Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 29.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7657
29 χρόνια
ΠΑΝΕΑΛΗΝΙΑ οι αιτήσεις για επιδότηση Πάγιων δαπανν
Μέχρι 4 Αυγούστου
Βορείου Ελλάδος
Μόλις το 14%
των ΜμΕ δηλνει πλήρη γνση των επιμέρους δράσεων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάπτυξης,
Εθνική
Ενδιαφέρον αλλά και κενο
Στο 159%
Με το Ταμεο Ανάκαμψης να προσφέρα εξαιρετικές εικαρίες ανάπτυξης για πις ελληνικές
ΗμΕ, κρίσιμο ζήτημα απoτελεί η δάθεση και η ετοιμότητ τους να αξοποιήσουν αποτε
λεσματικά αυτή την ιστορική συγκυρία
Στοχεύοντας στην αξολόγηση αυτής της Παραμέτρου, η Πρόσφατη έρευνα πεδίου της
Δεύθυνσης ΟικοΥομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ σε δείγμα 600 ΜμΕ εξτάζει τον βεθμό εξο κείοσης τον ελληνικν μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(νεργα τον Μάιο
ΤΡΑΠΕ
με Τις δράσεις του Ταμείου Ανά
καμψης και διερευνά τους Παρ
γοντες Που θα Προσδιορίσουν ης
δυνατότητες απορρόφησης των
| σχετικν κονδυλίων .
Δεδομένης της σημαντικής
υστέρησης σε ορους ανταγων
| στικότητας Που χαρακτηρίζεα Τς
εληνικές μικρές επιχερήσας όπως
Έτος μετάβασης, όπου ωστόσο θα επ τευχθεί σημαντική βελτίωση της καθαρής υτν για τα αποτελέσματα του α' εξαμήκερδοφορίας , χαρακτήρισε το 2021 ο Ευ.
Μυτιληναίος, εν επανα βεβαίωσε την σύμβουλος του ομίλου Τοποθετήθηκε
εκτίμησή του ότΙ Το 2022 η καθαρή κερ- επίσης τόσο για τις Προκλήσεις της <πράδοφορία του ομίλου θα είναι διπλάσια από
αυτή του 2020, Προσεγγίζοντας τα 260
εκατ. ευρ.
ΣΤΟ Πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλ
νου του 2021, ο Πρόεδρος και διευθύνων
Μέχρι 4 Αυγούστου αποτυπόθηε σην Τρόσφατη οε
σινης μετάβασης όσο και σε ό,τι αφορά
την άνοδο των τιμν εμπορευμάτων και
ειδικότερα τοου αλουμινίου.
Τική μελέτη της ΕΤΕ)
ο ατήσεις για
επιδύτηση
πόγαν δαπανν
< Ανθεκτική~Υ αύξηση 9,2% τη
αποδείχτηκε η διετία 2018-19, Προκατα κτι κά ξένες
ελληνική κτηματαγορά ,
σημαίνει
DBRS σε ανάλ-2020, αλλά Το
υσή της , Παρά πρόσημο Παρέ- ετήσια βάση, ο Αθήνα και άλλο- έρον , αν και η
την ύφεση Που
προκάλεσε
πανδημία.
Μετά από μια ριστικά μέτρα ταγορά εξαρτά-Αντίθετα,
σωρρευτική επεκτάθηκαν
βαθμό από τις συναλλαγές σε
άλλες περιοχές
και στο 2021, Τα
επενστοιχεία
οι Τιμές στα οικ στικά ακίνητα ΤTΕΛΛ 0,00% σημαίνει υψηλό-έχουν πιο περιοη επιβράδυναν το
της δύσεις και ατό
επινέα
δείχνουν
άνοδο 3,3% σε στις τιμές στην
τερες αυξήσεις ρισμένο
επενΒΕΘ:
δυτικό ενδιαφ
θετική ελη αίζηση
2% του καττατου μισθού
οίκος
μεινε θετικό στο
η 4,6%. Μάλιστα σημαίνει ότι η Τουριστικούς πιθανότατα θα
Παρότι τα Περιο-ελληνική κτημα- προορισμούς. επωφεληθούν
επιυς δημοφιλείς DBRS εκτιμά ότι
από τη γενικόΤερη Τάση.
σε μεγάλο τιμές
Created by Universal Document Converter