Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Super League
2021-22:
Το πλήρες
πρόγραμμα
του πρωτα θλήματος
Τη Δευτέρα (26/7)
το βράδυ πραγματο-|
πoήθηκε η κλήρωση
της Super League
Interwetten με το
ΚΑΘΗΜΕ.PLNH
πρωτάθλημα να ξεκ . |
νάει το διήμερο 2122 Αυγούστου και η
κανονική διάρκεια
του να ολοκληρνε.
ται στις αρχές Μαρ.
Τίου. Εν η συλαία μετά και τη διεξαγωγή των
playofts θα πέσει στις 15 Μαίου 2022 .
Χρος Πολιτισμού για παιδιά
και Πολιτι στικές Διαδρομές
στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
με πόρους από το ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας ΑΜΘ
38.000 επιταγές
κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ
ενεργοποιήθηκαν
σε τουριστικά καταλύματα
το πρτο δεκαπενθήμερο
του Ιουλίου
ε απόφαση
του Περιφε .
ρειάρχη Αν .
τολικής Μακεδονίας
και Οράκης κ . Χρή.
στου Μέτιου, η Περ
φέρεια θα χρηματο
δοτήσει, με πόρους
1,4 εκατομμυρίων
ευρ από το ΕΣΠΑ,
δύο έργα του Δήμου
Ξανθης που αφορούν
στον πολιτισμό και
έχουν επίκεντρο την
Παλιά Πόλη της Ξάν.
Το πρτο έργο είναι
προϋπολογισμού 1,2
εκατομμυρίων ευpω κα
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Το εργο περ ομβάνε Εγκλήματος ενημερνει τους noλίτες
- χρήστες του Διαδικτύου σχετικά
με Παραβίαση nογαριασμν
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
επίσης τη δημιουργία
ψηφιακού Πολιτιστικού
οδηγού της Παλιος no .
λης για ψορητές συ σκευές και ηλεκτρονι
κούς υπολογιστές , κα.
θς και τη δημιουργία | στο αεaν εσύδου cε nοyaπανοραμικων εικονικων
περιηγήσεων υψηλής
ανάλυσης
ολοκληρωση της επίσημης
Πιστοnοinσης των nο γαρια σμων τους ίverify acsoune.
γραφή των δύο anoψ .
σεων χρηματοδότησης.
ο κ. Μέτιος είχε συνάντηση με το Δήμαρχο
Εάνθης κ Μανλη Τσέ
πελη στο κτίριο Κονάκι
του Μουζαφέρ Μπέ,
ΣΕΛΙΑ
Στοχασμοί Πάνω
στο δόγμα
"όσο πιο χειρότερα
τόσο πι αλύτερα
παρουσία του Αντιπερ .
φερειάρχη Εάνθης κ NΗ
κου Ευφραιμίδη, του
Το δεύτερο έργο εί : Αντιπεριφερειάρχη Υno
και λειτουργία ενός Πα ματικότητας, φωτογρα - ναι προύπολογισμού δομν κ . Δημήτρη Γαλα δικού Χρου Πολτισμού φίες βίντεο και εφαρμο -191.400 ευρ και αφορά νόπουλου του εντεταλ.
στη δημιουργία πολιτ - μένου περιψερειακού
Το έργο nερλαμβάνει στικν διαδρομων στην συμβούλου Διεθνων Σχέ
σεων κ . Κστα Κουρτί
Οι διαδρομές ποu θα δη, του Αντιδημάρχου
Τεχγικν Εργων του Δή
μου Ξάθης κ . Γιάνηη 2e.
μουσείου όnου θα εκτί πτυξη του αnaραίτητου διαφέροντος εντός της ρενίδη , του Αντιδημόρ.
Παλιάς Πόλης και 6α χου Οικονομικων κ . Μa.
παιχνίδια από διάφορες φιακή τους nαρουσιαση, aποσκοπουν στην ανα- νωλη Φανουροκη και της
καθς επίσης την nρο - δε τους ωστε να ατο - Γενικής Γρομματέως του
onoίa τα naδιά 6α μηο μήθεια του κατολληλου τελέσουν πόλο έλξης Yια Δήμου κ Σοφίας Ψωμ ,
όπου ενημερωθηκε για
το έργο δημιουργίας του
Παιδικού Χρου Πολιτ αφορά στη δημιουργία φόρμα εικονικής πραγ στο Παλαιό αρχοντικο Υές.
που εNa γνωστό ως Κο
νάκι του Μουζαφερ την nρομήoεια και κατα - Παλά Πόλη της Ξάθης.
Πρόκειται για τη δη στικν αντικειμένων πoυ δημιουργηθούν θα opoμιουργία ενος παιδικού θα εκτίθενται, την ανά - ρούν σε 190 σημεία εν
λογράφηση των nολιτι
δενται αντικείμενα και λογισμικου για την ψη
εποχές και πεpσχές , τα
ρούν να γωριζουν τόσο ηλεκτρονικού εξοπλι - πολιτιστικό , εκπαιδευτι
με ψυσικό τρέιο όσο και σμού , της επίπλωσης , κό , ιστορικό , λαογραφ
με ψηφιακό , μέσα από του εκθεσιακού εξοπλι- κό και Gρησκευτικό του
μία ηλεκτρονική nλα .
γρύφει ο Μιχάλης Σπανίδης
σμού κ.ά.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα