Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τις πρτες ανάσες παίρνει η ακτοπλοϊα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6023 Παρασκευή 2307.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Αlpha Bank:
Ευκαιρία μεγέθυνσης
Το Ταμείο Ανάκαμψης
για τις μικρομεσαίες
εταιρείες
Eurobank:
Αύξηση 6,3%
>>> Τελ.
>>>Τελ.
Στο 33,47% το Ποσοστό της Fairfax
εξαιρουμένου του Ποσοστού του ΤΧΣ
Επενδύσεις 260 εκατ. στην αιολική
ενέργεια το 10 εξάμηνο
Η χρηματοδότηση που αναμένεται να λάβει η χρα μας
μέχρι και Το 2026 από Το
Ταμείο Ανά καμψης, αποτε
λεί ταυτόχρονα μια μεγάλη
ευκαιρία και ένα κίνητρο για
τις ΜμΕ να μεγαλσουν σε
μέγεθος, στε να εκμεταλ
λευτούν Τις οικονομίς
κλίμακας , ση μεινει η Alpha
BankΑΛΦΑ 0,00% στην
εβδομαδιαία ανάλυσή της.
Όπως επισημαίνει η μέση
Παραγωγικότητα των Πολύ
μικρν επιχειρήσεων είναι
σημαντικά
έναντι των μεγάλων επιχει ρήσεων .
Πους κλάδους
έχντ βρά ητιμαμοτίλυκάτν
ΚΕΤων
χαμηλότερη
ΟΠΑΠ:
Το Εθνικό Σχέδιο ΑνάκαμΨης και Ανθεκτικότητας
ΝΕλλάδα 2.0η το οπoio
εγκρίθηκε Πρόσφατα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αποτελεί το όχημα για την
απορρόφηση των Πόρων
του RRF και περιλαμβάνει
μία σειρά επενδύσεων και
διαρθρωτικν
υθμίσεων Που στοχεύου
στην ισχυροποίηση του
επιχειρηματικού περιβάλ
λοντος , στην Πράσινη οικονομία και στον Ψηφιακό
μετασχηματισμό,
δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περλαμβάνει μία σειρά κινήτρ
ων για την αναπτυξη συνεργασιν , συγχωνεύσεων ή
εξαγορν , με σκοπό την
ενίσχυση της παραγωγικότ
ητας και της διεθνούς αντα
γωνιστικότητας των ΜμΕ,
της βελτίωσης των Παρεχόμενων Προϊοντων και υπηρ
εσιν και κατ' επέκταση της
δημιουργίας
εργασίας .
Μ ς Στα 1114 ευρω ητΙμή ανα μετοχη
a τ α γα επανεπένουση του μερίσματος
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Η Εταιρεία ΟΠΑΠΟΠΑΠμετοχής (VWΑP)
+0,86% Α.Ε. ανακοιννει πρτων Πέντε (5) ημερν
ακόλουθα στοιχεία διαπραγμάτευσης εντός
της περιόδου άσκη σης
Του δικαιματος επανε
μεταρρτα
σχετικά με την τιμή διάθε σης Των νέων μετοχν
Νέοι επαγγελματικοί κλάδοι, οι οποίοι θα <εισηράττουν βαριά πρόστ
μα αντί<λου κέτων στην περίπτωση που εντοπίζονται να μην εκδίδουν
που θα εκδοθούν λόγω Πένδυσης ου μερίσματος αποδείξεις, μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικν μηχανισμν της
ΑΑΔΕ.Η εγκύ κλιος με τις οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΛΕ Γιργου Πιτσιλή περιγράφει αναλυτικά τους νέους κλάδους, αλλά και τις Πονές Που
θα τους επιβάλλονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Με τα νέα δεδοαύξηση του μετοχικού κατά Ποσοστό 39% (ποσο-μένα, γραφεία τελετν, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του ριστικν λεωφορείων, υποθηκοφυλακεία, συμβολαιογραφεία και φαρμα κεία θα έρχονται Πρόσωπο με Πρόσωπο με πρόστιμα από 1.000 έως και 5.000 ευρ ,
χρήσης 20 20 ( δηλαδή από
σης 2020, με αντίστοιχη 21.07.202 1), μειωμένης
επανεπένδυσης
μερίσματος εταιρικής χρή-15.07.202 1
κεφαλαίου της:
στό έκπτωσης), όπως έχει
ήδη ανακοινωθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με τον ανωτέρω
της Εταιρείας στην από 17
Ιουνίου 2021 συνεδρίασή βάση τη χρηματιστηριακή
του όρισε ότι η Τιμή διάθ-σταθμισμένη βάση όγκου
εσης Των ανωτέρω νέων τιμή της μετοχής κατά Τις
μετοχν θα ισούται με το
μέσο όρο της χρηματι
στηριακής σταθμισμένης σης των νέων μετοχν
βάση όγκου Τιμής της ανέρχεται σε 11, 14 ευρ.
εάν εντοπιστούν κατά τη διάρ- αξία των οποίων υπερβαίνει τα
κεια φορολογικν ελέγχων να
μην έχουν εκδσει περισσότερ-αναστολής λειτουργίας σε γαες από 10 αποδείξεις ή να μην φεία Τελετν,φαρμακεία ή
έχουν εκδσει Παραστατικά η συμβολαιογραφεία
τρόΠο υπολογισμού και με
500 ευρ.Η επιβολή ποινής
21.07.2021, η Τιμή διάθε 15.07.2021
Created by Universal Document Converter