Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 24.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7654
29 χρόνια
Δευτέρα οι ανακοινσεις
για τον καττατο μισθό
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ηλεκτρονικά
μπορούν πλέον να λαμβάνουν τη βεβαίωση αευαλωτότητας τα νοικοκυριά
ΕΛΛΗΝΙΚ,
Ευάλωτα νοικοκυρια;
0ι δύο επιλογές
γα την Πρωτη κατοικία
Ρύθμιση και αποπληρω μή χρεν σε 240 έως 420 δόσες με διαγραφή Προσαυξήσεων και
κεφαλαίου, ή πτχευση με πλήρη απαλλαγή εντός Τριν ετν από τα χρέη τους , μπορούν να επλέξρυν οι οικονομικά ευάλωτο δανειολήπτες, στο Πλαίσιο τυ 4738/2020. Στη
δεύτερη, ωστόσ, Περίπτωση, χάνουν την Περιουσία τους, εν είν στην πτωχευτική περουσία εταχεί και η πρότη κατοικία, τη χάνουν με <αrτάλλαγμαν την οριστική απαλλαγή από τα χρέη, εντός ενός έτους. Κοινή πρόνοια και για ηις δύο εαλλακτικές
>>( 2η
είναι η χορήγηση επιδόματος στε
γαστικού δανείου μέγιστου ύψους
210 ευρ για διάρκεια Πέντε ετν
για την Περίπτωση ρύθμσης και
απδόματος στέγοσης ίδου ύψους
για όση διάρκεια είνα ευάλωτο,
στην Περίπτωση πτχευσης. Η
διαδικασία για τη ρύθμση των
οφαλν μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού μπορεί να ξεκνήσει
άμεσα,
COMMERZΒΑNK
Με πρωτογενές έλλειμμα Που φτάνει, διαμορφθηκαν στα 23,3 δισ. ευρ.
σύμφωνα με τη μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ,
στα 5,9 δισ . ευρ έκλεισε το Πρτο ευρ, έναντι 341 δισ. στα τέλη της προηΤρίμηνο της χρονιάς
Το χρέος έχει εκτοξευτεί στα 344,1 δισ.
Commerbank
γούμενης χρονιάς και 329,6 δισ. ευρ το
Πρτο τρίμηνο του 2020, όταν δηλαδή η
Η EKT θα αυξήσει τς
Για τον Προϋπολογισμό, τα έσοδα έφτα - χρα έμπαινε στην καταιγίδα της Πανσαν τα 16,2 δισ. ευρ εν οι δαπάνες δημίας .
Κατά 250 διο. ευρ !
Εταιρεία εταιρικής χρή-2021 συνεδρία- μετοχής (WΑ )
σης 2020, με σή του όρισε ότι
15.07.2021 έως
και 21.07.2021) ,
αντίστοιχητη τιμή διάθεσης πέντε (5) ημε- μειωμένης κατά
ανωτέρω ρν διαπραγμά-ποσοστό
εντός ( ποσοστό
περιόδου έκπτωσης),
όΠως έχει ήδη
χρηματι-δικαιματος ανακοινωθεί.
ΟΠΑΠΟΠΑΠ
πρτων
0,00% Α. Ε. ανακοιννει τα ακό - αύξηση
λουθα στοιχεία μετοχικού κεΦσχετικά με την
τιμή διάθεσης
νέων μετοχν τευσης
θα ισούται με
τον μέσο όρο άσκησης
αλαίου της
Να μην κλείσουν
υποκαταστήματα
Τρατεζν ζητά η ΚΕΔΕ
μετοχν Που θα
εκδοθούν λόγω Συμβούλιο της σταθμισμένης
επανεπένδυσης Εταιρείας στην βάσει
του μερίσματος από 17 Ιουνίου Τιμής
Διοικητικό στηριακής επανεπένδυσης
του μερίσματος
όγκου χρήσης 2020
της (δηλαδή
Created by Universal Document Converter