Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
4" ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος , Σάββατο 24 Ιοuλίου 2021
Aρ. φύληoυ: 4286
Ε 100
Πρωτιά στο Β. Αιγαίο από
το " Μαυρογένειο" ΕΠΑΛ Σάμου
19.415 μόρια!
Από κανθρπινο χέρν
η μεγάλη πυρκαγιά;
ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ
α toΕnAA Κορnot0oou ία τα μεταξυ PουpΑωτων και Kοκκορου δεν unipξε αναζνnuρωση σε καμίο ano tις δκόδες εστίες του μετnou nou έφτασε τα 85 oμετρα
13.165 μόρα , oό totpoνται στην
οντστη εκηoίδεuon 8 μαθητές ένονυ
με 17.748 μόρα και oκόμη ένος με
17.625. Ττο rε Podν η υψrhoτερη
στο ΕnΜ Ευδλou τα 16.050 μρα .
Ρύπτη με το στοείο nou δέθεσε η
βαθμοnογού nediου , ανομένεται να
με0ntές οuγέντpuoov 18000 μέρο μ βo0μonoγες tων novenoκν
εν ακέμη tvος 19.170 μόρια Στo ΓΕΛ nei vα oυμηληρuοουν οuοτό το μηο Στη Σάμο ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας
nεpoootεpο ono 4 500 στρέμματα καμένης γ εν ο μέχρ στημής nλnpoφοpες κoι xθες ότον στο κεντρικό μέτωno npoστέ rt Mo ένα , oε nonu μενολn o
rpoyμatononθeί στς 4 Ιουνίου 20201 .
εναμρ0ηκε εκτενς γα tην nopεio κάνουν ογο για ενδεκόμενο εμπρησμούή unpnoμν.
σνnοuo yoτί όο0 μέοα και νο έχουμε oν unoptι ανeprnο χεράκ ετε σnό
τη oημοoίο του κάνοντος έκκλnon npoς | noστράτηγος n.. uάνης ταμούAn 90% είvo οvopnvo χέ .
Αστυνομία και το τonκό τμήμα τς nupooβεστικής Υnnpεοίος μος εδ στη Εόμο
εμβολοομό . Εύ nλήpη εnμtρωon | Χαρακτηριστικές ο δοσες εni του eέματος ono τον unoστpότο του nupo - καιεγ κoι όλα το στελέη μος, έχouμε τετομένη τν npooon μος , 90% ενοι σν .
αβeστικού Εματος, ουτονστή εnopnoεων Βopείoυ, Νoουου Aroίου και κρήτηe οoνο κέp, tίε npoeεon είε ομnea είvoι ουτό nou tο ono Tmv rpοσoκή
ζουν ο, δομές υγείος του νnooύ cno | uom τoμoonn, στον δευουντη του Εομοκού ήματος , Μόνο τεpονoκn στην των nonmov , των Εομωτν . nou μος 6ίvοuν τη potθε toυς έστω με ένo μηου rλεupός npοοωnκo κι unoδouν κα Εnoμmn Ημερonoγo Εptovv, στο Radio cafs 102,4 -δεν είμοστε nouoι ano
εnομnή Ημερολόγο Εptζονν, στο Radio Ca 102,6 εν εiμοστε nouo, ano κon vερό, την npooκή τους να μην έnoυμε νέο ένopξη nupεγo .
npoές tύομε aνmouκο , όταν εκδηλθηε ουτή η φωτά κοντό στο ΧΤΑ nou
woς αoς oτονοσ Κ
Υνουν στοδοκο on ο opoίτητες | και κατασκοπείας
Κύκλωμα διακίνησης μεταναστν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
καλή Λεπουργία του και εinε όυ θα
Δεν ιδρνει το αυτί του
" σο Nooμείο Σομου, στο έρο NO υ o oo Κατηγορίες σε 4 μέλη ΜΚΟ
γeίος Eάμου και στο κέντρο ηγείος
κορnoβoooυ, ουνοδευόμενος eno toν unoupyoς ε την ευκοpίο να ουνομι Τέοσερα μέλα M.Κ.ο κα 8 unάκοο τρίtων κωpv , ephομβάνονται σε διογpοφα γna opyoνωμένη
βουλευτή Σόμου, καθηmtm Kaρδono Me με εoοδoτενους και εnσκέπτες 4ρ0ση στόμων nou όροστηρonoιούντoν στη διαυκόλυνοn Enς napavοuης εooου αλλοδοην στην
γος, ε Χριστόδουo Eτεφoνόδn . No toυ Νοοκομείου , καθς και με την ΕΜονκή εnκpάτετα, μέσω των νηouν εου ΒΑ Arγοου
τον ουνόδεψε εντός της δομής nου ο
ομάδα του εμβολοστιού κέντρου.
ορκεια των onouδuν του στην ίστρή
στίδροση ano τον 0HE Ο Πρόεδρος της Τουρείος
Κολύμπησε από το Πυθαγόρειο
στο Αγαθονήσι
για τη Ναυμαχία της Σάμουν
στα στενά της Μυκάλης 6.8.1824
ότι οι npoσnόειες των Ενωμένων Εθνν να Rpεei
αnoτύκει όρα npenε, να unopξει nuon ύο Λον κα
δύο κρστν, Οι διonρoγμaτεύοες για τη εriuon του
ατό τον ΟHE ο onοος εnpAneι tnv οuδέτερη ζνη
των Ηνωένων Εθνν. KhnBeίoa να ξεκάθαρίoει στη
των δύο κρστν, aπoντησε νo, αroλύτως . .0εωρού.
ΥΠηρεoίος 4ΑΕΕΒ, καθς ι tων Atυήνoεων
Δακείρn κα Ανάλunς nhnpopορν ΔΑΠ.,
Μobanoν Αττκής και Eyxhnμoτεnoγκν Ερευ .
νον 4Ε Η κοκουργηματικού xορακτηpe δο - Ατς κα Evuhrμaτonoγν Εpεuvν 844λ
τη ουνδρομή της Αντπρομοροτικής Υηnρεσίος
ΔΑΕ.Ε.Β1, καθς κο των Δευθύνοεων bακεonς
κα Ανduonς nΛnpoφopoν αΔΑΠ ΑΛanuv
ατό τα τhη της δεαετος του 1970
ένορξη της δεύτερης φόσης του οκεδίου του για να
nερομβάνει τη οδική ματα της δευκόλυνσης ρonς nnpopoρν της ΓΕΠΑΛ Βoρείου Αγoίou
έδοpος της κατοοοneίος , κοθς και napopόοες Aοφonίoς xου κα Σάμου και twν Τμημότων Δατου Κδκο Μετονοστευσne Μετύ ono nohuμηη xεiρoης Μετονόστευσης Λέοβoυ . Xίou και tμου η
έpεuvo της Υnoδtuνonς Aopeλεoς Μuτνne 9nnερpεpeη δono Λμενκού tματος και το
ρούμενος ono tον τουρκκό cτρατό . Ano την nhtupά
του ο Γεvκός Γραμματέος του ΟΗΕ ο Αντόνο Γκout .
κόθε φορo nou δαβάουμε η ακούμε δnσες αξρο.
μης εoόδου oλλοδonν στην ελimn επxpάτεα γpoφία για το οδήμaτα της δευκόλυνoης ropdvo
κόθε ρόνο στο nuθaγoρεο . Αρωγoς ρoνος 15 pες και 48 Nuπτά . Anόστο |μοω ων νηoν του Βορεοoνoτολικού Αγοίου. Το μης εo0ου onnoδenov στmv ελmn εnρότεια
της κατορκongίo , της δυοκέρονonς εpευνν των
Aυτοδυτν Σάμου , Οι Aυτοδύτες στη
οEnia τους στο Facebook tγρoψαν ,
σeniδa τους στο Facεbook typoψον.
-0 cύMoγος Αυτοδτν tόμου θupεί για tnv unοστήpn ε κο0ε δεo κo eppεptακός οστυνομικός διευουντής Βορείου A .
Εδσε , es συνέντευξη Τύnou nouυ nopaipnσε το ΕAανκν opeν, καθς κα γα Borές nopoβόσς
Euοιστούμε to μενορκεί3 1ομου | μεσημέρι της 19ης οuniou στη Muτλnn , ο γενκός του Κδεα Μετανόστευoης
oρνει το ουτί του . Σε 3 χpόνa οno onμεpo ea nei

Τελευταία νέα από την εφημερίδα