Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουλίου
[Καδημερινή οικονεμιπή ειδική εφημερίδα Δοκηρύζευν- Δημοτριστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7423
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ποιοι δεν
καταβάλλουν
ενοίκιο
Νέ0s Πτωχευτικός:
και τον Ιούλιο
Πs θα λάβετε βεβαίωση ευάλωτου
οφειλέτη για την πρτη κατοικα
κάνει αίτηση για τη χοβέβαίωσης
Ανοιξε ο δρόμος της
ρύθμισης των οφειλν
που έχουν τα ευάλωτα
νοικοκυριά προς το
Δημόσιο σε έως 240
δόσεις και έως 420 δόσεις rρος τις τράπεζες
καθς και της 2ης ευκαιρίας αλλά και της
επιδότησης δανείου
πρτης κατοικίας για
πέντε έτη.
Η ενεργοroίηση της
σχετικής
πλατφόρμας για την
πρτη κατοικία από το
υπουργείο Οικονομικν , επιτρέπει στους
οφειλέτες με ισχυρή κατάσχει το ακίνητό
οικονομική αδυναμία
να λάβουν τη σχετική ταρτιστεί η σύμβαση
βεβαίωση ότι όντως
αποτελούν ευάλωτα
νοικοκυριά. Στη συνέχεια , μπορούν να διαγράψουν όλες τις
οφειλές τους και να
λάβουν τη 2η ευκαιρία .
Μέσω της Ηλεκτρονι .
κής Πλατφόρμας ο
οφειλέτης δύναται να
ρήγηση
ευάλωτου.
Η εν λόγω αίτηση β
βαινει ότι ο οφειλέτης είναι ευάλωτος και
ότι το ακίνητό του , το
οποίο προσδιορίζεται
στη βεβαίωση, συνιστά
την κύρια κατοικία
του . Η βεβαίωση του
οφειλέτη παρέχεται σε
φυσικά πρόσωπα τα
ψηφιακής οποία δηλνουν ότι
έχουν κηρυχθεί σε
πτχευση ή ότι ο ενυπόθηκος /ίπροσημειού χος πιστωτής έχει
Με την έκδοση της
υπουργικής απόφασης όσον αφορά τους
κλάδους που απαλλάσσονται από την
καταβολή
ενοικίου
και τον Ιούλιο, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε
πλήρως το τοπίο και
ως εκ τούτου όσοι
ενοικιαστές δεν δι .
καιούνται μείωση θα
πρέπει άμεσα να καταβάλουν στους ιδιο
συνέχεια στην 11
λέτη είναι τα εξής:
1. Για την εκκίνηση
της αίτησης Χορήγη.
σης Βεβαίωσης Ευα.
λωτου Οφειλέτη, ο
χρήστης (Αιτν ) ει σέρχεται στην Πλατφόρμα
συνδέσμου
https:/www.gov.gripire.
sies/perious ia- kaiphorologia/diakheirise-Ο
pheilon/bebaiose-euaotou-opheilete. Ο χρήστης (Αιτν) καλείται
να καταχωρήσει τα το
Όνομα χρήστη και Κωδικός που χρησιμοποιεί για την είσοδό
του στο ΤΑXISnet.
2. Για την εκκίνηση
της διαδικασίας , ο χρή.
στης (Αιτν ) εισέρχε.
ται στην αρχική οθόνη
της Πλατφόρμας όπου
και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχε
τικά με την έναρξη της
διαδικασίας . Στο ση.
μείο αυτό, ο χρήστης
( Αιτν) επιλέγει Συνέχεια .
3. Εκκίνηση Αίτησης
συνέχεια στην 10
τους ή ότι έχουν κααναδιάρθρωσης σύμ
φωνα με.
4738/2020.
Νέος πτωχευτικός:
Τα 15 βήματα
Τα βήματα που α
πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες για
να λάβουν τη βεβαί.
ωση ευάλωτου οφει
μέσω του
Αύξηση
έωs και 130%
στιs αφίξειs
τουριστν
σε σχέση
με το 2020
Προs μόνιμη
κατάργηση
η ειδική
εισφορά
αλληλεγγύns
Σε επίπε δα υψηλό
τερα των προσδοκιν
κινείται ο τουρισμός,
όπως δήλωσε μιλντας στην τηλεόραση
του Bloomberg ο επικε
φαλής οικονομικός
σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9