Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουλίου
Κθημερινή οικοομική ειδική εςημρίδ Διακηρύξων Δημοτριστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7422
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αναδρομικά σε
δόσειs
Τέλ0s στοus ασυνεπείs
ιδιοκτήτεs oxημάτων
- θα εντοπίζoντα άμεσα μέσω τns Ψηφιακήs υnηρεσίαs emyAutov όσοι δεν πληρνουν
για ασφάλεια , ΚΤΕΟ κα Τέλη Κυκλοφορίas
στημάτων Δημόσιας
Διοίκη σ ης
χωρίς ασφάλεια , χωρίς (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ) των ηλεκτρονικν υπηρεσιν
ΚΤΕO αλλά και χωρίς παροχής πληροφοριν
οχημάτων (amyAuto
Κυκλοφορίας και "Audit-Car-) ,
οποίες θα είναι προ σβάσιμες μέσω της
Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας
(gov.grμε ΕΨΠ.) . Οι εν λόγω
τίτλο: Εκσυγχρονι- ηλεκτρονικές υπηρε
σμός του Ελληνικού σίες θα παρέχουν σε
χρόνο
Οριστικό τέλος στα
οχήματα που κινούνται
Οι αυξήσεις δεν ξενα έχουν περάσει από
να έχουν εξοφλήσει τα
βάζει το άρθρο 31 που
περιλαμβάνεται στο
κατά μέσο όρο
Σε κακόγουστο σί.
ριαλ έχει μετατραπεί
η , εφαρμογή
νόμου για τα αυξη- νομοσχέδιο που κατέμένα ποσοστά ανα.
πλήρωσης
έχουν άνω των 30 Διακυβέρνησης
( 4670).
Αν και ψηφίστηκε
τον Φεβρουάριο του
συνέχεια στην 11
Ενιαίας
θεσε το υπουργείο ΨηΦια κή ς
Διοίκησης
ασφάλιση
Κτηματολογίου, νέες πραγματικό
Ψηφιακές υπηρεσίες πρόσβαση σε βασικές πρόσβαση , σε πραγμακαι ενίσχυση της ψη. πληροφορίες
οποία αφορούν ,
γ) την περίοδο ασφατες οχημάτων έχουν
τικό χρόνο, σε πληρο- λιστικής κάλυψης σε
φιακής διακυβέρνη- αφορά στα οχήματα
όπως στα βασικά στο χεία της άδειας κυκλοσης.
Με το άρθρο 31 rφοβλέπεται η υλοποίηση
από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυ βέρνησης
Απλούστευσης Διαδικασιν (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.)
σε συνεργασία με τη
φορίες που αφορούν
στο όχημά τους και
σχετίζονται , ιδίως , με:
α) την ημερομηνία
έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά
ασφάλιση του οχήμα- βασικά στοιχεία αυτής ,
β) την ημερομηνία
Ειδικότερα μέσω της καταβολής τελν κυκλοφορίας και τη χροπερίοδο στην
ισχυ και το ιστορικό
ασφαλιστικν αποζημισεων ,
δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγ χου Οχημάτων στην
Ελλάδα ή στο εξωτε
ρικό αν το όχημα ει Πάγιες
δαπάνεs:
φορίας ,
εξόφληση των τελν
κυκλοφορίας, στον τ χνικό έλεγχο και στην
Τελικά μόλ1s 4%
των επιχειρήσεων
θα επιδοτηθεί
τος .
μεταχειρισμένο,
Γενική Γραμματεία ψηφιακής υπηρεσίας
amyAuto, οι ιδιοκτήμε
βάση τις διελεύσεις
συνέχεια στην 10
Πληροφοριακν Συνική
COVID-19
Νέο κύμα
Εστίαση, λιανεμπόριο και ξενοδοχεία
φαίνεται ότι θα έχουν
τη μερίδα του λέοντος στην επιδότηση
των Πάγιων δαπανν,
συνολικού
500.000.000 ευρ.
Σύμφωνα με τα στοι χεία του υπουργείου
Οικονομικν , την επι δότηση θα λάβουν
μόλις 30.922 επχειρή
συνέχεια στην 2
πληρωμν
στην εστίαση
. Ποιεs ενισχύσεις έμειναν
στα χαρτιά
ύψους
Σελίδα 9