Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ Η
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
26 Τουλίου 2021
Αριθμ. φύλ . 42017
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία 8ως 34β.
Παρασκευής όσιομ Ερμολάου ίερομ.
Σελήνη 16 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.23-Δύσις ήλίου 8.40
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 33β
Ντράπηκαν και τά παράσημα
μέτό όλίσθημα τής κυρίας Σακελλαροπούλου
Ντράπηκε καί ή Δημοκρατία-Σέύμνητή του Κουφοντίνα .
του Λμενικοϋ Σματος έπεχείρησε ή άριστερή Πρόεδρος να άπονείμει τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικος
ύβοιστή τοϋ Πρωθυπουργού καί τν άνδρν
ή Πρόεδρος πανικόβλητη έπικοιννησε μέ
τόν Πρωθυπουργό (τόνόποίο έπίσης καθύ
βρισε δ ύπό παρασημοφόρησιν ) για νά ρίξει την εύθύνη της έπιλογής σέ μιά ... έπιτροπή του " Υπουργείου Έξωτερικν καινά
άπαλλαγεί άπό την κατακραυγή.
ΣΕ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥΣ καιρούς ζουμε . Και ρούς παρακμής. Όσοι τιμούν τήν έλληνική Σημαία όπως ό παγκόσμιος πρωταθλητής μας Λευτέρης Πετρούνιας έξαφανίζο
νται άπό τά δημόσια μέσα ένημερσεως ,
τήν στιγμή πού δίδουν νέα μάχη γιά χρυσόμετάλλιο στούς Ολυμπιακούς άγνες
Όσοι δυσφημούν την πατρίδα μας και ένσχύουν έκ τν πραγμάτων μέ την ρητορεία
τους τήν έπιχειρηματολογία τν Τούρκων
γιά τό προσφυγικό κερδίζουν παράσημο!
Καί μάλιστα τόν Μεγαλόσταυρο του Φοι
νικος. Έναν τέτοιο έπεχείρησε νά τιμήσει
μεταξύ άλλων τό Σάββατο ή άνιστόρητη
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Καί όταν σηκθηκε θύελλα άντιδράσεων για τις άναρτήσεις του κατά των άνδρν του λιμενικο
σματος πού φυλάνε τά σύνορα και δέν έπι
τρέπουν να γίνει ή χρα ξέφραγο άμπέλι
Έκει έφθασε ή πολιτικς έπικίνδυνη και άσχετη Πρόεδρος της Δημοκρατί
ας! Νά καρφνευν ς άρχηγός του κρά
τους σχέση τό ΥΠΕΞ, πόσω μαλλον δ
Νίκος Δένδιας . Επί της προτάσες της
άντέδρασε τόν άνίδεο γιά τά καμματά
της ύπουργό Εξωτερικν! Ο όποίος μετά
ταυτα άπειχε έπιδεικτικς άπό τήν δεξίωση. Και είναι λίαν άμφίβολο άν θά έπιτρέ
ψει έν τέλει μετά ταυτα στίς έπιτροπές του
νάκυρσουν τόν κατάλογο μέ τά παράσημα
- Ο Μεγαλόσταυροι τν Ταγμάτων του Σωτήρος, του Φοίνικos τής Τιμής καί τής Ευπουίας . Διακοίνεται καί ό άστέρας του
Μεγαλοσταύρου τής Τμής
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΜΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ο. Δένδιας
κάδειάζεν
την Ποόεδρο
Ακατάλληλη για ρυθμιστής του πολιτεύματος
Η ΕΡΤ δέν έδειξε τούς
Έλληνες Όλυμπιονίκες
Η ΑΠΟΝΟΜΗ παρασήμων και ξιφν (στούς Εύέλπι- κρίσεις ύποβάλλει στήν Πρόεδρο της Δημοκρατί
δες ) μαζί μέ τήν άπονομή χάριτος και την δυνατότητα πραγματοποίησης διαγγέλματος, είναι μερικές γκαλείται, μία τουλάχιστον φορά τόνχρόνο- Fια τήν.
άπό τίς τελευταϊες άρμοδιότητες του Προέδρου άπονομή έκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα , τό όποιο
της Δημοκρατίας που διασθηκαν μετά τήν άναθε - προσυπογράφεται άπό τόν Υπουργό Έξωτερικν
ρηση του Συντάγματος του 1975. Αύτός άλλως τε
θά έπρεπε νά είναι καί ένας λόγος γιά νά μνημονεύ- ως (ΦΕΚ .
ουν τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή οί διάδοχοί του.
Γιά νά θυμούνται μέ ποιές άρμοδιότητες είχε προικίσει τόν άρχηγό του κράτους καί ποιές τους άπέ- Ανδρων του Λιμενικού Σματος Ίάσωνα Αποστομειναν νά άσκουν μετά τό συνταγματικό πραξικόπη- λόπουλου του όποίου ή παρασημοφόρηση προεματου 1985. Άν καί τά παράσημα άπονέμομαι τύποις τάθη , πέραν της ούσίας της, είναι το πλέον χαραμέπρόταση του ύπουργού έξωτερικν μέ τήν έκδο-κτηριστικό παράδειγμα κακής άσκησης άρμοδιόση Προεδρικού Διατάγματος , άπαντες γνωρίζουν τητας έκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας.
ότι τά πρόσωπα πού ύποδεικνύονται για τήν άπο- Καί της άκαταλληλότητάς της γιά την ίδιότητα του
νομή τιμητικής διάκρισης έπιλέγονται άπό τόν έκά - ρυθμιστή του πολιτεύματος. Ίδού γιατί: ή κυρία Σαστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. ΤΟ ΥΠΕ τυπικως κελλαροπούλου άνακοίνωσε τήν λίστα των πρός πα
έπικυρνει! Τά παράσημα είναι προνομία της Αρχη- ρασημοφόρηση προσωπικοτήτων χωρίς νά έχει κάν
γου του Κράτους που είναι ταυτοχρόνως και έπί κε φαλής όλων των Ταγμάτων Αριστείας . Έν προκει - ύπουργείο Έξωτερικν!! Γι' αυτό άλλως τε όταν
μένω αύτό προκύπτει ξεκάθαρα και άπό όσα άναφέρονται στό σάιτ της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρόεδρος διέρρευσε στά ΜΜΕ μετά άπό έπικοινωτό όποιο άναφέρει ότι: Η άπονομή τιμητικν δια- νία της μέ τόν Πρωθυπουργό , ότι άκυρνεται ή πακρίσεων άνήκει στίς άρμοδιότητες της Προέδρου ρασημοφόρησή του .
της Δημοκρατίας , σύμφωνα μέ τό άρθρο 46 παράγραφος 2 του Συντάγματος καίτίς διατάξεις του νόμου 106/1975. Προτάσεις για τήν έπιλογή προσπων μή παρασήμου στόν ύβριστή των Λιμενικν . Καμμία
στά όποία μπορούν νά άπονεμηθούν τιμητικές διαας τό Συμβούλιο Ταγμάτων Άριστείας , το όποο συΑΛΓΕΙΝΗ έντύπωση έχει προκαλέσει
ή προσπάθεια της Προεδρίας τής Δημοκρατίας νά μεταθέσει τις εύθύνες για τήν
λανθασμένη έπιλογή τής παρασημοφορήσεως τού Ιάσονος Αποστολόπουλου
στόν ύπουργό Εξωτερικν Νίκο Δέν.
δια. Στήν ήλεκτρονική διεύθυνση τής
Προεδρίας άρχικς είχε δημοσιευθεί
ότι κή άπονομή τιμητικν διακρίσεων
άνήκει στίς άρμοδιότητες τής Προέδρου
τής Δημοκρατίας , σύμφωνα μέ τό άρθρο
46 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
καίδημοσιεύεται στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσε"Η περίπτωση της παρασημοφόρησης του άκτι βιστή και ύβριστή του Πρωθυπουργου και των
(σελ 4)
Συνέχεια στήν σελ.3
Άλυτο παραμένει
τό θέμα
τν συντάξεων
Ψηφιακά προσβάσιμο
τό Αρχαιολογικό
Μουσείο Δελφν
για άτομα μέ άναπηρία
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
έκδοθείτό άπαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα άπό τό
ξέσπασε θύελλα γιά τόν κύριο Αποστολόπουλο ή
του Γιργου Κουρή
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ άπαιτει ή σύνταξή του νά
είναι διαθέσιμη μερικές ήμέρες άφό-.
του συμπληρσει τν άριθμό των
έτων και ένσήμων πού προβλέπει ό
νόμος . Δυστυχς όμως όποιος πάρει τή σύνταξή του νωρίτερα άπό δύο
χρόνια θεωρείται ότι πέτυχε άθλο.
Πολύ πιό χρονοβόρα είναι ή περί
πτωση των έπικουρικν συντάξεων,
που ένω είναι χρήματα τά όποια έχει
εύθέως άποταμιεύσει ό κάθε έργαζόμενος, άπαιτεί περισσότερο άπό 2-3
χρόνια για νάα βγεί άφοϋ έχουν προηγηθεί τά χρόνια του ύπολογισμού τής
κύριας σύνταξης Στή σύνταξη μόνο
μία έξαίρεση ύπάρχει Νά ύπάγεσαι
μόνο σέ ένα ταμείο . Νά έχεις άκρες ,
και νά είσαι τυχερός.
Πρόταση της Προέδρου ήταν λοιπόν ή άπονοΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
2% αύξάνεται
ό καττατος μισθός
ΤΟ Λύκειον τν Ελληνίδων
τιμά τήν γυναίκα του 1821
.0 18χρονος Όλλανδός , που έγινε όντερος
ταξιδιτης του διαστήματος στόν κόσμο αύτήν
την Εβδομάδα, έξέπληξε τόν δισεκατομμυριούχο
Τζέφ Μπέζος κατά Τήν διάρκεια τής πτήσεως λέ
γοντάς του ότι δέν έχει ποτέ παραγγείλει κάτι
άπό τό Αmazon.com. ΌΌλιβερ Ντάμεν, φοιτητής Φυσικν Επιστημν , συνόδευσε Τόν Μπέζος
Τόν άδελφό του Μάρκ Μπέζος καί τήν 82χρονη άε ροπόρο Ουαλλυ Φάνκ τόν γηραιότερο άνθρωπο που ταξίδεψε στό διάστημα, σέ ένα ταξίδι 10
λεπτν , πέραν Τής άτμόσφαιρας Της Γήs Επα
στόν Τζέφ ότι στήν πραγματικότητα δέν έχω ποτέ
άγοράσει κάτι άπό τήν Amazonν είπε στό Reuters
6 Ντάμεν, σέμιά συνέντευζη που παρεχρησε άπό
τό άεροδρόμιο Σπχολ τού Άμστερνταμ. Κι έaivoς
ήταν σάν νάλέι "ωω, έχει περάσει πολύς καιρός
που άκουσα κάποιον νά τό λέει αυτό" .
ΕΙΣΗΓΗΣΗ για . συμβολική αύξηση του καττατου
μισθούκατά 2% στε νάδιαμορφωθεί άπό τά 650 εύρ
πού είναι σήμερα στά 663 εύρ, άναμένεται νά κάνει ό
ύπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης . Τό νέο κα
ττατο ήμερομίσθιο τν έργατοτεχνιτν θά διαμορφο θεί άπό 29,04 σέ 29,62 εύρ . Ο ηύξημένος καττατος
μισθός θά άρχίσει νά καταβάλλεται ύποχρεωτικς άμέσος μόλις ύπογραφει ή σχετική ύπουργική άπόφασις
Λεπτομέρειες στήν σελ2
Αύτή τή στιγμή έκκρεμουν πάνω
άπό 130.000 συντάξεις στά γρανάζια
της γραφειοκρατίας , μέ τούς δικαιούχους νά άναμένουν πότε θά γίνουν οί
υπολογισμοί των ένσήμων και θά λυθετ ή χρονοβόρα διαδοχικότητα άπό
τόν ένα άσφαλιστικό φορέα στό άλλο.
Γιά όσους ήδη παίρνουν σύνταξη και
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ 2
Μιά μικρή συντροφιά ,ένα βράδυ στό Κουκάκι
. Μακρυά άπό την τεχνολογία γιά περισσότε
ρο άπό έναν χρόνο ζε ό συνιδρυτής τής Google
Λάρρυ Παίητζ, έχοντας βρεί καταφύγιο στά άπομονωμένα νησιά Φίτζι . Μάλιστα σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, άξιωματούχοι τν Φίτζι πίεσαν ένα
Τηλεοπτικό δίκτυο νά άφαιρέσει θέμα του γιά τήν
δωρεά ίατρικν έφοδίων κατά του κορωνοίού στά
νησιά που είχε κάνει ό συνιδρυτής τής Google, καθς ό Παίητζ προσπαθεί νά άποφύγει νά Τροβήξει
τήν προσοχή έπάνω του. Ο 48χρονος Παίητζ γι
νεται όλο καί πιό μυστικοπαθής τά τελευταία χρό
να, άποφευύγοντας νά φωτογραφίζεται έκτός άπό
έλάχιστες περιπτσεις .
σεν μας μέ το Ισραήλ , τήν
δποία θεωρεί θεμελιδη προ
υπόθεση γιά τήν άσκηση
πιέσεων πρός τήν τουρκική
Ο άνθρωπος μέ τόν
δποίο συζητούσα μόλις είχε έχει άποψη-Βαρύνουσα γιατί ή ξωτερική πολιτιΕλθει άπό μεγάλη χρα , π
ραν του Άτλαντικού, όπου
πλέον διαμένει μονίμως Μέ
πολυετή θητεία στήν έλληνική άκαδημακή κοινότητα,
κινούμενος πάντοτε στήν
ντρο-αριστερά (προέρχε- δΕρντογάν άλλά ή Τουρ
ται άπό τήν μεγάλη δεξαμε
νή τν "Εσωτερικάκηδων") ράλληλα, μού άνέλυσε τό
κατ ' έμέ- και μεγάλη έμπει - κή τήν όποία άσκεί σήμερία γύρω άπό τά έθνικά θΕ
ματα και θεωρείται έκ τν
μαίτρν στόν τομέα τν διεθνν σχέσεων.
ρα ή κυβέρνηση του Κυριά
κου Μητσοτακη μέ ύπουργό πλευρά
Έξωτερικν τόν Νίκο Δέν δια, είναι ή καλύτερη που
θά μπορούσε νά ύπάρξει.
, έχουμε φωνή!
Βεβαίως , θά πρέπει νά
θυμόμαστε δτι στό θέμα τν
ΑΟΖ ή Τουρκία προσπάθησε-και έν μέρει πέτυχε- νά
Αναντωμενη κοκμη nieύυνατη!
Τό πρόβλημα δέν είναι
Άναφέρθηκε ίδιαιτέρως
στήν άνάπτυξη τν σχέ
Ppontos
κίαω είναι ή άποψή του. ΠαΣυνέχεια στήν σελ.4
26-7-2021 .