Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatoih.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής MΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.116
Σελίδα 5r
Δε θα πραγματοποιηθούν εκδηλόσες
cυπό την αιγίδα του ΠΑΟΔΑΝ μέχρι και το 15Aύγουστο
Ξεκινάει Προετοιμασία ο ΑΟAN
Έφυγε ο Ηλίας Μιχ. Κοζύρης
Συντετριμμένη από την
είδηση του θανάτου του
Ηλία Μιχαήλ Κοζύρη , ΕΚδότη και Διευθυντή της
κυκλοφορεί σήμερα η ΑΝΑΤΟΛΗ
Του θανάτου του αν θρπου που σε ηλικία 86
ετν έφυγε από την φυ .
σκή του οικογένεια και.
την οικογένειά του της ΑΝΑΤΟΛΗΣ μοχόμενος μέ , την ίδια αφοσίωση συνέ ότι έπραξε πάντοτε το θιτικη κοινωνία στην A- τόπου μας για το οποίο στην γραμμή του ιδρυτή
χρι την τελευταία στιγμή χισε ως το τέλος .
στις επάλξεις.
Στις επάλξεις της δη- Μαρτίου του 1935 στον κοινού και απέναντι του νει στο προσωπικό του μια από τις λίγες ιστοριμοσιογραφίας , στις επάλ μεσοπόλεμο , μικρό na ξεις του αγνα για το δάκι στην ιταλογερμανική
κοινό καλό για το καλό Κατοχή, έφηβος στην
του τόπου του , πoυ υπε , μετεμφυλιακή Ελλάδα ,
ραγanoύσε .
Από το κρεβάτι του Σχολή του Πανεπιστημίου
Βενιζέλειου Νοσοκομείου Αθηνν έζησε τα πέτρινα
δεν έπαυσε μέχρι την τε - χρόνια της γενιάς του .
λευταία του στιγμή λί - βάζοντας το δικό του λιγες ημέρες πριν έρθει θαράκι και αυτός για την
το τέλος , να συμμετέχει ανάπτυξη του τόπου το .
στον καθημερινό αγνα Με τον τρόπο που εκεί του στησίματος της εφη - νος ήξερε . Αναδεικνύομερίδας
Ανοιγε το laptop του και δεκδικντας λύσεις
και συνδεόταν από μα - γι αυτά
κριά με το γραφείο το .
όπως έκανε τα τελευ - θυντής πλέον της ΑΝΑταία χρόνια , εγκαινιάζο - ΤΟΗΣ , με αφορμή τα 30
ντας την τηλε -εργασία χρόνια από την ίδρυσή τόπου γενικτερον .
nολύ προτού η πανδημία της , στις 25 Μαρτίου του
μπει στη ζωή μας , όταν η 1962
υγεία του είχε αρχίσει να
κλονίζεται με αναπνευ - ται αργά αλλά σταθερά και απέναντι του αναγνωστικά προβλήματα , κάτι εις την οδόν της ανασυ - στικού κοινού και απένα - διευθυντής κράτησε ίσες παρχιακής εφημερίδας α - ντνης Ζερβός , Δήμαρόμως που ποτέ δεν κλό - Yκροτήσεως και της a- ντι του τόπου του
νισε τη μεγάλη του αφο- ναδημιουργίας , κυβερνωσίωση στην εφημερίδα μένη πότε από την μίαν κές θυσίες Πάντοτε με ή. προς όλες τις πολιτικές επίτευγμα, ιδιαίτερα τα χαιρετά σήμερα η ΑΝ .
του .
Την εφημερίδα nou nα - τικήν παράταξιν.
ρέλαβε το 1962 από τον
πατέρα του , τον ιδρυτή λει με τας ασθενείς της και , κυρίως Ποτέ υποκι - λής , χωρίς εξαιρέσεις και
της Μιχαήλ Ηία Κοζύρη δυνάμεις-δεν είναι ε , νούμενος από προσωπικό απoκλεισμούς Δεν ήταν Υενικς καθιστούσε την βουμε, σήμερα, εδ, στη
και παρέδωσε και εκεί , ντροπή να γραφή-εις συμφέρον Εμφορούμενος καθόλου εύκολο το εγ- υπεύθυνη και έγκυρη και μνήμη του
νος με τη σειρά του , σα - την αναδημιουργίαν και πάντοτε από την αγάπη χείρημα, οι ισορροπίες έγκαιρη ενημέρωση πολύ
ράντα χρόνια μετά , στα την πρόοδον του τόπου για το συνάνθρωπο , για λεπτές , η νοοτροπία δύ παιδιά του, Καλλιόπη και μας , του νομού Λασιθίου τον συντοπίτη, για την σκολη.
Μιχάλη
Παρέδωσε μόνο τυ - αρμοδίους τας ανάγκας
πικά , γιατί Παρά την συ - και τα προβλήματα τα ο nou δημοσίευε να είναι δοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ , κανταξιοδότησή του , συνέ - ποία ανέμεναν επίλυσιν
χισε μαζί τους και τους
συνεργάτες του , τον κα - τολή , εισέρχεται εις την πάνω απ όλα να υπηρε - και σημείο αναφοράς για
θημερινό αγνα.
Έναν καθημερινό a. του βίου της δεν διστά - πικής κοινωνίας.
γνα Που δεν θέλησε να ζει να ρίψη το βλέμμα εις
εγκαταλείψει ποτέ , για το παρελθόν . Δεν υπάρ - κές αρχές της δημοσιο - δίκησης της ανάπτυξης
να ξεκουραστεί έστω και χει καμία πράξις , καμμία γραφκής σχολής , του
λίγο . Αρνούμενος να πάει ενέργεια καθ όλον αυτό τα μεταλαμπάδευσε σε ματικό αρχείο αδιάκοπης
με τους φίλους του , συ - το διάστημα η οποία να όλους εμάς που εργαστή - καταγραφής των γεγο νταξιούχοι και αυτοί στο την κάμνη τρα να νιθη καμε κοντά του και στους νότων, της επικαιρότητας
καφενείο , αρνούμενος να εντροπήν . Σταθερή εις διαδόχους του στη διεύ και της κοινωνικής δρά
χαρεί ανέμελος τις μι κροχαρές της ζωής
σημαντική υπόθεση για
τον πολίτη, μακριά από
το κέντρο
Το ήθος και η συνέ .
πεια και η rοιότητα του
ιδρυτή Μιχ, Ηλ Κοζύρη
βρήκαν άξιο συνεχιστή
στο πρόσωπο του Ηλία
Μιχ Κοζύρη.
Συνέχισε με τον ίδιο
Το ίχνος του θα είναι εδ, ζωντανό
Με το διο πάθος και τους αγνας της νομίζει που αναγνωρίζει η λασι λίτιστικής αναφοράς του λo και υπευθυνότητα
καθήκον της και απένα- ΝΑΤΟΛΗ την προσφορά οι Λασιθιτες είναι περή - βάζοντας όμως την δική
Γεννημένος στις 5 ντι του αναγνωστικού της της στον τόπο , σημει - φανοι Σήμερα αποτελεί του ξεχωριστή σφραγίδα
στον τομέα της ενημ .
κές εφημερίδες της Κρή - ρωσης
της και της Ελλάδας , nou
Η σχέση μας ήταν ιδι συνεχίζει την αδιάκοπη αίτερη. Ως δημόσιο πρόέκδοσή της Αυτό είναι , σωπο aποτέλεσα συχνά
κυρίως , επίτευγμα του Η - στόχο κριτικής του . Α
κόμα όμως και στις " δύσκολες, περιόδους μας
Συλλυπητήριο μήνυμα τον διέκρινε το ήθος Σημαντικό , αφού από την
αντιπαράθεση διαφορετιΤον Ηλία Κοζύρη απο - κν απoψεων πάντα προχαιρετά εκ μέρους της κύπτει σύνθεση και θ πόλης , ο Δήμαρχος Αγ τικό αποτέλεσμα Ηταν
Νικολάου κ . Αντνης Ζερ- άνθρωπος με άποψη , ποι .
ότητα και υψηλή κοινω .
- Σήμερα έκλεισε το 20 νική ενουναίσθηση
Θα μας λείψει Ιδιαί
τερα στους δικούς το .
φημερίδαςς ΑΝΑΤΟΛΗ με σύζυγο . παιδιά εγγόνια,
σημείωμα ο παλιός του την αποδημία του υιού αδέρφια αλλά και στους
Ναι , ο Ηλίας Κοζύρης συνεργάτης , δημοσιογρά - του ιδρυτή της , Ηλία Μιχ. καλούς του φιλους
Καλό ταξίδι Ηλία . Το
Η διατήρηση της έκδο - ίχνος σου θα είναι εδ.
σης μιάς καθημερινής ε - Ζωντανό γράφει ο A.
σπουδαστής στη Νομική
λία Κοζύρητου Δημάρχου
Αγίου Νικολάου
ντας τα προβλήματά του
Γράφει το 1962, Διευκεφάλαιο στην ιστορία
της καθημερινής μας ε.
έφυγε ήσυχος έπραξε φος Νίκος Τραντάς και ε- Κοζύpη.
Η χρα μας εισέρχε - Παντοτε το καθήκον του πισημαίνει:
.Ο Ηλίας Κοζύρης ως
Με πολλές προσωπ ανοιχτή την εφημερίδα της είναι πολύ μεγάλο
αποστάσεις, διατήρησε νελλιπς από την έκδοσή χος Αγίου Νικολάου .
Τον Ηλία Κοζύρη απoπότε από την άλλην nολι . θος και αξιοπρέπεια. Χω -παρατάξεις και ολιτι - Πooηγούμενα χρόνια noυ ΤΟΛΗ και μαζί της η τορίς εξαρτήσεις. χωρίς πα - κούς σχηματισμούς , δ Η -Ανατολή. συμβάλ - ρωπίδες , χωρίς εμπάθεια νοντάς τους βήμα προβο - σία της τηλεόρασης και
η nεριορισμένη παρου - πική κοινωνί
Και θα μας επιτρέψετε
η ανυπαρξία των media αυτό το κεράκι nou ανά Η ΑΝΑΤΟΛΗ
Κατάφερε , όμως και
Πάσχιζε πάντα καθετί κράτησε ζωντανή την έκ υποδευκνύουσα εις τους τοπική κοινωνία.
ΚΗΔΕΙΑ
ΗΛΙΑ ΜΙΧ. ΚΟΖΥΡΗ
. Εκδότη της Εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ
Ετν 6
ακριβές , διασταυρωμένο , θιστντας την φύλλο έΣήμερον που η -Ανα - να μη θίγει πρόσωπα και γκυρης πληροφόρησης
τετάρτην δεκαετηρίδα τεί το συμφέρον της το . το Λασίθι και κάθε Λ σιθιτη μακριά από την
-Το ήθος και τις βασι- πατρίδα Εργαλείο διεκμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου και ρα 430
μμ από τον Ιερό Νaό της Αγίας Τριάδος
nόλεως Αγίου Νικολάου
Τα naδιά Καλλιόπη Κοζύρη-Κωνσταντίνος Πanaδάκης
υ του τόπου . Ενα συστηΜανλης . Ρa Περάη
Η oορός θα βρίσκεται στον Ιερό Νaό της Αγίος Τριάδος
στις 3 το μεσημέρυ
Η τοφή θα γίνει στο Α κομητήριο Αγίου Νικολάο
την ιδεολογίαν της , ει . θυνση Είναι ακριβς και σης , Η ΑΝΑΤΟΛΗ ήταν κι
λικρινής και έντιμος εις το διακρίτικό στοιχείο παραμένει στοιχείο n -

Τελευταία νέα από την εφημερίδα