Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7427
Τιμή : 1.00ε
Κιθημερινή οικονομική ειδική εgιμερίδο Διακηρίξευν- Δημοηρισν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Υπό εξαφάνιση
τα καταστήματα
των ελληνικν
τραπεζν
ΕΦΚΑ: Τι ισχύει με
τIs συντάξειs όσων χρωστούν
στα ταμεία
Ξεκαθαρίζει το τοπίο
σε σχέση την καταβολή σύνταξης στους
οφειλέτες των ταμείων εγκύκλιος την
οποία εξέδωσε ο e
ΕΦΚΑ.
Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει τα 6.000 ευρ.
ακόλουθα:
Όριο οφειλν προς
τον π. ΟΓΑ και μέθοδος παρακράτησης
ποσού οφειλν από τη
σύνταξη
Η σύνταξη καταβάλ- σύνταξη καταβάλλεται
λεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από
τον ασφαλισμένο ποσό
προς τον e-ΕΦΚΑ από
κάθε είδους ασφαλι στικές εισφορές , οφει .
λές από αναγνριση ΟΓΑδεν ξεπερνούν το
πλασματικού χρόνου
ασφάλισης, πρόσθετα
πτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση
του πρην Ο.Γ.Α., η
σύνταξη καταβάλλε ται, εφόσον το οφειλό.
ασφαλισμένο ποσό δεν
ξεπερνά το ποσό των
Σε τραπεζικό κατάστημα μικρού περιφε ρειακού δήμου , οι
ρες περνούν αργά.
Η κίνηση είναι περιορισμένη και εξαντλεί ται στις επισκέψεις
των ηλικιωμένων της
περιοχής , οι οποίοι
και αυτοί το τελευταίο διάστημα αραι .
νουν.
Ο φόβος της πανδη.
μίας τους έκλεισε
μέσα και οι μόνες συ
συνέχεια στην 11
Σε περίπτωση οφει .
λής σε περισσότερους
από έναν ενταχθέντες
στον ο-ΕΦΚΑ φορείς
που εμπλέκονται στη
συνταξιοδότηση.
ται να καταβάλει εφ .
παξ το υπερβάλλον
ποσό , εν , ως προς το
υπόλοιπο ποσό . Εόσον, το υπερβάλλον
αφορά
οφείλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση
του π οΓΑ.
Οι οφειλές από ανα.
γνριση πλασματικού
χρόνου
αυτοτελς
εφόσον το συνολικά
οφειλόμενο ποσό δεν
είναι μεγαλύτερο των
20.000 ευρ και σωρευτικά εφόσον τυχόν
οφειλές στον πρην
ή 6.000 ευρ στον
πρην Ο.Γ.Α. δεν εξοφληθεί εντός διμήνου μέσω εξαγοράς δεν
από τη γνωστοποίηση περιλαμβάνονται στο
της οφειλής , η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από
πρτη μέρα του επό.
μενου μήνα της εξόφλησης αυτού."
Το όριο των 6.0006
ασφάλισης
Έρχονται
δυσάρεστεs
εκπλήξειs για τέλη και λοιπές επιβα.
το κοινωνικό
τιμολόγιο
τns ΔΕΗ
ποσό των 6.000 ευρ.
Εφόσον το οφειλό μενο ποσό είναι μεγα .
λύτερο των 20.000
ευρ ή των έξι χιλιάδων 6.000 ευρ για
τον πρην Ο.Γ.Α., ο
όριο των 6.0006 , αλλά
περιλαμβάνονται στο
γενικό όριο οφειλν
ρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000
Ειδικά ως προς τις
οφειλές που προκύ- οφειλέτης υποχρεού
των 20.000c
Η παρακράτηση των
οφειλν , ανεξάρτητα
συνέχεια στην 10
Μπαράζ
φορο-ρυθμίσεων
Μέσα στον επόμενο
μήνα κλείνει το taxisnet για τις φορολογι
κές δηλσεις 2021 και
αμέσως μετά ανοίγει
η ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο της
ΔΕΗ, Ωστόσο , ειδικά
για το κοινωνικό τιμολόγιο έρχονται δυσά
συνέχεια στην 2
-Αοκαλυπτήρια τns ρύθμισηs 36-72 δόσεων
-Οχι σε Παράταση Προθεσμίαs για τis
φορολογικές δηλσει s , ναι σε έκππωση 3%
και τον Αύγουστο , από τον υπουργό
Οικονομικν
Σελίδα 9