Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
|Διορθθηκε τεχνικό σφάλμα στον Πίνακα δικαιούχων του <Τουρισμός για Όλουςτ.
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6027 Πέμπτη 29.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ελληνικά
Χρηματιστήρια:
Στις 11 Αυγούστου
η επιστροφή
κεφαλαίου
Πς ρυθμίζονται
τα χρέη προς ασφαλιστικά
ταμεία και εφορία
Δημήτρη Κοντομηνά
>>> Τελ.
>>>Τελ.
Στη Eurobank το 29,5%
των μετοχν της Ιntertech
Πάς ρυθμίονται τα χέη
Τη μείωση του μετοχι κού
κεφαλαίου της Εταιρείας
4.224.360,00 Ευρ , η οποία
θα Πραγματοποιηθεί με
αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξας της μετοχής
κατά 0,07 Ευρ (από 0,4
Ευρ σε 0,42 Ευρ) και
καταβολή του αντίστοιχου
Ποσού
Προς ασφαλισικά Ταμεια και εφορια
στους μετόχους,
ενέκρινε η επαναληπτική
γενική συνέλευση
μετόχων
Χρηματιστήρια Που πραγμαTΟΠοιήθηκε στις 16 Ιουνίου.
Ελληνικά
Την Τετάρτη 30.06.2021
καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εμπορικό Μητρο (Γ.ΕΜH)
Frigoglass
Κωδικό
Αριθμό
Καταχρησης 2573001 , η
υπ' αριθ. 73027/30.06. 202 1
απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
με την οποία εγκρίθηκε η
ΤροποΠοίηση του σχετικού
αρθρου ου Καταστατικού
της Εταιρείας συνεπεία της
μείωσης του μετοχικού κεφ
αλαίου.
Υποβάθμισε σε Caal
τη Frigoglass η Μoody's
Σε Caa1 από B3 υποβάθ -κή επίδοση της εταιρείας
μισε τη Δευτέρα την
αξιολόγηση
FrigoglassΦΡΙΓΟ 0,00% η
Moody's, με Το οutlook να
είναι σταθερό.
από την Πρόσφατη Πυρτης καγιά σε εργοστάσιο στη
Ρουμανία.
Ρύθμιση ασφαλιστικν οφειλν της Πανδημίας σε έως 72 δόσεις και
δυνατότητα επανένταξης σε απολεσθείσες ρυθμίσεις με την καταβολή
της δόσης Αυγούστου έως το τέλος Σεπτεμβρίου προβλέπει τροπολογία
του υπουργείου εργασιας η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.
Ανάλογη τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο οικονομικν για τα
χρέη της πανδημίας στη εφορία.Συμφωνα με τις διατάξεις
1α. Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η Προθεσμία καταβολής
οφειλν
Η Εnτροπή Εταιρικν Πράξεων του Χρηματιστηρίου
Αθηνν ενημερθη κε την
27.7.2021 για την ως άνω
μεταβολή της ονομαστικής
αξίας των μετοχν Της Εται
ρείας,Δικαιούχοι στη λήψη
της επιστροφής κεφαλαίου
( 0,07 ευρ ανά μετοχή)
βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record
date) είναι οι εγγεγραμμένοι
στα αρχεία Του ΣΑΤ. επενδυτές
05.08.2021 (αποκοπή την
Τετάρτη 04.08.2021, πρν
από την έναρξη της συνε
δρίασης του Χρηματιστηρίου
Αθηνν ).
Οι υψηλές κεφαλαιακές
δαπάνες Που απαιτούνται
για την αποκατάσταση
Παραγωγής
Η απόφαση αντανακλά
την εκτίμηση της Μοody's Ρουμανία θα οδηγήσουν
ότι οι Πιστωτικοί δείκτες Τις ελεύθερες ταμειακές
FrigoglassΦΡΙΓΟ ροές σε αρνητικό έδαφος,
0,00% δεν θα ανα κάμ- σύμφωνα με τη Moody's.
Ψουν σε επίπεδα συμβατά
με μια αξιολόγηση B3
κατά τους επόμενους 12 μά ότι οι αρνητικές ταμειμε 18 μήνες.
από ασφαλιστικές εισφορές μέτρων αντιμετπισης των αρνεργοδοτν , αυτοαπασχολούμε ητικν συνεπειν της εμφάνινων και ελευθέρων επαγγελμα- σης του κορωνοίου .
Ο οίκος αξιολόγησης εκττην
Πέμπτη
ακές ροές θα έχουν επίσης Τιν, η οποία Παρατάθηκε μέχρι
την 30ή.4.2021 στο Πλαίσιο των
αποτέλεσμα
Η εκτίμηση αυτή βασίζε-αποδυνάμωση της ρευται στον αντίκτυπο στη στότητας.
λειτουργική
αι οικονομιCreated by Universal Document Converter