Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 1876
Σάββατο 24- Κυριακή 5
Τουλίου 2021
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος Αθηναγόρου του άπολογητού
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 6.22-Δύσις ήλίου 8.41,
ΑΤΤΙΚΗ Αθριος καιρός μέίσχυρούς άνέμους. Θερμοκρασία έως 33β
ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ Τοπικές βροχές και καταιγίδες Θερμοκρασία Εως 30β.
Αριθμ. φύλ. 42016
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΝΗΣΥΧΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΗΤΟΥΡΚΙΑ ΞΕΦΥΓΕ ΚΑΙ .ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΕΛΛΕΙΠΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Αμφισβητουν τήν κυριαρχία Εξι νησιν
λόγω τής παρουσίας τού Στρατού μας
Λέσβο,
Μέέπιστολή Σνρλίογλου στόν ΟΗΕ θέτουν θέμα
Σύμη καί άπαιτούν νά έξαιρεθούν άπό τήν όριοθέτηση ΑΟΖ ύφαλοκρητίδος, χωρικν ύδάτων!
για Χίο, Σάμο, Κο, Καστελλόριζο,
ΔΕΝΘΑ ΠΟΥΜΕ πς ή Τουρκία ξεπερνά τά
δρια. Τά έχει ξεπεράσει πρό πολλού. Καί όσο τήματα κυριαρχίας, ύποστηρίζοντας μάλιστα
δέν βλέπει ούσιαστική άντίδραση, συνεχίζει .
Καί δυστυχς άντίδρασις δέν είναι τά καύστηράμηνύματαω και οί καταδικαστικές δηλσεις
Ούτε κάν οίοίκονομικές κυρσεις.
ραβλέπει και έπιμένει δτι στά νησιά ύπάρχει νείδηση μέ κατάκτηση έδάφους και έπέκταση
τής τουρκικής έπιρροής και κυριαρχίας είς βά
ρος τν γειτόνων της . Αύτός είναι δστόχος της
κατακτητικής τακτικής, πού άρχισε άπό την
θήκη της Λωζάννης καί θέτει ς έκ τούτου ζη τακτικός Στρατός.
ότι άπειλούνται οί Μικρασιατικές άκτές .
Η νέα όμως αυτή άπαίτησις δεικνύει ένα
πιό μακρόπνοο σχέδιο του Ερντογάν , τό όποιο
Πρίν προχωρή σουμε στήν παρουσίαση και τόν σχολιασμό των τουρκικν θέσεων , νά σημεισουμε ότι είς πείσμα τν ίσχυρισμν τής Αγκύρας , στά νησιά του Αίγαίου
Έρντογάν γιά την Άμμόχωστο , πού για μίαν ( μέ έξαίρεση τήν Λήμνο πού δέν άναφέρε
ται στήν Συνθήκη της Λωζάννης) , έδρεύουν
μόνον δυνάμεις έθνοφυλακής , όργανωμένες
στηρίζει ότι ή 'Ελλάς διατηρούσα στρατεύμα - σέ Άντατες Διοικήσεις Ταγμάτων Εθνοφυλακής και , άστυνομία . Αύτά ή Τουρκία τά πα
στηρίζεται στό ίδιαίτερο χαρακτηριστικό τν Αμμοχωστο και συνεχίζεται στό Αίγαο . Νά
σημειωθεί δτι πολλοί παντογνστες άναλυΤούρκων , πού είναι φύσει άρπαγες . Σέ αύτό τό
Ετσι τήν έπομένη τωνπροκλήσεων του
έθνος τν κατακτητν δ Ερντογάν θέλει να τέφ στήν Ελλάδα έσπευδαν νά προδικάσουν
άκόμη φορά έμειναν άναπάντητες , ή Άγκυ
ρα ξανακτυπά . Μέ έπιστολή στόν OΗΕ , ύπο έπικρατήσει και νά έκτοπίσει τόν Μουσταφα
Κεμάλάπό την θέση τοϋ Πατέρα της ΤουρκίΕΌμόνιμος άντιπρόσωπος ας (Ατατούρκ) . Γνωρίζει πολύ καλά δΕρντοότι στρεφόμενος πρός τήν Κύπρο, δΕρντογάν ,
άπέστρεφε - προσωρινά έστω-τά μάτια άπό τό
Αίγαίο, και προέβλεπαν ήρεμο καλοκαίρι Και
της Τουρκίας στόν ΟΗΕ, γάν ότι ή θέση αυτή του Ατατούρκ παραδο- ομως, οι τουρκικές κινήσεις είναι άπολύτως
Συνέχεια στήν σελ.3
τα στάνησιά του Αίγαίου, παραβιάζει τήν Συνπρέσβυς Feridum Η Sinirliogiu σιακς κερδίζεται στήν τουρκική έθνική συ&
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διπλό ράπισμα
για Άγία Σοφία
καί Αμμόχωστο
"Όταν ό Καραμανλής πέταξεν τήν Βλάχου
Εξω άπό τό πρωθυπουργικό αύτοκίνητο.
Ντύσου σάν Έλληνας
άπό τό Μουσείο Μπενάκη
στό Ελευθέριος Βενιζέλος
ΜΕΡΙΚΑ πράγματα στήν πατρίδα μας θεωρούνται πατρίδα μας . Καί τήν πρτη όκταετία καί τήν δεύσήμερα αύτονόητα. Άλλά στό παρελθόν δέν ήταν . τερη έξαετία . Κοινό στοιχείο καί τν δύο αύτων πεΚαίμέρα πού είναι -άποκατάστασης της Δημοκρατί - ριόδων ήταν πς ή Δημοκρατία στήν πατρίδα μας
ας-σας προτείνω νά τάθυμηθούμε . Δείπνησα προ σφάτως μέ έναν άπό τούς κορυφαίους" Ελληνες δη-Τό 1963 ό Έθνάρχης, ό έκ Κιούκποι πολιτικός όπως
μοσιογράφους πλέον τακτικούς συνομιλητές τού τόν άποκαλούσε μάλλον είρωνικά ή Εστίαν της
Κωνσταντίνου Καραμανλή άπό την άρχή της πολυ- έποχής, γνριζε ότι κυοφορείται ή δικτατορία . Είχε
κύμαντης σταδιοδρομίας του . Τόν εύπατρίδη Μακε- συγκεκριμένες πληροφορίες. Είδικς μετά τήν δοδόνα δημοσιογράφο Νίκο Μέρτζο , ό όποιος μαζί μέ λοφονία Λαμπράκη . Πίσω άπό τήν όποία παρά τούς
τήν γλυκύτατη σύζυγό του Τέσσα Λεβαντή, έκδότη θρύλους που κατά καιρούς έχουν άκουστεί, πρέπει
του θρυλικου Ελληνικού Βορρά , ήσαν σέ άλλους να βρισκόταν όλη ή βασική όμάδα των πρωταιτίων
καιρούς τόάντίπαλον δέος του Γιάννη Βελλίδη της που μεθοδικς έτοίμαζε τό πραξικότημα του 1967 .
ίστορικής - Μακεδονίας". Σέβομαι καί άγαπ αύτόν Αυτοί άποσταθεροποιούσαν . Απόδειξη , ότι όλοι οί
τόν άνθρωπο γιατί είναι ζσα ίστορία καί χαμογελ άξιωματικοί που πρωταγωνίστησαν στήν ύπόθεση
κάθε φορά πού κάποιος προοδευτικός του έπιτίθε- Λαμπράκη προήχθησαν σέ καίριες θέσεις του κρα ται γιά τήν δράση του στό παρελθόν . Που νά ξέρουν τικού μηχανισμού έπί δικτατορίας.
όλοι αύτοί ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διαβλέποντας έγκαίρως τήν κατάρρευση της δικτατορίας
είχε δσει όδηγία σέ άπολύτως δικούς του έμπι - περιοδεία στήν Βόρειο Ελλάδα ό Καραμανλής κάστους άνθρπους νά διεισδύσουν στούς θεσμούς , λεσε τόν ίδιο για νά τόν άποχαιρετίσει . Καί όταν
στόν κρατικό μηχανισμό έως και στά Πανεπιστήμια έκείνος νόμιζε άποχαιρετισμό- τό γεγονός, ότι ο
άκόμη προκειμένου να έχει είκόνα της διάλυσης έκ Πρωθυπουργός θά συνέχιζε τήν περιοδεία του στά
των έσω καί νά σσει ότιδήποτε άν σζεται , που λέ - νησιά του Αίγαίου όπου ο Μέρτζος δένέπρόκειτο
ει καί τό τραγούδι.
Άπό Unesco-OHE
κατά Ερντογάν
Dress Pν
δέν ήταν αύτον όητος άλλά ύπό διαπραγμάτευση.
ΕΝΩ τό Συμβούλιο Άσφαλείας του
ΟΗΕ κατεδίκασε την Τουρκία γιά τίς
τελευταΐες προκλήσεις στήν Κύπρο, ή
Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιας
της Unesco έξέφρασε τήν βαθύτατη λύ
τη της για την άπόφαση της Τουρκίας
νά μετατρέψει πέρυσι τέτοια έποχή τήν
Άγία Σοφία και άμέσως μετά την Mονή τής Χρας σέ μουσουλμανικά τεμένη, βεβηλνοντας ίστορικές έκκλησί
ες για έκατομμύρια Ορθοδόξους χριστιανούς. Κατά την διάρκεια της 44ης
( σελ. 9
Ή Επανάσταση
του 21 στήν Κοήτη
καί οί θηριωδίες
τον Οθωμανν
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΟΝίκος Μέρτζος μου διηγήθηκε πς μετά μία
Η Φλόγα άναψε
σέ βουβή έναρξη
του Τίτου Ίο. Αθανασιάδη
νά τόν άκολουθήσει -6 Ελληνικός Βορράς δέν
κυκλοφοροϋσε έκει-ό Σερραϊος του έξήγησε ότι ό
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η ΚΡΗΤΗ ύπηρξε το πιό άδικημένο
μέρος της Ελλάδας , στό τέλος της
Έθνεγερσίας του '21, διότι ένω προσέφερε ποταμούς αίματος στό Εθν κό Θυσιαστήριο, πολεμντας για τήν
έλευθερία της μέχρι τήν 22 Ίανουαρίου του 1831, έπί δεκαετία δηλαδή,
έμεινε τελικά έκτός των όρίων του
Ελληνικου κράτους .
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Ο Μέρτζος μου διηγήθηκε πολλά άπό τήν ταραχδη περίοδο που ό Καραμανλής κυβέρνησε την
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Χαλάρωση του Συμφνου
Σταθερότητος έπιδικει
ή Κυβέρνησις
Μέτο άρθρο 25 άπαντά
στούς άντιεμβολιαστές
δ Πρωθυπουργός
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Υπήρξε τόσο άδικος ό άποκλεισμός της μεγαλονήσου άπό τά έλληνικά σύνορα , στε άκόμη και ό έπι
λεγείς άπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις,
Τίς αυτοανακηρυχθείσες απροστάτιδες" τού νέου έλληνικού κράτους,
για βασιλιάς του , πρίγκιπας του ΣάξΚοβούργου, Λεοπόλδος, να άρνηθεϊ
τό στέμμα, έπειδή ή Κρήτη δέν περιλαμβανόταν σ αύτό.
. Ο δρόμος
πρός τήν ήλεκτροκίνηση;
τν όχημάτων
δέν είναι σπαρΤΗΝΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ τν δημοσιονομικν κανόνων
του Συμφνου Σταθερότητος συζήτησαν ό ύπ. Οίκονομικν Χρ . Σταϊκούρας μέ τόν Πρόεδρο του Eurogroup
Πασκάλ Ντόναχιου κατά τήν συνάντησή τους στό Υπ.
Οίκονομικν . Η Αθήνα άναζητεί συμμάχους έν όψει
της ένάρξεως της διαπραγματεύσεως τό φθινόπωρο .
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στό κίνημα τν άντιεμβολιαστν πού
τίς τελευταϊες ήμέρες κάνει δυναμικές έμφανίσεις σέ
δλη την 'Ελλάδα έδωσε δό Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Επικαλούμενος τό άρθρο 25, παράγραφ0 4, του Συντάγματος, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σέ
έκείνους πού ύποστηρίζουν ότι μέ τόν ύποχρεωτικό
μένος μέ ρόδα.
Ναί μέν άρχί ζουν να δημι-.
ουργούνται!
σταθμοί φορτίσεως , άλλά
άπαιτείται νά
Συνέχεια στήν σελ . 3
οι τρείς προστάτιδες, Δυνάμεις
που μέ την καταναυμαχήση του τουρ κοαιγυπτιακού στόλου στό Ναβαρινο,
τόν Όκτβριο του 1827, έκριναν τήν
τύχη της Επανάστασης στήν κυρίως
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ύπάρχει έπαρκής ήλεκτροπαραγωγή. Ή Πολι τεία Τής Καλιφόρνια άντιμετπισε ήδη τά πρτα
προβλήματα καθς τό δίκι
πρίν άπό λίγες ήμέρες άντιμετπισε προβλήματα ύπερφορτσεω, ς άποτέλεσμα Της φορτίσε
ως πολυαρίθμων όχημάτων ταυτοχρόνως . Έτσι
οι όδηγοί έκλήθησαν νά άποσυνδέσουν τά όχήματά τους άπό τό δίκτυο. Τρα πς θά κινηθούν
όλοι αύτοί, είναι ένα Τελείως διαφορετικό πρόβλημα. Ίσως όρισμένοι νά έχουν κρατήσει και κάποιο
άπό τά παλαιά πετρελαιοκίνητα αύτοκίνητά τους.
διά πάν ένδεχόμενον .
ήλεκτροδοτήσεως
Συνέχεια στήν σελ. 6
Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο καί άνατέλλων ήλιος
μέα; Υπάρχει μεγαλύτερη
εύθύνη , άπό του νά είναι ή
χρα σου ύπεύθυνη γιά μιά
τέτοια κολοσσιαία προσπάθεια , στήν όποία μετέχουν
όλες οί χρες του κόσμου ,
στήν όποία άνταγωνίζεται
Ηχθεσινή τελετή ένάρξε - μπιακό Πνεύμα , τό όποιο
Επανήλθε , γιά νά ένσει και
ως τν Όλυμπιακν άγ - γεννήθηκε έδ , στήν γή Τής πάλι τήν νεολαία όλου του
νων του Τόκυο ήλθε τήν κατάλληλη στιγμή. Ήλθε την
στιγμή πού κόσμος άντι μετωπίζει μιά περίεργη καί
τρομοκτική άπελή .
κόσμου .
Όλυμπίας, έτράφη έδ , άπό
τά σματα και τίς άνάσες
τν άθλητν καί των θε
ατν του Σταδίου τήςΉλΆλήθεια, σκεφθήκαμε πο
τέΙ ΣΗΜΑIΝΕΙ νά όργανο
σει μιά χρα Όλυμπιακούς
δος . Και έδ, στήν γή τής Άγνες; Υπάρχει , άλήθεια ,
Εχουμέφωνή!
Ανανευμένη gεύμη nίο &υνατή!
. Τήν ήλικία τν 102 έτν συμπλήρωσε ό σμηνα
γς Τζν αΠάντυν Χέμινγουαίη, ό όποίος θεωρείτα
ότελευταίος τν κόλίγωνν πιλότων τής Μάχης της
Ήλθε γιά νά μάς θυμί-ΑΤτικής , στήν γή Τής Παλ- μεγαλύτερη διεθνής διοργά - ήνολοία κάθε γωνίας αύτού
σει ότι ύπάρχει έκεινο τό
του πλανήτη;
λάδος Άθηνάς , το 1896, τό
Πνεύμα , τό μοναδικό ολυ- Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο
νωση σέ δποιοδήποτε στά
διο, σέ όποιονδήποτε τοΣυνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 10
24-7-2021 .