Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
|ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
κ.Τ.Α.
ΤΡΙΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
9 772529
029121
ΕΤΟΣ: 51
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14425
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Συγχωνεύεις επιχειρήσεων
Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
Τουρισμός
Νέες τιμές-στόχοι για
τις ελληνικές τράπεζες
από την BofA
Δέσμη ισχυρν κινίτρων προκειμένου να
αυξηθεί το μέγεθος των ελληνικν επιχει
ρήσεων , σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης , με το σχετικό νομοσχέδιο
να γίνεται γνωστό το επόμενο διάστημα.
Στο νέο νομοσχέδιο Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιάν του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων που
κατατέθηκε στη Βουλή ενσωματθηκαν
ρυθμίσεις για το ΑΜΚΑ, τους Τίτλους
Κτήσης και τους Ενιαίους Κανόνες για την
απονομή παροχν σε χρήμα.
Στη σκιά των προβληματισμν για τις συνολικές αφίξεις το φετινό καλοκαίρι , τρεις
αγορές φλερτάρουν με μεγέθη ανάλογα του
2019. Ποιες είναι, πόσο συνάλλαγμαν υπό σχονται και ποιους ελληνικούς προορισμούς
προτιμούν οι ταξιδιτες.
Η μείωση των κινδύνων των τραπεζικν
ισολογισμν δεν αρκεί για την απελευθέρω
ση αξίας, καθς η απαραίτητη προϋπόθεση
είναι ανάπτυξη για τις ελληνικές τράπεζες,
επισημαίνει η ΒofA, η οποία συστήνει τιμέςστόχους:
1,15 ευρ για τη Eurobank με σύσταση αγορά.
1,45 ευρ για την Alpha BankAΛΦΑ1,51% με
σύσταση αγορά .
3.30 ευρ και για την Εθνική Τράπεζα με
σύσταση αγορά.
1,40 ευρ τιμή-στόχος με σύσταση υποαπόδοσης για την Τράπεζα Πειραις.
Τα περιθρια ανόδου ωστόσο διαμορφνονται σε 37% για την Alpha Bank , 48% για
τη Eurobank, 50% για την Εθνική Τράπεζα
και μόλις 5% για την Τράπεζα Πειραις ,
αντίστοιχα
αΦαίνεται ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες
προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο για την
απομόχλευση και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε θετικάν , συνεχίζει η αμερικανική
τράπεζα . Η Εθνική Τράπεζα επέλεξε τους
συμμετέχοντες στη μεγάλη ττλοποίηση
Frontier σε μια τιμή που φαίνεται καλή , εκτι .
μά η τράπεζα, και τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα
παραμείνουν υψηλά.
"Αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα είναι σε θέση
να ολοκληρσουν τα σχέδια για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους αλλά η απορρό
φηση κινδύνου από μόνη της από τα υψηλά
επίπεδα δεν αρκεί για την απελευθέρωση της
αξίας, καθς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
αύξηση των δανείων και των διαχειριζόμενων
περιουσιακν στοιχείων .
Μέχρι στιγμής, τα πράγματα κινούνται προς
τη σωστή κατεύθυνση σε όλες τις ελληνικές
τράπεζες και αισθανόμαστε θετικά για έναν
κλάδο που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται
σε βαθύ discount σε σχέση με τις τράπεζες
της ΕΕ , συνεχίζει η ΒofA
Για την ΑΙpha Bank ο στόχος είναι ει,45 και η
σύσταση αγοράς και οι κανοδικοί κίνδυνοιν θα
ήταν η επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ από
τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την Covid-19.
το σχέδιο προστασίας περιουσιακν στοιχεί ων Ηρακλής , το οποίο μπορεί να προσφέρει
πρόσθετη ανοδική τάση στο σχέδιο τπλοποίη
σης της Alpha.
- σελ. 2
- σελ. 4
σελ. 8
Καττατος μισθός 663 ευρ
από τον Ιανουάριο του 2022
τα 663 ευρ αυξάνεται από
1ης Ιανουαρίου του 2022 ο
καττατος μισθός έπειτα από
απόφαση του υπουργικού συμβουλί
ου από 650 που ήταν μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας ,
ηαπόφαση ελήφθηcύστερα από την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην
οποία συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταί
ροι, ερευνητικοί και επιστημονικοί
φορείς, η Τράπεζα της Ελλάδας κ.α.,
με βάση τις προτάσεις που διατυπθηκαν, τις αντοχές της οικονομίας και
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομε
σαίων αλλά και τη διεθνή συγκυρίαν .
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων , Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε : Η ελληνική οικονομία
βίωσε βαθιά ύφεση εξαιτίας των επι
πτσεων της πανδημίας, η οποία ήρθε
σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης.
Μέλημα της κυβέρνησης με την απόφαση για την αύξηση του καττατου
μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου
του 2022, αλλά και με τη μείωση φο ρων και ασφαλιστικν εισφορνπου οδήγησε σε πρόσθετη αύξηση του
εισοδήματος των εργαζομένων κατά
1,6%-είναι να στηρίξει την αγοραστ
κή δύναμη των εργαζομένων χωρίς
να θέσει σε κίνδυνο επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας>.
ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται
με τον καττατο μισθό.
Κίνδυνο απολύσεων ή στροφής
σε αδήλωτn / υποδηλωμένη εργασία
λόγω της δυσκολίας απορρόφησης
της αύξησης του εργασιακού κόστους
εν μέσω ύφεσης.
Περαιτέρω επιδείνωση της
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
οικονομίας καθς στο έντονο πλήγμα
που είχε ήδη υποστεί λόγω της οικονομικής κρίσης προστέθηκαν και οι
αρνητικές συνέπειες της πανδημίας
( μείωση παραγωγικότητας κατά 6,9%
και αύξηση μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 7,9% το 2020).
ετία 2019-2020 (δεδομένου ότι η
προηγούμενη αύξησn του καττατου
μισθού έγινε στις αρχές του 2019 ) και
τις προβλέψεις διεθνν και εγχριων
οργανισμν και ινστιτούτων για την
ανάπτυξη της οικονομίας το 2021 και
το 2022> . Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ ( αλυσωτοί δείκτες όγκου
με εποχική με ημερολογιακή διόρθωση ) τοΑΕΠ το 2018 ήταν 180,068
δισ. ευρ. εν το 2020 λόγω της κρί
σης του κορωνοϊού διαμορφθηκε
σε 168,737 δισ. ευρ . Δηλαδή ήταν
μειωμένο κατά 6,29%, σε σχέση με
το 2018 εξαιτίας κατάκύριο λόγο των
επιπτσεων της πανδημίας . Υπενθυμίζεται ότιη ύφεση το 2020 ήταν 8,2%.
-0ι προβλέψεις διεθνν και εγχριων φορέων συγκλίνουν σε ισχυρά ποσοστά ανάπτυξης τόσο το 2021
όσο και, κυρίως , το2022 ( ενδεικτικά:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή +4,3% το 2021,
+6% το 2022, Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο: +3,3% το 2021, +5,4% το 2022
Τράπεζα της Ελλάδος: +4,2% το 2021 ,
+5,3% το 2022 ).
Οι προβλέψεις για την ανά πτυξη το 2022 (5,3%-6%) οι οποίες
είναι ακόμη πιο ευνοϊκές, θα ληφθούν
υπόψη προφανς, μαζί με τα απολογι
στικά στοιχεία που θα υπάρχουν τότε ,
κατά τη διαδικασία αναπροσαρμογής
του καττατου μισθού που θα γίνει το
2022αναφέρει το υπουργείο .
Μάλιστα το υπουργείο Εργασίας
εξηγεί γιατί μια μεγαλύτερη αύξηση
του καττατου μισθού, θα μπορούσε
να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα , απ ' όσα θα έλυνε. Σύμφωνα
με το υπουργείο θα δημιουργούσε :
*Κίνδυνο για τη βιωσιμότητα
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από
την πανδημία και λειτουργούν στο
όριο, Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαί τερα αυξημένος καθς οι κλάδοι που
επηρεάστηκαν περισσότερο (εστίαση
κλπ ) έχουν ταυτόχρονα και υψηλό
Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από
1/2/2019 καττατος μηνιαίος μισθός
για τους υπαλλήλους ανέρχεται στα
650 ευρ και το ημερομίσθιο για
εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρ . Δεδομένου ότι στην Ελλάδα καταβάλ
λονται 14 μισθοί, αυτό αντιστοιχεί σε
758 ευρ/μήνα. Με την εγκύκλιο
7613/395-18-02-2019 του Υπουργείου
Εργασίας ορίστηκε ότι τα ανωτέρω
ποσά προσαυξάνονται μέχρι και 30%
ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που
έχει συμπληρσει ο/n εργαίζόμενος/η
προ του 2012. Συνεπς ο καττατος
μισθός μπορεί να είναι έως και 195
ευρ υψηλότερος (βλ . Πίνακα).
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας η αύξηση 2%, επελέγη στε να
ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των
εργαζομένων χωρίς να τεθεί σε κί
δυνο η βιωσιμότητα επιχειρήσεν
που βρίσκονται σε οριακό σημείο . Η
απόφαση ελήφθη με γνμονα την
εξέλιξη της οικονομίας κατά τη δι Bankof Ameria
τατος μισθός διαμορφνεται στα
663 ευρ το μήνα ( ή 773.5 ευρ με
αναγωγή των 14 μισθν ) εν με τις
υψηλότερα. Το καττατο ημερομί
σθιο από 1-1-2022 διαμορφνεται σε
29,62 ευρ .