Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27836
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Υψηλότερες
επικουρικές
συντάξεις φέρνει
το νέο νομοσχέδιο
Ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ΜμΕ
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
διαβούλευσης, το νομοσχέδιο <ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενι άν
εισάγεται προς συζήτηση στις αρμόδιες
Επιτροπές της Βουλής και θα ψηφιστεί
από την Ολομέλεια της Βουλής μετά τις
θερινές διακοπές .
Η μεταρούθμιση του συστήματος Επιχουρικής Ασφάλισης είναι μια μεταρρύθμιση για τους νέους, που επιχειρεί να ανατρέψει την πεποίθηση των περισσοτέρων ότι κδεν θα πάρουν ποτέ σύνταξην,
σημεινουν στο υπουργείο Εογασίας . Το
νέο σύστημα θα λειτουργεί ως
εξής: αντί ενός γενικού ακορπαραμέτρου, έρευνα της Διεύθυνσης Οι κονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπε
ζας σε δείγμα 600 ΜμΕ, εξετάζει το βαθ
μό εξοικείωσης των ελληνικν μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης και διερευνά τους
παράγοντες που θα προσδιορίσουν τι δυνατότητες απορρόφησης των σχετικν
χονδυλίων.
Δεδομένης της σημαντικής υστέρησης
σε όρους ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές μιχρές επιχειρήσεις ( όπως αποτυπθηκε στην πρόσφατη
σχετική μελέτη της ΕΤΕ) ο βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από τις
ΜμΕ θα κρίνει εν πολλοίς την ουσιαστι χή επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης.
Ξεκινντας από τα αποτελέσματα της
περιοδικής έρευνας πεδίου της ΕTΕ διαπιστνεται ότι οι προσδοκίες των ελληνικν ΜμΕ επανέρχονται σταδιακά σε ανοδική τροχιά, ύστερα από την έντονη χα
θίζηση της οιονομικής δραστηριότητας το
2020. Ειδικότερα , ο Δείκτης
Εμπιστοσύνης των ΜμΕ που ΕΗ,
Με βαρύτερες
Ποινές αδικήματα
του Ποινικού
Κδικα
Με το Ταμείο Ανάκαμψης να προσφέ.
ρει εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης για
τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) , κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η διάθεση και η ετοιμότητά τους να αξιοποιή σουν αποτελεσματικά αυτή την ιστορική
συγκυρία .
Στοχεύοντας στην αξιολόγηση αυτής της
Με τις νέες τοοποποιήσεις που εν έχρυ
νε χθες το υπουργικό συμβούλιο στον
Ποινικό Κδικα και τον Κδικα ΠοινιΑυστηρά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας
κής Δικονομίας αυστηροποιούνται τα
βαριά ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα , τα
σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα
κατά των ανηλίκων και έμφυλης βίας και
παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος της υφ'
όρων απόλυσης των βαρυποινιτν και .
σοβιτν .
Οι τροπολογίες στους δύο Κδικες που
πρότεινε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας και ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο θα τε θούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση .
Με τις τροπολογίες επιδιαπό την ΑΑΔΕ
Συγκεκριμένες οδηγίες για τις ποινές
( αναστολή λειτουργίας και πρόστιμα).
που επιβάλλονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η έκδοση παραποιημένων στοιχείων δίνει με απόφαση του στους ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. ο Διοικητής της ,
Γιργος Πιτσιλής.
Αναλυτικότερα, κατ εφαρμογή των ι .
σχυουσν διατάξεων νόμου, οι οδηγίες
του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορούν και
στην περίπτωση άσκησης βίας σε βάρος
των ελεγκτν από τους ελεγχόμενους ή
την παρεμπόδιση του ελέγχου , προβλέ
του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστνεται εκ νέου στην ίδια ή σε
άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η αναχριβής έκδοση τουλάχιστον τριν παραστατικν
γ. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά
που εντός δύο φορολογικν ετν διαπιστνεται από τον ίδιο έλεγχο , η μη έκδοτοιν παραστατικν πλησης, σε οποια
δήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του
υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας τους
3. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματιχής εγκατάστασης σε περίπτωση παρε μπόδισης της διενέργειας του φορολογιχού ελέγχου
- Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάΣΕΛΑ 2
ΣΕΝΑ 3
ση ή η ανακριβής έκδο ση τουλάχιστον
Παραλλαγή του κορονοϊού υπάρχει για
χιλιάδες χρόνια στις νυχτερίδες
Ανησυχία για τις
αποδόσεις των
εμβολίων στην
Πορεία του χρόνου
ξαμενές πολλν κορονοϊν , εντοπίστηχε σε αυτές ένα ακόμη αξαδερφάκιν του
SARS-CoV-2.
Ενας συγγενικός κορονοϊός του
| SARS-CoV.2, ο οποίος ευθύνεται για την
| πανδημία της COVID-19 εντοπίστηκε
σε νυχτερίδες στη Βρετανία , οι οποίες
| τον αέτρεφανν για καρκετές χιλιάδες
χρόνιαν , ωστόσο δεν είναι σε θέση να
| περάσει ακόμα στον άνθρωπο. Εκτός αν
| μεταλλαχθεί.
Και εν οι νυχτερίδες παραμένουν μία
| από τις πιθανές πηγές εξάπλωσης της
| πανδημίας COVID -19 σε ολόκληρο τον
| πλανήτη, καθς θεωρούνται φυσικές κδεπουν τα ακόλουθα:
1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματιχής εγκατάστασης σε περιπτσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατι
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως
αυτός ο νέος ιός είναι απίθανο να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο ,
εκτός εάν μεταλλαχθεί , ξεκαθαρίζει το
Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας,
οι ερευνητές του οποίου πήραν δείγματα
κοπράνων από περισσότερες από 50 μι
χρορινόλοφες νυχτερίδες σε
διάφορα ση μεία της Βρετανί - ΣΕΛΙΔΑ 2
Σοκ έχουν προκαλέσει σε εμβολιασμέ
-Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο
έλεγχος και διαπιστθηκαν παραβάσεις
που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατά στα σης, αναστέλλεται:
νους με το εμβόλιο των Pizer-BioNTech
τα δεδομένα που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ , που εμφανίζουν
σταδιακά μεγάλη πτση της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου σκευάσματος έναντι της μόλυνσης από τον κορονοϊό-την περίοδο μεταξύ της 20ης
Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου σημείωσε
μείωση 39%.
Εν λοιπόν η μετάλλαξη Δέλτα επελαύνει, η απόδοση του εμβολίου κατακρη
μνίζεται ανά μήνα: 64% καταγραφόταν από 6 ΙουνίουΣΕΛΛΑ 2
α. Αμεσα για 48 ρες, εφόσον διαπι
στνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 παραστατικν
πλησης ή αν η καθαρή αξία των αγαθν
ή των υπηρεσιν που εκδόθηκαν χωρίς
παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρ,
β. Αμελλητί για 96 ρες, εφόσον εντός
ww.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φάρσα τα απειλητικά mail για βόμβες σε σχολεία της Αττικής
  Φάρσα αποδείχθηκε το μήνυμα που στάλθηκε σήμερα το πρωί, μαζικά μέσω email, όπου αναφερόταν πως είχαν τοποθετηθεί βόμβες σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο κατά την διάρκεια των ελέγχων που έγιναν στα συγκεκριμένα σχολεια. Υπενθυμίζεται ότι, όπως τόνισε η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της νωρίτερα, τα email στάλθηκαν από χώρα του εξωτερικού ενώ γίνεται έρευνα από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό του αποστολέα. Το άρθρο Φάρσα τα απειλητικά mail για βόμβες σε σχολεία της Αττικής εμφανίστηκε π
 • Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ στο Μέγαρο Μαξίμου
  Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο Εμίρης του Κατάρ, Σεϊχης Tamim bin Hamad Al Thani, μόλις μερικούς μήνες (σ.σ τέλος Φεβρουαρίου) μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ντόχα, συνάντηση κατά την οποία η πλευρά του Κατάρ είχε εκφράσει τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα στο οικονομικό και επενδυτικό πεδίο.   Το άρθρο Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Το “άτακτο ” σκόυτερ του  Φρανσουά Ολάντ πουλήθηκε πάνω από 20.000 ευρώ
  Το σκούτερ που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ για να βγαίνει κρυφά από το Παλάτι Ηλυσίων ώστε να συναντήσει την ερωμένη του, πουλήθηκε έναντι 20.500 ευρώ σε δημοπρασία. Ο αγοραστής, ιδιοκτήτης ενός μουσείου αυτοκινήτων που ονομάζεται “Prestige et collection” στο Ζαλέ, στη δυτική Γαλλία, σχεδιάζει να εκθέσει εκεί αυτό το Piaggio MP3 125. Το σκούτερ «είναι κομμάτι της γαλλικής ιστορίας. Θα το εκθέσω ανάμεσα στα 120 οχήματα που ήδη κατέχω, τα οποία χρονολογούνται από το 1922 έως σήμερα», είπε ο αγοραστής, ο Ντενίς Μπρεχερέ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Το άρθρο Το “άτα
 • Νίκος Παπαθανάσης: Από σήμερα στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα 2,2 δισ. ευρώ του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας
  Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Τ., Γιώργο Ζαββό και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, Ισμήνη Παπακυρίλλου. Προηγήθηκε η υπογραφή των 12 Επιχειρησιακών Συμφωνιών ανάμεσα στην Ε.Α.Τ. και τις συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες. Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα δια
 • Η Στοκχόλμη ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 1,16 δισεκατ. ευρώ για την Ουκρανία
  Η Σουηδία δεσμεύτηκε σήμερα για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας 13,3 δισεκατομμυρίων κορωνών (περίπου 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ) στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην παράδοση δυτικού υλικού για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. “Η Σουηδία υποστηρίζει την Ουκρανία με μια έβδομη δέσμη βοήθειας, την σημαντικότερή της”, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους σε συνέντευξη Τύπου. Η Στοκχόλμη θα παράσχει ιδιαιτέρως αναγνωριστικά αεροσκάφη ραντάρ ASC890. Η Ουκρανία θα διαθέτει ως εκ τούτου “μια εντελώς καινούργια δυνατότητα αερομεταφ