Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

29oC, 15:00

35oC, 21:00

30oC - Υγρασία 27%-80% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:34 - Δύση ηλίου: 20:58

€0.80

Ï âáóéëéÜò åßíáé ãõìíüò

Η αντίθεση στα εμβόλια δεν εμφανίστηκε τώρα. Θέριεψε με τον κορονοϊό αφ’ ης
στιγμής η ανθρωπότητα, εκτός των περιορισμών, δεν επινόησε κάτι άλλο εναντίον
του, προκειμένου να αποτρέψει την κατάρρευση των Συστημάτων Υγείας αλλά και το triage, την εκβιασμένη ιατρική επιλογή, ποιος
ζει και ποιος πεθαίνει! Η καχυποψία απέναντι στην ηθική της αγοράς, εύκολα μεταφέρεται και στη διαχείριση της Υγείας, τη φαρμακολογία κλπ. Μόνον που όταν γίνεται κατά περίπτωση ενώ δηλ. παραμένει δείκτης ευτυχίας το μέτρο της καταναλωτικής δυνατότητας, φανερώνει τουλάχιστον σύγχυση. Η αποτελεσματικότητα της αντίθεσης έτσι, είναι υποθηκευμένη στην αντίφαση. 3»

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5400

ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ • ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ • ΔΥΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Ç ìÜ÷ç ìå ôïí éü óôçí ÊÝñêõñá

172 íÝåò ìïëýíóåéò ôçí
åâäïìÜäá 19-25 Éïõëßïõ.
16 Üôïìá íïóçëåýïíôáé óôç
ÌÅË. 45 ôïõñßóôåò
öéëïîåíïýíôáí ÷èåò óôï
îåíïäï÷åßï êáñáíôßíáò.

Óêëçñáßíåé ç áíôéðáñÜèåóç
ìå ôïõò åíÜíôéïõò óôçí
õðï÷ñÝùóç åìâïëéáóìïý

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σταθερά διψήφιος παραμένει ο αριθμός των
κρουσμάτων κορονοϊού στην
Κέρκυρα, με μέσο όρο τα 2030 ημερησίως! Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 19-25 Ιουλίου καταγράφηκαν συνολικά 172 νέες μολύνσεις, παρουσιάζοντας μικρή ανοδική πορεία από την
προηγούμενη (12- 18 Ιουλίου), όπου σημειώθηκαν 161!
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα εμβολιασμού για παιδιά 12 ως 15 χρονών

21 íÝá êñïýóìáôá ÓáñëÞò åãêáëåß ÊñÜôóá ãéá ôï ËáæáñÝôï 7»
óôçí ÊÝñêõñá
Óôçí ÊÝñêõñá ôï 9ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï
ôç ÄåõôÝñá 26/7 6» Âéþóéìçò Äéá÷åßñéóçò Óôåñåþí ÁðïâëÞôùí 8» ÈáëÜóóéá ñýðáíóç
×Üíôìðïë: ¸íá âÞìá ìðñïóôÜ óôç Ãáñßôóá 9»
Áðïâßâáóç
Ýêáíå ï ÊÃÓ óôéò êïñáóßäåò 13»
áóèåíïýò, ìÝëïõò
ðëçñþìáôïò
êñïõáæéåñüðëïéïõ

Äéáêïìßóôçêå óôï
Ãåíéêü Íïóïêïìåßï
ÊÝñêõñáò »
3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα