Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
28 Τουλίου 2021
Είρήνης όσίας Χρυσοβαλάντου.
Παύλου δσίου του Ξηροποταμηνου
Σελήνη 18ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.25-Δύσις 8.38
ΑΤΙΚΗ. Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 38β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 37β.
Άριθμ. φύλ. 42019
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5e
ΙΔΟΥΓΠΑTΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΕΜΕΘΑ ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ
Κατάσκοποι πίσω άπό τίς <άνθρωπιστικές
όργανσεις διασσεως μεταναστν
ιά τήν Τουρκία είργάζοντο τέσσερεις άλλοδαποί στελέχη ΜΚΟ πού συνελήφθησαν τήν 1η Τουλίου
κατηγορουνται δτι διευκόλυναν
σπεύδουν σέ κάθε περίπτωση ύπέρ παράνομες είσόδους μεταναστν
τν πολιτν τους , άδιαφορούσες στήν χρα , μέσω νησιν του βογιά τήν πραγματική φύση τν ένερ - ρειοανατολικού Αίγαίου . Η δράσις
τους έβεβαιθη κατόπιν έρεύνης
τν έλληνικν άρχν , στά πρότυπα τής έπιχειρήσεως Αλκμήνην ,
πού είχε διενεργηθεί τό καλοκαίρι
του 2020, Έναντίον τν έμπλεκομ
νων έχει σχηματισθεί δικογραφία
γιά τά άδικήματα της διευκολύνσεως παράνομης είσόδου άλλοδαπν
στό έλληνικό έδαφος, της κατασκοπίας , καθς καί για παραβάσεις του
Κδικος Μεταναστεύσεως .
και τίς άντίστοιχες πρεσβεΐες πού
ΑΠΟ τήν άρχή τής έξάρσεως
του μεταναστευτικού ζητήματος , έπιστολή της Τουρκίας στόν ΟΗΕ,
είδικς στό Αίγαίο , δ ύποπτος ρό - πού άναφέρεται σέ πληροφορίες),
λος τν ΜΚΟ και πολλν αυτοκλήτων (διασωστν άρχισε νά άποκαλύπτεται , άν και οί πλείστοι τν
ύπουργν τν κυβερνήσεων του
ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ότι δέν τό καταλαστό σημείο αυτό ότι ή πρόσφατος
οί όποιες συνεκεντρθησαν σχετι κά μέ τίς έλληνικές δυνάμεις στά
νησιά του Αίγαίου, μάλλον άπό κάτι τέτοιους διασστες προέρχονται. Γιά αυτό και δέν είναι είς θέ σιν νάξεχωρίσουν την Εθνοφυλαγειν τους. Έπί ΣΥΡΙΖΑ ύπήρξεή
πολύ χαρακτηριστική περίπτωσις
τής παρεμβάσεως του πρέσβεως
τής Ισπανίας ύπέρ τεσσάρων συμπατριωτν του , οι όποίοι συνελήφθησαν ένω καθοδηγούσαν άπό την
άκτή σκάφη δουλεμπόρων πού μετέφεραν παράνομους μετανάστες
βαίνουν. Καί όμως ή δράσις άλλοδαπν-κυρίως Εύρωπαίων-πού κή και τήν Αστυνομία άπό τόν ταδιενεργούσαν κατασκοπία ύπέρ
τής Τουρκίας, δέν είναι κάτι νέο .
Τόνέο είναι ότι οί ΜΚΟ και τό μεταναστευτικό τούς έδωσαν κάλυψη έμπλακεί άκόμη και στρατιωτικοί άλλων χωρν (Γερμανίας ) , πού κές άρχές άσφαλείας Δέν είναι μόστε νά κάνουν τήν δουλειά τους
εύκολτερα . Νά ύπενθυμίσουμε (Ιταλίας καί Όλλανδίας ) , οί όποίοι
κτικό Στρατό .
Κατά τό παρελθόν , σέ ύποθέ σεις κατασκοπίας στά νησιά είχαν άπελάθησαν άλλά καί πολίτες
Στήν σειρά αυτν τν περιστατικν προστίθεται καί ή τελευταία
έχουν καταδικασθεί. Μέ τήν έμφά - νον ή κάλυψις πού παρέχεται στούς σύλληψις δέκα άλλοδαπν , έκ τν
νιση τν ΜΚΟ όμως τά πράγματα διασστες-κατασκόπους, έχουμε όποίων τέσσερα μέλη ΜΚΟ, πού
έγιναν δυσκολτερα για τίς έλλην
άκόλουθοι εύρωπαϊκν πρεσβειν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άλβανοί βεβήλωσαν
τάφο Ελλήνων
ήρων του 1940
Βαρίδι ή Πρόεδρος γιά τίς έκλογές
Τό Εθνικό Θέατρο
άνεβάζει τίς <Φοίνισσες
στήν Επίδαυρο
ΗΣΤΗΛΗ έχει κατ' έπανάληψιν διατυπσει τήν έκτί- σχύθηκαν μετά την έκ νέου νόσηση-περαστικά-.
του έμβολιασμένου Άδνιδος Γεωργιάδη, ή έρευΌκτωβρίου- είναι μονόδρομος για τόν Πρωθυ- να <Τάσεις τής MRB κτύπησε δύο καμπανάκια στήν
πουργό , άν δέν θέλει νά έγκλωβιστεί στό σενάριο Κυβέρνηση: έδειξε ότι ή λέξη όργήν πλειοψηφεϊ
της έξάντλησης τής τετραετίας. Καί ς φαίνεται πλέον στίς άπαντήσεις τν Ελλήνων στό έρτημα
στίς παραμέτρους πού άναλύαμε ς λόγο έπίσπευ - γιά τά συναισθήματά μας . Ένω μέσα στήν πανδημία
σής τους προστίθενται και νέοι . Κάτι πού άνάγκασε πλειοψηφουσε ό φόβοςν.Εδειξε έπίσης ότι ΝΔ καί
έως καί τόν έγκριτο συνάδελφο των Νέωνν Γιργο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμματα έξίσου άντιπαθή σέ μεγάλα
Παπαχρήστο να προσχωρήσει στήν άποψή μας και στρματα της κοινωνίας. Στό πρό έτους έρτημα
μηση , ότι οί πρόωρες έκλογές τό φθινόπωρο-3
ΣΕ μία άκόμη ίεροσυλία έπεδόθηκαν
Άλβανοί, σέ τάφο Ελλήνων ήρων στήν
Βόρειο Ήπειρο. Άγνωστοι σύλησαν τόν
τάφο τριν πεσόντων στό άλβανικό μέ
τωπο καί άφήρεσαν τά όστα . Ο"Ελλην ες
στρατιτες, μέ καταγωγή άπό χωριά του
νομού Αρτης , είχαν ταφεί στόν προαύ
λιο χρο τού Ιερού Ναου τής Αγίας Παρασκευής στό χωριό Βοδινό . Πρόκειται
για τούς Στέφανο Γραβιά , Ιωάννη Μπου
ραντάκαι Χρήήστο Στάμο, πού έχασαν τήν
ζωή τους στήν μάχη τού Βοδινού τόν Νοέμβριο του 1940 σε ένέδραπού τούς είχαν
στήσει οί 'Ιταλοί.
Τό γεγονός αύτό έχει άναστατσει
τήν έλληνική όμογένεια. Έγινε άντιληνά γράψει χθές ότι τό σενάριο της πρόωρης προ - ανεξαρτήτως τίψηφίζετε, ποιό κόμμα δέ θά θέλατε
νά κερδίσει τίς έκλογές, οί "Ελληνες άπαντούσαν
σφυγής στίς κάλπες το φθινόπωρο συγκεντρωνει ΟΣΥΡΙΖΑ μέ διαφορά 14 μονάδων άπό την ΝΔ Στό
πάρα πολλές πιθανότητες. Ποιές είναι όμως οί νέες
παράμετροι πού θούν τόν κύριο Μητσοτάκη νάζυ - ίδιο έρωτημα οί"Ελληνες σήμερα άπαντουν σέ πογίσει ξανά τά πράγματα και νά σταθμίσει τήν όρθό- σοστο 40 τοίς έκατό δέν θέλω τόν ΣΥΡΙΖΑ καί σέ
ποσοστό 40 τος έκατό κδέν θέλω τή ΝΔ σύμφω
Ή Επέτειος άπό
μιά άλλη όπτική
τητα ή μή της στρατηγικής του; Θεωρ δύο . Ο κοι να μέ τήν έγκυρη έταιρεία μετρήσεων!! Υπάρχει
νωνικός ήλεκτρισμός που έχει άπλωθεί σέ ολο το δηλαδή ίσχυρή κοινωνική πόλωση. Έσείς ποιός λέέκλογικό σμα άμέσως μετά τήν λήξη του δεύτερου
λόκ ντάουν , ή πρτη. Ή άστάθεια της Προέδρου
τε ότι θά προηγείται τό φθινόπωρο; Το 40 τοίς έκατό των άνεμβολίαστων δυστυχς προέρχεται άπό
τής Δημοκρατίας , ή όποία θά παίξει καταλυτικο ρο - τήν ΝΔΙ Αύτήν ψήφισε τό 2019.Άν προσθέσουμε σέ
λο στήν διαδικασία των διερευνητικν έντολν, ή αυτό τό τοπίο την ένταση που θά προκύψει μετά
δεύτερη. Τό έπεισόδιο μέ τά παράσημα κατέδειξε τήν άνακοίνωση των άποτελεσμάτων των πανελλαδικν (30.000 νέοι έκτός ΑΕΙ) , τό άσφαλιστικό και
ένας έμπειρος διευθυντής-και ήγειρε άμφιβολίες τόν νέο γύρο άριστερής σκανδαλολογίας μέ έπίκεγια την δυνατότητά της νά όδηγήσει άμέσως τήν ντρο οίκείους του Πρωθυπουργου, έχετε τήν είκόχρα σέ δεύτερες έκλογές άν χρειαστεί. Πρόβλημα ! να του φθινοπρου.Όταν θά είσέρχεται ή ΝΔ στόν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Παναγιτη Ν. Κρητικού*
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ φέτος 47 χρόνια
άπό την άποκατάσταση της Δημοκρα
τίας , ή όποία δέν ήταν άνδυνη . Γιατί
έπισκιάστηκε άπό τήν Κυπριακή τρα
γωδία, άπό τήν είσβολή και τήν Κατοχή της μισης Κύπρου άπό τόν Αττίλα
και ή όποία σήμερα άπειλειται μέ δι χοτόμηση και όσονούπω μέ ένσωμάτωση της μισης Κύπρου στήν νεοθω μανική Τουρκία . Έν όψει όλων αύτν
των κινδύνων και των πρόσφατων
έξελίξεων στά Κατεχόμενα (έπίσκεΨη Ερντογάν ) , δέν ξέρω πόσο συνε το είναι ή έπέτειος τής άποκατάστασης της Δημοκρατίας να έξακολουθεί νά έχει πανηγυρικό χαρακτήρα.
Καθάρισαν την Πλάκα
άπό τά γκράφφιτι
τήν άπειρία της σέ χειρισμούς-λείπει άπό δίπλα της
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Αναλυτικτερα: πρίν βγουν χιλιάδες άντιεμβολι - τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης. Τά βελάκια θά πηΣυνέχεια στήν σελ. 3
αστές στόν δρόμο τά έπιχειρήματα των όποίων ένι ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Στροφή Μητσοτάκη
στά δημόσια IΕΚ
Προφυλακίσθηκε
δ Πέτρος Φιλιππίδης
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μά 19χρονη Βρετανοβελγίδα, ή Ζάρα Ράδερφορντ
θέλει νά γίνε ή ττερη γυναίκα που θά έχει ταξίδέ
Ψει μόνη μέ τό άεροσκάφος της στόν κόσμο . Η Ράδερ
φορντ ξεκινάει τό ταξίδι της , κατά τό δποίο θά διαν σει μιά άπόσταση 51.000 χιλιομέτρων μέτό ύπερελαφρύ άεροσκάφος Της Shark, στίς 11 Αύγούστου . Μό
λις όλοκληρσει Τό έγχείρημά της, Βά είναι ό νετερος
άνθρωπος πού θά έχει πετάξει ένα Ττοιου είδους άεροσκάφος στόν κόσμο καί ή νετερη γυναίκα που θά έχα
πετάζει μόνη σέ όλάκληρο Τόν κόσμο. Τό τωρινό ρεκόρ
κατέχει ή Σοίστα Γουάιζ ή όποία όλοκλήρωσε τό τα
ξίδι της σέ ήλικία 30 έτν ΉΡίδερφορντ λπίζαι πς
Βά άνοίξει τόν δρόμο γιά τά κορίτσια καί Τις γυνακς
στόν Τομέα τν Θετικν Επιστημν, τής Τχνολογ ακαί της Μηχανικής καί θά άποτελέσει έμπνευση γιά
άλλε προκειμένου νά άκολουθήσουν τά βήματά της Η
19χρονη Βά χρηματοδοτήσει τό ταξίδι της μέ την βοήθεια χορηγν, καί έλπίζει ότι θά τόόλοκληρσει σέ
δύο μέ τρες μήνες Οί γοείς Τής Ράδερφορντ, Μπεατρς
ντέ Σμέτ καί Σάμ Ράδερφορντ, είναι καί οί δύο πιλότο.
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ της Γερμανίας θέλει νά έφαρμόσει
και στήν Ελλάδα ό Πρωθυπουργός σέ δ,τι σχετίζεται
μέ τήντεχνολογική έκταίδευση. Μιλντας χθές στήν
Βουλή για τό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
έξέφρασε τήν λύπη του γιά τό γεγονός ότι στήν Ελλάδα παραμελείται ή Τεχνική Εκπαίδευσις και όλοι προ
σποιούνται ότι όλα βαίνουν καλς , Ο Κυριάκος Μη τσοτάκης έξήγγειλε ότι θά πάψει νά καθοδηγεί τάπαι
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΣΤΙΣ φυλακές Τριπόλεως δδηγείται σήμερα δ διάσημος ήθο
ποιός Πέτρος Φιλιππίδης. Ο
καλλιτέχνης έκρίθη προφυλακι
στέος μετά την χθεσινή άπολογία του-ύπό άκρα μυστικότηταστήν 15η τακτική άνακρίτρια για
ένα βιασμό και δύο άπόπειρες
Είχα πολλές φορές έκφραστε
άρνητικά στό παρελθόν γιά τήν κοσμικότητα πού έχει πάρει ό έορτασμός
μέ την φύρδην μίγδην συνάθροιση
έτερόκλητων μεγαλόσχημων. Παλαιότερα , στά πρτα χρόνια, ύπήρχε καί
ένα μπέρδεμα μέ τίς προσκλήσεις.
Προσκαλούνταν καί καραμπινάτοι
χουντικοί . Είχε μάλιστα σχολιασθεί
και άπό τόν ήμερήσιο Τύπο καί είχε
μείνει στή μνήμη πολλν ένα δημόσιο
σχόλιό μου, κότι δέν προσέρχομαι στή
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήάλλη άριστερά καί ή σημερινή πραγματικότητα
τά σχόλια τά όποία ή άρι - ρά , ή αάλλη άριστερά του
Eκείνη τήν ήμέρα, στίς 28
Μαΐου, μού τηλεφωνούσαν τής Άριστεράς , πού άφησε στερά καταδικάζει (καί σωφίλοι νά μού εύχηθούν για
τά γενέθλιά μου . Ένας άπό
έκείνους , μαζί μέ τίς εύχέ ,
μου άνοκοίνωσε κι ένα κακό
μαντάτο . Άνήμερα στά δικά
μου γενέθλια πέθανε ό ΑγγΕ
λος Ελεφάντης, Ένας άπό
τούς (άρκετούς , εύτυχς)
φωτισμένους άνθρπους
. Ακυρνοντα λόγω κορωνοϊού μουσικά φεστιβάλ
που είνα διεθνς γωστά όπως έκενα του Lowands
Msterylandκαί Down the Rabbit Hole, τά όποία εχαν
προγραμματισθεί για Τόν Αύγουστο στήν Όλλανδία.
κΔυστιχς δνενα λογικό νά άφήσουμαυτέ Τς έδηλσεις νά συεχισ ούνν δήλωσε ό Πρωθυπουργός Μάρκ
ΡούTτε Ηβέρνησς έτιμα πς τόνά ύποβάλει σέ τέστ
όλο τό 24ωρω τους επισκέτις κατά Τήν διάρκεια ένος φ
στιβάλ, θά ήταν πολύ περίπλοκο νά όργανωe Όπότε
οί έδηλσεις που διαρκούν περισσότεpες άπό 24 ρε
άναστέλλοντα έως τό τέλο του έτους
Διονύση Σαββόπουλου, ή
άριστερά πού είδε τόν κόσμο σάν έργο τέχνη , ποτέ δέν θά φερόταν Ετσι, πο
τέ δέν θά γνόταν περίγλως
έείνων τούς όποίου ή ίδια
καταδικάζει γιά Τις τοποθετήσεις τους!
τό άποτύπωμά του μέ τό
ήρεμο, έποικοδομητικό , στέ
ρεο πέρασμά του .
στά) ς κσεξιστικάν, έπετέθη
στήν πρωταθλήτριά μας του
τέννις Μαρία Σάκκαρη . Καί
μάλιστα γιά ένα θέμα στό
έχουμε φωνή!
Τον θυμήθηκα χθές , διαβάζοντας τά σχόλια γύρω όποίοή σπουδαία άλήτρια
άπό την άπρέπεια στενού
συγγενικού του προσπου, μεξη ή συμμετοχή . Τόν θυμή
τό όποίο μέ ένα άπό έκείνα
δέν είχε τήν παραμικρή άνά
Ρontos
θηκα, καθς έκείνη ή άριστε
Συνέχεια στήν σελ.4
28-7-2021 .