Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27836
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Υψηλότερες
επικουρικές
συντάξεις φέρνει
το νέο νομοσχέδιο
Ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ΜμΕ
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
διαβούλευσης, το νομοσχέδιο <ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενι άν
εισάγεται προς συζήτηση στις αρμόδιες
Επιτροπές της Βουλής και θα ψηφιστεί
από την Ολομέλεια της Βουλής μετά τις
θερινές διακοπές .
Η μεταρούθμιση του συστήματος Επιχουρικής Ασφάλισης είναι μια μεταρρύθμιση για τους νέους, που επιχειρεί να ανατρέψει την πεποίθηση των περισσοτέρων ότι κδεν θα πάρουν ποτέ σύνταξην,
σημεινουν στο υπουργείο Εογασίας . Το
νέο σύστημα θα λειτουργεί ως
εξής: αντί ενός γενικού ακορπαραμέτρου, έρευνα της Διεύθυνσης Οι κονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπε
ζας σε δείγμα 600 ΜμΕ, εξετάζει το βαθ
μό εξοικείωσης των ελληνικν μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης και διερευνά τους
παράγοντες που θα προσδιορίσουν τι δυνατότητες απορρόφησης των σχετικν
χονδυλίων.
Δεδομένης της σημαντικής υστέρησης
σε όρους ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές μιχρές επιχειρήσεις ( όπως αποτυπθηκε στην πρόσφατη
σχετική μελέτη της ΕΤΕ) ο βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από τις
ΜμΕ θα κρίνει εν πολλοίς την ουσιαστι χή επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης.
Ξεκινντας από τα αποτελέσματα της
περιοδικής έρευνας πεδίου της ΕTΕ διαπιστνεται ότι οι προσδοκίες των ελληνικν ΜμΕ επανέρχονται σταδιακά σε ανοδική τροχιά, ύστερα από την έντονη χα
θίζηση της οιονομικής δραστηριότητας το
2020. Ειδικότερα , ο Δείκτης
Εμπιστοσύνης των ΜμΕ που ΕΗ,
Με βαρύτερες
Ποινές αδικήματα
του Ποινικού
Κδικα
Με το Ταμείο Ανάκαμψης να προσφέ.
ρει εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης για
τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) , κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η διάθεση και η ετοιμότητά τους να αξιοποιή σουν αποτελεσματικά αυτή την ιστορική
συγκυρία .
Στοχεύοντας στην αξιολόγηση αυτής της
Με τις νέες τοοποποιήσεις που εν έχρυ
νε χθες το υπουργικό συμβούλιο στον
Ποινικό Κδικα και τον Κδικα ΠοινιΑυστηρά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας
κής Δικονομίας αυστηροποιούνται τα
βαριά ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα , τα
σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα
κατά των ανηλίκων και έμφυλης βίας και
παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος της υφ'
όρων απόλυσης των βαρυποινιτν και .
σοβιτν .
Οι τροπολογίες στους δύο Κδικες που
πρότεινε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας και ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο θα τε θούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση .
Με τις τροπολογίες επιδιαπό την ΑΑΔΕ
Συγκεκριμένες οδηγίες για τις ποινές
( αναστολή λειτουργίας και πρόστιμα).
που επιβάλλονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η έκδοση παραποιημένων στοιχείων δίνει με απόφαση του στους ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. ο Διοικητής της ,
Γιργος Πιτσιλής.
Αναλυτικότερα, κατ εφαρμογή των ι .
σχυουσν διατάξεων νόμου, οι οδηγίες
του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορούν και
στην περίπτωση άσκησης βίας σε βάρος
των ελεγκτν από τους ελεγχόμενους ή
την παρεμπόδιση του ελέγχου , προβλέ
του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστνεται εκ νέου στην ίδια ή σε
άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η αναχριβής έκδοση τουλάχιστον τριν παραστατικν
γ. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά
που εντός δύο φορολογικν ετν διαπιστνεται από τον ίδιο έλεγχο , η μη έκδοτοιν παραστατικν πλησης, σε οποια
δήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του
υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας τους
3. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματιχής εγκατάστασης σε περίπτωση παρε μπόδισης της διενέργειας του φορολογιχού ελέγχου
- Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάΣΕΛΑ 2
ΣΕΝΑ 3
ση ή η ανακριβής έκδο ση τουλάχιστον
Παραλλαγή του κορονοϊού υπάρχει για
χιλιάδες χρόνια στις νυχτερίδες
Ανησυχία για τις
αποδόσεις των
εμβολίων στην
Πορεία του χρόνου
ξαμενές πολλν κορονοϊν , εντοπίστηχε σε αυτές ένα ακόμη αξαδερφάκιν του
SARS-CoV-2.
Ενας συγγενικός κορονοϊός του
| SARS-CoV.2, ο οποίος ευθύνεται για την
| πανδημία της COVID-19 εντοπίστηκε
σε νυχτερίδες στη Βρετανία , οι οποίες
| τον αέτρεφανν για καρκετές χιλιάδες
χρόνιαν , ωστόσο δεν είναι σε θέση να
| περάσει ακόμα στον άνθρωπο. Εκτός αν
| μεταλλαχθεί.
Και εν οι νυχτερίδες παραμένουν μία
| από τις πιθανές πηγές εξάπλωσης της
| πανδημίας COVID -19 σε ολόκληρο τον
| πλανήτη, καθς θεωρούνται φυσικές κδεπουν τα ακόλουθα:
1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματιχής εγκατάστασης σε περιπτσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατι
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως
αυτός ο νέος ιός είναι απίθανο να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο ,
εκτός εάν μεταλλαχθεί , ξεκαθαρίζει το
Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας,
οι ερευνητές του οποίου πήραν δείγματα
κοπράνων από περισσότερες από 50 μι
χρορινόλοφες νυχτερίδες σε
διάφορα ση μεία της Βρετανί - ΣΕΛΙΔΑ 2
Σοκ έχουν προκαλέσει σε εμβολιασμέ
-Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο
έλεγχος και διαπιστθηκαν παραβάσεις
που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατά στα σης, αναστέλλεται:
νους με το εμβόλιο των Pizer-BioNTech
τα δεδομένα που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ , που εμφανίζουν
σταδιακά μεγάλη πτση της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου σκευάσματος έναντι της μόλυνσης από τον κορονοϊό-την περίοδο μεταξύ της 20ης
Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου σημείωσε
μείωση 39%.
Εν λοιπόν η μετάλλαξη Δέλτα επελαύνει, η απόδοση του εμβολίου κατακρη
μνίζεται ανά μήνα: 64% καταγραφόταν από 6 ΙουνίουΣΕΛΛΑ 2
α. Αμεσα για 48 ρες, εφόσον διαπι
στνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 παραστατικν
πλησης ή αν η καθαρή αξία των αγαθν
ή των υπηρεσιν που εκδόθηκαν χωρίς
παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρ,
β. Αμελλητί για 96 ρες, εφόσον εντός
ww.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Στις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι μαζί με τον Μακρόν, για να πείσει την ΕΕ να προσφέρει μαχητικά αεροσκάφη
  Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβούν μαζί σήμερα στις Βρυξέλλες από το Παρίσι για να παραστούν στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ   Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβούν μαζί σήμερα στις Βρυξέλλες από το Παρίσι για να παραστούν στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Οι δύο ηγέτες αναμένονται στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) στη βέλγικη πρωτεύουσα. Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί αιφνιδιαστική περιοδεία στην Ευρώπη από χθες Τετάρτη. Πρόκ
 • Δίκη Φιλιππίδη: Η τελική ποινή για τον ηθοποιό
  Να παραμείνει ελεύθερος μέχρι το Εφετείο αποφάσισε για τον Πέτρο Φιλιππίδη το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο υιοθετώντας την πρόταση της Εισαγγελέως που ζήτησε να έχει αναστελλουσα δύναμη η έφεση του καταδικασθέντος σε ποινή κάθειρξης 8 ετών για δύο απόπειρες βιασμού. Το δικαστήριο όρισε περιοριστικούς όρους για τον ηθοποιό επιβάλλοντας απαγόρευση εξόδου από την χώρα και υποχρέωση εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του. Η εισαγγελική πρόταση που αποδέχθηκαν οι δικαστές θεώρησε ότι αρκούν οι περιοριστικοί όροι για να διασ
 • Ζελένσκι: «Αν οι Ρώσοι καταλάβουν τη Μπαχμούτ, θα θελήσουν να πάνε παραπέρα»
  Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ότι αν οι Ρώσοι καταλάβουν τη Μπαχμούτ (σ.σ. μια πόλη στην ανατολική Ουκρανία όπου μαίνονται εδώ και μήνες σφοδρές μάχες), θα αποκτήσουν «πλεονέκτημα» και θα θελήσουν να «πάνε παραπέρα». «Φυσικά, από στρατηγικής απόψεως, η Μπαχμούτ δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι Ρώσοι έχουν καταστρέψει ολοσχερώς την πόλη με το πυροβολικό τους. Όμως, αν καταλάβουν τη Μπαχμούτ, θα θελήσουν να πάνε παραπέρα. Θα τους δώσει ένα πλεονέκτημα», αναφέρε
 • Πέντε αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει η Ελλάδα στην Τουρκία
  Πέντε αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια αποστέλλει η Ελλάδα στην Τουρκία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου. Στην Αντάκια, εκατοντάδες πτώματα στο πάρκινγκ νοσοκομείου Πάνω από 15.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία από τον σεισμό Σολτς: Ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα για τη βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας Τουρκία-Συρία: Πάνω από 12.000 οι νεκροί από τους σεισμούς Οι Έλληνες διασώστες απεγκλώβισ
 • Πάνω από 16.000 οι νεκροί σε Τουρκία – Συρία
  Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία ξεπερνά τους 16.000 νεκρούς, σύμφωνα με νέα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια, εν μέσω ψύχους. Στην Τουρκία έχουν χάσει τη ζωή τους 12.873 άνθρωποι, ενώ στη Συρία άλλοι 3.162, σύμφωνα με τις αρχές και ιατρικές πηγές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 16.035. Τελευταίες ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φονικό σεισμό σε Τουρκία – Συρία Πάνω από