Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
29 Τουλίου 2021
Καλλινίκου και Θεοδότης μαρτύρων
Σελήνη 19ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.26-Δύσις ήλίου 8.37.
ΑΠΙΚΗ Καλοκαιρία καί βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 39β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 38β.
Αριθμ. φύλ. 42020
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΘΩΡΑΚΙΣΑΝΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΩΝ
Οι άκοίμητοι φρουροί του Αίγαίου
φρουροί τού Αίγαίου
προστάτες της έθνικής κυριαρχίας
Απίστευτο: Τ Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί νά έπιστραφούν τά χρήματα πού έδίδοντο
γιά βενζίνες στόν βοσκό των Ίμίων
Αντνη Βεζυρότουλο, πού έφυγεχθές άπό τήν ζωή!
ΜΙΑ ΤΑΠΕΙΝΗ λέμβος μετέφερε χθές τό
πρωί άπό την Ψέριμο στήν Κάλυμνο τήν σορό του Αντνη Βεζυρόπουλου, ένός"Ελληνος πού έσφράγισε μέ τήν παρουσία του , έπί
δεκαετίες , τήν έλληνική κυριαρχία στά νησιά του άνατολικού Αίγαίου. Κυρίως στό
σύμπλεγμα τν Ιμίων και την Ψέριμο. Εκεί
έκινείτο διατηρν ένα κοπάδι άπό 40 περί που κατσίκια ή έκτροφή των όποίων συνιστουσε κοίκονομική δραστηριότητα και
ς έκ τούτου θωράκιζε νομικς τήν έλληνικότητα τν νησιν.
της Ρ, Δέσποινα Αχλαδιτη, πού πήρε την
θέση της στό Πάνθεον του Ελληνισμού τό
1982, τόν άκρίτα της Λεβίθας Δημήτρη Καμπόσο, πού άφησε τήν τελευταία του πνοή
στίς άρχές Μαρτίου του 2020, και την κ.
Είρήνη Κατσοτούρχη, πού συνεχίζει νά κρατείμόνη τήν έλληνική Σημαία στό άπομονωμένο νησί τής Κινάρου .
Θάπρέπει όμως , κάθε φορά πού κλίνουμε
τό γόνυ πρό των φρουρν αυτού του άρχιπελάγους και τής έθνικής ίδέας , νά έρχεται στό
μναλό μας ή μικρότης του έλληνικού Κράτους
ΌΆντνης Βεζυρόπουλος κέφυγεν στά
94 του . Θα τόν θυμόμαστε μαζί μέ την Κυρά
" ΌΔημήτρης Καμπόσος
ΕΟΑντνης Βεζυρότουλος HΔέσποινα Αχλαδιτη u ΉΕiρήνη Κατσοτούρχη
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Βεοβεσός: Άνοικτοί
οί οίκοι άνοχής όχι
όμως τά δικαστήρα
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό έχφασισμός του δημοσίου βίου
Πανικός στήν Άγκυρα
λόγω τής άποχωρήσεως
τν ΗΠΑάπό Ίντσιρλίκ
στα Πέτσα) . Φοβάμαι έν τέλει ότι είσάγεται σταδιΤΗΝ <τριτοκοσμική είκόναν πού έπικρατεί στά δικαστήρια της χρας περι
έγραψε μέ άγανάκτηση ό πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνν Δη .
μήτρης Βερβεσός . Πολλά δικαστήρια
είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού , δικαστικές αίθουσες δέν άνοίγουν γιατί δέν
λειτουργούν κλιματιστικά τό καλοκαίρι και ή θέρμανσις τόν χειμνα . Αντιθέ
τως δέν έπηρεάζονται άπό τόν κορωνοΤό οί οίκοι άνοχής και τά σφαιριστήρια
πού λειτουργούν και αύτά κανονικά μετά την λήξη του Ιockdown, ένω τά ποιν
κάδικαστήρια είναι άκόμη σφραγισμέν .
Σέκαμμία εύρωπαϊκή χρα, συνέχισε ό
κ. Βερβεσός, δέν κλείνουν τά δικαστήρια
Συνέχεια στήν σελ.3
ΕΜΕΙΝΑ άφωνος προχθές τό πρωί όταν πληροφορήθηκα τήν άπόλυση άθλητικού συντάκτου της ακς στήν Έλλάδα τόύβρίδιο μιας δικτατορίας της
ΕΡΤέξαίτίας ένός κακόγουστου χοντροκομμένου μοναδικής σκέψης στό όνομα ένός νοθευμένου φιάστείου του για τά χαρακτηριστικά τν Κορεατν λελευθερισμού . Όποιος δέν πειθαρχεί μαυρο φί
άθλητν του πίνγκ πόνγκ τό όποϊο θεωρήθηκε ρα - δι πού τόν έφαγε!
τσιστικό . Αφωνος όχι μόνο γιατί καρατομήθηκε ό
συγκεκριμένος, ένω μένουν άκόμη στήν θέση τους
οί μεγάλες κεφαλές, πού εύθύνονται για τήν μή με τάδοση των άγωνισμάτων των Έλλήνων Ολυμπιο - ΕΡΙ (ανευάκροάσεως ) θά φρίξει: μερικά είναι πιό
νικν και πρωταθλητν όπως ό Πετρούνιας και ο
Γκινης.Άφωνος έπειδή άπελύθη άπό την εργασια 10.03 και βρίσκεται ό Δημοσθένης στήν θέση του;
του δημοσιογράφος κατ' άπαίτησιν μιας στρατιας Ακόμη δέν άπολύθηκε; έγραφε ένα. Είναι της ίδίάνωνύμων του Twitter οί όποτοι κρυπτόμενοι πίσω
άπό τήν άσφάλεια της άνωνυμίας τους έπιτίθενται ας κοπης μέ αύτά που ζητούσαν νά μήν προσληκαθημερινς ς σύγχρονοι Ίαβέρηδες έπίδικαίων
καί άδίκων. Διατάσσοντας πογκρόμ στό όνομα του
άντιρατσισμου , της προστασίας τν γυναικν, τν
μειονοτήτων, των ΛΟΑATKΙ κ.λπ. Φοβαμαι ότι διανύ-νικη σημαια αριστούχους μαθητές . Και δέν προσεουμε μια έποχή στήν όποία κάποιοι συμπεριφέρο-Ληφθη . Ασχέτως άν αύτά πού είπε γιά τους μετανται πιό ρατσιστικά άπό τους ρατσιστές στό όνο- ναστες ειναι έπισημη κρατική πολιτική σήμερα στό
μα του φιλελευθερισμού . Φο
μιά έποχή πού καταργείται τό κράτος δικαίου στό
όνομα του κράτους δικαίου. Φοβάμαι ότι διανύουμε μια έποχή που καταργείται ή έλευθερία εκφρα- που άπαίτησαν άπό τήν διοίκηση του μετρό να μήν
σης στό όνομα της δήθεν προστασίας του κοινω - όνομαστεί ό Εύαγγελισμός στάση Παύλου Μπανικού συνόλου. Φοβάμαι ότι διανύουμε μια έποχή κογιάννη και νά μήν άναρτηθούν στίς διαφημιστήν όποία φιλοξενείται στά ΜΜΕ ή μία και μοναδική σκέψη και έξαφανίζεται κάθε διαφορετική μέ στικές του πινακίδες συνθήματα οίκογενειακν
τήν άσφάλεια της κρατικής χρηματοδότησης (λί
Έξηγούμαι: όποιος διαβάσει τά άννυμα tweet
πού προκάλεσαν τήν άπόλυση Καρμοίρη άπό την
ρατσιστικά και άπό τόν ρατσισμό που καταγγέλλουν. Μερικά είναι καιπιό χουντικάν: Είναι ή ρα
(σελ. 3
φθεϊ στήν ΑΕΚΟ Τσάρτας έπειδή είχε άλλη άποψη
άπό την κρατουσα γιά τούς παράνομους μετανάστες καί τούς δικαιούμενους νά φέρουν τήν έλληΟι κέκλογές
τής πλημμύρας
Αίγαίο καί τόν"Εβρο. Είναι της ίδίας κοπής μέ αυτά
ιαι ότι διανυουμε πού άπαίτησαν νά διακοπεί άπό τά ΜΜΕτο σπότ
για την υπογονιμότητα και υπογεννητικότητα σέ
πρόσφατο συνέδριο. Είναι της ίδίας κοπής μέ αυτά
του Α. Π Δημόπουλου*
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ πλημμύρες του 2002
οί όποιες άποδεκάτισαν τήν κεντρ κή Εύρπη, όποταμός Ελβας, αυτός,
που άποθανάτισε τόσο χαρακτηριστικά στίς vedute του ό μεγάλος Canaletto
ζωγραφίζοντας την Δρέσδη, έφθασε
τήν στάθμη του σχεδόν στά 10 μέτα
καί κόντεψε νά καταστρέψει τήν ίστορική πόλη. Oί είκόνες άπό τά νερά, νά
άπειλουν το περίφημο παλάτι του
Zwinger καί τήν Όπερα Semper, έκαναν τόν γύρο του κόσμου και έγκαθι δρύθηκαν στήν συλλογική μνήμη . Καί
δέν ήταν μόνον ή Δρέσδη. Έκείνες
οί τρομερές πλημύρες είχαν έπίσης
άπειλήσει την Πράγα, πάλι ό"Ελβας
και ό παραπόταμός του ο Μολδάβας
- ποιός άλήθεια δέν θυμάται τόν φοβο, μήπως το νερό όδηγουσε σέ κατάρρευση την γέφυρα του Καρόλου,
ένα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμου καί ένα άπό τά σύμβολα της
Χρυσής Πόλης", Καί φυσικά έκτός
άπό τό συμβολικό και πολιτισμικό κό στος (πού είναι πάντοτε άνυπολόγιστο) ύπηρχε καί τό οίκονομικό, τό
κοινωνικό και το άνθρπινο . Ζημιές
πολλν δισεκατομμυρίων ( και μέ τήν
ίδιωτική περιουσία σέ μεγάλο βαθμό
Έκινδύνευσαν
νά καταστραφούν
πολύτιμες ταινίες
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Βόζενμπεργκ: H
Πρόεδρος δέν μάς κάλεσε
Αφαιρείται ή ύπηκοότης
του Ασσάνζ!
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
9 Μετά δύο χρόνια έργασίας , ή πρτη στόν κό
σμο άτοάλινη γέφυρα , βγαλμένη άπό Τρισδιάστα
το έκτυπωτή, Τήν όποία έξέλιξε ή έταιρεία λογισμικού Μx3D, τοποθετήθηκε σέ ένα άπό τά πιό
παλαιά κανάλια του Άμστερνταμ . Ή φουτουριστική, βραβευμένη γέφυρα, σχεδιασμένη άπό τό
Joris Laarman Lab καί μέ τον Όμιλο Aup σέρό λο πρτου μηχανικού, μετεφέρθη μέ πλωτά μέσα,
διασχίζοντας τά κανάλια τής όλλανδικής πρωτευούσης και πλέον έννει Τις δύο όχθες του καναλιού
Oudezijds Achterburgwal.
BΑΘΙΑ ήνωχλημένη άπό την άπόφαση της Προέ
δρου τής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπού
λου νά μήν άπευθύνει προσκλήσεις στούς εύρωβου
λευτές για τήν δεξίωση στό Προεδρικό Μέγαρο γι
την άποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι ή Ελίζα
Βόζενμπεργκ. Επέκρινε τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας γιατί δέν ήκολούθησε τό πρωτόκολλο πού είχε
καθιερσει ό τέως ΠτΔΠροκόπης Παυλόπουλος
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ του Ισημερινού άπεφάσισε νά άνακληθεί ή άπόφασις νά χορηγηθεϊ ή ύπηκοότης τής
χρας στόν ίδρυτή του ίστοτόπου WikiLeaks Τζού λιαν Ασσάνζ, δ όποίος παραμένει έγκλειστος στήν
φυλακή όψίστης άσφαλείας Μπέλμαρς στό Λονδίνο ,
|έν οί ΗΠΑ ζητούν την έκδοσή του Ό Άσσάνζ κα
τηγορείται ότι συνωμότησε μέ τήν πρην άναλύτρια
τού άμερικανικού Στρατού Τσέλσυ Μάννινγκ γιά νά
Συνέχεια στήν σελ . 3
Συνέχεια στήν σελ. 5
Παρά θίν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
. Τό ήλεκτρονικό τσιγάρο καί άλλα παρόμοια
προϊόντα είναι έπικίνδυνα γιά Τήν ύγεία καί πρέ
πει νά άποτελέσουν άντικείμενο ρυθμίσεως προκειμένου νά καταπνγούν έν τή γενέσει τους οί τακτικς
τής καπνοβιομηχανίας γιά προσέλκυση πελατν,
προειδοποιείό Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ο
ΠΟΥ δημοσιοποίησε μία νέα έκθεση γιά την μάχη
κατά του απνίσματος ή όποία πραγματοποιήθηκε
άπό κοινού μ τήν Bloomberg Philanthropies . Ή
έκθεσις σημεινει πς οί κατασκευαστές τν προϊό
ντων αύτν, ή βεντάλια τν όποίων δέν σταματά
νάμεγαλνε, θέτουν συχνά ς κύριο στόχο παιδιά
καί έφήβου μέχιλιάδες δελεαστικά άρματα-ήδη
έχουν παρουσιασθεί 16.000 διαφορετικά-και καθησυχαστικές δηλσεις. Ήχρήσις αύπν τν ήλεκτρονικν τσιγάρων άπό τους κάτω τν 20 έτν
νέους άνησυχεί ίδιαίτερα τήν υπηρεσία του ΟΗΕ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Εύτυχς, ύπάρχει καί ή Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία
Κι έχεις, λοιπόν , μέσα σ'
αύτη τήν άχλύ , μέσα στήν
κρόκοσμο , μπορεί νά μας μίρλα που κυριεύει τήν κοιάπασχολεί τό γιατί νόσησε νωνική μας ζωή , μία έλλη
δέμβολιασμένος ύπουργός νικν συμφερόντων έταιρεία ,
είσηγμένη στό Χρηματιστή
ριο τής Νέας Ύόρκης, τήν
της σκάφη στήν διαδικασία
του δεξαμενισμού και περιμένει τρα , πάνοπλη , τήν
άνάκαμψη της άγοράς . Νά
σημεισουμε ότι κατά την
περίοδο αύτή δραστηριοποιήθηκε τό 92% τού στόλου τής ΤEN , ή όποία διαχειρίζεται 68 δεξαμενόπλοια
140.000.000 καί διαχειριστι
κά έσοδα 2.200.000 , έκατομ μυρίων δολλαρίων κατά τό
α τρίμηνο του 2021!
Μπορεί έμείς νά άσχολούμεθα μέ τόν δικό μας μι τρα
έχουμε φωνή!
Άναπτύξεως , άλλά μέσα σ'
αύτή τήν θολούρα ή έλλην κή Ναυτιλία άρμενίζει χωρίς
νά κοιτάζε τήν δική μας με
λαγχολία.
Καί θαυμάζεις τήν έτομότητα καί την σπιρτάδα
τν Ελλήνων ναυτίλων, καΤEN (του Ομλου που δρυ- θς ή έταιρεία έκμεταλλεύθηκε τήν περίοδο τν χαμηλν ναύλων, Εθεσε άρκετά
Ανανεωμενη Κυ9κοpη nιo δυνατη
σε ό κπτ. Παναγιτης Τσάκος), νά παρουσιάζει έσοδα
D pontoSCNS
Συνέχεια στήν σελ. 4
29-7-2021 .