηλσεις
κπόθεν έσχες τν πολιτικν
τής χρήσεως του 2019
Η ΕΦΕΤΙΝΗ δημοσίευσις τν κπόθεν
έσχες για τήν χρήση του 2019, όταν
ΣΥΡΙΖΑ ήταν άκόμη στήν Κυβέρνηση,
καταδεικνύει τό έπιχειρηματικό ταλέντο
άλλά και τήν σπουδή τολλν στελεχν
της Κουμουνδούρου νά άγοράσουν άκί
νητα-φιλέτα-σέ όλη τήν Ελλάδα και νά
έμπλουτίσουν τό χαρτοφυλάκιό τους . Χα
ρακτηριστικά παραδείγματα είναι έκείνα
των κ . Νίκου Φίλη, Δημήτρη Παπαδημούλη, Νίκου Παππά και Εύκλείδη Τσακαλτου , ένω άρκετά πλούσιο είναι και
τό κπόθεν του Γιάνη Βαρουφάκη πού
έπέστρεψε στά κοινοβουλευτικά έδρανα
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΥΠΑΡΧΟΥΝ τρείς πυρήνες άντιεμβολιαστν. Αύτοί έπιστήμη καί τήν πολιτεία. Οί ποινικές διξεις μηπού θεωρούν ότι τό έμβόλιο διά της έπιστήμης θέ- τροπολιτν και ίερέων . Ο Επιτάφιος τό μεσημέρι
τει σέ άμφιβολία καί δοκιμασία τήν όρθόδοξη πίστη και ή Ανάσταση στίς 9 τό βράδυ . Ή άλλοίωση του
τους . Έκετνοι έπίσης που είναι άντι-κρατιστές . όρθόδοξου τυπικού . 'Η άμφισβήτηση της πίστης
Δυσπιστουν γιά τό όψιμο ένδιαφέρον του κράτους καί της θρησκείας ς μεθόδου έπίλυσης των έγκο
για την ζωή τους και τήν ζωή τωνγονέων τους , σμίων . Οι άνθρωποι αύτοί είναι άναστατωμένοι γιαόταν άποδεδειγμένα αύτό έχει έπιδείξει άδιαφορία τίή πανδημία έχει τινάξει στόν άέρα τίς σταθερές
για άλλες κρίσιμες πτυχές του βίου τους . Υπάρ- τους . Τό καταφύγιό τους. Έχοντας χάσει τήν έμπι
χουν , τέλος, αυτοί που διακρίνουν πίσω άπό τόν στοσύνη τους στήν κοσμική έξουσία είχαν βρεϊ καπεριορισμό των άτομικν έλευθεριν και τά κέρ- ταφύγιο στήν ούράνια. Τρα άντικρίζουν πολιτεία
δη τν πολυεθνικν τόν έπόμενο γυρο της παγκο- και έκκλησία σέ άνίερο κατ' αυτούς συμβιβασμό να
σμιοποίησης. Τήν παγκόσμια κυβέρνηση, γιά την τούς ύποδεικνύουν λύσεις ξένες πρός τόν άξιακό
όποία έχει ήδη μιλήσει ο Μπάιντεν. Γιατί μελετω τους κδικα . Δέν είναι περίεργο λοιπόν πού άδει τό προφίλ των άντιεμβολιαστν; Γιατί συζητ δι - άζουν οί ναοί όταν άναγιγνσκεται ή περίφημος
αρκς μαζί τους; Γιατί προσπαθ νά καταλάβω . Πά - έγκύκλιος 3045 Ιερνυμου για τόν έμβολιασμό.
ντα προσπαθ νά καταλάβω . Όταν έχεις άπέναντί ούτε πς περιστασιακά γίνονται έπεισόδια στούς
σου πλήθος, μεγάλο πλήθος και μάλιστα τριαντά - ναούς. Οι πιστοί θεωροϋν τήν στάση της έκκλησί
ρηδες, σαραντάρηδες, πενηντάρη δες-παραγωγι
κές ήλικίες-πρέπει πάντα νά προσπαθείς νά καταλάβεις. Ή καταγγελία δέν είναι λύση. Λύση είναι ή
κατανόηση.
Ε Αίθουσα διδασκαλίας στήν Μονή Ούρσουλινν
Έλευθερία
ή άσυδοσία;
ας προδοσία . Αντι-δογματική . Καί άς καταχωρίζονται στήν έπίμαχη έγκύκλιο πλήθος παραδειγμάτων Αγίων πού άναγνριζαν τήν ίατρική.
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Ο δεύτερος πυρήνας άντιε μβολιαστν είναι
οί άντικρατιστές . Νεαρός ύφυπουργός του κυρί ου Μητσοτάκη μάλωσε νεαρό ναυτικό έπειδή δέν
τήν πίστη είναι καιρό τρα θυμωμένοι μέ τήν πολι - έμβολιάστηκε . Μάδέν σκέφτεσαι τόν πατέρα σου
καί τήν μητέρα σου; τόν ρτησε . Νόσησαν καί οί
Β'ΜΕΡΟΣ
12 νέα έργοστάσια
Η πρτη κατηγορία άντιε μβολιαστν πού
έχουν στόν πυρήνα τν άξιων τους το δόγμα και
Η ΠΕΝΙΑ έν είρήνη- κάπως έκάμφθη στά χρόνια της μεταπολίτευσης
όπως άποκλήθηκαν . Τά ζήσαμε μέ
απλαίριαν δημοκρατία . Καί μέ μια κά
ποια πρωτόγνωρη χλιδή ( έστω πλαστική ) και έκλυση των ήθν . Αυτό συντελέστηκε μέ έκβιαστική άστοποίηση. Μέ γρήγορη άστυφιλία και δραματική έγκατάλειψη της ύπαίθρου,
μέ συνέπεια τήν έξάλειψη της πρωτογενους παραγωγής . Οι -ραντιέρηδες καί ό τομέας των ύπηρεσιν κυριαρχούσαν , δυτικότροπα, ξενόφερτα , έκφυλιστικά. Ένας τρόπος μιας
είκονικής εύμάρειας μέ άνθηση ένός
άρρωστου νεοπλουτισμού ύπό κομ
ματική κάλυψη και φροντίδα πάντα
καί της αδιαπλοκής ς θριαμβεύουσας δύναμης . Μέσα στήν ΕΟΚ. Γ ναμε (σαρκαστικό αύτό) Εύρωπαϊοι.
Μέ τάσεις άπόρριψης κάθε σκέψης, έκδήλωσης και ίδέας έθνικής,
θρησκευτικής , παραδοσιακής . Τό
απολιτικς όρθόν. της έποχής
ήταν Όργουελικό καί αυτοκτονικό.
φαρμακευτικν
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
τεία και μέ τήν έκκλησία . Το έμβόλιο είναι τό άποκορύφωμα! Προηγήθηκε ή άμφισβήτηση, ή ένοχο- δυο ήδη!Καί δέν είδα κανένα σας νά ένδιαφέρεται
Συνέχεια στήν σελ. 3
ποίηση καίή λοιδορία τής Θείας Κοινωνίας άπό την
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άποφυλακίζεται ό έχτελεστής
του Μπακογιάννη!
Στήν φυλαχή
για έξολόθρευση γάτας
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Σγουρα δέν είναι συνηθισμένη είκόνα ένα λιοντάρι νά κάνει βόλτα στούς δρόμους και μάλιστα
σέ ρα αίχμής , σέ όποιαδή ποτε πόλη του κό σμου . Ακόμη καί σέ χρες που τάάγρια ζα δν
είναι ξένα στήν καθημερινότητα τν πολιτν.
Αύτό συνβη τήν Τετάρτη στό Ναϊρόμπι, όπου
τό αίλουροειδές άπέδρασε άπό τόέθνικό πάρκο
τής πρωτενούσης τής Κέννας και έσπειρε τόν πα
νικό . Τό λιοντάρι έφερε άναστάτωση στούς κα.
τοίκους του Όνγκάτα Ρονγκάι, ένός προαστίου στά νότια του Ναϊρόμπι, κοντά στό πάρκο .
Ή Υπηρεσία Άγριας Ζωής τής Κένυας άνέλαβε
δράση, καθς είχε συγκεντρωθεί πλήθος άνθρπων γιά νά παρατηρήσει τό ζο Ερριξαν στό
λιοντάρι βέλος μέ ύπνωτικό, τό άκινητοποίησαν
και τό μετέφεραν μέ άσφάλεια πρός Τίς κτηνιατρικές δομές για παρακολούθηση καί προκειμέ
νου νά του βάλουν ένα περιλαίμιο, προτου τό
άπελευθερσουν στό πάρκον άνέφερε ή σχετική
είδησεογραφία.
ΣΤΙΣ 20Ιουλίου 2002, στό Μόρφι Θεσπρωτίας, συλλαμβάνεται ό Ήρακλής Κωστάρης , μέλος τής τρομοκρατικής όργανσεως 17 Νοέμβρην . Τόν Ιούλιο
του 2021 άποφυλακίζεται μετά 19 χρόνια παραμονής
στήν φυλακή, παρά τήν συμμετοχή του σέ άνθρωποκτονίες. Ο Κωστάρης είχε τόν ρόλο έκτελεστού στήν
δργάνωση και συμμετείχε στήν δολοφονία και του
Παύλου Μπακογιάννη..
ΗΠΡΩΤΉ προφυλάκισις άτόμου πού κακοποιεί ζο
είναι πλέον γεγονός. Τήν περασμένη Δευτέρα συνελήφθη στήν Πάτρα ένας νεαρός 23 έτν που βασάνι
σε καί σκότωσε μία γάτα . Το συμβάν έλαβε χρα στήν
περιοχή τουνοτίου πάρκου της πόλεως. Πρόκειται γιά
τήν πρτη προφυλάκιση δράστου πού όμολόγησε τό
έγκλημα, μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου πού
μετέτρεψε σέ κακούργημα τήν δολοφονία και τόν βασανισμό τν ζων.
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μέχρις ότου φθάσαμε στήν
ρα της κρίσεως (2010) . Τότε πού ή
Συνέχεια στήν σελ. 5
Μιά μικρή, καθημερινή Όδύσσεια του δρόμου
Καύσων , ξκαύσων, ζα - λοιπν μικροβίων ) τν
λνομαι τό μικρό μου σακ διο και ξεκιν γιά μιά μικρή
περιπέτεια . Μία άπό έκείνες νότητας .
τiς περιπέτειες τiς όποίες
προκαλ νά μου συμβούν , κελλάριο πού μού Ελεγε: πρωνός ήλιος, κατε θύνομα
καθς έπιμένω νά χρησιμοποι τά μέσα μαζικής μεταφοράς , μοναδικούς φορείς
( πλήν τν Ισεων καί τν
Ξεκιν , λοιπόν , άπό τό
σπίτι, στήν Καστέλα , βγα νω στήν λεωφόρο και , βα - πολυκλινική .
δίζοντας άργά και άπό τήν
πλευρά πού δέν χτυπάει δ
πραγματικν διαστάσεων
και είκόνων τής καθημεριΤομείο μας έχει συμβληθε μέ
τό έν λόγω θεραπευτήριο
. Ενα έστιατόριο τής Νέας Υόρκης έσπασε Τό ρε
κόρ ότι πουλάει Τις πιό άκριβές τηγανιτές πατάτες
του κόσμου . Τό Serendipiy3, που βρίσκεται στό
Upper East Side Του Μανχάτταν παρουσίασε τς
"Creme de la Creme Pomme Frites", στήν τιμή
τν 200 δολλαρίων . Οί πατάτες του Serendipity3
είναι τής ποικιλίας Chipperbec, πού έχουν λεπτή
φλούδα, χαμηλή περιεκτικότητα ζάχαφης καί ύψηλή περιεκτικότητα άμύλου
Φθάνω στήν είσοδο.
Έλαφρός συνωστισμός , άλλά
μέ μάσκες καί-κατόπιν ύποδείξεως τν ύπαλλήλωντρα
εχουμε φωνή!
Θυμάμαι τόν Άλέκο Σα<Τό μυστικό του νά άπο- όρχικά πρός τό Μετροπόλιδίδεις τήν είκόνα τής ζωής ,
είναι νά τήν ζε Πόσο δκαιο είχε !
Ανανεωμένη ρτόμη πιοέννατή:
ταν , προκειμένου νά κλείσω
ένα ραντεβού γιά μιά έξετα- άντισηπτικό γιά τάς χείρα .
ση τής συμβίας, καθς τό
Συνέχεια στήν σελ. 4
30-7-202 1 .