Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 27.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7655
29 χρόνια
Ανοίγο υν την κάνουλα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
στα κfast καταναλωτικά οι τράπεζες
Ηλεκτρονι κά μπορούν να λαμβάνουν τη βεβοαίωση ευαλωτότητας τα νοικοκυριά
Ευάλωτα νοιΚΟκυρα;
lΕ 01 δυο Πρτη κατοικία
Επλογες για την
Ρύθμιση και απο πληρωμή χρεν σε 240 δος 420 δόσεις με διαγραφή Προσαυξήσεων και
κεφαλαίου, ή πτχευση με πλήρη απαλλαγή εντός Τριν ετν από τα χρέη τους , μπορούν να επλέξρυν οι οικονομικά ευάλωτο δανειολήπτες, στο Πλαίσιο τυ 4738/2020. Στη
δεύτερη, ωστόσ, Περίπτωση, χάνουν την Περιουσία τους, εν είν στην πτωχευτική περουσα ενταχθεί και η Πρτη κατοικα, τη χάνουν με κητάλλαγμαν την οριστική απαλλαγή από τα χρέη, εντός ενός έτους
Κοινή πρόνοια και για Τις δο
εναλλακτικές αίναι η χορήγηση
επιδόματος
Pienia: Ynερκαλύφθηκε 1,36 φορές η ΑΜΚ
στεγαστικού
δανείου μέγιστου ύψους 210
ευρ για διάρκαα πέτε ετν
για την περίπτωση ρύθμισης και
επιδόματος στέγασης ίδιου
ύψους για όση διάρκεια είνα
ευάλωτοι , στην περίπτωση
πτευσης.
COMMERZΒΑNK
Με επιτυχία ολοκληρθηκε η Αύξηση Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχν θα
Μετοχικού Κεφαλαίου της Premia , με τη ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου.
συνολική ζήτηση υπερκάλυψε τον αριθμό
των προς διάθεση νέων μετοχν κατά
1,36 φορές
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχν διαμορφθηκε στο 1,44 ευρ, με την εταιρ εία να αντλεί συνολικά 26,04 εκατ. ευρ.
Conmenzbank Η ΕΚΤ
PREMΙΑ
Properties
Ευρωπαϊκή εκατομμύρια αυτά θα διατεθΠιο συγκεκριμέ-οχής υπηρεσιν
ούν για την
την Επιχειρησιακό ενίσχυση
να θα κατευθυνθούν
για τους χρόνια
στην Πάσχοντες και
την υποστήριξη
της Ψυχικής και
για φυσικής υγείας
του υγειονομ
Ελλάδα , μέσω Πρόγραμμα δημόσιου υποστήριξη κιντου REACT-EU, <Μεταρρύθμιση συστήματος ζητού
και μετά από Δημοσίου Τομέα υγείας
Πρόταση
Υπουργείου
Ανάπτυξης
Επενδύσεων,
επιπλέον
δικτύου
Αταγορευτικό ετιβίβασης
της μονάδων
την ανακούφιση
χρας και την
πρόσβαση των
ΠολΙτν
αυτό.
2014-2020 Του
0 450ταζδιτες στα πλοίο
ΕΣΠΑ.
νοσοκΟΠροσωπισε μείων λόγω της κού.
Πανδημίας , στη
βελτίωση παρ&
κεφάλαια
Created by Universal Document Converter